Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 32/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Modlitwa chrześcijańska to dialog między dziećmi a Ojcem

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W dzi­siej­szym frag­men­cie Ewan­ge­lii (por. Łk 11,1–13) św. Łukasz mówi o oko­licz­no­ściach, w jakich Jezus uczy swo­ich uczniów modli­twy „Ojcze nasz”. Oni, ucznio­wie, potra­fią już się modlić, odma­wia­jąc for­mu­ły tra­dy­cji żydow­skiej, ale pra­gną móc tak­że prze­ży­wać tę „jakość” modli­twy Jezu­sa. (…) Tak więc pew­ne­go dnia cze­ka­ją, aż Jezus zakoń­czy modli­twę w miej­scu odosob­nio­nym, a następ­nie pro­szą Go: „Panie, naucz nas się modlić” (w. 1). Odpo­wia­da­jąc na wyraź­ną proś­bę uczniów, Jezus nie poda­je abs­trak­cyj­nej defi­ni­cji modli­twy ani nie naucza sku­tecz­nej tech­ni­ki, aby

Przeczytaj więcej »
Ewangelia Łk 12,32-48 Gotowość na przyjście Pana

Dziewiętnasty Tydzień Zwykły 12 – 17 VIII 2019

NIEDZIELA: Mdr 18,6–9; Hbr 11,1–2.8–19; Łk 12,32–48 Ewan­ge­lia Łk 12,32–48 Goto­wość na przyj­ście Pana Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Nie bój się, mała trzód­ko, gdyż spodo­ba­ło się Ojcu wasze­mu dać wam kró­le­stwo. Sprze­daj­cie wasze mie­nie i daj­cie jał­muż­nę. Spraw­cie sobie trzo­sy, któ­re nie nisz­cze­ją, skarb nie­wy­czer­pa­ny w nie­bie, gdzie zło­dziej się nie dosta­je ani mól nie nisz­czy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i ser­ce wasze. Niech będą prze­pa­sa­ne bio­dra wasze i zapa­lo­ne pochod­nie. A wy podob­ni do ludzi, ocze­ku­ją­cych swe­go pana, kie­dy z uczty

Przeczytaj więcej »
Wniebowzięcie Bożej Rodzicielki

RYCERSKA MOBILIZACJA

Duch cza­su, w któ­rym aktu­al­nie żyje­my, bar­dzo nas nie­po­koi i napeł­nia nasze ser­ca bez­gra­nicz­nym bólem i obu­rze­niem. Prze­ży­wa­my bowiem bez­boż­ną i wul­gar­ną agre­sję znie­wa­ża­nia świę­to­ści sym­bo­li reli­gij­nych i naro­do­wych naszej Ojczy­zny. W spo­sób szcze­gól­ny i nader bole­sny rani nas atak i spo­nie­wie­ra­nie naszej Patron­ki, Bło­go­sła­wio­nej Boga­ro­dzi­cy Maryi w Jej Jasno­gór­skim Wize­run­ku „o zra­nio­nym obli­czu”. Wobec tych, tak dogłęb­nie bole­snych wyda­rzeń nie może­my być bier­ni. Zwar­ci w jed­ną wspól­no­tę, podej­mu­je­my wiel­ką Rycer­ską Mobi­li­za­cję serc, aby z wiel­kim zapa­łem oży­wić wszech­stron­ny i wspa­nia­ły kult naszej Mat­ki i Het­man­ki. Z wyjąt­ko­wą tro­ską, odda­niem i miło­ścią otocz­my Ją rycer­ską

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (104) Wiem kogo wybrałem

Jako kle­ryk, już bli­sko świę­ceń, wie­dzia­łem – i to w spo­sób pew­ny – że jeden z moich kole­gów współ­pra­cu­je z UB za pie­nią­dze. Pod­sze­dłem do Jezu­sa i mówię Mu: – wyrzuć tego Juda­sza, bo dobrze wiesz kim on jest. Jezus mi odpo­wie­dział: – Jak chcesz, to ty zre­zy­gnuj z kapłań­stwa. Mówię Mu: – Ja chcę być z Tobą. Wte­dy On mi powie­dział: – To sia­daj koło Juda­sza. Tej roz­mo­wy nie tyl­ko nigdy nie zapo­mnę, ale ona otwar­ła mi oczy na obec­ność czar­nych typów w Koście­le. Byłem pew­ny, że

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (30)

Czu­waj­cie… i bądź­cie goto­wi, bo w chwi­li, któ­rej się nie domy­śla­cie, Syn Czło­wie­czy przyj­dzie” (Mt 24,42–44). Pan Jezus zapo­wia­da swo­je przyj­ście na zie­mię. Wzy­wa swo­ich uczniów, aby byli przy­go­to­wa­ni na Jego przyj­ście. Zba­wi­ciel zapo­wia­da przyj­ście na koń­cu świa­ta. Każe nam być goto­wym na to przyj­ście, któ­rym jest śmierć każ­de­go z nas. Gdy umie­ra ktoś z rodzi­ny, szcze­gól­nie czło­wiek mło­dy, w sile wie­ku, kie­dy odcho­dzi nagle, te sło­wa o goto­wo­ści nabie­ra­ją szcze­gól­nej mocy. W czym wyra­ża się nasza goto­wość? Pan Jezus wzy­wa, aby Jego ucznio­wie gro­ma­dzi­li skar­by,

Przeczytaj więcej »

