Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 35/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Obłuda jest najgorszym wrogiem wspólnoty chrześcijańskiej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Wspól­no­ta chrze­ści­jań­ska rodzi się z prze­ob­fi­te­go wyla­nia Ducha Świę­te­go i roz­wi­ja się dzię­ki zaczy­no­wi dzie­le­nia się mię­dzy brać­mi i sio­stra­mi w Chry­stu­sie. Ist­nie­je pewien dyna­mizm soli­dar­no­ści, któ­ry budu­je Kościół jako rodzi­nę Bożą, w któ­rej cen­tral­ne miej­sce zaj­mu­je doświad­cze­nie koino­nii. Co ozna­cza to dziw­ne sło­wo? Jest to sło­wo grec­kie, któ­re ozna­cza „odda­nie do wspól­ne­go użyt­ku”, bycie jako wspól­no­ta, a nie bycie wyizo­lo­wa­ny­mi. (…) W pier­wot­nym Koście­le ta koino­nia, ta wspól­no­ta odno­si się przede wszyst­kim do uczest­nic­twa w Cie­le i Krwi Chry­stu­sa. Dla­te­go, kie­dy przyj­mu­je­my Komu­nię

Przeczytaj więcej »
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Dwudziesty drugi tydzień zwykły 2 – 7 IX 2019

NIEDZIELA: Syr 3,17–18.20.28–29; Hbr 12,18–19.22–24a Ewan­ge­lia Łk 14,1.7–14 Kto się wywyż­sza, będzie poni­żo­ny, a kto się poni­ża, będzie wywyż­szo­ny Gdy Jezus przy­szedł do domu pew­ne­go przy­wód­cy fary­ze­uszów, aby w sza­bat spo­żyć posi­łek, oni Go śle­dzi­li. I opo­wie­dział zapro­szo­nym przy­po­wieść, gdy zauwa­żył, jak sobie wybie­ra­li pierw­sze miej­sca. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zapro­si na ucztę, nie zaj­muj pierw­sze­go miej­sca, by cza­sem ktoś zna­ko­mit­szy od cie­bie nie był zapro­szo­ny przez nie­go. Wów­czas przyj­dzie ten, kto was obu zapro­sił, i powie ci: „Ustąp temu

Przeczytaj więcej »
78. rocznica męczeńskiej śmierci św. o. Maksymiliana

Tylko miłość uratuje ludzkość

14 sierp­nia w Oświę­ci­miu odby­ły się uro­czy­sto­ści ku czci św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w 78. rocz­ni­cę jego męczeń­skiej śmier­ci. — Będąc świad­kiem ofiar­nej miło­ści, Ojciec Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be był jed­no­cze­śnie świad­kiem fun­da­men­tu każ­dej auten­tycz­nej miło­ści, jaką jest wol­ność. — mówił ks. arcy­bi­skup Marek Jędra­szew­ski pod­czas Mszy św. 78 lat temu w nie­miec­kim nazi­stow­skim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym i zagła­dy Auschwitz-Bir­ke­­nau został zamor­do­wa­ny zastrzy­kiem z feno­lu fran­cisz­ka­nin, o. Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be. Swo­je życie oddał za bliź­nie­go, Fran­cisz­ka Gajow­nicz­ka. 29 lip­ca 1941 r. Niem­cy zwo­ła­li wie­lo­go­dzin­ny apel przy blo­ku

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (106) Wszedł w niego szatan

Ilu zdraj­ców jest w histo­rii Pol­ski? Nie ma poko­le­nia, aby ich nie było. Ilu zdraj­ców jest w histo­rii Kościo­ła? Nie ma poko­le­nia, aby  ich nie było. Pierw­szy jest zna­ny z imie­nia. Wpi­sa­nie jego obec­no­ści i tego, co jako zdraj­ca uczy­nił, jest jed­nym z waż­nych wąt­ków dzie­jów zba­wie­nia. Ten wątek trze­ba dobrze znać, by umieć roz­po­znać zdraj­cę w swo­im śro­do­wi­sku i by nim nigdy nie być. Jan Ewan­ge­li­sta prze­ka­zał dokład­ny por­tret zdraj­cy. Jezus umo­czyw­szy kawa­łek [chle­ba], wziął i podał Juda­szo­wi, syno­wi Szy­mo­na Iska­rio­ty A po spo­ży­ciu kawał­ka [chle­ba] wszedł w nie­go

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha (32)

Pierw­szy dzień wrze­śnia koja­rzy się z nowym rokiem szkol­nym i kate­che­tycz­nym. Nie tyl­ko dzie­ci i mło­dzież prze­ży­wa­ją roz­po­czę­cia nowe­go roku nauki i wycho­wa­nia. Rodzi­ce, nauczy­cie­le i w jakimś sen­sie całe spo­łe­czeń­stwo uczest­ni­czy w wiel­kim i waż­nym dzie­le wycho­wa­nia. Nadzie­jom i pla­nom towa­rzy­szy dys­ku­sja nad zagro­że­nia­mi rodzi­ny, co rów­nież wpły­wa na atmos­fe­rę wycho­wa­nia i kształ­ce­nia. Nie tyl­ko naj­star­sze poko­le­nie, ale wszy­scy, doro­śli i mło­dzi, koja­rzą począ­tek wrze­śnia z wybu­chem II woj­ny świa­to­wej. Pan Jezus mówi do każ­de­go z nas, mówi do mał­żeństw i rodzin: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokor­ny ser­cem” (Mt

Przeczytaj więcej »
ks. abp Jan Romeo Pawłowski Delegat ds. Nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej

