Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 41/2019

Zło dobrem zwyciężaj

Zło dobrem zwyciężaj

Alfons Popie­łusz­ko przy­szedł na świat w poło­wie wrze­śnia 1947 r. w Oko­pach, w Bia­ło­stoc­kiem. Wycho­wy­wał się w skrom­nej rodzi­nie, jako syn Wła­dy­sła­wa i Marian­ny. Od dzie­ciń­stwa kształ­to­wa­no w nim war­to­ści reli­gij­ne i potrze­bę życia sakra­men­tal­ne­go. Pro­sty chło­pak, zwy­czaj­ny kle­ryk, świę­ty kapłan. Gło­sił Jezu­sa w trud­nych cza­sach komu­ni­zmu. Twar­de życie w mięk­kich sza­tach Po matu­rze wstą­pił do war­szaw­skie­go semi­na­rium, gdzie dał się poznać jako zwy­czaj­ny kle­ryk i życz­li­wy kole­ga. Moż­na było na nie­go liczyć: przy­no­sił śnia­da­nie, czy­ścił buty i sta­rał się przy­kła­dać do stu­diów. Kole­dzy wspo­mi­na­ją, że przed snem śpie­wał Godzin­ki ku

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Duch Święty jest protagonistą ewangelizacji

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzień dobry! Po męczeń­stwie Szcze­pa­na „bieg” Sło­wa Boże­go zda­je się dozna­wać zasto­ju z powo­du wybu­chu „wiel­kie­go prze­śla­do­wa­nia w Koście­le jero­zo­lim­skim” (Dz 8,1). W związ­ku z tym Apo­sto­ło­wie pozo­sta­ją w Jero­zo­li­mie, nato­miast licz­ni chrze­ści­ja­nie roz­pra­sza­ją się w inne miej­sca Judei i Sama­rii. W Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich prze­śla­do­wa­nie jawi się jako trwa­ły stan życia uczniów, zgod­nie z tym, co powie­dział Jezus: „Jeże­li Mnie prze­śla­do­wa­li, to i was będą prze­śla­do­wać” (J 15,20). Ale prze­śla­do­wa­nie zamiast gasić ogień ewan­ge­li­za­cji, jesz­cze bar­dziej go pod­sy­ca. Sły­sze­li­śmy, co uczy­nił dia­kon Filip, któ­ry zaczy­na

Przeczytaj więcej »
Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Dwudziesty Ósmy Tydzień Zwykły 14 – 19 X 2019

NIEDZIELA: 2 Krl 5, 14–17; 2 Tm2, 8–13 Ewan­ge­lia Łk 17,11–19 Wia­ra uzdro­wio­ne­go cudzo­ziem­ca Sta­ło się, że Jezus zmie­rza­jąc do Jero­zo­li­my prze­cho­dził przez pogra­ni­cze Sama­rii i Gali­lei. Gdy wcho­dził do pew­nej wsi, wyszło naprze­ciw Nie­go dzie­się­ciu trę­do­wa­tych. Zatrzy­ma­li się z dale­ka i gło­śno zawo­ła­li: Jezu­sie, Mistrzu, uli­tuj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idź­cie, pokaż­cie się kapła­nom. A gdy szli, zosta­li oczysz­cze­ni. Wte­dy jeden z nich widząc, że jest uzdro­wio­ny, wró­cił chwa­ląc Boga dono­śnym gło­sem, upadł na twarz do nóg Jego i dzię­ko­wał Mu. A był

Przeczytaj więcej »
Prawdziwy świadek miłości Chrystusa - Jan Paweł II

Prawdziwy świadek miłości Chrystusa

W tym roku Dzień Papie­ski 13 paź­dzier­ni­ka prze­bie­ga pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”. Wyjąt­ko­wość tego­rocz­nych obcho­dów pole­ga na tym, że wpi­su­ją się one w przy­go­to­wa­nia do zbli­ża­ją­cej się 100. rocz­ni­cy uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Jak w latach ubie­głych, ochot­nie będzie­my wspie­ra­li pro­gram sty­pen­dial­ny fun­da­cji Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Uta­len­to­wa­na mło­dzież z całej Pol­ski korzy­sta z nie­go w zakre­sie pomo­cy inte­lek­tu­al­nej, spo­łecz­nej i ducho­wej. W przed­dzień, na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie zosta­ły wrę­czo­ne papie­skie nagro­dy zwa­ne Totu­sa­mi. Piel­grzym ewan­ge­li­za­cji Św. Jan Paweł II miał – wśród wie­lu innych talen­tów, któ­rych

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (38)

Cho­ro­ba trą­du w Piśmie Świę­tym jest obra­zem grze­chu. W cza­sach Pana Jezu­sa – aż do ostat­nich cza­sów – trąd był nie­ule­czal­ny. Ta cho­ro­ba nie tyl­ko nisz­czy­ła cia­ła, ale wyłą­cza­ła trę­do­wa­tych ze spo­łecz­no­ści. W Ewan­ge­lii czy­ta­my, że dzie­się­ciu trę­do­wa­tych zatrzy­ma­ło się z dale­ka. Woła­li gło­śno: „Jezu­sie, Mistrzu, uli­tuj się nad nami” (Łk 17,13). Pan Jezus ich uzdro­wił. Tyl­ko jeden z dzie­się­ciu wró­cił. „Upadł na twarz do nóg Jego i dzię­ko­wał Mu” (Łk 17,16). Uzdro­wio­ny, któ­ry przy­szedł podzię­ko­wać, był Sama­ry­ta­ni­nem. Pan Jezus powie­dział do uzdro­wio­ne­go: „Wstań, idź,

