Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 29/2019

Tajemnice Medjugorie/fot. F. Mroz

Tajemnice Medjugorie

Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek zezwo­lił na piel­grzy­mo­wa­nie do Medju­go­rie. Teraz wyjaz­dy mogą być orga­ni­zo­wa­ne ofi­cjal­nie przez die­ce­zje i para­fie. Waty­kań­ski rzecz­nik pra­so­wy poin­for­mo­wał, że nie nale­ży tej decy­zji inter­pre­to­wać jako uzna­nia domnie­ma­nych obja­wień, ponie­waż wyma­ga to dal­szych badań ze stro­ny Kościo­ła.  Nun­cjusz apo­stol­ski w Bośni i Her­ce­go­wi­nie ks. abp Luigi Pez­zu­to oraz spe­cjal­ny wizy­ta­tor apo­stol­ski ks. abp Hen­ryk Hoser SAC zako­mu­ni­ko­wa­li, że piel­grzym­ki orga­ni­zo­wa­ne do Medju­go­rie mogą mieć cha­rak­ter ofi­cjal­ny, nie ozna­cza to jed­nak uzna­nia auten­tycz­no­ści rze­ko­mych obja­wień. Ks. abp Hen­ryk Hoser wska­zał, że

Przeczytaj więcej »
Chrystus Maria Marta/ fot. Wikipedia Commons

Szesnasty Tydzień Zwykły 22 – 27 VII 2019

NIEDZIELA: Rdz 18,1–10a; Kol 1,24–28 Ewan­ge­lia Łk 10,38–42 Mar­ta i Maria przyj­mu­ją Chry­stu­sa Jezus przy­szedł do pew­nej wsi. Tam nie­ja­ka nie­wia­sta, imie­niem Mar­ta, przy­ję­ła Go do swe­go domu. Mia­ła ona sio­strę, imie­niem Maria, któ­ra sia­dła u nóg Pana i przy­słu­chi­wa­ła się Jego mowie. Nato­miast Mar­ta uwi­ja­ła się koło roz­ma­itych posług. Przy­stą­pi­ła więc do Nie­go i rze­kła: Panie, czy Ci to obo­jęt­ne, że moja sio­stra zosta­wi­ła mnie samą przy usłu­gi­wa­niu? Powiedz jej, żeby mi pomo­gła. A Pan jej odpo­wie­dział: Mar­to, Mar­to, trosz­czysz się i nie­po­ko­isz o wie­le,

Przeczytaj więcej »
Eucharystia /fot. pixabay

Najważniejszą modlitwą jest Msza św. (1) Tajemnica Eucharystii

Bóg jest pierw­szy we wszyst­kim, tak­że w naszym prze­ży­wa­niu Mszy świę­tej. Są bowiem oso­by, któ­re dzię­ki łasce Bożej uczest­ni­czą w spo­sób bar­dzo owoc­ny w Eucha­ry­stii. Wystar­czy im otwar­tość i wier­ność wobec natchnień. Nie mają za sobą stu­diów teo­lo­gicz­nych ani żad­ne­go kur­su litur­gicz­ne­go wpro­wa­dze­nia czy jakiej­kol­wiek „pomo­cy”. Inni szu­ka­ją wciąż jakie­goś wytłu­ma­cze­nia, dobre­go opra­co­wa­nia, sta­ra­ją się dużo wie­dzieć i zro­zu­mieć, a mimo to wciąż męczą się w trak­cie obrzę­dów litur­gicz­nych. W isto­cie rze­czy cho­dzi o to, by w cza­sie Mszy świę­tej spo­tkać się z Bogiem, otwo­rzyć na tę łaskę, któ­ra zosta­ła nam

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (101) Nadeszła godzina

Roz­dział trzy­na­sty Ewan­ge­lii św. Jana roz­po­czy­na rela­cję z Wie­czer­ni­ka. Bogac­two tego, co zawie­ra się w kolej­nych pię­ciu roz­dzia­łach, jest tak wiel­kie, że sto­imy jak przed Hima­la­ja­mi, a każ­dy ze szczy­tów trze­ba zdo­by­wać oddziel­nie, by w cza­sie zdo­by­wa­nia pozna­wać nie­zwy­kłe tajem­ni­ce Obja­wio­nej Praw­dy. Tek­sty te są dostęp­ne jedy­nie dla wta­jem­ni­czo­nych. Nie­wie­lu w ten naj­wyż­szy masyw ducho­wych szczy­tów wcho­dzi. Więk­szość woli jedy­nie zdję­cia tych szczy­tów i prze­pa­ści, któ­re w Ewan­ge­lii nie są ska­łą i śnie­giem, ale samym życiem. Było to przed Świę­tem Pas­chy. Jezus wie­dząc, że nade­szła Jego godzi­na przej­ścia

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (27)

Odwie­dzi­ny Pana Jezu­sa w domu Mar­ty i Marii może­my odnieść do nasze­go życia i powo­ła­nia na róż­ny spo­sób (Łk 10,38–42). Czę­sto oso­bę Mar­ty sta­wia­my jako przy­kład powo­ła­nia do życia czyn­ne­go, do zaan­ga­żo­wa­nia w rodzi­nie, w spo­łe­czeń­stwie, zaś Marię uwa­ża­my za wzór dla tych, któ­rych powo­ła­niem jest przede wszyst­kim modli­twa, kon­tem­pla­cja. Czę­sto pod­kre­śla się, że posta­wa Mar­ty i Marii jest wzo­rem dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na i każ­de­go powo­ła­nia. Każ­dy wie­rzą­cy jest powo­ła­ny, aby reali­zo­wać powo­ła­nie do słu­cha­nia Boże­go sło­wa i do aktyw­no­ści; oczy­wi­ście, pro­por­cje będą róż­ne w zależ­no­ści od powo­ła­nia. W

