Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 25/2019

Papież Franciszek

Apostołowie – wiarygodni świadkowie Chrystusowego dzieła zbawienia

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Roz­po­czę­li­śmy cykl kate­chez, któ­ry będzie podą­żać za „podró­żą” Ewan­ge­lii opo­wia­da­ną w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich. (…) Pierw­sza wspól­no­ta skła­da­ła się ze 120 bra­ci i sióstr. Licz­ba ta zawie­ra w sobie sym­bo­licz­ną dla Izra­ela dwu­nast­kę, ponie­waż repre­zen­tu­je dwa­na­ście ple­mion i jest sym­bo­licz­na dla Kościo­ła, z powo­du dwu­na­stu Apo­sto­łów wybra­nych przez Jezu­sa. Ale teraz, po bole­snych wyda­rze­niach Męki Pań­skiej, licz­ba Apo­sto­łów Pana nie wyno­si już dwu­na­stu, lecz jede­na­stu. Jed­ne­go z nich, Juda­sza, już nie ma: ode­brał sobie życie powa­lo­ny wyrzu­ta­mi sumie­nia. Judasz już wcze­śniej

Przeczytaj więcej »
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Dwunasty Tydzień Zwykły 24 – 29 VI 2019

NIEDZIELA: Za 12,10–11; Ga 3,26–29 Ewan­ge­lia Łk 9,18–24 Wyzna­nie wia­ry w Chry­stu­sa i zapo­wiedź męki Gdy Jezus modlił się na osob­no­ści, a byli z Nim ucznio­wie, zwró­cił się do nich z zapy­ta­niem: Za kogo uwa­ża­ją Mnie tłu­my? Oni odpo­wie­dzie­li: Za Jana Chrzci­cie­la; inni za Elia­sza; jesz­cze inni mówią, że któ­ryś z daw­nych pro­ro­ków zmar­twych­wstał. Zapy­tał ich: A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie? Piotr odpo­wie­dział: Za Mesja­sza Boże­go. Wte­dy suro­wo im przy­ka­zał i napo­mniał ich, żeby niko­mu o tym nie mówi­li. I dodał: Syn Czło­wie­czy musi wie­le wycier­pieć: będzie odrzu­co­ny przez

Przeczytaj więcej »
Wakacje/fot. ks. Z. Pytel

Wykorzystane wakacje czyli czas pogłębiania miłości

Pra­wie zawsze po waka­cjach otrzy­mu­je­my od Czy­tel­ni­ków wspa­nia­łe świa­dec­twa, jak to ten czas, oka­zu­je się nie tyl­ko dla dzie­ci i mło­dzie­ży, może być nie­zwy­kłym darem. Cza­sem bar­dziej świa­do­mie, cza­sem przy­pad­ko­wo, korzy­sta­my z tego cza­su widząc z zachwy­tem, że sta­ło się coś bar­dzo dobre­go: w mał­żeń­stwie, w całej rodzi­nie, pomię­dzy poko­le­nia­mi. Świa­dec­twa z poprzed­nich lat mogą stać się inspi­ra­cją, zachę­tą, pod­po­wie­dzią.  Od nowa zako­cha­ni W maju uświa­do­mi­li­śmy sobie, że po trzy­dzie­stu latach mał­żeń­stwa pod­czas waka­cji będzie­my sami, po raz pierw­szy od dwu­dzie­stu ośmiu lat. I choć na począt­ku,

