Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 31/2019

Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący Episkopatu o LGBT+: szacunek do osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii

Sza­cu­nek dla kon­kret­nych osób nie może jed­nak pro­wa­dzić do akcep­ta­cji ide­olo­gii, któ­ra sta­wia sobie za cel prze­pro­wa­dze­nie rewo­lu­cji w zakre­sie spo­łecz­nych oby­cza­jów i mię­dzy­oso­bo­wych rela­cji. „Ta rewo­lu­cja w oby­cza­jach i moral­no­ści – pod­kre­śla papież Fran­ci­szek – czę­sto wyma­chu­je «fla­gą wol­no­ści», ale w rze­czy­wi­sto­ści przy­nio­sła dewa­sta­cję ducho­wą i mate­rial­ną nie­zli­czo­nym ludz­kim isto­tom, szcze­gól­nie naj­bar­dziej nara­żo­nym” (Waty­kan, 17.11.2014) – napi­sał abp Sta­ni­sław Gądec­ki, Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w oświad­cze­niu ws. LGBT+. Publi­ku­je­my peł­ną treść oświad­cze­nia: Oświad­cze­nie ws. LGBT+ Pomi­mo waka­cji, któ­re powin­ny być cza­sem odpo­czyn­ku i reflek­sji nad pięk­nem natu­ry

Przeczytaj więcej »
ks. abp. Marek Jędraszewski

W obronie ks. abp. Marka Jędraszewskiego

Weź udział w publicz­nej, modli­tew­nej obro­nie ks. abp. Mar­ka Jędra­szew­skie­go i przyjdź 10 sierp­nia (sobo­ta) o godzi­nie 15:00 przed Kra­kow­ską Kurię (ul. Fran­cisz­kań­ska 3). 1 sierp­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie, pod­czas homi­lii wygło­szo­nej w ramach obcho­dów 75. rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go, ks. abp. Marek Jędra­szew­ski powie­dział m. in.: „Z powstań­czych mogił naro­dzi­ła się nowa Pol­ska, choć na jej naro­dze­nie trze­ba było cze­kać bar­dzo dłu­go – aż do 1989 roku, do pierw­szych wów­czas prze­bły­sków odzy­ski­wa­nia suwe­ren­no­ści przez nasze pań­stwo. I dzi­siaj już wie­my, że czer­wo­na zara­za po

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Miłować i służyć z rękoma Marty i sercem Marii

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! We frag­men­cie czy­ta­nym w dzi­siej­szą nie­dzie­lę, św. Łukasz Ewan­ge­li­sta opo­wia­da o wizy­cie Jezu­sa w domu Mar­ty i Marii, sióstr Łaza­rza (por. Łk 10,38–42). Przyj­mu­ją Go, a Maria sia­da u stóp Jego, aby Go słu­chać. Porzu­ca to, co czy­ni­ła, by być bli­sko Jezu­sa. Nie chce stra­cić żad­ne­go z Jego słów. Nale­ży odło­żyć wszyst­ko na bok, aby gdy przy­cho­dzi nas nawie­dzić w naszym życiu, Jego obec­ność i Jego sło­wo były waż­niej­sze ponad wszyst­ko. Pan zawsze nas zaska­ku­je: kie­dy napraw­dę zaczy­na­my Go słu­chać, chmu­ry zni­ka­ją, wąt­pli­wo­ści ustę­pu­ją przed praw­dą,

Przeczytaj więcej »
Marność dóbr doczesnych

Osiemnasty Tydzień Zwykły 5 – 10 VIII 2019

NIEDZIELA: Koh 1,2; 2,21–23; Kol 3,1–5.9–11 Ewan­ge­lia Łk 12,13–21 Mar­ność dóbr docze­snych Ktoś z tłu­mu powie­dział do Jezu­sa: Nauczy­cie­lu, powiedz moje­mu bra­tu, żeby się podzie­lił ze mną spad­kiem. Lecz On mu odpo­wie­dział: Czło­wie­ku, któż Mię usta­no­wił sędzią albo roz­jem­cą nad wami? Powie­dział też do nich: Uwa­żaj­cie i strzeż­cie się wszel­kiej chci­wo­ści, bo nawet gdy ktoś opły­wa we wszyst­ko, życie jego nie jest zależ­ne od jego mie­nia. I powie­dział im przy­po­wieść: Pew­ne­mu zamoż­ne­mu czło­wie­ko­wi dobrze obro­dzi­ło pole. I roz­wa­żał sam w sobie: “Co tu począć? Nie

Przeczytaj więcej »
Wymarsz krakowskiej pielgrzymki

Na pielgrzymkowym szlaku Pielgrzymka – wyjątkowy czas

Waka­cje to rów­nież czas piel­grzym­ko­wy. Tysią­ce ludzi z całej Pol­ski, ale tak­że z zagra­ni­cy, pie­szo wędru­ją do miejsc świę­tych. Naj­wię­cej pąt­ni­ków corocz­nie wyru­sza do Tro­nu Kró­lo­wej Pol­ski – na Jasną Górę. Wśród piel­grzy­mów wypa­trzeć moż­na pol­skich bisku­pów. Tra­dy­cyj­nie na piel­grzy­mi szlak wyru­sza w tym roku ks. abp Grze­gorz Ryś. Jak mówi Metro­po­li­ta Łódz­ki, piel­grzym­ka jest prze­pięk­nym obra­zem Kościo­ła. – Kościół jest wspól­no­tą uczniów Jezu­sa, któ­rzy idą za Nim dro­gą. Kościół na począt­ku tak był nawet nazy­wa­ny: „dro­ga”. O dro­dze ma poję­cie ktoś, kto nią

