Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 36/2019

Papież Franciszek

Prośmy Ducha Świętego o siłę, aby nie przestraszyć się tych, którzy każą nam milczeć

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Wspól­no­ta kościel­na opi­sa­na w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich żyje wiel­kim bogac­twem, jakie Pan daje jej do dys­po­zy­cji. Pan jest hoj­ny – doświad­cza wzro­stu licz­bo­we­go i tęt­ni życiem, pomi­mo ata­ków zewnętrz­nych. Świę­ty Łukasz w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich, by uka­zać nam tę żywot­ność, wska­zu­je tak­że miej­sca zna­czą­ce, na przy­kład por­tyk Salo­mo­na (por. Dz 5,12), będą­cy miej­scem spo­tkań wie­rzą­cych. Por­tyk (stoà) to otwar­ta gale­ria, słu­żą­ca za schro­nie­nie, ale tak­że miej­sce spo­tkań i świa­dec­twa. Świę­ty Łukasz istot­nie zwra­ca uwa­gę na zna­ki i cuda towa­rzy­szą­ce sło­wu Apo­sto­łów oraz

Przeczytaj więcej »
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Dwudziesty Trzeci Tydzień Zwykły 9 – 14 IX 2019

NIEDZIELA: Mdr 9,13–18b; Flm 9b–10.12–17 Ewan­ge­lia Łk 14,25–33 Kto nie wyrze­ka się wszyst­kie­go, nie może być uczniem Jezu­sa Wiel­kie tłu­my szły z Jezu­sem. On zwró­cił się i rzekł do nich: Jeśli kto przy­cho­dzi do Mnie, a nie ma w nie­na­wi­ści swe­go ojca i mat­ki, żony i dzie­ci, bra­ci i sióstr, nad­to i sie­bie same­go, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swe­go krzy­ża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbu­do­wać wie­żę, nie usią­dzie wpierw, a nie obli­cza wydat­ków, czy ma na

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (107) Przykazanie nowe daję wam

Roz­mo­wa z Juda­szem była naj­trud­niej­szą, jaką Jezus prze­pro­wa­dził na zie­mi. Wie­dział, że Ojciec Nie­bie­ski ocze­ki­wał obja­wie­nia ludziom miło­ści prze­ba­cza­ją­cej. W odnie­sie­niu do jaw­nych wro­gów jest to  w pew­nej mie­rze logicz­ne, ale w odnie­sie­niu do przy­ja­cie­la, któ­ry sta­je się wro­giem, to jed­no z naj­trud­niej­szych prze­żyć. Jezus w cza­sie tej roz­mo­wy wzru­szył się głę­bo­ko. Judasz sta­nął po stro­nie Jego wro­gów. W tym wyda­rze­niu Jezus — peł­niąc wolę Ojca — wie­dział, że jest to naj­więk­szy akt Jego miło­ści do Ojca. Dla­te­go mówi o godzi­nie uwiel­bie­nia. „Teraz” w wie­czer­ni­ku było tą godzi­ną. Po

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (33)

Któż poznał Twój zamysł, gdy­byś nie dał Mądro­ści, nie zesłał z wyso­ka Świę­te­go Ducha swe­go?” – czy­ta­my w Księ­dze Mądro­ści (Mdr 9,17). Pozna­nie Bożej Mądro­ści, Bożej woli, spoj­rze­nie wia­ry na to, co nas spo­ty­ka i co wybie­ra­my, jest Bożą łaską, darem Miło­sier­ne­go Boga. Ale przy­ję­cie Bożych pla­nów, Bożych doświad­czeń, wybór w świe­tle Ewan­ge­lii lub wybór tyl­ko według mądro­ści ludz­kiej, zale­ży od nas, od naszej mądro­ści, opar­tej na Ewan­ge­lii, od modli­twy indy­wi­du­al­nej i wspól­no­to­wej. Prze­mi­ja­nie jest nauczy­ciel­ką życia. „Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdo­by­li mądrość

Przeczytaj więcej »
Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Przestańcie obrażać Maryję, to nas bardzo boli

Kie­dy na koszach na śmie­ci, na prze­no­śnych toa­le­tach roz­le­pio­no pla­ka­ty i naklej­ki z wize­run­kiem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej, na któ­rych posta­cie Maryi i Dzie­ciąt­ka oto­czo­ne były aure­ola­mi w bar­wach tęczy, poja­wi­ły się gło­sy baga­te­li­zu­ją­ce to skan­da­licz­ne wyda­rze­nie. Dało się sły­szeć tu i tam: nie ma spra­wy, nic się nie sta­ło. To zna­czy: kato­li­ku, czci­cie­lu Maryi – milcz, nic nie rób, nie pod­noś gło­su sprze­ci­wu, tyl­ko bądź cicho i patrz. My, obser­wu­jąc to, co się dzie­je, uwa­ża­my ina­czej. Z bólem ser­ca twier­dzi­my: to nie­praw­da, że nic się nie sta­ło.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Politycy na miarę św. Stefana