Polska zawsze wierna

Gdy dzi­siaj, tutaj na Jasnej Górze, świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP, potrze­ba aby w ser­cach, w obli­czu Kró­lo­wej Pol­ski zabrzmia­ło zno­wu to wła­śnie stwier­dze­nie: Pol­ska wier­na. Na prze­strze­ni wie­ków wie­lu było złych ludzi, któ­rzy pró­bo­wa­li nas Pola­ków od tej wier­no­ści odwieść, pró­bo­wa­li ode­rwać Pol­skę od wia­ry, jaką przy­ję­ła ponad 1000 lat temu. (…) Pol­ska pozo­sta­je wier­na, nawet, a może zwłasz­cza dzi­siaj, w tych skom­pli­ko­wa­nych cza­sach, gdy ludzie źli, sprzy­się­że­ni z mocą zła poprzez roz­licz­ne ukła­dy, powią­za­nia, kal­ku­la­cje i juda­szo­we pie­nią­dze, chcą z Pol­ski i Pola­ków zro­bić takie pseu­do­no­wo­cze­sne spo­łe­czeń­stwo,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Prawda obrzucana błotem

Praw­dzi­wy pro­rok – prze­ko­na­ny o praw­do­mów­no­ści Boga – potra­fi dalej cier­pieć, a nawet oddać życie. Nie ma na zie­mi moc­niej­sze­go potwier­dze­nia praw­dy, niż cier­pie­nie i ofia­ra. Dziś pro­ro­cy tak­że są obrzu­ca­ni bło­tem, gdy tyl­ko ośmie­lą się powie­dzieć praw­dę zobo­wią­zu­ją­cą do nawró­ce­nia i prze­mia­ny tak w życiu oso­bi­stym, jak i w życiu publicz­nym. Trze­ba więc ich oczer­nić, aby stra­ci­li auto­ry­tet i zamil­kli. Tak postą­pio­no z bł. Jerzym Popie­łusz­ką, któ­re­go naj­pierw usi­ło­wa­no znie­sła­wić przy pomo­cy kłamstw i pro­wo­ka­cji, a gdy to się nie powio­dło, zwią­za­no go i wrzu­co­no do Wisły. Coś podob­ne­go dzie­je

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Maryja naszą Matką i Królową

Dzi­siaj, gro­ma­dzi­my się wokół naszej Pani, Gaź­dzi­ny Pod­ha­la, w Jej świę­to zwy­cię­stwa, mając świa­do­mość, że stoi przed nami kolej­ne nie­bez­pie­czeń­stwo (…) odno­szą­ce się do ide­olo­gii, któ­ra chce zawład­nąć naszy­mi sumie­nia­mi, ser­ca­mi i umy­sła­mi. Wymie­rzo­na jest naj­pierw w Boga – jest to ide­olo­gia ate­istycz­na, któ­ra jed­no­cze­śnie kwe­stio­nu­je praw­dę o czło­wie­ku, stwo­rzo­nym na obraz Boga i Boże podo­bień­stwo, jako kobie­ta i męż­czy­zna. Nam nie wol­no dopu­ścić do tego, by Mary­ja prze­sta­ła być naszą Mat­ką i Kró­lo­wą. Nie może­my się zgo­dzić, by nie dzier­ży­ła ber­ła, wska­zu­ją­ce­go na to, że jest

Przeczytaj więcej »
Olej z wiesiołka – samo zdrowie

Olej z wiesiołka – samo zdrowie

Wie­sio­łek to rośli­na bli­ska memu ser­cu, bo jako jeden z pierw­szych w latach 80. XX wie­ku napi­sa­łem o zale­tach proz­dro­wot­nych cen­ne­go ole­ju pozy­ski­wa­ne­go z jej nasion. To lek dla współ­cze­sne­go czło­wie­ka. Lek z ugo­ru Dużo jest gatun­ków wie­sioł­ka. Naj­bar­dziej popu­lar­ny jest wie­sio­łek dwu­let­ni Oeno­the­ra bien­nis. Bar­dzo cenio­ny w medy­cy­nie jest jesz­cze wie­sio­łek dziw­ny O. para­do­xa. To rośli­na dwu­let­nia o wyso­ko­ści od 50 do 120 cm. Liście ma sza­ro­zie­lo­ne, lan­ce­to­wa­te Kwia­ty poja­wia­ją się od lip­ca do póź­nej jesie­ni. Są one jasno­żół­te. Roz­wi­ja­ją się dopie­ro oko­ło godzi­ny 17.30–18.00. Wie­sio­łek

Przeczytaj więcej »

Humor

Nauczy­ciel­ka pyta Jasia: – Co wiesz o bocia­nach? –To bar­dzo mądre pta­ki. Odla­tu­ją, gdy tyl­ko roz­po­czy­na się rok szkol­ny. Do szko­ły nauki jaz­dy przy­cho­dzi sta­ru­szek. – Chcia­łem się zapi­sać na kurs pro­wa­dze­nia auto­bu­sów. – Dziad­ku, a tro­chę na to nie za póź­no? – Nie… byłem u leka­rza na bada­niach, żeby sobie prze­dłu­żyć pra­wo jaz­dy na moje auto, i on mi powie­dział, że w tym wie­ku to naj­le­piej jeź­dzić auto­bu­sem. Wła­my­wacz skar­ży się kole­dze: – Ale mia­łem pecha. Wczo­raj wła­ma­łem się do domu praw­ni­ka, a on mnie

Przeczytaj więcej »