Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 34/2019

Papież Franciszek

Życie jest drogą do wieczności

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! W dzi­siej­szym frag­men­cie Ewan­ge­lii (por. Łk 12,32–48) Jezus wzy­wa swo­ich uczniów do nie­ustan­nej czuj­no­ści, aby dostrzec przej­ście Boga w swo­im życiu. Bowiem Bóg nie­ustan­nie prze­cho­dzi przez nasze życie. Wska­zu­je spo­so­by dobre­go prze­ży­wa­nia tej czuj­no­ści: „Niech będą prze­pa­sa­ne bio­dra wasze i zapa­lo­ne pochod­nie. A wy podob­ni do ludzi, ocze­ku­ją­cych swe­go pana” (w. 35). Przede wszyst­kim „prze­pa­sa­ne bio­dra”, to obraz przy­po­mi­na­ją­cy posta­wę piel­grzy­ma, goto­we­go do wyj­ścia. (…) Istot­nie ci, któ­rzy ufa­ją Bogu, dobrze wie­dzą, że życie wia­ry nie jest czymś

Przeczytaj więcej »
Zstąpienie do Otchłani (1365–1367), Andrea di Bonaiuto

Dwudziesty Pierwszy Tydzień Zwykły 26 – 31 VIII 2019

NIEDZIELA: Iz 66,18–21; Hbr 12,5–7.11–13 Ewan­ge­lia Łk 13,22–30 Kró­le­stwo Boże dostęp­ne dla wszyst­kich naro­dów Jezus naucza­jąc szedł przez mia­sta i wsie i odby­wał swą podróż do Jero­zo­li­my. Raz ktoś Go zapy­tał: Panie, czy tyl­ko nie­licz­ni będą zba­wie­ni? On rzekł do nich: Usi­łuj­cie wejść przez cia­sne drzwi; gdyż wie­lu, powia­dam wam, będzie chcia­ło wejść, a nie będą mogli. Sko­ro Pan domu wsta­nie i drzwi zamknie, wów­czas sto­jąc na dwo­rze, zacznie­cie koła­tać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpo­wie: „Nie wiem, skąd jeste­ście”.

Przeczytaj więcej »
Wspomnienie MB Częstochowskiej

Matka i Królowa

W Pol­sce i wśród Pola­ków żyją­cych w wie­lu zakąt­kach świa­ta tak myśli się, czu­je i mówi o Mat­ce Bożej Czę­sto­chow­skiej. Jej wize­run­ki są naj­bar­dziej zna­ne i z łatwo­ścią roz­po­zna­wa­ne. Mamy świa­do­mość, że jest obec­na w naszych dzie­jach od histo­rycz­ne­go Chrztu i ta Jej obec­ność deter­mi­nu­je nasz kult, tak­że współ­cze­śnie. Wyróż­nia on nas — Pola­ków wśród naro­dów świa­ta. Odno­si­my się do Niej, przy­naj­mniej więk­szość, z synow­skim odda­niem. Żywi­my prze­ko­na­nie, że nosi nas w swym ser­cu. Z jakich wzglę­dów jesz­cze, oso­ba i kult Maryi są tak waż­ne dla nas Pola­ków? Histo­ria Kult Mat­ki

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jan (105) Jeden z was Mnie zdradzi

Jed­ną z wiel­kich tajem­nic Ewan­ge­lii jest odsło­nię­cie mecha­ni­zmów zdra­dy. Jezus włą­cza dokład­ną infor­ma­cje o tym mecha­ni­zmie w obja­wie­nie praw­dy o czło­wie­ku i o budo­wa­niu śro­do­wi­ska żyją­ce­go miło­ścią. Wie­lu pod­czy­tu­je Ewan­ge­lię jedy­nie w jej jasnych kolo­rach, tym­cza­sem ona ma prze­strze­nie ciem­ne, a nawet bar­dzo czar­ne. Zdra­da nale­ży do naj­ciem­niej­szych. To powie­dziaw­szy Jezus doznał głę­bo­kie­go wzru­sze­nia i tak oświad­czył: «Zapraw­dę, zapraw­dę, powia­dam wam: Jeden z was Mnie zdra­dzi». Spo­glą­da­li ucznio­wie jeden na dru­gie­go nie­pew­ni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego — ten, któ­re­go Jezus miło­wał — spo­czy­wał na Jego pier­si. Jemu to

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (31)

Gdy koń­czą się mie­sią­ce waka­cji, urlo­pów i wyjaz­dów, robi­my rachu­nek sumie­nia, jak wyko­rzy­sta­li­śmy czas wol­ny. Nie­któ­rzy opo­wia­da­ją o wra­że­niach, pozna­nych zabyt­kach, o kra­jach, w któ­rych byli po raz pierw­szy. Wie­lu daje świa­dec­two o owo­cach pie­szej piel­grzym­ki, w któ­rej uczest­ni­czy­li. Spo­tka­łem takich, któ­rzy piel­grzy­mo­wa­li pie­szo na Jasną Górę po raz dwu­dzie­sty, a nawet trzy­dzie­sty. Wzru­sza­ją­ce są świa­dec­twa o prze­ży­tych reko­lek­cjach: mło­dzie­żo­wych, rodzin­nych, o poświę­co­nych tygo­dniach, aby opie­ko­wać się nie­peł­no­spraw­ny­mi, o zacho­wa­niu abs­ty­nen­cji od alko­ho­lu. Pan Jezus kie­ru­je do nas sło­wo: „usi­łuj­cie wejść przez cia­sne drzwi” (Łk 13,24). Moc­ne są sło­wa: „Nie

