Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 43/2019

ks. Zbigniew Bielas

Jak pomóc duszom zmarłych?

Ks. Zbi­gniew Bie­las, kustosz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia przy­po­mi­na nam, jak dobrze prze­żyć uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych oraz Dzień Zadusz­ny. Przy­wo­łu­je tak­że sło­wa, jakie przed laty zapi­sa­ła w „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska: „Kie­dy przed dniem Zadusz­nym poszłam na cmen­tarz o sza­rej godzi­nie, cmen­tarz był zamknię­ty, jed­nak uchy­li­łam tro­chę drzwi i powie­dzia­łam, że jeże­li cze­go żąda­cie duszycz­ki, chęt­nie wam zadość­uczy­nię, o ile mi na to regu­ła pozwo­li. Wtem usły­sza­łam te sło­wa: speł­nij wolę Boża – my o tyle jeste­śmy szczę­śli­we, o ile speł­ni­ły­śmy wolę Bożą. Wie­czo­rem przy­szły

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Bóg pragnie zbawienia wszystkich

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzień dobry! Dro­dze Ewan­ge­lii w świe­cie, o któ­rej św. Łukasz opo­wia­da w Dzie­jach Apo­stol­skich, towa­rzy­szy naj­wspa­nial­sza twór­czość Boga, któ­ra prze­ja­wia się w zaska­ku­ją­cy spo­sób. Pra­gnie On, aby jego dzie­ci prze­zwy­cię­ży­ły wszel­ki par­ty­ku­la­ryzm i otwo­rzy­ły się na powszech­ność zba­wie­nia. Bóg pra­gnie zba­wie­nia wszyst­kich. (…) Świad­kiem tego pro­ce­su „bra­ta­nia się”, któ­ry Duch chce zaini­cjo­wać w dzie­jach, jest Piotr będą­cy wraz z Paw­łem boha­te­rem Dzie­jów Apo­stol­skich. Piotr prze­ży­wa wyda­rze­nie, któ­re sta­no­wi decy­du­ją­cy prze­łom w jego życiu. Pod­czas modli­twy otrzy­mu­je wizję, któ­ra sta­no­wi Bożą „pro­wo­ka­cję”, by wzbu­dzić w nim prze­mia­nę

Przeczytaj więcej »
Wypędzenie przekupniów

Trzydziesty Tydzień Zwykły 28 X – 2 XI 2019

NIEDZIELA:  Ez 47, 1–2. 8–9. 12; Ef 2, 19–22 Ewan­ge­lia  J 2, 13–22 Zbli­ża­ła się pora Pas­chy żydow­skiej i Jezus udał się do Jero­zo­li­my. W świą­ty­ni napo­tkał tych, któ­rzy sprze­da­wa­li woły, baran­ki i gołę­bie, oraz sie­dzą­cych za sto­ła­mi ban­kie­rów. Wów­czas spo­rzą­dziw­szy sobie bicz ze sznur­ków, powy­pę­dzał wszyst­kich ze świą­ty­ni, tak­że baran­ki i woły, poroz­rzu­cał mone­ty ban­kie­rów, a sto­ły powyw­ra­cał. Do tych zaś, któ­rzy sprze­da­wa­li gołę­bie, rzekł: Weź­cie to stąd, a nie rób­cie z domu mego Ojca tar­go­wi­ska. Ucznio­wie Jego przy­po­mnie­li sobie, że napi­sa­no: „Gor­li­wość o dom Twój poże­ra Mnie”.

Przeczytaj więcej »
Wierzę w życie wieczne

Wierzę w życie wieczne

Począ­tek listo­pa­da skła­nia do reflek­sji nad prze­mi­ja­niem. Pierw­szy listo­pa­da to dzień Wszyst­kich Świę­tych, zaś dru­gi wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych. Czy wia­ra w świę­tych obco­wa­nie ma jesz­cze dziś sens? Jak wyobra­zić sobie nie­bo? Czy my w ogó­le chce­my dostać się do nie­ba? Każ­dy może świę­tym być 1 listo­pa­da wspo­mi­na­my tych, któ­rzy po ziem­skiej piel­grzym­ce cie­szą się prze­by­wa­niem z Bogiem w nie­bie. Dzię­ku­je­my Panu Bogu za nich i pro­si­my, aby teraz oni się za nami wsta­wia­li. Pod­czas roku litur­gicz­ne­go prze­ży­wa­my wie­le świąt ku czci świę­tych, któ­rych zna­my

