Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 23/2019

Papież Franciszek

Dzieje Apostolskie – nowy cykl katechez

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Dzi­siaj roz­po­czy­na­my cykl kate­chez na temat Dzie­jów Apo­stol­skich. Ta biblij­na księ­ga, napi­sa­na przez św. Łuka­sza Ewan­ge­li­stę, opo­wia­da nam o piel­grzy­mo­wa­niu Ewan­ge­lii w świe­cie i uka­zu­je wspa­nia­łe zespo­le­nie Sło­wa Boże­go z Duchem Świę­tym, któ­re zapo­cząt­ko­wu­je czas ewan­ge­li­za­cji. Pro­ta­go­ni­sta­mi Dzie­jów jest wła­śnie żywa i sku­tecz­na „para”: Sło­wo Boże i Duch. (…) Tym, któ­ry nada­je dono­śną dźwięcz­ność i wyra­zi­stość nasze­mu kru­che­mu ludz­kie­mu sło­wu, zdol­ne­mu nawet do kłam­stwa i uchy­la­nia się od swo­ich obo­wiąz­ków, jest jedy­nie Duch Świę­ty, przez któ­re­go Syn Boży został zro­dzo­ny; Duch, któ­ry Go

Przeczytaj więcej »
Jezus daje Ducha Świętego

Ósmy Tydzień Wielkanocny 10 — 15VI 2019

NIEDZIELA: Dz 2,1–12; 1 Kor 12,3b–7.12–13 Ewan­ge­lia J 20,19–23 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Jezus daje Ducha Świę­te­go Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są

Przeczytaj więcej »
Dary, które pomagają dobrze żyć

Dary, które pomagają dobrze żyć

W życiu ducho­wym jest dar przy­go­to­wa­ny dla każ­de­go przez Stwór­cę: Dar Ducha Świę­te­go: wie­lo­stron­ny, i róż­no­ra­ki, nie­za­stą­pio­ny i nie­zby­wal­ny… Jak­by zmysł ducho­wy. Aby tyl­ko go przy­jąć. Gdy ktoś dobrze widzi, może podzi­wiać pięk­no świa­ta, mając dobry słuch zachwy­ci­my się cudow­nym śpie­wem sło­wi­ka i chęt­nie posłu­cha­my nowej aran­ża­cji słyn­ne­go utwo­ru, oso­ba któ­ra łatwo odróż­nia sma­ki w tym, co jemy, nie tyl­ko może z powo­dze­niem peł­nić jaki­kol­wiek zawód wyma­ga­ją­cy wysu­bli­mo­wa­ne­go przy­pra­wia­nia potraw, ale i sama z przy­jem­no­ścią zje warzy­wa z gril­la i popi­je sokiem ze świe­żych owo­ców. Czy jed­nak zna­ne nam

Przeczytaj więcej »
Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu/fot. episkopat.pl

Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi

W ostat­nim cza­sie wspól­no­ta Kościo­ła w Pol­sce wstrzą­sa­na jest kolej­ny­mi bole­sny­mi infor­ma­cja­mi o wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym dzie­ci i mło­dzie­ży przez nie­któ­rych duchow­nych. Prze­stęp­stwa te są źró­dłem głę­bo­kie­go cier­pie­nia osób pokrzyw­dzo­nych. Nie ma słów, aby wyra­zić nasz wstyd z powo­du skan­da­li sek­su­al­nych z udzia­łem duchow­nych. Są one powo­dem wiel­kie­go zgor­sze­nia i doma­ga­ją się cał­ko­wi­te­go potę­pie­nia, a tak­że wycią­gnię­cia suro­wych kon­se­kwen­cji wobec prze­stęp­ców oraz wobec osób skry­wa­ją­cych takie czy­ny. (…) Wyzna­nia pokrzyw­dzo­nych przy­na­gla­ją nas, bisku­pów, ale i wszyst­kich ludzi dobrej woli, do więk­sze­go wyczu­le­nia na zagro­że­nia; do więk­szej wraż­li­wo­ści na pomoc

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (96) Bliska godzina sądu nad światem

Jezus odsła­nia­jąc tajem­ni­cę życia w obumie­ra­ją­cym ziar­nie, któ­re zmie­nia się w pięk­ny kłos, mówił uczniom, obec­nym w świą­ty­ni, o swo­im wywyż­sze­niu na Gol­go­cie. Język był tajem­ni­czy i nie­wie­lu rozu­mia­ło o co cho­dzi, bo nawet gdy byli świad­ka­mi zna­ku, i sły­sze­li jakiś głos z nie­ba, nie­wie­le rozu­mie­li. Ucznio­wie dopie­ro po zmar­twych­wsta­niu Mistrza wła­ści­wie odczy­ta­li tak znak, jak i sło­wa Jezu­sa. Teraz dusza moja dozna­ła lęku i cóż mam powie­dzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej  godzi­ny. Nie, wła­śnie dla­te­go przy­sze­dłem na tę godzi­nę. Ojcze, wsław Two­je Imię! Wtem roz­legł się głos z nie­ba:

Przeczytaj więcej »

