Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 42/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Przemiana Szawła

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Począw­szy od uka­mie­no­wa­nia Szcze­pa­na poja­wia się postać będą­ca obok Pio­tra naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cą i naj­bar­dziej wyra­zi­stą w Dzie­jach Apo­stol­skich: „mło­dzień­ca, zwa­ne­go Szaw­łem” (Dz 7,58). Na począt­ku jest on opi­sa­ny jako ten, któ­ry zga­dza się na śmierć Szcze­pa­na i chce „znisz­czyć Kościół” (por. Dz 8,3); ale następ­nie sta­nie się narzę­dziem wybra­nym przez Boga do gło­sze­nia Ewan­ge­lii poga­nom (por. Dz 9,15; 22,21; 26,17). (…) Mło­dy Sza­weł jest uka­za­ny jako nie­prze­jed­na­ny, czy­li oka­zu­ją­cy nie­to­le­ran­cję wobec tych, któ­rzy myślą ina­czej niż on, abso­lu­ty­zu­je swo­ją toż­sa­mość

Przeczytaj więcej »
Wytrwałość w modlitwie

Dwudziesty Dziewiąty Tydzień Zwykły 21 – 26 X 2019

Nie­dzie­la   Wj 17,8–13; 2 Tm 3,14–4,2 Ewan­ge­lia Łk 18,1–8 Wytrwa­łość w modli­twie Jezus opo­wie­dział swo­im uczniom przy­po­wieść o tym, że zawsze powin­ni się modlić i nie usta­wać: W pew­nym mie­ście żył sędzia, któ­ry Boga się nie bał i nie liczył się z ludź­mi. W tym samym mie­ście żyła wdo­wa, któ­ra przy­cho­dzi­ła do nie­go z proś­bą: „Obroń mnie przed moim prze­ciw­ni­kiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do sie­bie: „Cho­ciaż Boga się nie boję ani się z ludź­mi nie liczę, to jed­nak ponie­waż naprzy­krza mi się ta wdo­wa, wezmę

Przeczytaj więcej »
Prymas Wyszyński

Prymas Tysiąclecia zostanie błogosławionym

Wiel­ka radość dla Kościo­ła w Pol­sce! Jeste­śmy wdzięcz­ni Papie­żo­wi za zatwier­dze­nie cudu za wsta­wien­nic­twem Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Cie­szy­my się, że wkrót­ce będzie beaty­fi­ka­cja Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia – tymi sło­wa­mi ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, poin­for­mo­wał wier­nych o decy­zji Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka.  Z jego upo­waż­nie­nia Kon­gre­ga­cja do Spraw Kano­ni­za­cyj­nych ogło­si­ła dekret o cudzie za wsta­wien­nic­twem Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go ks. kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Ozna­cza to, że pro­ces beaty­fi­ka­cyj­ny Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia zakoń­czył się i wkrót­ce pozna­my datę i miej­sce uro­czy­stej beaty­fi­ka­cji. Pola­cy cze­ka­li na tę wia­do­mość 30

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (39)

Pan Jezus opo­wie­dział uczniom przy­po­wieść o kobie­cie wdo­wie, któ­ra przy­cho­dzi­ła do sędzie­go pro­sząc, by wziął ją w obro­nę. Sędzia „rzekł do sie­bie: cho­ciaż Boga się nie boję ani z ludź­mi się nie liczę, to jed­nak… wezmę ją w obro­nę” (Łk 18,4–5). W tej przy­po­wie­ści Pan Jezus zachę­ca nas, aby­śmy byli wytrwa­li w modli­twie. Nie­ste­ty, sły­szy­my skar­gi ludzi, któ­rzy mówią, że od daw­na modlą się w inten­cji kogoś bli­skie­go, a nie zosta­li wysłu­cha­ni. Pan Jezus poucza nas, by nasza modli­twa była peł­na ufno­ści. Nie ma modli­twy, któ­ra nie

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (113) Tajemnica Bożej miłości

Nie jest łatwo powie­dzieć kto kocha Jezu­sa, bo sło­wo „miłość” jest rozu­mia­ne na tysią­ce spo­so­bów. Jezus ma tyl­ko jed­no jej rozu­mie­nie: miłość to pozna­nie i wyko­na­nie Jego przy­ka­zań. „Kto ma przy­ka­za­nia moje i zacho­wu­je je, ten Mnie miłu­je. Kto zaś Mnie miłu­je, ten będzie umi­ło­wa­ny przez Ojca mego, a rów­nież Ja będę go miło­wał i obja­wię mu sie­bie”. Rzekł do Nie­go Juda, ale nie Iska­rio­ta: „Panie, cóż się sta­ło, że nam się masz obja­wić, a nie świa­tu?”. W odpo­wie­dzi rzekł do nie­go Jezus: „Jeśli Mnie kto

Przeczytaj więcej »
ks. abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski

Kardynał Wyszyński wciąż wskazuje nam drogę

Decy­zje papie­ża Fran­cisz­ka są źró­dłem rado­ści dla całe­go Kościo­ła w Pol­sce, a szcze­gól­nie dla Lubli­na i Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Pry­mas Wyszyń­ski był z Lubli­nem bli­sko zwią­za­ny. Przed woj­ną stu­dio­wał na naszym Uni­wer­sy­te­cie w latach 1925–29 i tu obro­nił dok­to­rat na wydzia­le pra­wa kano­nicz­ne­go. (…) Po woj­nie został mia­no­wa­ny bisku­pem lubel­skim i przez 2 lata i 8 mie­się­cy (1946–49) ofiar­nie pra­co­wał nad odno­wą życia reli­gij­ne­go po latach oku­pa­cji. Posłu­ga ta przy­go­to­wa­ła go do zadań cze­ka­ją­cych go w Gnieź­nie i w War­sza­wie, jako Pry­ma­sa Pol­ski. Nie­daw­no obcho­dzi­li­śmy 70. rocz­ni­cę jego przej­ścia z Lubli­na do Gnie­zna.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Odpowiedzialni katolicy

Fun­da­men­tal­ne zasa­dy etycz­ne – ze wzglę­du na ich natu­rę i rolę, jaką peł­nią w życiu spo­łecz­nym – nie mogą być przed­mio­tem „nego­cja­cji”. Jak to wie­lo­krot­nie przy­po­mi­na­li papie­że, m.in. św. Jan Paweł II, a ostat­nio Papież Fran­ci­szek, kato­li­cy powin­ni popie­rać pro­gra­my bro­nią­ce pra­wa do życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, gwa­ran­tu­ją­ce praw­ną defi­ni­cję mał­żeń­stwa jako trwa­łe­go związ­ku jed­ne­go męż­czy­zny i jed­nej kobie­ty, pro­mu­ją­ce poli­ty­kę rodzin­ną, wspie­ra­ją­ce dziet­ność, gwa­ran­tu­ją­ce pra­wo rodzi­ców do wycho­wa­nia wła­sne­go potom­stwa zgod­nie z wyzna­wa­ną wia­rą i moral­ny­mi prze­ko­na­nia­mi. W związ­ku z tym kato­li­cy nie mogą wspie­rać

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Niezłomny patriota

Dobro wspól­ne, jakim dla Mora­wiec­kie­go była w peł­ni suwe­ren­na i nie­pod­le­gła Pol­ska, mogło, według nie­go, stać się udzia­łem Pola­ków jedy­nie na sku­tek rady­kal­ne­go odrzu­ce­nia przez nich komu­ni­stycz­ne­go znie­wo­le­nia. A to doma­ga­ło się jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wobec wszel­kich form kon­for­mi­zmu, uni­ku, ugo­dy i zgni­łych kom­pro­mi­sów z cie­mięz­ca­mi. Niósł więc Kor­nel Mora­wiec­ki Pol­skę „jak żagiew, jak pło­mie­nie” – i za to pła­cił koniecz­no­ścią cią­głe­go ukry­wa­nia się przed komu­ni­stycz­ną wła­dzą, a potem aresz­to­wa­niem i opusz­cze­niem Kra­ju. Za to pła­ci­li tak­że jego naj­bliż­si, pozba­wie­ni na co dzień doświad­cza­nej bli­sko­ści męża i ojca. Czę­sto nie

Przeczytaj więcej »
Pyszne zrazy indycze

Pyszne zrazy indycze

Skład­ni­ki: 350 g pier­si z indy­ka w cien­kich pla­strach 150 g sera lat­te­ria 100 g szyn­ki goto­wa­nej 4 kar­czo­chy w ole­ju 1 kawa­łek czer­wo­nej papry­ki w oli­wie 1 zie­lo­ne jabł­ko 30 g masła 1 fili­żan­ka bia­łe­go wina 3 łyż­ki mąki typu 00 rosz­pon­ka szał­wia sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Brze­gi mię­sa tak nacią­gnąć, aby uzy­skać pla­stry o wymia­rach ok. 5 x 8 cm. Lek­ko poso­lić. Usu­nąć tłuszcz z szyn­ki, każ­dy pla­ster pokro­ić w pasecz­ki i roz­ło­żyć na mię­sie z indy­ka. Rów­nież ser pokro­ić w paski i uło­żyć na szyn­ce. Kar­czo­chy odce­dzić, pokro­ić na połów­ki albo na ćwiart­ki. Odsą­czyć rów­nież papry­kę i pokro­ić w pasecz­ki. Na środ­ku

Przeczytaj więcej »
Orecchiette z czerwoną cykorią serem brie i octem balsamicznym

Orecchiette z czerwoną cykorią serem brie i octem balsamicznym

Skład­ni­ki: 320 g maka­ro­nu orec­chiet­te 100 g sera brie 400 g czer­wo­nej cyko­rii 60 g orze­chów wło­skich 150 g sera mascar­po­ne ocet bal­sa­micz­ny 3 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Umyć i osu­szyć cyko­rię, pokro­ić ją na drob­ne pasecz­ki i dopra­wić mie­szan­ką pie­przu, soli, oli­wy i 3 łyżek octu bal­sa­micz­ne­go. Odsta­wić na bok. Ugo­to­wać maka­ron orec­chiet­te w dużej ilo­ści oso­lo­nej wody, odce­dzić al den­te i wymie­szać w misce z serem mascar­po­ne, pokro­jo­ną na kawał­ki poło­wą sera brie i poło­wą przy­go­to­wa­nej cyko­rii. Wyło­żyć na tale­rze, ude­ko­ro­wać, pozo­sta­łym serem brie, cyko­rią i orze­cha­mi. Opró­szyć danie świe­żo

Przeczytaj więcej »