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (103) Dałem wam przykład

W wycho­wa­niu mamy dwa bie­gu­ny. Jed­nym jest przy­kład, dru­gim zgor­sze­nie. Przy­kład jest do twór­cze­go naśla­do­wa­nia – i ten spo­sób komu­ni­ka­cji jest o wie­le cen­niej­szy niż sło­wa. Przy­kład wzy­wa do naśla­do­wa­nia, czy­li prze­no­sze­nia w swe życie mode­lu postę­po­wa­nia, któ­ry pozwa­la wzra­stać, wyko­rzy­stu­jąc moż­li­wo­ści, jaki­mi czło­wiek dys­po­nu­je. Dziec­ko od nie­mow­lę­cych dni obser­wu­je i naśla­du­je… Kie­dy dora­sta, wie kogo i w czym war­to naśla­do­wać. Jezus naśla­do­wa­nie posta­wił w cen­trum swe­go sys­te­mu, wycho­wu­ją­ce­go do odpo­wie­dzial­no­ści. Powie­dział: Jeśli ktoś chce iść za Mną nich się zaprze same­go sie­bie, niech weź­mie krzyż

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (29)

Szu­kaj­cie tego, co w górze” (Kol 3,1). „Mar­ność nad mar­no­ścia­mi, wszyst­ko mar­ność” (Koh 1,2). Te dwa frag­men­ty Pisma Świę­te­go stresz­cza­ją nie tyl­ko Boże sło­wo z 18. Nie­dzie­li, ale są dro­go­wska­zem dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, dla każ­de­go mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Jed­nym z istot­nych obo­wiąz­ków każ­de­go z mał­żon­ków, szcze­gól­nie ojca, jest zapew­nie­nie mate­rial­nych środ­ków do życia, a więc miesz­ka­nia, wykształ­ce­nia dzie­ci, odpo­czyn­ku. Jest to obo­wią­zek, ale nie­jed­no­krot­nie trud­ny wybór, a nawet źró­dło zagro­żeń. W wie­lu rodzi­nach trwa dys­ku­sja, a nawet nacisk ze stro­ny dzie­ci: „Tato, jedź za gra­ni­cę, kupi­my sobie lep­szy

Przeczytaj więcej »
ks. bp Tadeusz Bronakowski Biskup Pomocniczy Łomżyński

Praktykować cnotę trzeźwości

Alko­hol w Pol­sce jest dostęp­ny zawsze i wszę­dzie. Moż­na go kupić całą dobę, tak­że na sta­cjach paliw. Ogrom­na licz­ba punk­tów sprze­da­ży alko­ho­lu w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ców ozna­cza, że ta destruk­cyj­na sub­stan­cja psy­cho­ak­tyw­na jest na wycią­gnię­cie ręki. To pogłę­bia pro­ces degra­da­cji spo­łecz­nej. (…) Z wiel­kim bólem obser­wu­je­my tak czę­ste prze­kra­cza­nie pra­wa, pole­ga­ją­ce na sprze­da­ży alko­ho­lu oso­bom nie­let­nim. Ape­lu­je­my do władz pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych o pod­ję­cie zde­cy­do­wa­nych kro­ków, aby pra­wo w tym zakre­sie było bez­względ­nie egze­kwo­wa­ne. (…) Z roz­pi­tym spo­łe­czeń­stwem nie zre­ali­zu­je­my wspa­nia­łych pro­jek­tów moder­ni­za­cji Pol­ski. Dla­te­go jed­nym z naj­istot­niej­szych obo­wiąz­ków

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Jezus zaprasza nas do odpoczynku przy swoim Sercu

Zakłó­ce­nia rów­no­wa­gi, na któ­re cier­pi dzi­siej­szy świat, wią­żą się w isto­cie z bar­dziej pod­sta­wo­wym zakłó­ce­niem rów­no­wa­gi, jaka ma miej­sce w ser­cu ludz­kim. Jezus zapra­sza nas do odpo­czyn­ku przy swo­im Ser­cu, aby odzy­skać tę rów­no­wa­gę. (…) Ser­ce Boga, któ­ry stwo­rzył wszyst­kie naro­dy i wybrał Izra­ela, nie jest też obo­jęt­ne na los innych naro­dów. Nawet jeśli karze ich grze­chy, to jed­nak wzru­sza się na widok skut­ków woj­ny i towa­rzy­szą­cych jej kata­strof oraz klęsk żywio­ło­wych, któ­re je dotknę­ły. Pod­sta­wą reli­gii chrze­ści­jań­skiej jest praw­da, że to nie czło­wiek, ale

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Bronić krzyża we własnym sercu

Jeste­ście orga­ni­za­cją ludzi wol­nych duchem, zwią­za­nych z Bogiem. Pod­kreśl­my, że góry jak żad­ne inne miej­sce na świe­cie, mówią o Bogu jako Stwór­cy. Mówią o pięk­nie. Te nasze pol­skie góry, a zwłasz­cza Gie­wont, mówią o Chry­stu­sie. Bo tam wasi ojco­wie posta­wi­li w 1901 roku krzyż. Z jego wyso­ko­ści Chry­stus patrzy na całą pol­ską zie­mię, na Pod­ha­le, rów­ni­ny, aż po Bał­tyk. Jakież wiel­kie zobo­wią­za­nie pły­nie z tej obec­no­ści krzy­ża tutaj, na Pod­ha­lu – dla ludzi Pod­ha­la, ale i dla wszyst­kich Pola­ków – by bro­nić krzy­ża. Bro­nić we wła­snym ser­cu. By nie

Przeczytaj więcej »