Największym skarbem naszej ziemi są mężni ludzie

Pamięć o Bogu, to pamięć o Jego przy­ka­za­niach. Tu u Mat­ki Bożej Pie­kar­skiej sto­imy od zawsze na stra­ży nie­dzie­li, bo nie­dzie­la jest Boża i nasza! Wszy­scy uczmy się rodzin­ne­go świę­to­wa­nia, prze­ży­wa­nia nie­dzie­li. W tym dniu trze­ba pamięć o Panu, Bogu two­im, bo On udzie­la ci siły do zdo­by­cia bogac­twa. (…) Trze­ba umac­niać wię­zi z naj­bliż­szy­mi, któ­rzy na róż­ne spo­so­by zbyt szyb­ko odcho­dzą; trze­ba wyry­wać się z kie­ra­tu codzien­no­ści ku świa­tłu Bożej praw­dy i miło­ści. Trze­ba zbli­żyć się do natu­ry i kul­tu­ry! A przy tym, Bra­cia, nie rezy­gnu­je­cie pro­szę z nie­dziel­nej Mszy św.,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Prawo miłości

Trze­ba stwo­rzyć wspól­no­ty, któ­re będą mia­ły odwa­gę żyć ewan­ge­licz­nym pra­wem miło­ści wza­jem­nej, któ­re uka­żą innym, co to zna­czy być uczniem Jezu­sa. Jako chrze­ści­ja­nie chce­my na nowo pocią­gnąć świat ku Bogu, to moż­na to uczy­nić tyl­ko w jeden spo­sób – trze­ba udo­sko­na­lić miłość wza­jem­ną. Nie wie­rzy­my samot­nie, wie­rzy­my z całym Kościo­łem. (…) Zbyt wie­le mówi się dziś o akcjach, o dzia­ła­niach, dosko­na­le­niu metod apo­stol­stwa, a zapo­mi­na się o tym, że przede wszyst­kim trze­ba na nowo roz­pa­lić ogień praw­dzi­wej miło­ści bra­ter­skiej. Zada­nie miło­ści bra­ter­skiej pozo­sta­wił swo­im bra­ciom św.

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Kościół to Matka

Pod­sta­wo­wym warun­kiem przy­na­leż­no­ści do Chry­stu­sa i Jego Kościo­ła jest słu­cha­nie i wypeł­nia­nie Sło­wa Boże­go. Na począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści Zba­wi­ciel zazna­czył, że każ­dy, kto wypeł­nia Jego wolę, jest dla Nie­go bra­tem, sio­strą i mat­ką. Łatwo nam sobie wyobra­zić, że kie­dy wypo­wia­dał sło­wo „mat­ka”, myślał o Maryi. Prze­cież jako naza­re­tań­ska dziew­czy­na przy­ję­ła Go do swe­go dzie­wi­cze­go łona, otwie­ra­jąc się na prze­dziw­ne dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go. Jej zawdzię­czał swe czło­wie­cze życie. A przede wszyst­kim Jego, Jed­no­ro­dzo­ne­go Syna Boże­go, obda­rzy­ła naj­pięk­niej­szą, naj­bar­dziej szla­chet­ną, ser­decz­ną miło­ścią, któ­ra była prze­nik­nię­ta naj­wyż­szą tkli­wo­ścią.

Przeczytaj więcej »
Pizza z cukinią, z kozim serem i z orzechami włoskimi

Pizza z cukinią, z kozim serem i z orzechami włoskimi

Skład­ni­ki: 1 kozi ser (150–200 g) 1 cia­sto na piz­zę (goto­we) 2 małe cuki­nie gril­lo­wa­ne kil­ka małych pomi­dor­ków 2 ząb­ki czosn­ku 3 łyż­ki posie­ka­nych orze­chów wło­skich 1 łyżecz­ka list­ków tymian­ku 1 łyż­ka oli­wy z oli­wek 3 łyż­ki płyn­ne­go mio­du Przy­go­to­wa­nie: Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 220°C. Zdjąć skór­kę z pomi­do­rów i czosn­ku. Pomi­do­ry i czo­snek roz­gnieść widel­cem. Kozi ser pokro­ić w krąż­ki. Bla­chę pie­kar­ni­ka wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia. Roz­wi­nąć cia­sto na piz­zę i prze­ło­żyć na bla­chę. Na cie­ście roz­sma­ro­wać pomi­do­ry. Nało­żyć pla­ster­ki cuki­nii i kozi ser. Posy­pać posie­ka­ny­mi orze­cha­mi wło­ski­mi i tymian­kiem. Polać odro­bi­ną oli­wy i mio­du.

Przeczytaj więcej »
Babka bananowa z borówkami

Babka bananowa z borówkami

Skład­ni­ki: 60 g mąki kuku­ry­dzia­nej 180 g cukru trzci­no­we­go + 2 łyż­ki do deko­ra­cji 1 toreb­ka prosz­ku do pie­cze­nia 70 g mąki owsia­nej 120 ml ole­ju kuku­ry­dzia­ne­go 75 g jogur­tu light 3 bar­dzo doj­rza­łe bana­ny 210 g bia­łej mąki typu „00” 200 g świe­żych boró­wek ame­ry­kań­skich 2 jaja Przy­go­to­wa­nie: Jaja z cukrem ubić mik­se­rem na puszy­sty krem. Bana­ny obrać i pokro­ić na pla­ster­ki. Roz­gnieść je widel­cem. Roz­gnie­cio­ne bana­ny połą­czyć z masą jajecz­ną z cukrem, wymie­szać. W innej misce wymie­szać wszyst­kie mąki z prosz­kiem do pie­cze­nia. Przy pomo­cy mik­se­ra wymie­szać ½ por­cji mąki z kre­mem jajecz­nym. Dodać jogurt i kon­ty­nu­ować,

Przeczytaj więcej »