Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 28/2019

Jan Paweł II/fot. A. Franaszek

Czy o tym pamiętamy?

Apo­geum zjed­no­cze­nia naro­du pol­skie­go z gło­wą Kościo­ła kato­lic­kie­go nastą­pi­ło na kra­kow­skich Bło­niach, 10 czerw­ca, gdzie zgro­ma­dzi­ło się i modli­ło razem ponad 2 milio­ny ludzi. To było pierw­sze tak licz­ne zgro­ma­dze­nie na zie­miach naszej Ojczy­zny w całej tysiąc­let­niej histo­rii i jed­no z naj­licz­niej­szych zgro­ma­dzeń w świe­cie. Wów­czas wszy­scy mogli zoba­czyć ogrom tłu­mów, scho­dzą­cych się przez całą noc na Bło­nia, wie­lo­go­dzin­ne ocze­ki­wa­nie w modli­tew­nym sku­pie­niu, spo­wie­dzi wie­lu osób, któ­re wcze­śniej nie sko­rzy­sta­ły z sakra­men­tu pojed­na­nia, poboż­ne­go uczest­ni­cze­nia we Mszy św. pod prze­wod­nic­twem Ojca Świę­te­go i uważ­ne­go wsłu­chi­wa­nia się w jego sło­wa. Po koń­co­wym

Przeczytaj więcej »
Wezwanie do modlitwy - Kalwaria Zebrzydowska/fot. Archiwum Źródła

Najistotniejsze orędzie!

Modli­twa towa­rzy­szy­ła Karo­lo­wi Woj­ty­le i następ­nie Jano­wi Paw­ło­wi II przez całe życie. Odda­wał się jej w peł­ni. Wie­lo­krot­nie, mimo napię­tych ter­mi­nów, pod­czas swych piel­grzy­mek, widzie­li­śmy Go sku­pio­ne­go, na kola­nach. Modlił się od naj­młod­szych lat, na kal­wa­ryj­skich dróż­kach, w Łagiew­ni­kach, przed wawel­skim Czar­nym Krzy­żem, na Jasnej Górze… i w tylu miej­scach, któ­re odwie­dzał jako następ­ca św. Pio­tra. W cza­sie pierw­szej piel­grzym­ki do Ojczy­zny, w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej, 7 czerw­ca 1979 roku, Ojciec Świę­ty wypo­wie­dział sło­wa naj­waż­niej­sze­go orę­dzia papie­skie­go. Tak sam je wów­czas okre­ślił i nigdy potem nie zmie­nił ani

Przeczytaj więcej »
Jan Paweł II/fot. Archiwum

Ujrzeliśmy niezwykły naród

Pierw­szą piel­grzym­kę Jana Paw­ła II do Pol­ski, od któ­rej minę­ło 40 lat, prze­ana­li­zo­wa­no i oce­nio­no z róż­nych per­spek­tyw. Pod kątem poli­tycz­nym, histo­rycz­nych i ducho­wym. Papie­ską podróż okre­ślo­no mia­nem nie­zwy­kłe­go wyda­rze­nia, któ­re było prze­bu­dze­niem nie tyl­ko naro­du pol­skie­go, ale tak­że całe­go świa­ta, któ­re wyzna­czy­ło dro­gę minio­ne­mu stu­le­ciu. Nie­ży­ją­ca już Palo­ma Gómez Bor­re­ro (1934–2017), hisz­pań­ska dzien­ni­kar­ka, któ­ra jako jedy­na kobie­ta wśród dzien­ni­ka­rzy towa­rzy­szy­ła Ojcu Świę­te­mu we wszyst­kich jego podró­żach, kil­ka dni przed kano­ni­za­cją, udzie­la­jąc mi wywia­du, tak wspo­mi­na­ła pierw­szą piel­grzym­kę Papie­ża do swo­je­go kra­ju: „Pol­skę

Przeczytaj więcej »
ks. kard Stanisław Dziwisz/fot. BPAK

Cała Polska żyła tą pielgrzymką

Z ks. kard. Sta­ni­sła­wem Dzi­wi­szem, byłym oso­bi­stym sekre­ta­rzem św. Jana Paw­ła II, byłym Metro­po­li­tą Kra­kow­skim, arcy­bi­sku­pem senio­rem Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, roz­ma­wia Joan­na Bana­sik W tym roku mija 40 lat od pierw­szej – naj­waż­niej­szej piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Pol­ski, któ­ra trwa­ła od 2 do 10 czerw­ca 1979 r. Jak Ksiądz Kar­dy­nał zapa­mię­tał te wyda­rze­nia? Papież myślał o piel­grzym­ce do Ojczy­zny od począt­ku swo­je­go pon­ty­fi­ka­tu. Gdy został wybra­ny, w Kra­ko­wie trwał jesz­cze synod i przy­go­to­wa­nia do jubi­le­uszu 900-lecia męczeń­skiej śmier­ci św. Sta­ni­sła­wa BM. Kar­dy­nał Woj­ty­ła miał

Przeczytaj więcej »
Jan Paweł II/fot. A. Bujak

Moc Ducha Prawdy

Dzień wybo­ru Jana Paw­ła II, 16 paź­dzier­ni­ka 1978 roku, był dniem rado­ści, ale czas na praw­dzi­we świę­to nad­szedł w czerw­cu następ­ne­go roku, gdy na war­szaw­skim lot­ni­sku Papież-Polak uca­ło­wał swą ojczy­stą zie­mię. Przy­wo­ził przede wszyst­kim nadzie­ję… Każ­dy odczy­ty­wał ją ina­czej, ale potrze­bo­wa­li jej wszy­scy. W czerw­cu 1979 roku Jan Paweł II piel­grzy­mo­wał do Pol­ski komu­ni­stycz­nej, od 35 lat znie­wo­lo­nej przez Zwią­zek Sowiec­ki. Pola­cy pozba­wie­ni byli pod­sta­wo­wych praw i wol­no­ści. Rzą­dy nale­ża­ły do jed­nej par­tii – Pol­skiej Zjed­no­czo­nej Par­tii Robot­ni­czej, reali­zu­ją­cej inte­re­sy Moskwy, któ­rej

Przeczytaj więcej »
Jan Paweł II

Umiłowani Bracia i Siostry! Drodzy Rodacy!

Uca­ło­wa­łem zie­mię pol­ską, z któ­rej wyro­słem. Zie­mię, z któ­rej wezwał mnie Bóg – nie­zba­da­nym wyro­kiem swo­jej Opatrz­no­ści – na Sto­li­cę Pio­tro­wą w Rzy­mie. Zie­mię, do któ­rej przy­by­wam dzi­siaj jako piel­grzym. Pozwól­cie więc, że zwró­cę się do was, aby pozdro­wić każ­de­go i wszyst­kich tym samym pozdro­wie­niem, któ­rym w dniu 16 paź­dzier­ni­ka minio­ne­go roku pozdro­wi­łem zebra­nych na pla­cu św. Pio­tra w Rzy­mie: Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus! Pozdra­wiam was w imię Chry­stu­sa, tak jak nauczy­łem się pozdra­wiać ludzi tutaj, w Pol­sce… – w Pol­sce, w tej mojej zie­mi ojczy­stej, w któ­rej sta­le tkwię

Przeczytaj więcej »