Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 27/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Odnawiajmy wspólnoty chrześcijańskie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Owo­cem Pięć­dzie­siąt­ni­cy, wyla­nia z mocą Ducha Boże­go na pierw­szą wspól­no­tę chrze­ści­jań­ską, było to, że wie­le osób poczu­ło, iż ich ser­ca zosta­ły prze­nik­nię­te rado­sną nowi­ną – keryg­mą – zba­wie­nia w Chry­stu­sie i przy­lgnę­ły do Nie­go dobro­wol­nie, nawra­ca­jąc się, przyj­mu­jąc chrzest w Jego imię i przyj­mu­jąc z kolei dar Ducha Świę­te­go. (…) Gorą­ca wia­ra tych bra­ci i sióstr w Chry­stu­sie uczy­ni­ła ich życie sce­na­riu­szem dzie­ła Boże­go, któ­re obja­wia się poprzez cuda i zna­ki, doko­ny­wa­ne za pośred­nic­twem Apo­sto­łów. Nie­zwy­kłe sta­je się zwy­czaj­nym, a życie codzien­ne sta­je się prze­strze­nią obja­wie­nia się

Przeczytaj więcej »
O. Stanisław Olbrycht

O. Stanisław Olbrycht Podjął dzieło Męczenników

Iść tam, gdzie nikt nie chce iść. Wybie­rać to, co trud­ne, ale Panu Bogu miłe” – to mot­to życio­we o. Sta­ni­sła­wa Olbrych­ta. Fran­cisz­ka­nin od ponad czter­dzie­stu lat jest misjo­na­rzem. Jest ostat­nim fran­cisz­kań­skim misjo­na­rzem, któ­ry do Ame­ry­ki Połu­dnio­wej popły­nął jesz­cze stat­kiem towa­ro­wym, a nie pole­ciał samo­lo­tem. Na począt­ku swo­jej misyj­nej dro­gi pra­co­wał w Boli­wii, a następ­nie w Peru, w Paria­co­to, dokąd wyje­chał nie­dłu­go po śmier­ci bł. Zbi­gnie­wa Strzał­kow­skie­go i bł. Micha­ła Tomasz­ka, w 1993 roku.  Bez­po­śred­nio po męczeń­stwie Ojców, z powo­du panu­ją­ce­go zagro­że­nia ze stro­ny sen­de­ry­stów, w Paria­co­to nie było

Przeczytaj więcej »
Grosz czynszowy

Czternasty Tydzień Zwykły 8 – 13 VII 2019

NIEDZIELA: Iz 66,10–14c; Ga 6,14–18 Ewan­ge­lia Łk 10, 1–12.17–20 Pokój kró­le­stwa Boże­go Jezus wyzna­czył jesz­cze innych, sie­dem­dzie­się­ciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każ­de­go mia­sta i miej­sco­wo­ści, dokąd sam przyjść zamie­rzał. Powie­dział też do nich: Żni­wo wpraw­dzie wiel­kie, ale robot­ni­ków mało; pro­ście więc Pana żni­wa, żeby wypra­wił robot­ni­ków na swo­je żni­wo. Idź­cie, oto was posy­łam jak owce mię­dzy wil­ki. Nie noście z sobą trzo­sa ani tor­by, ani san­da­łów; i niko­go w dro­dze nie pozdra­wiaj­cie. Gdy do jakie­go domu wej­dzie­cie, naj­pierw mów­cie:

Przeczytaj więcej »
„Bierzmowanie dziejów”

Bierzmowanie dziejów”

Wśród wie­lu wyda­rzeń zwią­za­nych z cele­bra­cją wizy­ty papie­skiej w Ojczyź­nie przed czte­re­ma deka­da­mi, nie spo­sób nie wspo­mnieć o wysta­wie ple­ne­ro­wej pod tym wła­śnie tytu­łem. Eks­po­zy­cja zwią­za­na z tym bez­pre­ce­den­so­wym fak­tem w życiu Kościo­ła w Pol­sce zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na na kra­kow­skich Plan­tach (od ul. Fran­cisz­kań­skiej do Posel­skiej) przez Insty­tut Dia­lo­gu Mię­dzy­kul­tu­ro­we­go im. Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie, wraz z Insty­tu­tem Pamię­ci Naro­do­wej i Archi­wum Kurii Metro­po­li­tal­nej.  Donio­słość wyda­rze­nia   Pierw­sza w Pol­sce po wybo­rze na Sto­li­cę Pio­tro­wą wizy­ta gło­wy Kościo­ła powszech­ne­go i jed­no­cze­śnie nasze­go naj­wy­bit­niej­sze­go Roda­ka była reli­­gi­j­no-spo­­łe­cz­nym wyda­rze­niem, któ­re odci­snę­ło trwa­łą pie­częć na

Przeczytaj więcej »
wakacje

Wakacje, aby życie było piękne

Od kie­dy pustel­ni­cy ode­szli od osad, od kie­dy zako­ny pod­ję­ły życie w odda­le­niu, to wła­śnie tam ludzie sta­wia­ją pyta­nia o to, jak żyć. Bo jak się spoj­rzy na pro­blem z pew­ne­go dystan­su, to lepiej go moż­na zoba­czyć, mądrzej pod­jąć decy­zję… A my dzie­li­my się, w dużej mie­rze tym, co nam ludzie opo­wie­dzie­li. Reko­lek­cje i waka­cje mają coś wspól­ne­go: są po to, aby życie sta­wa­ło się pięk­niej­sze…  Dar cza­su Sta­ty­sty­ka odsła­nia dość smut­ną praw­dę: prze­pro­wa­dzo­ne kie­dyś bada­nia ujaw­nia­ją, że na czas urlo­pu wyjeż­dża poza miej­sce zamiesz­ka­nia oko­ło

