Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 40/2019

Papież Franciszek

Codzienna wierność Ewangelii aż do męczeństwa

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Za pośred­nic­twem Księ­gi Dzie­jów Apo­stol­skich nadal śle­dzi­my dro­gę Ewan­ge­lii w świe­cie. Świę­ty Łukasz uka­zu­je z wiel­kim reali­zmem zarów­no owoc­ność tej podró­ży, jak i poja­wie­nie się pew­nych pro­ble­mów w łonie wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej. (…) Wspól­no­ta przyj­mo­wa­ła nie tyl­ko Żydów, ale tak­że Gre­ków, oso­by pocho­dzą­ce z dia­spo­ry, nie będą­ce Żyda­mi, z wła­ści­wą sobie kul­tu­rą i wraż­li­wo­ścią. (…) To współ­ist­nie­nie ozna­cza­ło kru­chą i nie­pew­ną rów­no­wa­gę. I w obli­czu trud­no­ści poja­wia się „kąkol”. A co jest naj­gor­szym chwa­stem, nisz­czą­cym daną wspól­no­tę? To kąkol szem­ra­nia, kąkol plot­ko­wa­nia: hel­le­ni­ści szem­ra­ją z powo­du zanie­dby­wa­nia przez wspól­no­tę

Przeczytaj więcej »
Służyć z pokorą

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły 7 – 12 X 2019

Nie­dzie­la: Ha 1,2–3; 2,2–4; 2 Tm 1,6–8.13–14 Ewan­ge­lia Łk 17,5–10 Słu­żyć z poko­rą Apo­sto­ło­wie pro­si­li Pana: Przy­mnóż nam wia­ry. Pan rzekł: Gdy­by­ście mie­li wia­rę jak ziarn­ko gor­czy­cy, powie­dzie­li­by­ście tej mor­wie: „Wyrwij się z korze­niem i prze­sadź się w morze”, a była­by wam posłusz­na. Kto z was mając słu­gę, któ­ry orze lub pasie, powie mu, gdy on wró­ci z pola: „Pójdź i siądź do sto­łu”? Czy nie powie mu raczej: „Przy­go­tuj mi wie­cze­rzę, prze­pasz się i usłu­guj mi, aż zjem i napi­ję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dzię­ku­je słu­dze za

Przeczytaj więcej »
RÓŻANIEC – streszczenie całej Ewangelii

RÓŻANIEC – streszczenie całej Ewangelii

Mamy paź­dzier­nik, zapro­sze­ni zosta­li­śmy na pierw­sze nabo­żeń­stwa po waka­cjach –  po „majów­kach” i „czerw­ców­kach” ze śpie­wem lita­nii, przy­cho­dzi czas na modli­twę różań­co­wą, a raczej na jej wydo­by­cie z sza­ro­ści codzien­no­ści, aby uka­zać jej wiel­ką war­tość. Róża­niec jest modli­twą, któ­ra może stać się pokar­mem każ­de­go czło­wie­ka – tak pro­ste­go, jak i grun­tow­nie wykształ­co­ne­go. Co wię­cej, modli­twa różań­co­wa poma­ga nam napraw­dę wejść w głę­bię spo­tka­nia z Bogiem, a każ­da modli­twa powin­na być wła­śnie pogłę­bie­niem tej rela­cji… Owszem, Róża­niec nie jest modli­twą pro­stą. Z „tech­nicz­ne­go” punk­tu widze­nia nie mamy

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (37)

Apo­sto­ło­wie pro­si­li Pana Jezu­sa: „Przy­mnóż nam wia­ry” (Łk 17,5). Ta krót­ka modli­twa win­na być powta­rza­na przez każ­de­go ucznia Chry­stu­sa. Są sytu­acje w rodzi­nie, kie­dy proś­ba o umoc­nie­nie wia­ry jest szcze­gól­nie potrzeb­na. Gdy pogłę­bia się kry­zys w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, gdy wra­ca poku­sa, by się rozejść, bo trwa­nie w związ­ku jest nie do znie­sie­nia. Św. Paweł pisze do Tymo­te­usza: „Przy­po­mi­nam ci, abyś roz­pa­lił na nowo cha­ry­zmat Boży, któ­ry jest w tobie od nało­że­nia moich rąk” (2 Tym 1, 6). Cha­ry­zmat czy­li Boży dar zwią­za­ny z powo­ła­niem, jest w szcze­gól­ny

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (111) Czyny i modlitwa wierzącego

Czym się róż­ni czło­wiek wie­rzą­cy od nie­wie­rzą­ce­go? Dziś nikt nie chce jasno spre­cy­zo­wać odpo­wie­dzi na to pyta­nie, bo celem jest zacie­ra­nie róż­ni­cy mię­dzy wie­rzą­cym i nie­wie­rzą­cym. O tym celo­wym zacie­ra­niu gra­nic nie­wie­le się mówi, a jeśli ten temat się podej­mu­je to dla­te­go, aby gło­sić glo­ba­lizm, w któ­rym nie ma żad­nych róż­nic. Jezu­sa jed­nak ten temat inte­re­so­wał i zale­ża­ło Mu na tym, by kto­kol­wiek, kto opo­wie się po Jego stro­nie, miał jasną świa­do­mość róż­ni­cy, jaka ist­nie­je mię­dzy nim a nie­wie­rzą­cym. Wierz­cie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec

Przeczytaj więcej »
ks. bp Wiesław Śmigiel

Ocalmy życie poczętego człowieka

Mał­żeń­stwo jako zwią­zek kobie­ty i męż­czy­zny, rodzi­na, nowe życie to dary, któ­re otrzy­mu­je­my od Boga. God­ność czło­wie­ka to nie jed­no z wie­lu bły­sko­tli­wych haseł medial­nych, ale istot­na war­tość oso­by, ponie­waż swo­je uza­sad­nie­nie i przy­czy­nę ma w Bogu. (…) Pra­wo do życia jest pra­wem uni­wer­sal­nym, doty­czą­cym każ­de­go, tym bar­dziej chrze­ści­ja­nin powi­nien bez­względ­nie sza­no­wać życie swo­je i dru­gie­go czło­wie­ka. Każ­de odstęp­stwo kato­li­ka od tej nor­my jest bru­tal­nym roz­dzie­le­niem wia­ry od życia, for­mą zakła­ma­nia. (…) Zachę­cam do rachun­ku sumie­nia, czy praw­da o god­no­ści czło­wie­ka nie pozo­sta­je na mar­gi­ne­sie nasze­go

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Duchowość komunii

W kon­kret­nej rodzi­nie – ze wszyst­ki­mi jej cier­pie­nia­mi, zma­ga­nia­mi, rado­ścia­mi i codzien­ny­mi posta­no­wie­nia­mi – zamiesz­ku­je Trój­ca Świę­ta. I jeśli tę rodzi­nę oży­wia auten­tycz­na miłość, wów­czas to Chry­stus panu­je w niej ze swo­ją rado­ścią i poko­jem. Dobrze prze­ży­wa­na komu­nia rodzin­na jest praw­dzi­wą dro­gą do świę­to­ści w życiu codzien­nym i dro­gą roz­wo­ju mistycz­ne­go; środ­kiem wewnętrz­ne­go zjed­no­cze­nia z Bogiem. Wymo­gi bra­ter­skie i wspól­no­to­we życia rodzin­ne­go są bowiem oka­zją do coraz więk­sze­go otwar­cia ser­ca, a to umoż­li­wia coraz peł­niej­sze spo­tka­nie z Panem. A więc oso­by posia­da­ją­ce głę­bo­kie pra­gnie­nia ducho­we nie powin­ny odczu­wać, że rodzi­na odda­la

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Szczęśliwy dom zbudowany na Chrystusie

Jeże­li odrzu­ca się Boga i gar­dzi się god­no­ścią czło­wie­ka jako kobie­ty i męż­czy­zny, to nie ma miej­sca ani na rodzi­nę, ani na naród. (…) Budo­wa­nie wła­sne­go szczę­ścia musi się odby­wać w Koście­le i z Kościo­łem, w głę­bo­kim prze­ko­na­niu, w nie­za­chwia­nej wie­rze, że ten Kościół gło­si Chry­stu­sa, któ­ry ma sło­wa życia wiecz­ne­go. Budo­wa­nie szczę­śli­we­go domu swo­je­go życia jest moż­li­we w opar­ciu o miłość ukrzy­żo­wa­ną. (…) W krzy­żu Chry­stu­sa czło­wiek znaj­du­je peł­ny wymiar Boże­go miło­sier­dzia, w któ­rym Stwór­ca pochy­la się nad ludz­ką bie­dą i grze­chem. Krzyż jed­no­cze­śnie wska­zu­je na swo­je ramio­na, któ­re chcą

Przeczytaj więcej »
Babeczki z czekoladą i porzeczkami

Babeczki z czekoladą i porzeczkami

Skład­ni­ki: 200 g gorz­kiej cze­ko­la­dy 200 ml płyn­nej śmie­tan­ki 30% 70 g masła 450 g kru­che­go cia­sta 250 g czer­wo­nych porze­czek Przy­go­to­wa­nie: Sześć fore­mek o śred­ni­cy 8 cm wyło­żyć kru­chym cia­stem o gru­bo­ści 5 mm. Zro­bić w nim dziur­ki, przy­kryć papie­rem do pie­cze­nia i obcią­żyć suchą faso­lą. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 15 minut. Zdjąć papier i faso­lę, piec dal­sze 5 minut, a następ­nie ostu­dzić. W tym cza­sie pod­grzać śmie­tan­kę aż do wrze­nia i wylać ją na posie­ka­ną cze­ko­la­dę i masło pokro­jo­ne w kost­kę. Wymie­szać na kre­mo­wą masę i ostu­dzić. Prze­ło­żyć krem do babe­czek i wsta­wić do lodów­ki na dwie

Przeczytaj więcej »
farfalle

Farfalle z cukinią, serem stracciatella i kwiatami dyni

Skład­ni­ki: 2 śred­nie cuki­nie 320 g maka­ro­nu far­fal­le (kokard­ki) 200 g sera strac­cia­tel­la 280 g pomi­dor­ków kok­taj­lo­wych 10 kwia­tów dyni 1 cytry­na 6 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Pokro­ić pomi­dor­ki na ćwiart­ki, polać oli­wą, dopra­wić solą i pie­przem i tak pozo­sta­wić. Od cza­su do cza­su prze­mie­szać. Pokro­ić cuki­nie na talar­ki, dopra­wić sokiem z cytry­ny, skro­pić obfi­cie oli­wą, posy­pać solą i pie­przem i odsta­wić. Ugo­to­wać al den­te maka­ron far­fal­le w dużej ilo­ści oso­lo­nej wody, odce­dzić i połą­czyć jesz­cze gorą­cy z pomi­dor­ka­mi. Dodać cuki­nię i ser strac­cia­tel­la. Pozba­wio­ne słup­ków kwia­ty dyni podzie­lić na płat­ki,

Przeczytaj więcej »