Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 30/2019

LGBT/fot: pixabay.com

Zdecydowane oświadczenie Akcji Katolickiej ws. ataków na rodzinę i Kościół

Akcja Kato­lic­ka w Pol­sce wyra­ża głę­bo­ki sprze­ciw wobec nachal­nej pro­pa­gan­dy poli­ty­ki LGBT, wobec napa­ści na kapła­nów i świą­ty­nie, publicz­ne­go ubli­ża­nia kato­li­kom świec­kim oraz pla­gi bez­czesz­cze­nia świę­tych wize­run­ków wia­ry kato­lic­kiej — napi­sa­ła w ape­lu pre­zes AK Urszu­la Fur­tok. Peł­na treść oświad­cze­nia: Akcja Kato­lic­ka w Pol­sce wyra­ża głę­bo­ki sprze­ciw wobec nachal­nej pro­pa­gan­dy poli­ty­ki LGBT. Wobec napa­ści na naszych kapła­nów, nasze świą­ty­nie, publicz­ne ubli­ża­nie nam kato­li­kom świec­kim oraz już pla­gę bez­czesz­cze­nia świę­tych wize­run­ków wia­ry kato­lic­kiej. Czas na zde­cy­do­wa­ne dzia­ła­nie w celu zaprze­sta­nia dal­szej depra­wa­cji. Prio­ry­te­tem w Pol­sce sta­je się

Przeczytaj więcej »
Kaplica Grobu Panskiego

Ewangelia mozaiką pisana

Fun­da­cja Komi­sa­riat Zie­mi Świę­tej w Pol­sce, dla upa­mięt­nie­nia 800-let­niej obec­no­ści fran­cisz­ka­nów w miej­scach świę­tych, przy współ­pra­cy Komi­sa­ria­tów z Mal­ty, Sło­we­nii, Sło­wa­cji i Włoch, a tak­że piel­grzy­mów, przy­ja­ciół oraz dobro­czyń­ców Zie­mi Świę­tej z Pol­ski, ufun­do­wa­ła w sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II na Bia­łych Morzach mozai­ko­we repli­ki trzech kaplic: Gro­ty Zwia­sto­wa­nia z Naza­re­tu, Naro­dze­nia z Betle­jem i Gro­bu Pań­skie­go z Jero­zo­li­my. Tym samym cząst­ka Zie­mi Świę­tej zna­la­zła się w Kra­ko­wie.  Uro­czy­ste poświę­ce­nie Odby­ło się 8 czerw­ca br., w wigi­lię Zesła­nia Ducha Świę­te­go, pod prze­wod­nic­twem ks. kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, przy udzia­le dele­ga­ta Kusto­sza Zie­mi Świę­tej o. Fran­ce­sco

Przeczytaj więcej »
Pater_noster/wikipedia commons

Siedemnasty Tydzień Zwykły 29 VII – 3 VIII 2019

NIEDZIELA: Rdz 18,20–32; Kol 2,12–14; Łk 11,1–13 Ewan­ge­lia Łk 11,1–13 Chry­stus uczy modli­twy Gdy Jezus prze­by­wał w jakimś miej­scu na modli­twie i skoń­czył ją, rzekł jeden z uczniów do Nie­go: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swo­ich uczniów. A On rzekł do nich: Kie­dy się modli­cie, mów­cie: Ojcze, niech się świę­ci Two­je imię; niech przyj­dzie Two­je kró­le­stwo. Nasze­go chle­ba powsze­dnie­go dawaj nam na każ­dy dzień, i prze­bacz nam nasze grze­chy, bo i my prze­ba­czy­my każ­de­mu, kto nam zawi­ni; i nie dopuść, byśmy