Przeczytaj więcej »
Dogmat najbliższy człowiekowi/fot. W. Płaneta

Dogmat najbliższy człowiekowi

Dogmat to praw­da wia­ry wypro­wa­dzo­na z Pisma Świę­te­go i Tra­dy­cji, wyra­żo­na naj­pro­ściej. Dogma­ty są sfor­mu­ło­wa­ne nie tyl­ko po to, byśmy z nich korzy­sta­li w naszym życiu wia­ry, byśmy pod­da­wa­li się ich pro­wa­dze­niu. Z wie­lu roz­mów z piel­grzy­ma­mi wyni­ka jasno, że naj­waż­niej­szy dla czło­wie­ka cho­dzą­ce­go dzi­siaj po świe­cie jest dogmat o Miło­ści Boga do czło­wie­ka. Pismo Świę­te wypo­wia­da to choć­by w Listach świę­te­go Jana: „Bóg jest Miło­ścią” (1 J 4,8b). W kul­tu­rze semic­kiej, w któ­rej powsta­wa­ły księ­gi Pisma Świę­te­go, czę­sto poja­wia się sfor­mu­ło­wa­nie  „ner­ki i ser­ce czło­wie­ka”. Bibli­ści pod­po­wia­da­ją, że „ner­ki” ozna­cza­ją 

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (98) Sekret niewiary

Kto jest odpo­wie­dzial­ny za nie­wia­rę? Czło­wiek czy Bóg? Pew­ne wypo­wie­dzi w Piśmie Świę­tym, odczy­ty­wa­ne dosłow­nie, mogą być inter­pre­to­wa­ne, że Bóg. Klu­czo­wym tek­stem jest opis plag egip­skich, w któ­rym jest mowa o zatwar­dzia­ło­ści ser­ca fara­ona. Bóg mówi przez Moj­że­sza do wład­cy Egip­tu, zapo­wia­da­jąc pla­gi i doty­ka­jąc nimi miesz­kań­ców nad brze­ga­mi Nilu. Sam Bóg oświad­cza Moj­że­szo­wi: uczy­ni­łem twar­dym ser­ce fara­ona (Wj 10,1). Przy odczy­ta­niu tego tek­stu trze­ba pamię­tać, że  jest to etap obja­wia­nia się Boga tyl­ko Izra­eli­tom. Oni zna­li Boga Abra­ha­ma, Iza­aka, Jaku­ba i Józe­fa, któ­ry swo­ją

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha (24)

Za kogo uwa­ża­ją Mnie tłu­my?” – takie pyta­nie posta­wił Pan Jezus swo­im uczniom (Łk 9,18). Ucznio­wie odpo­wie­dzie­li: „Za Jana Chrzci­cie­la; inni za Elia­sza; jesz­cze inni mówią, że któ­ryś z daw­nych pro­ro­ków zmar­twych­wstał” (Łk 9,20). „A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie?”. Piotr odpo­wie­dział: „Za Mesja­sza Boże­go” (Łk 9,20). To pyta­nie sta­wia Pan Jezus kolej­nym poko­le­niom, wspól­no­tom, rodzi­nom i każ­de­mu z nas z osob­na. To pyta­nie sta­wia Pan Jezus mał­żon­kom, ich dzie­ciom, star­sze­mu poko­le­niu. Odpo­wie­dzią jest wia­ra, rodzą­ca się dzię­ki łasce Bożej w ser­cu czło­wie­ka i roz­wi­ja­ją­ca się

Przeczytaj więcej »

Każda spowiedź to działanie Ducha Świętego

Dzięk­czy­nie­nie za pół­wiecz­ny jubi­le­usz poświę­ce­nia kościo­ła, szcze­gól­nie w taki dzień jak uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, powin­no kon­cen­tro­wać się na wdzięcz­no­ści za obec­ność i dzia­ła­nie Trze­ciej Oso­by Boskiej w tej świą­ty­ni. Trzy naj­bar­dziej wymow­ne zna­ki opi­su­ją­ce dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go to ogień i wiatr, wspo­mnia­ne w nie­dziel­nym czy­ta­niu z Dzie­jów Apo­stol­skich oraz znak wody, zapo­wie­dzia­ny przez Jezu­sa w Ewan­ge­lii św. Jana. (…) Okre­śle­nie „stru­mie­nie wody żywej” dobrze opi­su­je, jak dzia­ła Duch Świę­ty w czło­wie­ku, zwłasz­cza poprzez sakra­men­ty. Czło­wiek, któ­ry przyj­mu­je Chrzest, otrzy­mu­je Ducha Świę­te­go, któ­ry odtąd nie tyl­ko w czło­wie­ku prze­by­wa,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Współodpowiedzialni

