Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 26/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Obyście szli razem drogą wiary, nadziei i miłości

Wczo­raj w Poz­zo­mag­gio­re na Sar­dy­nii zosta­ła ogło­szo­na bło­go­sła­wio­ną Jadwi­ga Car­bo­ni, pro­sta kobie­ta z ludu, któ­ra w skrom­nym życiu codzien­nym przy­ję­ła krzyż, dając świa­dec­two wia­ry i miło­ści. Dzię­ku­je­my za tę wier­ną uczen­ni­cę Chry­stu­sa, któ­ra całe swo­je życie poświę­ci­ła na służ­bę Bogu i bliź­nie­mu. Uczcij­my aplau­zem nową bło­go­sła­wio­ną! Dzi­siaj chce­my pamię­tać zwłasz­cza o uchodź­cach w Świa­to­wy Dzień, jaki poświę­ca im ONZ. Niech to wyda­rze­nie zachę­ca wszyst­kich do soli­dar­no­ści z męż­czy­zna­mi, kobie­ta­mi i dzieć­mi ucie­ka­ją­cy­mi przed woj­na­mi, prze­śla­do­wa­nia­mi i pogwał­ce­niem praw pod­sta­wo­wych. Oby nasze wspól­no­ty kościel­ne i oby­wa­tel­skie były bli­sko nich, będąc wraż­li­wy­mi na

Przeczytaj więcej »
Jezus/fot. pixabay.pl

Trzynasty Tydzień Zwykły 1 – 6 VII 2015

NIEDZIELA: Krl 19,16b.19–21; Ga 5, 1.13–18 Ewan­ge­lia Łk 9,51–62 Trze­ba porzu­cić wszyst­ko, aby iść za Jezu­sem Gdy dopeł­niał się czas wzię­cia Jezu­sa z tego świa­ta, posta­no­wił udać się do Jero­zo­li­my i wysłał przed sobą posłań­ców. Ci wybra­li się w dro­gę i przy­szli do pew­ne­go mia­stecz­ka sama­ry­tań­skie­go, by Mu przy­go­to­wać pobyt. Nie przy­ję­to Go jed­nak, ponie­waż zmie­rzał do Jero­zo­li­my. Widząc to, ucznio­wie Jakub i Jan rze­kli: Panie, czy chcesz, a powie­my, żeby ogień spadł z nie­ba i znisz­czył ich? Lecz On odwró­ciw­szy się zabro­nił im. I uda­li się do inne­go

Przeczytaj więcej »
Młodość wypatrzona u dziadków/fot. pixabay.pl

Młodość wypatrzona u dziadków

Przez wie­le ostat­nich lat moż­na było odnieść wra­że­nie, że już zupeł­nie minę­ły cza­sy nie tyl­ko wie­lo­po­ko­le­nio­wych rodzin, ale nie­za­stą­pio­nej roli bab­ci i dziad­ka w wycho­wa­niu mło­de­go poko­le­nia, w ucze­niu miło­ści. Bo kto ma tyle cza­su dla wnu­cząt, kto umie tak się poświę­cać, choć siły już nie pozwa­la­ją na wszyst­ko… Wszyst­ko, co może­my prze­czy­tać poni­żej, pocho­dzi od naszych czy­tel­ni­ków, we wspa­nia­ły spo­sób obser­wu­ją­cych świat. Praw­dzi­wa mło­dość Gdy byłam w liceum wyda­wa­ło mi się, że jestem mło­da. Ale w poło­wie liceum zorien­to­wa­łam się, jak bar­dzo się myli­łam.

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (99) Wiara zakłamana

Słu­cha­cze Jezu­sa, nawet w gro­nie inte­li­gen­cji dzie­li­li się na dwie czę­ści. Jed­ni nie wie­rzy­li w Nie­go – i ich sta­no­wi­sko było zde­cy­do­wa­ne. Wie­dzie­li jed­nak, że w ich gro­nie są tacy, któ­rzy wie­rzą w Jezu­sa i dla­te­go posta­no­wi­li ich wyłą­czyć z syna­go­gi, co było rów­no­znacz­ne z wyłą­cze­nia ich z gro­na pra­wo­wier­nych Żydów. Z tego wyni­ka, że wśród nich byli wie­rzą­cy w Jezu­sa, a nie przy­zna­ją­cy się do tego. On o tym wie­dział i dla­te­go jasno posta­wił spra­wę: Nie­mniej jed­nak i spo­śród przy­wód­ców wie­lu w Nie­go uwie­rzy­ło, ale z oba­wy przed fary­ze­usza­mi nie przy­zna­wa­li się, aby ich nie wyłą­czo­no

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Ducha Świętego (25)

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus” – pisze św. Paweł  (Ga 5,1). Wol­ność, zarów­no zewnętrz­na, poli­tycz­na, spo­łecz­na, jak i wol­ność oso­bi­sta, są dziś bar­dzo cenio­ne. Nie­kie­dy wol­ność poglą­dów, sło­wa, postę­po­wa­nie, sta­wia się na pierw­szym miej­scu, ponad opi­nią śro­do­wi­ska, rodzi­ny, a nawet – przed przy­ka­za­nia­mi Boży­mi. Św. Paweł zachę­ca: „Trwaj­cie w niej [wol­no­ści]” (Ga 5,1). „Zosta­li­ście powo­ła­ni do wol­no­ści. Tyl­ko nie bierz­cie tej wol­no­ści za zachę­tę do hoł­do­wa­nia cia­łu” (Ga 5,13). „Cia­łem” nazy­wa św. Paweł skłon­ność czło­wie­ka do złe­go, do ego­izmu (sie­dem grze­chów głów­nych). Apo­stoł