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (102) Umycie nóg

Apo­sto­ło­wie byli zaszo­ko­wa­ni tym, co czy­nił ich Mistrz: Nalał wody do mied­ni­cy. I zaczął umy­wać uczniom nogi i ocie­rać prze­ście­ra­dłem, któ­rym był prze­pa­sa­ny. Pod­szedł więc do Szy­mo­na Pio­tra, a on rzekł do Nie­go: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. Jezus mu odpo­wie­dział: „Tego, co Ja czy­nię, ty teraz nie rozu­miesz, ale póź­niej będziesz to wie­dział”. Rzekł do Nie­go Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umy­wał”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Jeśli cię nie umy­ję, nie będziesz miał udzia­łu ze Mną”. Rzekł do Nie­go Szy­mon

Przeczytaj więcej »
Lasagne pełnoziarniste z sosem na bazie soczewicy

Lasagne pełnoziarniste z sosem na bazie soczewicy

Skład­ni­ki: 250 g goto­wa­nej socze­wi­cy 350 g prze­cie­ru pomi­do­ro­we­go 600 g besza­me­lu light 150 g mąki peł­no­ziar­ni­stej 150 g bia­łej mąki typu „00” 20 g suszo­nych boro­wi­ków 3 jaja 1 łody­ga sele­ra nacio­we­go 1 mała cebu­la 1 mar­chew­ka par­me­zan roz­ma­ryn sól i pieprz oli­wa z oli­wek Przy­go­to­wa­nie: Usy­pać sto­żek z połą­czo­nych prze­sia­nych mąk, zro­bić dołek, dodać jaj­ka i oli­wę, zagnieść. Ufor­mo­wać kul­kę, przy­kryć folią spo­żyw­czą i odsta­wić do lodów­ki na 30 min. Grzy­by namo­czyć w misce z cie­płą wodą. Obra­ną cebu­lę, mar­chew­kę i łody­gę sele­ra pokro­ić w kost­kę. W ron­dlu roz­grzać kil­ka łyżek oli­wy i zeszklić warzy­wa z roz­ma­ry­nem. Dodać odci­śnię­te grzy­by

Przeczytaj więcej »

Humor

– Baco, czy moż­na tu gdzieś kupić czę­ści zamien­ne do samo­cho­du? – Zaraz za wio­ską jest ostry zakręt nad urwi­skiem, a czę­ści leżą na dole… Ojciec pyta Ada­sia: – Co robi­li­ście dziś na mate­ma­ty­ce? – Szu­ka­li­śmy wspól­ne­go mia­now­ni­ka. – Coś podob­ne­go! Kie­dy ja byłem w szko­le, też szu­ka­li­śmy wspól­ne­go mia­now­ni­ka! Że też nikt go do tej pory nie zna­lazł… Dzia­dek Sta­siek par­ku­je sta­re­go roz­gru­cho­ta­ne­go malusz­ka pod Sej­mem. Wyska­ku­je ochro­niarz: – Panie, zjeż­dżaj pan stąd! To jest Sejm, tu się krę­cą posło­wie i sena­to­ro­wie!

Przeczytaj więcej »
Katolickie „wiem wszystko”/fot. J. Socha

Katolickie „wiem wszystko”

Pew­na nie­wiel­ka ksią­żecz­ka w zie­lo­nej płó­cien­nej okład­ce od dzie­ciń­stwa wzbu­dza­ła we mnie wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie, połą­czo­ne z fascy­na­cją. Mała ksią­żecz­ka nosi­ła jak­że zna­mien­ny tytuł „Wiem wszyst­ko”. Nie­mal bez prze­rwy ją wer­to­wa­łem, mając nadzie­ję, że po jej prze­czy­ta­niu zawar­ta w tytu­le zapo­wiedź sta­nie się fak­tem. I przy­znać muszę, że dowie­dzia­łem się z niej wie­lu inte­re­su­ją­cych rze­czy. Do dziś mam przed oczy­ma znaj­du­ją­ce się w niej obraz­ki dino­zau­rów i… wie­lo­krąż­ków. Pręd­ko zda­łem sobie jed­nak spra­wę, że nie pomo­że mi ona poznać tego, co naj­waż­niej­sze – ducho­wej stro­ny rze­czy­wi­sto­ści, że

Przeczytaj więcej »
ks. dr Franciszek Ślusarczyk/fot. M. Pabis

Dziękujemy Księże Prałacie!