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (100) Słowo prawdy

Jezus nie sądzi, On zba­wia. Spo­tka­nie z nim jako Zba­wi­cie­lem jest nie­zwy­kłym wyda­rze­niem. Kto widzi w Nim swe­go Zbaw­cę, sta­wia Go w cen­trum swe­go życia. Dziś nie­wie­lu szu­ka zba­wie­nia, więk­szość w zba­wie­nie nie wie­rzy, a jesz­cze więk­sza licz­ba ludzi, nawet ochrzczo­nych, zba­wie­nia nie potrze­bu­je. O wie­le bar­dziej potrze­bu­ją chle­ba i igrzysk, jak sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie. Pie­niądz i dobrze zaopa­trzo­ne skle­py oraz ekran tele­wi­zji, kom­pu­te­ra, komór­ki im wystar­cza. Zba­wie­nie ofia­ro­wa­ne przez Jezu­sa nie­wie­lu inte­re­su­je. Dla nie­wie­lu zatem aktu­al­ne są Jego sło­wa: Nie przy­sze­dłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (26)

Żni­wo wpraw­dzie wiel­kie, ale robot­ni­ków mało; pro­ście więc Pana żni­wa, żeby wypra­wił robot­ni­ków na swo­je żni­wo” – wzy­wa Pan Jezus (Łk 10,2). Te sło­wa Jezu­sa odno­si­my zazwy­czaj do powo­ła­nia kapłań­skie­go i zakon­ne­go. Powo­ła­nie do służ­by Bożej jest łaską, o któ­rą trze­ba Boga pro­sić. Rów­nież łaską jest przy­ję­cie tego daru i współ­pra­ca z Duchem Świę­tym, aby dar Boży nie został zmar­no­wa­ny, ale roz­wi­nął się i przy­niósł owoc. Każ­da rodzi­na chrze­ści­jań­ska jest odpo­wie­dzial­na za powo­ła­nie dzie­ci. Rodzi­ce nie mogą narzu­cać dziec­ku swo­ich pla­nów, nie­kie­dy – ambi­cji. Rodzi­ce

Przeczytaj więcej »
Ks. Bp Stanisław Napierała Biskup Kaliski

Zagrożenia ateizmu uderzają w moralność i Kościół

Obec­ność nasze­go Pana w Eucha­ry­stii jest praw­dzi­wa, ale nie­wi­dzial­na. Jest obec­no­ścią mil­czą­cą. Ona nie mówi sło­wa­mi, ona mówi dzia­ła­niem, któ­re pozwa­la się dać odczu­wać ludziom szcze­rze wie­rzą­cym. Oni czu­ją, że ser­ce ich pała, kie­dy ado­ru­ją Eucha­ry­stię. (…) Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła to świę­to rado­ści. Dziś uli­ca­mi miast i wio­sek idzie nasz Pan, idzie śla­da­mi naszych kro­ków, któ­ry­mi pły­nie codzien­nie życie. Zrób­cie Mu miej­sce Pan idzie z nie­ba. (…) Przy­cho­dzi by widzieć i bło­go­sła­wić. Jak­że się nie rado­wać. (…) Odstęp­stwo od Boga, od wia­ry, jak poka­zu­je

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Tajemnica eucharystyczna

Dzię­ki roz­mno­że­niu chle­ba, Zba­wi­ciel przy­po­mi­na nam o tym, że Bóg rozu­mie potrze­by czło­wie­ka i trosz­czy się o nie­go. Przy­po­mi­na nam o czu­ło­ści i tro­skli­wo­ści Boga o każ­de­go czło­wie­ka, szcze­gól­nie o stra­pio­ne­go i udrę­czo­ne­go życiem. Do takiej tro­skli­wo­ści o czło­wie­ka Jezus nie­ustan­nie zachę­ca swo­ich uczniów. Dzię­ki Eucha­ry­stii pozwa­la nam kro­czyć Jego dro­gą; dro­gą służ­by, dzie­le­nia się i daru. (…) W Koście­le, ale i w spo­łe­czeń­stwie sło­wem klu­czo­wym win­na być soli­dar­ność, czy­li odda­nie do dys­po­zy­cji Boga tego, co posia­da­my, naszych skrom­nych zdol­no­ści. Tyl­ko dzię­ki dzie­le­niu się, dzię­ki daro­wi nasze życie sta­nie się płod­ne i przy­nie­sie

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Uderzają w Chrystusa

W obec­nym „mar­nym cza­sie” powszech­ne­go kłam­stwa, fake new­sów, fał­szy­wych nar­ra­cji, nie wol­no nam pozwo­lić na to, aby w naszych duszach, w naszych sumie­niach zwy­cię­ża­ło zło. Zwłasz­cza to zło kłam­stwa, któ­re z ogrom­ną agre­sją, przy wspar­ciu wiel­kich pie­nię­dzy odno­si się do same­go czło­wie­ka, do jego natu­ry i jego god­no­ści. Wpro­wa­dza­ne przez nie­któ­re samo­rzą­dy do pol­skich szkół Kar­ta LGBT i instruk­cje WHO, doty­czą­ce tak zwa­ne­go wycho­wa­nia sek­su­al­ne­go mło­dzie­ży i dzie­ci, w tym tak­że bar­dzo małych dzie­ci, są w isto­cie rze­czy pro­gra­ma­mi ich depra­wa­cji i wprost ude­rza­ją w tę praw­dę o czło­wie­ku, któ­rą swo­im

Przeczytaj więcej »