Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 22/2019

ks. abp Marek Jędraszewski

Jest za co dziękować

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka 19 maja świę­to­wa­ło jubi­le­usz XX-lecia. „Trwaj­cie w wiel­kim dzie­le miło­ści, któ­re od Boga pocho­dzi i do czło­wie­ka pro­wa­dzi” –  mówił pod­czas Mszy św. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. abp Marek Jędra­szew­ski. Trwaj­cie w dzie­le miło­ści Jubi­le­usz XX-lecia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka roz­po­czę­ła Msza św. w koście­le pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP Sióstr Feli­cja­nek w Kra­ko­wie, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski. W homi­lii skie­ro­wa­nej do wier­nych stwier­dził, że nie wol­no nigdy ule­gać kłam­stwom, któ­re mówią, że czło­wiek jest tyl­ko zlep­kiem komó­rek,

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Zakończenie cyklu katechez na temat „Ojcze nasz”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj koń­czy­my cykl kate­chez na temat „Ojcze nasz”. Może­my powie­dzieć, że modli­twa chrze­ści­jań­ska rodzi się z odwa­gi wzy­wa­nia Boga pod imie­niem „Ojcze”. Jest to isto­ta modli­twy chrze­ści­jań­skiej, gdy mówi­my do Boga „Ojcze”, ale wyma­ga to odwa­gi. Nie tyle idzie o for­mu­łę, ile o dzie­cię­cą bli­skość, do któ­rej jeste­śmy wpro­wa­dze­ni przez łaskę: Jezus obja­wia nam Ojca i obda­rza nas zaży­ło­ścią z Nim. (…) Jeśli uważ­nie czy­ta­my Ewan­ge­lie, odkry­wa­my, że te spo­so­by wyra­że­nia modli­twy, jakie poja­wia­ją się na ustach Jezu­sa, przy­po­mi­na­ją tekst „Ojcze nasz”.

Przeczytaj więcej »
Wniebowstąpienie 2

Siódmy Tydzień Wielkanocny 3 – 8 VI 2019

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 4,1–13 Ewan­ge­lia Mk 16,15–20 Jezus został wzię­ty do nie­ba i zasiadł po pra­wi­cy Boga Jezus uka­zaw­szy się Jede­na­stu powie­dział do nich: Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu. Kto uwie­rzy i przyj­mie chrzest, będzie zba­wio­ny; a kto nie uwie­rzy, będzie potę­pio­ny. Tym zaś, któ­rzy uwie­rzą, te zna­ki towa­rzy­szyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzu­cać, nowy­mi języ­ka­mi mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśli­by co zatru­te­go wypi­li, nie będzie im szko­dzić. Na cho­rych ręce kłaść będą i ci

Przeczytaj więcej »
Wniebowstąpienie

Człowiek w niebie

Według słów zapi­sa­nych przez Ewan­ge­li­stę świę­te­go Łuka­sza, w czter­dzie­stym dniu po cudow­nym Zmar­twych­wsta­niu, Pan Jezus na oczach Apo­sto­łów oto­czo­ny obło­kiem wstą­pił do nie­ba, wró­cił do Ojca. Ponie­waż od chwi­li Wcie­le­nia Syn Boży przy­jął ludz­ką natu­rę już na zawsze, to wra­ca do Ojca jako Bóg – Czło­wiek. To dla nas szcze­gól­na oka­zja do rado­ści: mamy tę samą natu­rę, co Jezus – Mesjasz, Zbaw­ca, Zwy­cięz­ca. Nasza natu­ra jest w nie­bie, jest do nie­go prze­zna­czo­na. Dogma­ty potrzeb­ne do życia Kie­dyś stu­den­ci teo­lo­gii upo­rczy­wie pyta­li każ­de­go

Przeczytaj więcej »

Najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieskie

Jan Paweł II powie­dział, że papie­skie wezwa­nie do modli­twy jest naj­waż­niej­szym, naj­istot­niej­szym orę­dziem papie­skim – i nigdy póź­niej go nie wyco­fał ani nie zmie­nił.  Chcę wam powie­dzieć wszyst­kim, a zwłasz­cza mło­dym (bo, dziw­na rzecz, mło­dzi szcze­gól­nie sobie upodo­ba­li to miej­sce): nie usta­waj­cie w modli­twie. Trze­ba się zawsze modlić, a nigdy nie usta­wać (por. Łk 18,1), powie­dział Pan Jezus. Módl­cie się i kształ­tuj­cie poprzez modli­twę swo­je życie. „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek” (Mt 4,4) i nie samą docze­sno­ścią, i nie tyl­ko poprzez zaspo­ka­ja­nie docze­snych – mate­rial­nych potrzeb, ambi­cji,

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Życie to tajemnica obumierania

