Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 38/2019

Papież Franciszek

Bez wiary i modlitwy nie można zbudować państwa godnego człowieka

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! (…) Chry­stus jest nadzie­ją świa­ta, a Jego Ewan­ge­lia jest naj­po­tęż­niej­szym zaczy­nem bra­ter­stwa, wol­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju dla wszyst­kich naro­dów. Pod­czas mojej wizy­ty, podą­ża­jąc śla­da­mi świę­tych ewan­ge­li­za­to­rów, sta­ra­łem się zanieść ten zaczyn, zaczyn Jezu­sa, miesz­kań­com Mozam­bi­ku, Mada­ga­ska­ru i Mau­ri­tiu­su. Poje­cha­łem do Mozam­bi­ku, by zasiać ziar­no nadziei, poko­ju i pojed­na­nia w zie­mi, któ­ra tak bar­dzo ucier­pia­ła w nie­daw­nej prze­szło­ści z powo­du dłu­gie­go kon­flik­tu zbroj­ne­go, a minio­nej wio­sny zosta­ła dotknię­ta dwo­ma cyklo­na­mi, któ­re spo­wo­do­wa­ły bar­dzo poważ­ne szko­dy. Kościół nadal towa­rzy­szy pro­ce­so­wi poko­jo­we­mu, któ­ry doko­nał kro­ku naprzód rów­nież 1 sierp­nia

Przeczytaj więcej »
Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Dwudziesty Piąty Tydzień Zwykły 23 – 28 IX 2019

NIEDZIELA: Am 8,4–7; 1 Tm 2,1–8 Ewan­ge­lia Łk 1–13 Przy­po­wieść o nie­uczci­wym rząd­cy  Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Pewien boga­ty czło­wiek miał rząd­cę, któ­re­go oskar­żo­no przed nim, że trwo­ni jego mają­tek. Przy­wo­łał go do sie­bie i rzekł mu: „Cóż to sły­szę o tobie? Zdaj spra­wę z twe­go zarzą­du, bo już nie będziesz mógł być rząd­cą”. Na to rząd­ca rzekł sam do sie­bie: „Co ja pocznę, sko­ro mój pan pozba­wia mię zarzą­du? Kopać nie mogę, żebrać się wsty­dzę. Wiem, co uczy­nię, żeby mię ludzie przy­ję­li do

Przeczytaj więcej »
Brońmy dzieci przed deprawacją

Brońmy dzieci przed deprawacją

W ostat­nich mie­sią­cach nasi­la­ją się zagro­że­nia dla dobra dzie­ci wyni­ka­ją­ce z wpro­wa­dza­nia do szkół zajęć inge­ru­ją­cych w spo­sób nie­wła­ści­wy w sfe­rę jego sek­su­al­no­ści i roz­wo­ju psy­cho­sek­su­al­ne­go. W nie­któ­rych miej­scach w Pol­sce per­mi­syw­na edu­ka­cja sek­su­al­na będzie orga­ni­zo­wa­na przez samo­rzą­dy od 1 wrze­śnia. Zaję­cia te – orga­ni­zo­wa­ne za pośred­nic­twem orga­ni­za­cji zewnętrz­nych lub wdra­ża­ne bez­po­śred­nio przez szko­ły samo­rzą­do­we – mogą wystę­po­wać pod wie­lo­ma nazwa­mi i w wie­lu for­ma­tach orga­ni­za­cyj­nych. (…) Edu­ka­cja i wycho­wa­nie, czy­li kształ­to­wa­nie postaw, są w pol­skim sys­te­mie praw­nym trak­to­wa­ne jako kom­pe­ten­cja rodzi­ców, a rola szko­ły w tym zakre­sie jest wyłącz­nie pomoc­ni­cza. (…).

Przeczytaj więcej »
Promocja kultury żywego słowa

Promocja kultury żywego słowa

Na VIII edy­cję wspa­nia­łej akcji Naro­do­we­go Czy­ta­nia, zgod­nie z decy­zją Pary Pre­zy­denc­kiej, zosta­ło wybra­nych do czy­ta­nia w dniu 7 wrze­śnia br. osiem nowel. Krót­kie for­my pro­zą z XIXXX w. jako lek­tu­ry – w wie­lu wypad­kach szkol­ne – zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne w Ogro­dzie Saskim w War­sza­wie, ale tak­że w całej Pol­sce. W tego­rocz­nej odsło­nie, akcja obję­ła rów­nież licz­ne ośrod­ki polo­nij­ne na świe­cie. W kano­nie nowel pol­skich Lek­tu­ra­mi Naro­do­we­go Czy­ta­nia zosta­ły w tym roku po raz pierw­szy drob­ne for­my pisar­skie: „Dobra Pani” Eli­zy Orzesz­ko­wej, „Dym” Marii Konop­nic­kiej, „Kata­ryn­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, „Mój ojciec

Przeczytaj więcej »
Z rodzin tworzy się naród

Z rodzin tworzy się naród

Miłość, tak­że mał­żeń­ska, musi być budo­wa­na na bez­gra­nicz­nej miło­ści do Boga, któ­ry pomo­że w chwi­lach trud­nych. Bóg współ­dzia­ła z tymi, któ­rzy Go miłu­ją – mówił Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. abp Marek Jędra­szew­ski pod­czas XXVII Piel­grzym­ki Rodzin do Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej. Mszę św. kon­ce­le­bro­wa­li bisku­pi: Jan Zając, Jan Szko­doń, Janusz Mastal­ski, a w uro­czy­sto­ści wziął udział m.in. Pre­zy­dent Pol­ski Andrzej Duda i ok. 100 tysię­cy wier­nych. W homi­lii Metro­po­li­ta Kra­kow­ski nawią­zał do słów św. Paw­ła „Bóg z tymi, któ­rzy Go miłu­ją, współ­dzia­ła we wszyst­kim dla ich dobra”. Stwier­dził,