Maryjna recepta na świętość

Jan Paweł II nazwał Jasną Górę „pol­ską Kaną”. Boha­ter­ka Kany jest nie tyl­ko naszą czu­łą i kocha­ją­cą Mat­ką, ale i nauczy­ciel­ką wier­no­ści i posłu­szeń­stwa. Ta nauka zamy­ka się w jed­nym zda­niu: „Zrób­cie wszyst­ko, cokol­wiek wam powie”.  To pro­ste zda­nie każ­dy może potrak­to­wać jako oso­bi­sty prze­pis na świę­tość. Robić wszyst­ko, cokol­wiek powie nam Jezus. Nie to, co pod­po­wia­da nam nasz ego­izm, ale Jego sło­wa powin­ny być dla nas naj­waż­niej­sze. Jeśli chce­my być iko­ną Jezu­sa, nie może­my nie naśla­do­wać Go w Jego posłu­szeń­stwie Ojcu. W chrze­ści­jań­skim życiu wia­ry

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Akty nienawiści wobec ludzi wierzących

Z wiel­kim smut­kiem przy­ją­łem infor­ma­cję o fizycz­nej napa­ści na oso­bę Księ­dza Pra­ła­ta, do któ­rej doszło w minio­ną nie­dzie­lę w koście­le św. Jana Chrzci­cie­la w Szcze­ci­nie. Prze­sy­łam wyra­zy soli­dar­no­ści i ducho­we­go wspar­cia oraz zapew­nie­nia o mojej modli­twie rów­nież dla współ­pra­cow­ni­ków Księ­dza Dzie­ka­na, któ­rzy ucier­pie­li w ata­ku. Moje naj­wyż­sze zanie­po­ko­je­nie budzą coraz częst­sze akty nie­na­wi­ści wobec ludzi wie­rzą­cych, w tym wobec kapła­nów oraz akty pro­fa­na­cji obiek­tów sakral­nych, miejsc i przed­mio­tów kul­tu, tak waż­nych dla kato­li­ków w Pol­sce. Ze smut­kiem dostrze­gam eska­la­cję wro­gich zacho­wań wobec ludzi wie­rzą­cych, w tym sto­so­wa­nie prze­mo­cy sym­bo­licz­nej i fizycz­nej. Choć

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Prośmy o Boże błogosławieństwo

Do wyda­rzeń zwią­za­nych z two­rze­niem się na nowo Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nale­ży tak­że utwo­rze­nie Poli­cji Pań­stwo­wej na mocy usta­wy Sej­mu z 24 lip­ca 1919 roku. Obcho­dzi­my set­ną rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia, modląc się do Boga, naj­pierw w modli­twie dzięk­czyn­nej za utwo­rze­nie tej tak bar­dzo waż­nej struk­tu­ry życia pań­stwo­we­go sto lat temu i przy­wró­ce­nie jej pier­wot­nej god­no­ści w ostat­nich dzie­się­cio­le­ciach. Pro­si­my jed­no­cze­śnie o Boże bło­go­sła­wień­stwo za tych wszyst­kich, któ­rzy swo­ją służ­bą, swo­im poświę­ce­niem, dają nam wszyst­kim tak waż­ne poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. (…) W tre­ści przy­się­gi roty poli­cjan­tów, umiesz­czo­nej w anek­sie do usta­wy

Przeczytaj więcej »
Sałatka z kurczaka w sosie curry

Sałatka z kurczaka w sosie curry

Skład­ni­ki: 4 pier­si z kur­cza­ka wiej­skie­go 10 suszo­nych more­li sło­iczek majo­ne­zu pęczek szczy­pior­ku 1 sza­lot­ka 1 jogurt 2 łyż­ki cur­ry sól i pieprz mie­lo­ny Przy­go­to­wa­nie: Kur­cza­ka goto­wać 8 minut na parze. More­le pokro­ić w cien­kie pasecz­ki. Sza­lot­kę obrać i posie­kać. Szczy­pio­rek posie­kać. W sala­ter­ce wymie­szać majo­nez, 3 łyż­ki jogur­tu, szczy­pio­rek, cur­ry, more­le i sza­lot­kę. Kur­cza­ka zosta­wić do wysty­gnię­cia, pokro­ić i dodać do sala­ter­ki. Dobrze wymie­szać i podać. „Dania z dro­biu 3 skład­ni­ki w 15 minut”

Przeczytaj więcej »
Tiramisu z ricottą

Tiramisu z ricottą

Skład­ni­ki: Kawa zbo­żo­wa 70 g cukru trzci­no­we­go 300 g ricot­ty kakao 70 g gorz­kiej cze­ko­la­dy 220 ml śmie­tan­ki 200 g podłuż­nych bisz­kop­tów Przy­go­to­wa­nie: Ricot­tę roz­trze­pać z cukrem tak, aby uzy­skać puszy­stą masę. W misce ubić mik­se­rem śmie­tan­kę na sztyw­no. Połą­czyć zawar­tość obu misek, mie­sza­jąc od dołu do góry, aby nie znisz­czyć kon­sy­sten­cji. Gorz­ką cze­ko­la­dę zetrzeć na tar­ce. 1–2 łyż­ki kre­mu z ricot­ty wyło­żyć do naczy­nia. Bisz­kop­ty umo­czyć w zim­nej kawie zbo­żo­wej i uło­żyć war­stwą na kre­mie. Przy­kryć je war­stwą ser­ka, posy­pać star­tą cze­ko­la­dą. Kon­ty­nu­ować ukła­da­nie warstw, aż do wyczer­pa­nia

Przeczytaj więcej »