Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 37/2019

Papież Franciszek

Pokora i bezinteresowna wielkoduszność

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Przede wszyst­kim prze­pra­szam, muszę prze­pro­sić za spóź­nie­nie, ale miał miej­sce wypa­dek. Byłem zamknię­ty w win­dzie przez 25 minut. Nastą­pił spa­dek napię­cia i win­da się zatrzy­ma­ła. Dzię­ki Bogu przy­by­li stra­ża­cy – dzię­ku­ję im za to – i po 25 minu­tach pra­cy uda­ło się im spra­wić, by ruszy­ła. Bra­wa dla stra­ża­ków! Ewan­ge­lia dzi­siej­szej nie­dzie­li (por. Łk 14,1.7–14) uka­zu­je nam Jezu­sa uczest­ni­czą­ce­go w uczcie w domu przy­wód­cy fary­ze­uszów i obser­wu­ją­ce­go, jak goście ubie­ga­ją się o zapew­nie­nie sobie pierw­szych miejsc. Jest to zacho­wa­nie dość powszech­ne, tak­że w naszych cza­sach,

Przeczytaj więcej »
Radość z nawrócenia grzesznika

Dwudziesty Czwarty Tydzień Zwykły 16 – 21 IX 2019

NIEDZIELA: Wj 32,7–11.13–14; 1 Tm 1,12–17 Ewan­ge­lia Łk 15,1–10 Radość z nawró­ce­nia grzesz­ni­ka Zbli­ża­li się do Jezu­sa wszy­scy cel­ni­cy i grzesz­ni­cy, aby Go słu­chać. Na to szem­ra­li fary­ze­usze i ucze­ni w Piśmie: Ten przyj­mu­je grzesz­ni­ków i jada z nimi. Opo­wie­dział im wte­dy nastę­pu­ją­cą przy­po­wieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgu­bi jed­ną z nich, nie zosta­wia dzie­więć­dzie­się­ciu dzie­wię­ciu na pusty­ni i nie idzie za zagu­bio­ną, aż ją znaj­dzie? A gdy ją znaj­dzie, bie­rze z rado­ścią na ramio­na i wra­ca do domu; spra­sza przy­ja­ciół i sąsia­dów i mówi im: “Ciesz­cie się ze mną, bo zna­la­złem

Przeczytaj więcej »
51. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

Wśród górali świata

Już od pół wie­ku zako­piań­ski festi­wal przy­cią­ga tłu­my wiel­bi­cie­li nie­po­wta­rzal­nym uro­kiem. Przez osiem festi­wa­lo­wych dni (16–23 sierp­nia br.) pod Gie­won­tem trwa­ły fascy­nu­ją­ce spo­tka­nia z góral­ską tra­dy­cją, muzy­ką, śpie­wem, tań­cem, stro­jem, sztu­ką ludo­wą, kuch­nią. Obok zespo­łów pol­skich, wstą­pi­ły w kon­kur­so­we szran­ki i rywa­li­zo­wa­ły o Zło­te, Srebr­ne i Brą­zo­we Ciu­pa­gi gru­py folk­lo­ry­stycz­ne z Buł­ga­rii, Ukra­iny, Sło­wa­cji, Węgier, Mace­do­nii, Ser­bii, Włoch, Tur­cji i Nepa­lu. Z festi­wa­lem – jak co roku – zwią­za­nych było wie­le inspi­ru­ją­cych imprez towa­rzy­szą­cych. Nie­ste­ty, festi­wa­lo­wa radość zosta­ła w dra­ma­tycz­ny spo­sób prze­rwa­na – tra­ge­dią w Tatrach.  Smut­na domi­nan­ta Kon­cert fina­ło­wy

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (108) Trzy razy się Mnie wyprzesz

Pio­tra inte­re­so­wa­ło nowe miesz­ka­nie, do któ­re­go Jezus się prze­pro­wa­dzał, dla­te­go Rzekł do Nie­go: «Panie, dokąd idziesz?» Odpo­wie­dział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale póź­niej pój­dziesz». Powie­dział Mu Piotr: «Panie, dla­cze­go teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Cie­bie». Odpo­wie­dział Jezus: «Życie swo­je oddasz za Mnie? Zapraw­dę, zapraw­dę, powia­dam ci: Kogut nie zapie­je, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz (J 13,36–38). Jezus wyraź­nie stwier­dza, że nikt z uczniów, a więc i Piotr, teraz

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (34)

Przy­po­wieść o synu mar­no­traw­nym jest przej­mu­ją­ca, prze­ma­wia do wyobraź­ni, poru­sza ser­ce. Tę przy­po­wieść zna­ją dzie­ci przy­go­to­wu­ją­ce się pierw­szej spo­wie­dzi i Komu­nii świę­tej. Zazwy­czaj roz­wa­ża­my tę przy­po­wieść w Wiel­kim Poście. Ale histo­ria ojca i dwóch synów, a szcze­gól­nie prze­mia­na syna, któ­ry zmar­no­wał mają­tek otrzy­ma­ny od ojca, odno­si się do każ­de­go czło­wie­ka, każ­de­go ucznia Chry­stu­sa, do wspól­not, a tym samym – do mał­żeń­stwa i rodzi­ny. Pan Jezus uczy nas, że Bóg jest miło­sier­nym, prze­ba­cza­ją­cym Ojcem, któ­ry cier­pli­wie cze­ka na powrót syna. Przyj­mu­je go z rado­ścią. Nie wyrzu­ca mu zła, któ­re

Przeczytaj więcej »