Przeczytaj więcej »

Nie ma zgody na profanacje i kpinę z Boga

Papież Bene­dykt XVI potwor­nym pro­ce­sem okre­śla rewo­lu­cję sek­su­al­ną. Na sku­tek świa­to­we­go tren­du odrzu­co­no nor­my etycz­ne i zasa­dy chrze­ści­jań­skiej wia­ry, wpro­wa­dzo­no m.in. zasa­dę „zaka­zu­je się zaka­zy­wać”. Postę­po­wa­nie w myśl tego hasła sta­ło się też źró­dłem depra­wa­cji, z któ­rą dziś mamy do czy­nie­nia tak­że w Pol­sce. Kościół bro­nią­cy zasad moral­no­ści chrze­ści­jań­skiej jest wro­giem i sze­rzo­na jest wobec nie­go nie­na­wiść. (…) Dziś wyda­je się, że bar­dzo czę­sto zapo­mi­na­my o roli Ducha Świę­te­go w wyzna­wa­niu naszej wia­ry. A to prze­cież Duch Świę­ty, jak tłu­ma­czył sam Jezus, uczy nas wszyst­kie­go i przy­po­mi­na Jego naukę.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Atak nienawiści

Gdy w lip­cu 2016 r. zamor­do­wa­no w Nor­man­dii księ­dza Jacques’a Hame­la pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy św. wyda­wa­ło się nam, że w Pol­sce takie rze­czy nie mogą się zda­rzyć. (…) Nie­ste­ty, w ostat­nich tygo­dniach, zwłasz­cza w trak­cie trwa­nia kam­pa­nii wybor­czej do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, mia­ło miej­sce wie­le zda­rzeń poda­ją­cych w wąt­pli­wość moją wcze­śniej­szą kon­sta­ta­cję. (…) Dzi­siej­szy spo­sób kwe­stio­no­wa­nia auto­ry­te­tu Kościo­ła nie ma cha­rak­te­ru inte­lek­tu­al­ne­go, lecz ide­olo­gicz­ny. W pro­ce­sie wyto­czo­nym Kościo­ło­wi pró­bu­je się dowieść, że nie ma w nim ludzi pra­wych, a wia­ra jest jedy­nie hipo­kry­zją. Dąży się do zdys­kre­dy­to­wa­nia Boga i obrzy­dze­nia całe­go

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Obrona wiary

Minę­ło wie­le wie­ków, ale to co było u pod­staw powsta­nia Zako­nu Mal­tań­skie­go pozo­sta­je nadal aktu­al­ne: obro­na chrze­ści­jań­skiej wia­ry oraz posłu­ga cho­rym. Jan Paweł II w swo­jej Posy­no­dal­nej Adhor­ta­cji Apo­stol­skiej Ecc­le­sia in Euro­pa zdia­gno­zo­wał sytu­ację ducho­wą Euro­py, w któ­rej gasi się nadzie­ję, ludzie są zagu­bie­ni, nastą­pi­ła ero­zja chrze­ści­jań­skiej toż­sa­mo­ści, przez co czło­wiek bez nadziei żyje w sta­nie roz­cza­ro­wa­nia. W siód­mym punk­cie tego doku­men­tu Ojciec Świę­ty wska­zy­wał na utra­tę pamię­ci i dzie­dzic­twa chrze­ści­jań­skie­go, któ­rej towa­rzy­szy obo­jęt­ność reli­gij­na. (…) Pod­kre­ślam te stwier­dze­nia Jana Paw­ła II by wska­zać na to,

Przeczytaj więcej »
Naturalne sposoby na boreliozę

Naturalne sposoby na boreliozę

Bore­lio­za to groź­na cho­ro­ba, stwa­rza­ją­ca ryzy­ko wie­lu powi­kłań, któ­ra jest roz­no­szo­na przez klesz­cze. Od wio­sny aż do póź­nej jesie­ni pod­czas wędró­wek po lasach i łąkach, a nawet pod­czas pra­cy w ogród­ku czy na dział­ce, jeste­śmy nara­że­ni na uką­sze­nie przez te owa­dy. Lecze­nie bore­lio­zy jest trud­ne. Wyma­ga sto­so­wa­nia przez odpo­wied­ni czas anty­bio­ty­ku prze­pi­sa­ne­go przez leka­rza. Pro­fi­lak­tycz­nie – aby nie doszło do zaka­że­nia bak­te­rią wywo­łu­ją­cą tę wła­śnie cho­ro­bę – tuż po stwier­dze­niu uką­sze­nia przez klesz­cze, war­to od razu się­gać po leki z apte­ki Pana Boga. Bar­dzo

Przeczytaj więcej »

Humor

Stu­dent pyta stu­den­ta: – Powta­rza­łeś coś przed egza­mi­nem? – Tak. – A co? – Będzie dobrze, będzie dobrze! Idzie sobie tury­sta i w pew­nym momen­cie zauwa­ża bacę i pyta: – Baco, co robi­cie? – A nic takie­go, pio­re tyl­ko kota. – Kota? Prze­cież kota się nie pie­rze. Na to baca: – A co wy tam tury­sto wicie, kota się pie­rze. Za parę godzin tury­sta wra­ca z powro­tem. Patrzy, a kot leży nie­ży­wy. I zwra­ca się do bacy: – A nie mówi­łem, że kota się nie pie­rze?! A baca na to:

Przeczytaj więcej »