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (112) Nie zostawię was sierotami

Chcąc mieć udział w bogac­twie Ewan­ge­lii trze­ba speł­nić jeden waru­nek. Jezus mówi: Jeże­li Mnie miłu­je­cie, będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia. Ja będę pro­sił Ojca, a inne­go Pocie­szy­cie­la da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Praw­dy, któ­re­go świat przy­jąć nie może, ponie­waż Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go zna­cie, ponie­waż u was prze­by­wa i w was będzie. Nie zosta­wię was sie­ro­ta­mi: Przyj­dę do was. Jesz­cze chwi­la, a świat nie będzie już Mnie oglą­dał. Ale wy Mnie widzi­cie, ponie­waż Ja żyję i wy żyć

Przeczytaj więcej »

Szatan atakuje Polskę

W Irlan­dii ponad 20 lat temu we Mszy św. uczest­ni­czy­ło ok. 70% ochrzczo­nych, 10 lat póź­niej o poło­wę mniej, a obec­nie nie­ca­łe 10%. Był atak na nich, przy­ję­li abor­cję i mał­żeń­stwa jed­no­pł­cio­we. I jest atak na Pol­skę. Sza­tan nie może stra­wić kul­tu do Mat­ki Bożej, do świę­te­go Micha­ła Archa­nio­ła. Trze­ba, żeby­śmy się czu­li strze­że­ni pod tą opie­ką i on nie poko­na tego. Trze­ba pokor­nie ufać Bożej pomo­cy. (…) Archa­nioł Michał chce poma­gać Bogu w reali­zo­wa­niu pla­nu zbaw­cze­go. Stąd wszy­scy ludzie, któ­rzy opo­wia­da­ją się za Bogiem i chcą

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Umocnijmy Europę

Dziś Euro­pa – daw­niej Chri­stia­ni­tas – cier­pią­ca na ducho­wą amne­zję, w któ­rej jasno okre­ślo­ne i spraw­dzo­ne przez wie­ki war­to­ści, któ­rych źró­dłem jest Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa, zamie­nia się na enig­ma­tycz­ne „war­to­ści euro­pej­skie”, burzy się kościo­ły, a w naj­lep­szym wypad­ku zamie­nia się je w cen­tra han­dlo­we, pró­bu­je się wyprzeć z prze­strze­ni publicz­nej reli­gię, zastę­pu­jąc ją zide­olo­gi­zo­wa­nym pseu­do­wy­zna­niem o cha­rak­te­rze tota­li­tar­nym, jakim jest tzw. neu­tral­ność świa­to­po­glą­do­wa, potrze­bu­je świad­ków praw­dy, czy­li świad­ków histo­rii, ich odważ­ne­go i dono­śne­go gło­su. (…) Cie­szę się nie­zmier­nie, że ini­cja­ty­wa kon­gre­sów Euro­pa Chri­sti, któ­rych pomy­sło­daw­cą i twór­cą jest

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Zagrożenie dla naszej wolności

Obec­nie przy­szło nam żyć w cza­sach, w któ­rych poja­wi­ło się kolej­ne wiel­kie zagro­że­nie dla naszej wol­no­ści – i to o cha­rak­te­rze tota­li­tar­nym. Jego źró­dłem jest – podob­nie ja w tota­li­ta­ry­zmach dwu­dzie­ste­go wie­ku – rady­kal­ne odrzu­ce­nie Boga. W kon­se­kwen­cji tego odrzu­ce­nia gło­si się zupeł­nie nową wizję czło­wie­ka, któ­ra spra­wia, że sta­je się on kary­ka­tu­rą same­go sie­bie. W ramach ide­olo­gii gen­der usi­łu­je się bowiem zatrzeć natu­ral­ne róż­ni­ce mię­dzy kobie­tą a męż­czy­zną. Co wię­cej, poprzez agre­syw­ną pro­pa­gan­dę ide­olo­gii LGBT w imię tak zwa­nej „tole­ran­cji” i „postę­pu” wyśmie­wa się i szy­dzi z naj­więk­szych dla nas

Przeczytaj więcej »
Owoce róży – gdy słabnie wzrok

Owoce róży – gdy słabnie wzrok

O wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach lecz­ni­czych i odżyw­czych owo­ców róży dzi­kiej moż­na pisać bar­dzo dużo. Zaj­mu­ję się nimi od ponad 30 lat i cią­gle mnie fascy­nu­ją. Nazwa­łem je nawet naj­zdrow­szym  owo­cem świa­ta, bo żaden inny owoc nie potra­fi dorów­nać im zawar­to­ścią nie­oce­nio­nej wita­mi­ny C. Zale­tom róży, w opar­ciu o naj­now­sze donie­sie­nia medy­cy­ny, poświę­ci­łem nie­daw­no wyda­ną książ­kę „Róża prze­dłu­ża życie” (moż­na ją zamó­wić w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej – nr tel. 12 292 68 69). Przy­da­ją się one tak­że w lecze­niu i zapo­bie­ga­niu dege­ne­ra­cji plam­ki żół­tej (AMD), z czym zma­ga się dziś bar­dzo

Przeczytaj więcej »