Przeczytaj więcej »

Maryjo, ocal nas od zła

Kocha­ni, trud­no nie odnieść się do tego co dzie­je się aktu­al­nie w naszej Ojczyź­nie… Ze smut­kiem i bólem patrzy­my na to, co ludzie bez­boż­ni robią z tym świę­tym wize­run­kiem: malu­ją wokół Jej gło­wy tęczę, znak ruchów gejow­skich, a potem nakle­ja­ją go na koszach na śmie­ci i toa­le­tach, publi­ku­ją w sie­ci fil­mi­ki z „tęczo­wą” Mary­ją, na swo­ich nie­mo­ral­nych mar­szach, ubra­ni w „tęczo­we” orna­ty, paro­diu­ją Eucha­ry­stię. Salus Popu­li – Oca­le­nie Ludu! Pro­si­my Cię Mat­ko, ocal nas od zła, któ­re chce zawo­jo­wać umy­sły i dusze Pola­ków. Zaradź roz­prze­strze­nia­niu się cho­rej

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Szczególna więź między biskupem i Chrystusem

Pod­czas świę­ceń bisku­pich udzie­la­nych w kate­drze św. Pio­tra w Rzy­mie, w Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go 2013 roku, papież Bene­dykt XVI mówił: „Może­my powie­dzieć, że biskup winien być nade wszyst­ko czło­wie­kiem, któ­re­mu zale­ży na Bogu, ponie­waż tyl­ko wów­czas napraw­dę zale­ży mu na ludziach. Mogli­by­śmy też powie­dzieć odwrot­nie: biskup powi­nien być czło­wie­kiem, któ­re­mu ludzie leżą na ser­cu, któ­re­go przej­mu­je los ludzi. Musi on być czło­wie­kiem dla innych. Może on jed­nak być nim napraw­dę wów­czas, kie­dy jest czło­wie­kiem zdo­by­tym przez Boga”. (…) Paster­ska miłość prze­ja­wia się rów­nież

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Pamięć powstańczych czynów

Dzi­siaj, kie­dy mija już 75 lat od tam­tych wyda­rzeń, wie­my: speł­ni­ło się to, co napi­sał Józef „Ziu­tek” Szcze­pań­ski. Z powstań­czych mogił naro­dzi­ła się nowa Pol­ska, choć na jej naro­dze­nie trze­ba było cze­kać bar­dzo dłu­go – aż do 1989 roku, do pierw­szych wów­czas prze­bły­sków odzy­ski­wa­nia suwe­ren­no­ści przez nasze pań­stwo. I dzi­siaj już wie­my, że czer­wo­na zara­za po naszej zie­mi nie cho­dzi. Co wca­le nie zna­czy, że nie ma nowej, któ­ra chce opa­no­wać nasze dusze, ser­ca i umy­sły. Nie mark­si­stow­ska i bol­sze­wic­ka, ale zro­dzo­na z tego same­go

Przeczytaj więcej »
Ptysie z kremem malinowym

Ptysie z kremem malinowym

Skład­ni­ki: 12 pty­siów 250 g malin 300 g ser­ka mascar­po­ne 50 g cukru pudru Przy­go­to­wa­nie: Zmik­so­wać poło­wę malin razem z cukrem pudrem i prze­trzeć na sit­ku, aby pozbyć się nasion. Prze­ło­żyć do ron­del­ka z serem mascar­po­ne i ubić mik­se­rem na jed­no­li­tą kre­mo­wą masę. Prze­ło­żyć krem do ręka­wa cukier­ni­cze­go z koń­ców­ką w kształ­cie gwiazd­ki (15 mm). Prze­ciąć w poprzek pty­sie i napeł­nić przy­go­to­wa­nym kre­mem oraz świe­ży­mi mali­na­mi. Zamknąć pty­sie i według uzna­nia opró­szyć cukrem pudrem. „Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków” Wydaw­nic­two Jed­ność

Przeczytaj więcej »
Wstążki z cukinii z parmezanem i pomidorami

Wstążki z cukinii z parmezanem i pomidorami

Skład­ni­ki: 3 śred­nie cuki­nie 160 g bre­sa­oli – wędli­ny woło­wej 60 g orzesz­ków pinio­wych ½ cytry­ny par­me­zan natka pie­trusz­ki 5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Oczy­ścić cuki­nie, wypłu­kać i pociąć wzdłuż na cien­kie wstąż­ki. Dopra­wić 2 łyż­ka­mi oli­wy, solą, pie­przem, sokiem z cytry­ny i posie­ka­ną natką pie­trusz­ki. Wymie­szać i pozo­sta­wić w tej mary­na­cie na 10 minut dla wzbo­ga­ce­nia sma­ku. Na patel­ni upra­żyć orzesz­ki pinio­we. Roz­ło­żyć cuki­nię na tale­rze, zosta­wia­jąc na póź­niej mary­na­tę. Doło­żyć na każ­dy kil­ka pla­ster­ków bre­sa­oli. Do 2 łyżek mary­na­ty dodać jesz­cze 3 łyż­ki oli­wy, dopra­wić solą i pie­przem.

Przeczytaj więcej »