Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 33/2019

Stanisław Moniuszko

Krajowy romantyk

Moniusz­ko jest naj­wy­bit­niej­szym obok Fry­de­ry­ka Cho­pi­na muzycz­nym geniu­szem epo­ki roman­ty­zmu. Z dosto­jeń­stwem wiesz­cza spo­glą­da na nas z por­tre­tów. Oprócz powa­gi wizjo­ne­ra w muzycz­nym krze­wie­niu ducha pol­skie­go, cecho­wa­ła go dobro­tli­wa iro­nia, dystans do zasta­nych realiów w kra­ju bez pań­stwa, wywa­żo­ny dow­cip, w połą­cze­niu z wiel­kim umi­ło­wa­niem rodzi­me­go zwy­cza­ju, sar­mac­kich powin­no­ści wzglę­dem Boga i Ojczy­zny. Jubi­le­uszo­we obcho­dy W uchwa­le jed­no­gło­śnie przy­ję­tej przez Senat RP w spra­wie usta­no­wie­nia roku 2019 Rokiem Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki w 200. rocz­ni­cę uro­dzin kom­po­zy­to­ra, a obcho­dzo­nym pod auspi­cja­mi UNESCO na wnio­sek Pol­ski, Litwy i Bia­ło­ru­si pod­kre­ślo­no, że doro­bek tego wybit­ne­go

Przeczytaj więcej »
Stanisław Moniuszko

Promocje w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej

W teatrze, któ­ry w życiu Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki ode­grał klu­czo­wą rolę, któ­ry przez czter­na­ście lat pro­wa­dził, i w któ­rym zabrzmia­ły pod jego batu­tą po raz pierw­szy jego naj­waż­niej­sze dzie­ła sce­nicz­ne, bar­dzo uro­czy­ście cele­bro­wa­no rocz­ni­co­we obcho­dy. Od 1996 r. jego nazwi­sko patro­nu­je Sali Głów­nej, nale­żą­cej do naj­więk­szych tego typu obiek­tów ope­ro­wych na świe­cie. W niej, dokład­nie w 200. uro­dzi­ny, odby­ła się inau­gu­ra­cja jubi­le­uszo­wej edy­cji X Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Wokal­ne­go im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, a w Salach Redu­to­wych moż­na było zapo­znać się z ory­gi­nal­ną wysta­wą cza­so­wą „VIVA MONIUSZKO!”.  Dyry­gent i twór­ca W 1858

Przeczytaj więcej »
Muzyczno-operowe propozycje

Muzyczno-operowe propozycje

Sta­ni­sław Moniusz­ko gościł w Kra­ko­wie wio­sną 1858 r., w dro­dze do Pary­ża. Zachwy­cał się pod­wa­wel­ski­mi sta­ro­żyt­no­ścia­mi, uczcił swo­je­go patro­na, św. Sta­ni­sła­wa BM, zarów­no w Kate­drze, jak i na Skał­ce. Ope­ra Kra­kow­ska na Dzie­dziń­cu Arka­do­wym Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu w ramach czerw­co­we­go, 23. Let­nie­go Festi­wa­lu, zor­ga­ni­zo­wa­ła para­dę gatun­ków wokal­nych „Arie Oper Świa­ta – Moniusz­ko!” oraz inne arty­stycz­ne impre­zy, aby zło­żyć hołd i uczcić kom­po­zy­to­ra w Roku jemu dedy­ko­wa­nym.  Wido­wi­sko na mia­rę jubi­le­uszu Let­nie Festi­wa­le Ope­ry Kra­kow­skiej mają już ugrun­to­wa­ną, euro­pej­ską reno­mę. W ramach festi­wa­lu wystę­pu­ją arty­ści kra­kow­skiej sce­ny ope­ro­wej

Przeczytaj więcej »
Dworek w Ubielu. Drzeworyt wg rys. Feliksa Sypniewskiego, „Tygodnik Ilustrowany” 1872, nr 234

Mała kronika życia i twórczości

Wize­ru­nek wybit­ne­go „swoj­skie­go” i zara­zem euro­pej­skie­go twór­cy, w powią­za­niu z jego wszech­stron­ną spu­ści­zną kom­po­zy­tor­ską,  uka­zu­je, w jak wie­lo­ra­ki spo­sób nasy­cał Moniusz­ko tkan­kę kul­tu­ry naro­do­wej swo­ją nie­zrów­na­ną inwen­cją twór­czą, sen­sow­ną reflek­sją publi­cy­stycz­ną, szla­chet­ną pro­sto­tą w wypeł­nia­niu chrze­ści­jań­skie­go i oby­wa­tel­skie­go eto­su. Z zapa­łem nowa­to­ra roz­wi­jał swój wiel­ki poten­cjał melo­dycz­ny, przy­czy­nia­jąc się do „pomno­że­nia śpie­wów kra­jo­wych”. Z misją pra­cy u pod­staw, przy ogrom­nej łatwo­ści pisa­nia, two­rzył zna­ko­mi­tą, pod­no­szą­cą na duchu, posia­da­ją­cą mnó­stwo uro­ku i pięk­na muzy­kę, któ­ra po dziś dzień pozo­sta­je skarb­ni­cą naro­do­wej sztu­ki.  OKRES DZIECIĘCO-MŁODZIEŃCZY 1819 Uro­dził się 5 maja w mająt­ku rodzin­nym w Ubie­lu koło

Przeczytaj więcej »