Ks. pra­łat Fran­ci­szek Ślu­sar­czyk 17 lat posłu­gi­wał w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia. W tym cza­sie był świad­kiem i orga­ni­za­to­rem papie­skich piel­grzy­mek, Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, a co roku Świę­ta Miło­sier­dzia i Ogól­no­pol­skich Piel­grzy­mek Czci­cie­li Boże­go Miło­sier­dzia. Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach sta­ło się świa­to­wym cen­trum kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia. Każ­de­go roku przy­by­wa tam oko­ło dwa milio­ny piel­grzy­mów z całe­go świa­ta. Kustosz to ktoś, kto wszyst­ko ogar­nia, orga­ni­zu­je, pla­nu­je kalen­darz wyda­rzeń i ota­cza opie­ką tych, któ­rzy przy­by­wa­ją do tego świę­te­go miej­sca. Ks. pra­łat Fran­ci­szek Ślu­sar­czyk peł­nił tę rolę wspa­nia­le. Dla każ­de­go zna­lazł

Przeczytaj więcej »
eucharist/fot. pixabay

Najważniejszą modlitwą jest Msza św. (2) Wyjątkowy chleb mamy

Jeden z teo­lo­gów przy­bli­ża praw­dę o Eucha­ry­stii w spo­sób bar­dzo oso­bi­sty. Opo­wia­da o swo­jej rodzi­nie i o tym, że do rodzin­ne­go domu, w któ­rym miesz­ka już tyl­ko sta­ra mat­ka, wszy­scy chęt­nie przy­jeż­dża­ją na róż­ne spo­tka­nia i uro­czy­sto­ści nawet z odle­głych stron, gdzie obec­nie miesz­ka­ją. Przed takim spo­tka­niem mat­ka przy­go­to­wu­je dużo cia­sta na chleb, odku­rza sta­ry piec chle­bo­wy, roz­pa­la w nim, wła­sno­ręcz­nie przy­go­to­wa­ne bochen­ki z wiel­kim tru­dem wkła­da do pie­ca, a gdy są już upie­czo­ne, wyj­mu­je i odkła­da na czas wizy­ty swo­ich dzie­ci i ich rodzin. Kie­dyś co tydzień pie­kło się chleb w tym domu,

Przeczytaj więcej »
Anita Włodarczyk

Sława nie daje tyle, co bycie z Panem Bogiem

Wybit­ni spor­tow­cy, któ­rzy mimo sła­wy i suk­ce­sów nie zapo­mnie­li, co w życiu jest naj­waż­niej­sze. Mówią o swo­jej wie­rze, modli­twie, kon­tak­cie z Panem Bogiem.  Mariusz Wla­zły: życie opie­ra się na wie­rze Głów­nie dzię­ki jego kapi­tal­nej grze nasza dru­ży­na się­gnę­ła w 2014 roku po mistrzo­stwo świa­ta w siat­ków­ce, a on sam został uzna­ny naj­lep­szym zawod­ni­kiem mistrzostw. Na taki suk­ces cze­ka­li­śmy aż 40 lat! „Bia­­ło-cze­r­wo­­ni” zdo­by­li „zło­to” w impo­nu­ją­cym sty­lu, poko­nu­jąc dwa razy w tym tur­nie­ju zna­ko­mi­tych Bra­zy­lij­czy­ków, naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ny zespół ostat­nich lat. Mariusz Wla­zły był naj­więk­szą gwiaz­dą naszej repre­zen­ta­cji. Oprócz tego,

Przeczytaj więcej »