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (109) Mieszkań wiele

Do życia na zie­mi są potrzeb­ne: poży­wie­nie, ubra­nie i miesz­ka­nie. Każ­dy czło­wiek ma do tego pra­wo i jeśli z tego oso­bi­ście zre­zy­gnu­je, może to uczy­nić, nato­miast nie wol­no niko­go pozba­wiać tych trzech warun­ków życia. Kto to czy­ni wyrzą­dza czło­wie­ko­wi krzyw­dę i będzie za to odpo­wia­dał przed Bogiem. Nawet więź­nio­wie mają do tego pra­wo. Pozba­wie­nie ich pokar­mu, czy­li ska­za­nie na śmierć z gło­du i pra­gnie­nia, jest zbrod­nią. Dobro­wol­ne ubó­stwo może doty­czyć rezy­gna­cji z miesz­ka­nia i ubra­nia, ale nie może doty­czyć ani jedze­nia, ani picia. Jezus mając na uwa­dze to

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (35)

Jeden jest Bóg, jeden też pośred­nik mię­dzy Bogiem a ludź­mi, czło­wiek, Chry­stus Jezus, któ­ry wydał sie­bie same­go na okup za wszyst­kich, jako świa­dec­two w ozna­czo­nym cza­sie” (1 Tm 2,5–6). Są chwi­le, są dni, kie­dy indy­wi­du­al­nie, na modli­twie, a tak­że wspól­no­to­wo, w rodzi­nie, w para­fii, uczest­ni­cząc w wiel­kich i waż­nych uro­czy­sto­ściach, powin­ni­śmy uznać w ser­cu i wyznać publicz­nie naj­waż­niej­sze praw­dy wia­ry. Do nich nale­ży praw­da o pośred­nic­twie zbaw­czym Wcie­lo­ne­go Syna Boże­go, Jezu­sa Chry­stu­sa: „wydał sie­bie same­go na okup za wszyst­kich” (1 Tm 2,6). Codzien­nie, gdy rodzi­na modli się razem, wyzna­je wia­rę

Przeczytaj więcej »
ks. bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki

Przekazujmy wartości chrześcijańskie

Począ­tek nowe­go roku szkol­ne­go i kate­che­tycz­ne­go każe nam ponow­nie zasta­no­wić się, w jakim kie­run­ku idzie i cze­mu ma słu­żyć edu­ka­cja przed­szkol­na i szkol­na, a tak­że dzia­ła­nia wycho­waw­cze podej­mo­wa­ne przez pla­ców­ki oświa­to­we, do któ­rych posy­ła­my dzie­ci i mło­dzież. Chce­my zwró­cić uwa­gę na zagro­że­nia, jakie poja­wi­ły się w ostat­nim cza­sie, a o któ­rych nie może­my nie mówić, przed któ­ry­mi nie może­my nie prze­strze­gać, tym bar­dziej, że są one bar­dzo poważ­ne i nio­są ze sobą nie­bez­pie­czeń­stwa. Coraz czę­ściej może­my ostat­nio usły­szeć, że w imię tole­ran­cji, rów­no­ści, anty­dy­skry­mi­na­cji i edu­ka­cji sek­su­al­nej chce się wła­ści­wie eks­pe­ry­men­to­wać

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Aborcja eugeniczna jest anachronizmem

Świę­to Naro­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny przy­po­mi­na o tym, że każ­de naro­dzi­ny dziec­ka to nowy cud życia, któ­ry rodzi miłość. Nie­ste­ty, w naszych cza­sach nie wszyst­kie dzie­ci są przyj­mo­wa­ne w ten spo­sób. Wie­le dzie­ci od począt­ku jest odrzu­ca­nych. Nie­któ­rzy – jak­by na uspra­wie­dli­wie­nie – ośmie­la­ją się mówić, że ich wyda­nie na świat było błę­dem. To hanieb­ne! Jeśli dziec­ko przy­cho­dzi na świat w nie­chcia­nych oko­licz­no­ściach, to rodzi­ce lub inni człon­ko­wie rodzi­ny powin­ni uczy­nić wszyst­ko, co w ich mocy, aby je przy­jąć jako dar Boga, z otwar­to­ścią i miło­ścią. (…)

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Na życiu małżeńskim i rodzinnym budują się narody

W jaki spo­sób doświad­cza­my tego, że Bóg jest z nami? On chce, by w życiu każ­de­go z nas Jego miłość zna­la­zła swój odblask, odzwier­cie­dle­nie, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o miłość mał­żeń­ską, rodzin­ną i macie­rzyń­ską. (…) Józef, choć czuł nie­po­kój, gdy dowie­dział się, że Mary­ja spo­dzie­wa się dziec­ka, wziął Ją do sie­bie, bo zaufał anio­ło­wi posła­ne­mu przez Boga. Miłość mał­żeń­ska i dziś ma być budo­wa­na na takim bez­gra­nicz­nym zaufa­niu do Boga, któ­ry pomo­że nawet w trud­nych momen­tach. (…) Na życiu mał­żeń­skim i rodzin­nym budu­ją się naro­dy, a w ten spo­sób speł­nia

Przeczytaj więcej »