Przeczytaj więcej »
Abp_Tadeusz_Wojda

Marsz równości szydzi z wiary

Zapla­no­wa­ny w Bia­łym­sto­ku marsz śro­do­wisk zwią­za­nych z LGBT (les­bi­jek, gejów, bisek­su­ali­stów i trans­we­sty­tów) jest ini­cja­ty­wą obcą naszej pod­la­skiej zie­mi i spo­łecz­no­ści, któ­ra jest moc­no zako­rze­nio­na w Bogu, zatro­ska­na o dobro wła­sne­go spo­łe­czeń­stwa, a zwłasz­cza dzie­ci. Jak moż­na się było prze­ko­nać w innych pol­skich mia­stach, uczest­ni­cy mar­szu swo­ją nie­cen­zu­ral­ną posta­wą i stro­jem dawa­li gor­szą­cy przy­kład innym, korzy­sta­ją­cym z prze­strze­ni publicz­nej, a zwłasz­cza dzie­ciom i mło­dzie­ży. W cza­sie tych parad szy­dzo­no z war­to­ści chrze­ści­jań­skich, pro­fa­no­wa­no świę­te sym­bo­le, wypo­wia­da­no bluź­nier­stwa prze­ciw Bogu i wul­ga­ry­zmy pod adre­sem ludzi wie­rzą­cych. Marsz, cho­ciaż zakła­da prze­ciw­dzia­ła­nie domnie­ma­nej dys­kry­mi­na­cji wspo­mnia­nych śro­do­wisk, w rze­czy­wi­sto­ści sprzy­ja

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Obowiązek chrześcijańskiego życia

Mary­ja nadal peł­ni swą macie­rzyń­ską funk­cję w Koście­le naszych cza­sów. Nie współ­za­wod­ni­czy Ona z Duchem Świę­tym, prze­ciw­nie, to Duch Świę­ty pro­si Ją o macie­rzyń­ską współ­pra­cę z Nim. (…)  Być napeł­nio­nym Duchem Świę­tym, to zna­czy być napeł­nio­nym Chry­stu­sem, bo Duch Świę­ty nie przy­no­si nowych tre­ści, tyl­ko spra­wia, że to co było gdzieś na zewnątrz nas, to co sta­ło się przed tysią­ca­mi lat, nagle sta­je się obec­ne, jest żywe w nas. Jeśli we mnie miesz­ka Chry­stus, a ja miesz­kam w Chry­stu­sie, to zna­czy że ja zaczy­nam myśleć tak jak

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Służba Miłości

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus. Wy zatem, bra­cia, powo­ła­ni zosta­li­ście do wol­no­ści” (por. Ga 5,1). Apo­stoł Naro­dów pod­kre­ślił, że kry­te­rium wol­no­ści jest miłość i ostrze­gał przed trak­to­wa­niem jej w spo­sób przed­mio­to­wy. Praw­dzi­wa wol­ność nie pole­ga na tym, że nie ma żad­nych reguł, że moż­na czy­nić wszyst­ko, co się chce (…) Auten­tycz­na wol­ność to służ­ba miło­ści. Jezus tłu­ma­czył swo­im uczniom, że sku­pie­nie uwa­gi wyłącz­nie na świe­cie mate­rial­nym pro­wa­dzi do zgu­by: „Ten, kto kocha swo­je życie, tra­ci je, a kto nie­na­wi­dzi swe­go życia na tym

Przeczytaj więcej »
Lebiodka pospolita, czyli oregano/Fot. Z.T. Nowak

Lebiodka pospolita, czyli oregano

Przed nami jesz­cze czas zbio­ru lebiod­ki pospo­li­tej, czy­li ore­ga­no. Prze­waż­nie koja­rzy się wszyst­kim z popu­lar­ną przy­pra­wą typo­wą dla kuch­ni śród­ziem­no­mor­skiej. To tak­że cen­na rośli­na lecz­ni­cza. Lebiod­ka pospo­li­ta Ori­ga­num vul­ga­re to wdzięcz­na rośli­na wie­lo­let­nia. Jest bli­sko spo­krew­nio­na z macie­rzan­ką i tymian­kiem. Zazwy­czaj wyra­sta do 60–70 cm. Liście ma podłu­go­wa­te lub podłu­go­wa­to­ja­jo­wa­te, nie­co zaostrzo­ne, począt­ko­wo (przed two­rze­niem kwia­to­sta­nu) są one pokry­te licz­ny­mi wło­ska­mi. Kwia­ty lebiod­ki są drob­ne i pach­ną­ce, zebra­ne w luź­ny lub bar­dziej zbi­ty kwia­to­stan w posta­ci wie­chy. Ich kolor może być jasno- bądź ciem­no­li­lio­wo­fio­le­to­wy. Surow­cem zie­lar­skim

Przeczytaj więcej »

Humor

Sta­nął baca przed sądem za nie­le­gal­ne posia­da­nie bro­ni. – Co macie na swo­ją obro­nę, baco? – pyta pro­ku­ra­tor. Baca odpo­wia­da: – Czołg w sto­do­le! Pod­czas pół­ko­lo­nii dzie­ci mia­ły powie­dzieć pani, jakie mają zwie­rzę­ta w domu. – Ja mam psa. – Ja kota. – Ja ryb­ki w akwa­rium. Wresz­cie zgła­sza się Jaś: – A ja mam kur­cza­ka w zamra­żal­ni­ku. – Nie rozu­miem, jak jeden czło­wiek może robić tyle błę­dów? – mówi nauczy­ciel do ucznia. – Wca­le nie jeden – odpo­wia­da uczeń. Poma­ga­li mi brat i sio­stra. Dwóch

Przeczytaj więcej »