Gre­cy mie­li pra­wo podejść na dzie­dzi­niec pogan i oddać chwa­łę Bogu obec­ne­mu w świą­ty­ni. Widocz­nie dużo mówio­no o Jezu­sie, sko­ro i oni chcie­li się z Nim spo­tkać. Pro­si­li o to Fili­pa, a ten z Andrze­jem pode­szli do Jezu­sa, infor­mu­jąc Go o tym. Jezus był na dzie­dziń­cu Żydów, i jeśli­by chciał się spo­tkać z Gre­ka­mi, to musiał­by się zde­cy­do­wać na wyj­ście do nich. Tego jed­nak nie czy­ni, lecz wyko­rzy­stu­je sytu­ację do prze­ka­za­nia Apo­sto­łom tajem­ni­cy życia. A wśród tych, któ­rzy przy­by­li, aby oddać pokłon [Bogu] w cza­sie świę­ta, byli też nie­któ­rzy Gre­cy. Oni więc

Przeczytaj więcej »
ks. bp Wiesław Śmigiel

Stała modlitwa w intencji ochrony życia

Zwra­cam się z proś­bą do wszyst­kich zgro­ma­dzeń zakon­nych żeń­skich i męskich oraz do insty­tu­tów życia kon­se­kro­wa­ne­go, o pod­ję­cie sta­łej modli­twy w inten­cji ochro­ny życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Obser­wu­je­my dra­ma­tycz­ny wzrost licz­by doko­ny­wa­nych abor­cji oraz euta­na­zji. Wzra­sta rów­nież licz­ba podej­mo­wa­nych prób samo­bój­czych, tak­że wśród mło­dzie­ży. Według WHO (Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia) w 2018 r. w wyni­ku abor­cji stra­ci­ło życie 41,9 mln dzie­ci. Inne źró­dła poda­ją, że w 2018 roku abor­cja była głów­ną przy­czy­ną śmier­ci na świe­cie (Źró­dło: www. worldometers.info). (…) Skut­ki doko­na­nej abor­cji, w posta­ci syn­dro­mu poabor­cyj­ne­go, mają

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Maryja umacnia miłość w rodzinach

Wize­ru­nek Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej piel­grzy­mo­wać będzie po wszyst­kich para­fiach Archi­die­ce­zji Poznań­skiej do wrze­śnia 2020 r. Ten znak zewnętrz­ny – tj. sły­ną­cy łaska­mi cudow­ny Obraz Maryi – pozwo­li nam prze­żyć obec­ność Boga­ro­dzi­cy pośród nas, któ­rą pra­gnie­my jak naj­god­niej powi­tać i przy­jąć. (…) Mary­ja ‒ jako wzór narze­czo­nej, mał­żon­ki, mat­ki i wdo­wy ‒ może być wiel­ką pomo­cą w budo­wa­niu sil­nych rodzin. Jej wsta­wien­nic­two tak wie­le może, ale sku­tecz­ność tego wsta­wien­nic­twa jest uza­leż­nio­na od tego, czy rze­czy­wi­ście jeste­śmy goto­wi uczy­nić wszyst­ko, co powie nam Jezus. Gdy

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Z Maryją w nowe czasy

Kie­ru­je­my nasze spoj­rze­nia ku Nawie­dza­ją­cej nas w zna­ku Jasno­gór­skie­go obra­zu Maryi, Mat­ce Bożej. Są to spoj­rze­nia peł­ne miło­ści i wdzięcz­no­ści. Przy­szła do nas. Chcia­ła być z nami. Jest z nami. Nasze ser­ca prze­ni­ka poczu­cie poko­ju i bez­pie­czeń­stwa. Jak zwy­kle, gdy Mat­ka jest tak bli­sko każ­dej i każ­de­go z nas. Jak zwy­kle, gdy jest z nami nasza Pani i Kró­lo­wa. Nasze spoj­rze­nia są jed­no­cze­śnie peł­ne bólu – jak zwy­kle, gdy jest obra­ża­na i wyszy­dza­na nasza rodzo­na mat­ka. Dzi­siaj czu­je­my się upo­ko­rze­ni, gdyż nie­daw­no wiel­cy tego świa­ta, tu, w Pozna­niu, w pro­fa­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu

Przeczytaj więcej »
topinambur

Moda na topinambur

Topi­nam­bur wpraw­dzie zna­ny jest czło­wie­ko­wi od stu­le­ci, ale dopie­ro nie­daw­no stał się praw­dzi­wym hitem nowo­cze­snej medy­cy­ny. Wszyst­ko za spra­wą przy­dat­no­ści w lecze­niu oty­ło­ści i cukrzy­cy, któ­re teraz z coraz więk­szą siłą ata­ku­ją ludzi na całym świe­cie.  Nazy­wa­ny też sło­necz­ni­kiem bul­wia­stym Topi­nam­bur, a więc sło­necz­nik bul­wia­sty Helian­thus tube­ro­sus, to rośli­na wie­lo­let­nia. Może wyra­stać do wyso­ko­ści nawet 4 m. Pędy ma szorst­kie, dość łam­li­we, a liście ciem­no­zie­lo­ne (tak­że szorst­kie – pokry­te bia­ła­wy­mi wło­ska­mi), elip­tycz­ne. Kwit­nie od lip­ca do nasta­nia pierw­szych przy­mroz­ków. Bul­wy topi­nam­bu­ru kształ­tem przy­po­mi­na­ją kłą­cza imbi­ru. Są

Przeczytaj więcej »