Tak bowiem o waszej – dro­gie Człon­ki­nie i Człon­ko­wie Akcji Kato­lic­kiej – roli mówił papież Bene­dykt XVI w swo­im prze­sła­niu skie­ro­wa­nym na XVI Mię­dzy­na­ro­do­we Forum Akcji Kato­lic­kiej, zor­ga­ni­zo­wa­ne w Jas­sy w Rumu­nii: „Świec­kich nie moż­na uwa­żać jedy­nie za współ­pra­cow­ni­ków ducho­wień­stwa, ale za oso­by rze­czy­wi­ście współ­od­po­wie­dzial­ne za bycie i dzia­ła­nie Kościo­ła”. Papież ten zwró­cił wów­czas uwa­gę na potrze­bę zmia­ny men­tal­no­ści w Koście­le, gdy cho­dzi o rolę kato­lic­kie­go laika­tu, oraz doj­rza­ło­ści wier­nych świec­kich zaan­ga­żo­wa­nych w ewan­ge­li­za­cję. Waż­na jest tam wasza współ­pra­ca z dusz­pa­ste­rza­mi, a wasze rela­cje z laika­tem z dusz­pa­ste­rza­mi Sobór Waty­kań­ski II nazy­wał „rodzin­ny­mi”,

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Deprawacja dzieci

Zamach na życie mał­żeń­skie i rodzin­ne się­ga jesz­cze bar­dziej głę­bo­ko. Usi­łu­je się bowiem pod­wa­żyć samą insty­tu­cję mał­żeń­stwa jako wspól­no­ty kobie­ty i męż­czy­zny. Co wię­cej, pod­wa­ża­nie to pra­gnie się zaczy­nać już od edu­ka­cji, a wła­ści­wie: depra­wa­cji, dzie­ci i mło­dzie­ży poprzez wpro­wa­dza­nie do szkół przez nie­któ­re pol­skie samo­rzą­dy tzw. Kar­ty LGBT. Stoi za tym, jak wia­do­mo, ide­olo­gia gen­der, według któ­rej spra­wa płci czło­wie­ka nie jest zwią­za­na przede wszyst­kim z jego struk­tu­rą bio­lo­gicz­ną, ale ma głów­nie cha­rak­ter kul­tu­ro­wy i zale­ży od jego oso­bi­stej decy­zji. (…) Kolej­nym zama­chem na wol­ność

Przeczytaj więcej »
Sałatka z czerwonej cykorii z truskawkami

Sałatka z czerwonej cykorii z truskawkami

Skład­ni­ki: 125 g czer­wo­nej cyko­rii tre­vi­so 125 g czer­wo­nej cyko­rii chiog­gia 250 g tru­ska­wek 1 łyż­ka zia­ren seza­mu ocet bal­sa­micz­ny 4 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Oczy­ścić, wypłu­kać i deli­kat­nie osu­szyć liście cyko­rii tre­vi­so i chiog­gia. Podzie­lić według uzna­nia na dwie lub trzy czę­ści więk­sze liście i wszyst­ko wło­żyć do dużej miski sałat­ko­wej. Oczy­ścić tru­skaw­ki, pokro­ić na czte­ry lub sześć czę­ści, zależ­nie od wiel­ko­ści. Dopra­wić cyko­rię oli­wą, solą i pie­przem. Wyło­żyć na tale­rze, dodać na każ­dy garst­kę tru­ska­wek i posy­pać ziarn­ka­mi seza­mu. Dopra­wić odro­bi­ną octu bal­sa­micz­ne­go, jesz­cze raz

Przeczytaj więcej »