Nigdy jeden przeciw drugiemu

Co osta­tecz­nie weź­mie górę – sens czy bez­sens, życie czy śmierć, zwłasz­cza że sto­imy wciąż przed wiel­ki­mi nie­wia­do­my­mi, jaki­mi są codzien­ne ludo­bój­stwa, choć­by w Syrii. (…) Pan Bóg posta­wił mia­rę złu poprzez krzyż swo­je­go Syna. Zło nigdy nie będzie osta­tecz­nie zwy­cię­skie. Ale dopó­ki toczy się histo­ria ludzi, czło­wiek w imię wol­no­ści będzie sta­wał w miej­sce Boga, decy­du­jąc o tym kto ma żyć, a kto ma zgi­nąć. Być chrze­ści­ja­ni­nem to uwie­rzyć, że Bóg w Chry­stu­sie ukrzy­żo­wa­nym i zmar­twych­wsta­łym dał swo­ją odpo­wiedź. (…) Bene­dykt XVI wypo­wie­dział w Bun­de­sta­gu 22 wrze­śnia

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Wojna to klęska ludzkości

We wrze­śniu 1939 roku dwaj najeźdź­cy z Zacho­du i Wscho­du, Niem­cy i Rosja – doko­nu­jąc czwar­te­go roz­bio­ru Rze­czy­po­spo­li­tej – nie tyl­ko ode­bra­li Pola­kom wol­ność, ale zbu­rzy­li też utrwa­lo­ny porzą­dek życia, dając pierw­szeń­stwo prze­mo­cy przed pra­wem, moral­ne­mu bez­ła­do­wi przed porząd­kiem zasad chrze­ści­jań­skich. Pol­ska zosta­ła skre­ślo­na z mapy i podzie­lo­na mię­dzy dwie anty­chrze­ści­jań­skie i ate­istycz­ne ide­olo­gie; naro­do­we­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go socja­li­zmu. Oba te tota­li­tar­ne sys­te­my – odrzu­ciw­szy Boga – w prze­ra­ża­ją­cy spo­sób zwró­ci­ły się prze­ciw­ko czło­wie­ko­wi. (…) Dzi­siaj zaś – w prze­mó­wie­niach euro­pej­skich poli­ty­ków – prze­wi­ja się czę­sto ten sam motyw samo­za­do­wo­le­nia:

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dobro duchowe naszych dzieci

Współ­cze­śnie poja­wia­ją się nowe zagro­że­nia ide­olo­gicz­ne. Nale­ży trosz­czyć się, by szko­ła była miej­scem poko­ju i życz­li­wo­ści, musi uczyć sza­cun­ku dla rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców. Jan Paweł II mówił, że na sza­cu­nek i cześć ze stro­ny dzie­ci i mło­dzie­ży rodzi­ce muszą sobie zasłu­gi­wać, nie może wyni­kać on wyłącz­nie z tego, że są star­si i posia­da­ją więk­szą wie­dzę. Sza­cu­nek wyra­sta z zatro­ska­nia o wła­ści­wy roz­wój dziec­ka. Szko­ła powin­na wycho­wy­wać do reali­za­cji przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go, kształ­to­wać w mło­dych ludziach goto­wość do pomo­cy oraz umie­jęt­ność budo­wa­nia wła­ści­wych rela­cji z inny­mi. W szko­le nale­ży mówić o Bogu,

Przeczytaj więcej »
kurkuma

Kurkuma – lek i przyprawa

Kur­ku­ma jest ina­czej nazy­wa­na ostry­żem dłu­gim (po łaci­nie Cur­cu­ma lon­ga). To rośli­na wie­lo­let­nia bli­sko spo­krew­nio­na z imbi­rem lekar­skim. Upra­wia się ją m. in. w Wiet­na­mie,  Indiach, Chi­nach, Taj­lan­dii, na Fili­pi­nach i Mada­ga­ska­rze. Do Euro­py tra­fi­ła za spra­wą słyn­ne­go podróż­ni­ka Mar­ko Polo, a było to w XIII wie­ku. Na przy­kład w Indiach kur­ku­mę wyko­rzy­stu­je się jako  przy­pra­wę i lek od ponad 5000 lat. Cie­szy się tam nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią. W opar­ciu o naj­now­sze donie­sie­nia nauko­we, to jed­na z naj­cen­niej­szych roślin lecz­ni­czych. Spraw­dza się w lecze­niu wie­lu cho­rób, któ­re naj­czę­ściej dziś ata­ku­ją czło­wie­ka. Surow­cem

Przeczytaj więcej »

Humor

Mał­żeń­stwa czę­sto przy­po­mi­na­ją trzy zako­ny. Na począt­ku Fran­cisz­ka­nów – zapa­trzo­nych w przy­ro­dę. Z cza­sem Domi­ni­ka­nów – moc­nych w sło­wach i argu­men­tach. Po latach już tyl­ko Kame­du­łów – prze­strze­ga­ją­cych regu­ły mil­cze­nia. W pia­skow­ni­cy sie­dzi grup­ka bawią­cych się dzie­ci. Nagle jed­no z nich zaczy­na pła­kać. Resz­ta pyta co się sta­ło. Pła­czą­cy chło­piec odpo­wia­da: – Zła­ma­ła mi się komór­ka. Po chwi­li doda­je: – Ale to w sumie nic, bo jutro tata kupi mi dru­gą. Na to jeden z towa­rzy­szy zaba­wy komen­tu­je: – Ale dziś będziesz jak wie­śniak kopał łopat­ką. W

Przeczytaj więcej »