Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 24/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Apostolska podróż do Rumunii

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Pod koniec minio­ne­go tygo­dnia odby­łem podróż apo­stol­ską do Rumu­nii. (…) Przede wszyst­kim dzię­ku­ję Bogu, któ­ry pozwo­lił Następ­cy Pio­tra powró­cić do tego kra­ju, dwa­dzie­ścia lat po wizy­cie św. Jana Paw­ła II. W kil­ku sło­wach, jak gło­si­ło mot­to podró­ży, zachę­ci­łem, aby „iść razem”. (…) Jako chrze­ści­ja­nie doświad­cza­my łaski prze­ży­wa­nia okre­su bra­ter­skich sto­sun­ków mię­dzy róż­ny­mi Kościo­ła­mi. W Rumu­nii więk­szość wier­nych nale­ży do Kościo­ła pra­wo­sław­ne­go, kie­ro­wa­ne­go obec­nie przez patriar­chę Danie­la, do któ­re­go kie­ru­ję swe bra­ter­skie i wdzięcz­ne myśli. Wspól­no­ta kato­lic­ka, zarów­no „grec­ka”,

Przeczytaj więcej »
Zofia Klepacka/fot. facebook Z. Klepacka

Zofia Klepacka: Bóg, Honor i Ojczyzna!

Mistrzy­ni świa­ta, trzy­krot­na mistrzy­ni Euro­py, brą­zo­wa meda­list­ka olim­pij­ska w wind­sur­fin­gu, mama dwój­ki dzie­ci. W lutym br. ofi­cjal­nie na swo­im pro­fi­lu na jed­nym z por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych skry­ty­ko­wa­ła w nagra­niu wideo pre­zy­den­ta War­sza­wy i pod­pi­sa­ną przez nie­go dekla­ra­cję LGBT. Sta­now­czo sprze­ci­wi­ła się sek­su­ali­za­cji małych dzie­ci w szko­łach i przed­szko­lach. Spo­tka­ła ją za to fala nie­na­wi­ści ze stro­ny cele­bry­tów, mediów głów­ne­go nur­tu i groź­by lewi­cy. Mama dwój­ki dzie­ci „Jestem mamą dwój­ki dzie­ci: dzie­wię­cio­let­nie­go syna i pię­cio­let­niej cór­ki. Muszę Pań­stwu powie­dzieć, że byłam prze­ra­żo­na, jak usły­sza­łam, co pre­zy­dent Trza­skow­ski pod­pi­sał. A dla­cze­go? Śmia­ło mogę

Przeczytaj więcej »
URCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jedenasty Tydzień Zwykły 17 – 22 VI 2019

NIEDZIELA: Prz 8,22–31; Rz 5,1–5 Ewan­ge­lia J 16,12–15 Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi Jezus powie­dział swo­im uczniom: Jesz­cze wie­le mam wam do powie­dze­nia, ale teraz jesz­cze znieść nie może­cie. Gdy zaś przyj­dzie On, Duch Praw­dy, dopro­wa­dzi was do całej praw­dy. Bo nie będzie mówił od sie­bie, ale powie wszyst­ko, cokol­wiek sły­szy, i oznaj­mi wam rze­czy przy­szłe. On Mnie oto­czy chwa­łą, ponie­waż z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi. Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Dla­te­go powie­dzia­łem, że z moje­go bie­rze

Przeczytaj więcej »
Serce Przy Sercu

Serce przy sercu

Nikt nie ma wąt­pli­wo­ści, że Pan Bóg nie­ustan­nie ota­cza­ją­cy nas Swą Miło­ścią wciąż zsy­ła nam coraz to nowe dary. A my wie­lu z nich nie zauwa­ża­my, wie­lu nie przyj­mu­je­my, bo nie jeste­śmy goto­wi. Wła­śnie dla­te­go modli­my się, nie tyl­ko w czerw­cu, Lita­nią do Ser­ca Pana Jezu­sa, by nasze ser­ce było bliż­sze Jego Ser­cu, by coraz lepiej korzy­stać z Jego darów. Przy oka­zji poroz­my­śla­my tro­chę o modli­twie, bo osta­tecz­nie o to cho­dzi w każ­dej lita­nii. Źró­dło oso­bi­ste­go spo­tka­nia z Panem Bogiem W roz­licz­nych opra­co­wa­niach znaj­dzie­my róż­no­rod­ne podzia­ły modlitw. Jest

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (97) Co to znaczy wierzyć w światłość?

Wie­my już, że waż­nym klu­czem rozu­mie­nia bogac­twa Ewan­ge­lii Jana jest  wta­jem­ni­cze­nie w świa­tło i ciem­ność. Nie wystar­cza zna­jo­mość defi­ni­cji świa­tła i ciem­no­ści, trze­ba w bogac­two jed­nej i dru­giej tajem­ni­cy wejść. Jezus wzy­wa słu­cha­czy, by ten krok posta­wi­li. Ponie­waż wej­ście w te dwie tajem­ni­ce jest moż­li­we tyl­ko aktem wia­ry, jasnym jest to, że rozu­mie­nie świa­tła i ciem­no­ści w naszym zna­cze­niu nie wystar­cza do wej­ścia w te dwa róż­ne świa­ty, pozo­sta­ją­ce na zie­mi w dużym napię­ciu. Nie ma wej­ścia w bogac­two świa­tła, bez wej­ścia w „bogac­two” ciem­no­ści. Rzecz w tym, że ciem­ność jest cał­ko­wi­tym