Potrze­ba nam świę­tych poli­ty­ków, poli­ty­ków na mia­rę św. Ste­fa­na, takich, któ­rzy wie­dzą, że Kościół winien odpo­wia­dać na ducho­we potrze­by swo­ich wier­nych, a wspól­no­ta poli­tycz­na ma słu­żyć temu, co wcho­dzi w zakres docze­sne­go dobra wspól­ne­go. Poli­ty­ków, któ­rzy docho­wu­ją wier­no­ści war­to­ściom natu­ral­nym, sza­nu­jąc upraw­nio­ną auto­no­mię spraw docze­snych, któ­rzy docho­wu­ją wier­no­ści war­to­ściom moral­nym, świa­do­mi nie­od­łącz­ne­go wymia­ru etycz­ne­go każ­de­go pro­ble­mu spo­łecz­ne­go i poli­tycz­ne­go i któ­rzy docho­wu­ją wier­no­ści war­to­ściom nad­przy­ro­dzo­nym, poli­ty­ków reali­zu­ją­cych swo­je zada­nie w duchu Ewan­ge­lii. Potrze­ba poli­ty­ków, któ­rzy w zse­ku­la­ry­zo­wa­nym świe­cie byli­by zdol­ni przez śmia­łe pro­jek­ty i ini­cja­ty­wy prze­po­ić zmy­słem

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Tragedia z perspektywy wiary

Są to nasze wyra­zy jed­no­ści, soli­dar­no­ści i modli­twy z ofia­ra­mi tego nie­szczę­ścia, ale tak­że z ich rodzi­na­mi, któ­re przy­je­cha­ły nie­raz z dale­kich stron, np. z Bia­łe­go­sto­ku, ze Słup­ska, z Lubli­na, z Piotr­ko­wa Try­bu­nal­skie­go. To poka­zu­je, jak Zako­pa­ne ścią­ga ludzi z całej Pol­ski. Przy­je­cha­li tutaj, żeby odpo­cząć, żeby zoba­czyć pięk­no przy­ro­dy, nagle doświad­czy­li gór w ich naj­bar­dziej dra­ma­tycz­nym wymia­rze i na pew­no zapa­mię­ta­ją to do koń­ca swo­je­go życia. (…) Po odwie­dzi­nach ran­nych w szpi­ta­lu w Zako­pa­nem, widzę, że ich stan na szczę­ście się popra­wia. Jest to kwe­stia cza­su, gdy wró­cą do swo­ich domów,

Przeczytaj więcej »
Czekoladowe muffinki na ciepło

Czekoladowe muffinki na ciepło

Skład­ni­ki: 180  g gorz­kiej cze­ko­la­dy 4 jaja 10 g cukru pudru 75 g mąki 130 g masła Przy­go­to­wa­nie: Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 180°C (ter­mo­stat 6). Cze­ko­la­dę poła­mać i sto­pić w kąpie­li wod­nej. Dodać masło pokro­jo­ne w kost­kę, wymie­szać. W sala­ter­ce ubić jaja z cukrem na puszy­sty krem, wymie­szać z roz­to­pio­ną cze­ko­la­dą i wsy­pać mąkę. Deli­kat­nie wymie­szać wszyst­kie skład­ni­ki. Forem­ki posma­ro­wać masłem. Do fore­mek prze­ło­żyć cia­sto i piec 9–11 minut (w środ­ku cia­sto powin­no być płyn­ne). Ciast­ka prze­ło­żyć na tale­rzy­ki lub podać bez­po­śred­nio w forem­kach. Jeść na cie­pło. Szyb­kie prze­ką­ski 3 skład­ni­ki w 15 minut, Wydaw­nic­two Jed­ność

Przeczytaj więcej »
Duże muszle zapiekane z ricottą i cukiniami

Duże muszle zapiekane z ricottą i cukiniami

Skład­ni­ki: 300 g dużych musz­li 200 g ricot­ty 200 g wędzo­ne­go bocz­ku w pla­ster­kach 200 ml besza­me­lu 2 cuki­nie 1 ząbek czosn­ku par­me­zan oli­wa z oli­wek sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Cuki­nie pokro­ić w kost­kę. Pod­sma­żyć na oli­wie czo­snek w łupin­ce i dodać cuki­nie. Zasma­żyć przez 5 minut i dodać boczek, pod­sma­żyć kil­ka minut, dopra­wić solą i pie­przem, wystu­dzić. Musz­le ugo­to­wać w oso­lo­nym wrząt­ku al den­te i odce­dzić. Wystu­dzić pod bie­żą­cą wodą i osu­szyć na ście­recz­ce. W sala­ter­ce przy­go­to­wać krem z ricot­ty, następ­nie dodać cuki­nie z bocz­kiem i wymie­szać. Musz­le napeł­nić przy­go­to­wa­nym kre­mem. Ukła­dać je w naczy­niu żaro­od­por­nym, do któ­re­go wcze­śniej nale­ży prze­lać

Przeczytaj więcej »

Humor

Do Nowa­ków przy­je­cha­ła w odwie­dzi­ny bab­cia. – Wnu­siu, dobrze się cho­wasz? – pyta. – Sta­ram się – wzdy­cha Pawe­łek. – Ale mama i tak zawsze mnie znaj­dzie i wyką­pie… – Dla­cze­go Pan nic nie robi? – stro­fu­je szef pra­cow­ni­ka. – Prze­cież szef zawsze powta­rza, że „co masz zro­bić jutro, zrób dziś”, a jutro zaczy­na się week­end. W par­ku, na ław­ce leży książ­ka. Widzi ją stu­dent pra­wa. Zaczy­na czy­tać: – Eee tam. Żad­nych opi­sów mor­derstw, popeł­nia­nych prze­stępstw… To nie dla mnie. Widzi ją stu­dent mate­ma­ty­ki:

Przeczytaj więcej »