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (23)

Praw­da o Bogu w Trój­cy Świę­tej jest naj­więk­szą tajem­ni­cą wia­ry. Tę praw­dę obja­wił Jezus Chry­stus, Wcie­lo­ny Syn Boży. Wszy­scy chrze­ści­ja­nie w tę praw­dę wie­rzą i ją wyzna­ją. Gdy się żegna­my, wymie­nia­my trzy Oso­by Boskie. Bóg jest jeden, ale w trzech Oso­bach: Ojciec, Syn i Duch Świę­ty. Nie potra­fi­my zro­zu­mieć tej praw­dy ludz­kim rozu­mem. Przyj­mu­je­my Boże obja­wie­nie: Bóg obja­wia sie­bie, swo­ją natu­rę, Boskie, wewnętrz­ne życie. Pan Jezus poka­zu­je nam praw­dę o sobie: „Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy” (J 10,30). Odcho­dząc do nie­ba Zmar­twych­wsta­ły Jezus naka­zu­je uczniom gło­sze­nie Ewan­ge­lii i udzie­la­nie

Przeczytaj więcej »
KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Zawierzmy Opatrzności przyszłość Polski

Dzi­siaj, prze­ży­wa­jąc uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, jeste­śmy wszy­scy zapro­sze­ni do wspól­nej dzięk­czyn­nej modli­twy. To modli­twa całe­go naro­du i jed­no­cze­śnie modli­twa za naród. (…) Wybór Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na Sto­li­cę św. Pio­tra poru­szył posa­dy ówcze­sne­go świa­ta, a przede wszyst­kim kra­jów naszej czę­ści Euro­py, ugi­na­ją­cych się pod cię­ża­rem tota­li­tar­nej ide­olo­gii, pozba­wia­ją­cej czło­wie­ka nadziei. Jan Paweł II budził nadzie­ję, bo wska­zy­wał przede wszyst­kim na Jezu­sa Chry­stu­sa, będą­ce­go jedy­ną nadzie­ją świa­ta – jedy­ną osto­ją czło­wie­ka pośród zmie­nia­ją­cych się i naj­czę­ściej złud­nych ide­olo­gii i sys­te­mów poli­tycz­nych, obie­cu­ją­cych na próż­no uszczę­śli­wić czło­wie­ka.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wizja prawego życia

Całe życie św. Jana Paw­ła II – począw­szy od jego pra­cy wika­riu­szow­skiej z mło­dy­mi ludź­mi, aż do glo­bal­ne­go wyda­rze­nia, jakim są Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży – jest przy­kła­dem tego, jak wycho­wy­wać naj­młod­szych i dbać o ich dobro. Jego posta­wa w kwe­stiach moral­nych była zawsze bez­kom­pro­mi­so­wa, i tak­że dzi­siaj jest dla nas wzo­rem. (…) Papież Fran­ci­szek jed­no­znacz­nie powie­dział, że nikt nie może wąt­pić o świę­to­ści i dobrej woli Jana Paw­ła II. To bar­dzo waż­ne sło­wa Papie­ża Fran­cisz­ka, któ­re uci­na­ją wszel­kie pró­by znie­sła­wie­nia Papie­­ża-Pola­­ka. (…) Św. Jan Paweł II od

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Mocni mocą wiary

Świa­do­mi tego zobo­wią­za­nia, któ­re pły­nie od nas z poca­łun­ku jakim wte­dy Jan Paweł II obda­rzył pol­ską zie­mię, zechciej­my po 40 latach przy­jąć cią­gle tak samo aktu­al­ną praw­dę, któ­rą wyra­ził na Bło­niach: „Musi­cie być moc­ni, dro­dzy bra­cia i sio­stry! Musi­cie być moc­ni tą mocą, któ­rą daje wia­ra! Musi­cie być moc­ni mocą wia­ry! Musi­cie być wier­ni!” (…) Ten gest jest bar­dzo zobo­wią­zu­ją­cy dla wszyst­kich Pola­ków, zwłasz­cza w dzi­siej­szych cza­sach. Papież 40 lat temu poru­szył wątek naro­do­wy, miło­ści do Ojczy­zny. Tym­cza­sem współ­cze­śnie sły­szy­my, że „Pol­ska to

Przeczytaj więcej »
Lecznicze konfitury z poziomki

Lecznicze konfitury z poziomki

Poziom­ka pospo­li­ta Fra­ga­ria vesca to jed­na z naj­szla­chet­niej­szych roślin wystę­pu­ją­cych w lasach. Jej  urze­ka­ją­co pach­ną­ce owo­ce nie tyl­ko sma­ku­ją, ale i leczą. Wła­śnie zaczy­na się na nie sezon. Te leśne moż­na zbie­rać dość krót­ko, ale te ogro­do­we – nawet do sierp­nia. Gro­ma­dzą w swym skła­dzie wita­mi­ny C, B1, B2, PP, E i K, cen­ny karo­ten, a tak­że  anto­cy­ja­ny, ruty­nę, kwa­sy orga­nicz­ne, cukry, pek­ty­ny i garb­ni­ki. Są źró­dłem bio­pier­wiast­ków, np. żela­za, fos­fo­ru, pota­su, wap­nia, mie­dzi. W sezo­nie z owo­ców poziom­ki moż­na przy­go­to­wy­wać wie­le lecz­ni­czych prze­two­rów, np. pach­ną­ce kon­fi­tu­ry o uro­czym aro­ma­cie. 

Przeczytaj więcej »