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (114) Dwa rodzaje pokoju

Jezus wykład o miło­ści koń­czy sło­wa­mi: To wam powie­dzia­łem prze­by­wa­jąc wśród was. A Pocie­szy­ciel, Duch Świę­ty, któ­re­go Ojciec pośle w moim imie­niu, On was wszyst­kie­go nauczy i przy­po­mni wam wszyst­ko, co Ja wam powie­dzia­łem (J 14,25–26). Jezus roz­po­czął prze­po­wia­da­nie Ewan­ge­lii. Zasiał ziar­no i ma pew­ność, że jest to począ­tek upra­wy ludz­kich serc, któ­re zamie­nią się w akt miło­ści, taki jakim było Jego Ser­ce. Tym, kto to dzie­ło upra­wy ludz­kich serc popro­wa­dzi będzie już Duch Świę­ty. On jest twór­czą Ener­gią miło­ści. Koń­cząc naucza­nie Jezus prze­ka­zu­je swym uczniom

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (40)

W ostat­nią nie­dzie­lę paź­dzier­ni­ka dzię­ku­je­my Bogu za każ­dy kościół, w któ­rym dozna­je­my umoc­nie­nia wia­ry w obec­ność Pana Jezu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie, przyj­mu­je­my sło­wo Boże, słu­cha­my Boże­go sło­wa i prze­ży­wa­my jed­ność z obec­ny­mi i nie­obec­ny­mi człon­ka­mi Kościo­ła. Wspo­mi­na­my tych, któ­rzy nasze kościo­ły budo­wa­li przed wie­ka­mi, w ostat­nim cza­sie i któ­re są budo­wa­ne obec­nie. Wie­lu wier­nych gro­ma­dzi się w koście­le, któ­ry pra­cą i ofia­ra­mi nie­daw­no budo­wa­li. Świą­ty­nie wzno­szą nie tyl­ko kon­kret­ne para­fie, ale całe deka­na­ty, ofia­ro­daw­cy z kra­ju i z zagra­ni­cy, głów­nie ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Kapła­ni i wier­ni, szcze­gól­nie star­si, bole­ją, że część mło­dych nie

Przeczytaj więcej »
ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński

Pierwsza wspólnota uczniów Chrystusa

Dzie­je każ­de­go semi­na­rium duchow­ne­go to w swej naj­głęb­szej isto­cie kon­ty­nu­acja pierw­szej wspól­no­ty Apo­sto­łów zgro­ma­dzo­nych wokół Chry­stu­sa, słu­cha­ją­cych Jego słów, przy­go­to­wu­ją­cych się do prze­ży­cia Pas­chy, ocze­ku­ją­cych na dar Ducha Świę­te­go, by pod­jąć powie­rzo­ną sobie misję. Człon­ko­wie tej wspól­no­ty powin­ni otwo­rzyć swe ser­ca na głos wzy­wa­ją­ce­go Pana i dać Jemu odpo­wiedź, któ­ra zgod­nie ze wska­za­nia­mi papie­ża Fran­cisz­ka ozna­cza goto­wość wyj­ścia ze swe­go „ja”, aby stra­cić swo­je życie dla Nie­go, idąc dro­gą daru z same­go sie­bie, obie­ra­jąc spo­sób życia, na któ­ry skła­da się kon­kret­na miłość, czy­li

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Owce pozbawione pasterza

Czę­sto jako ludzie wie­rzą­cy, robiąc rachu­nek sumie­nia – czy­li ducho­wo „patrząc w lustro” – popa­da­my w znie­chę­ce­nie, gdyż widzi­my, jak nie­wiel­kie zro­bi­li­śmy postę­py od cza­su Chrztu. Ale powin­no to nas raczej popy­chać do wzro­stu. Bo prze­cież „Dobry Pasterz nie tyl­ko nas zba­wił, ale pro­wa­dzi nas dro­ga­mi” życia. Chro­ni nas do koń­ca życia i prze­mie­nia nas, aż będzie­my „na Jego obraz”. Bez Chry­stu­sa nic nie może­my. Nie opusz­cza nas, gdy nas zba­wia, lecz nadal chro­ni nas i pro­wa­dzi, aby­śmy peł­ni­li wolę Bożą. Sta­li­śmy się Jego

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Trwajmy przy Chrystusie

LGBT to praw­dzi­wie pogań­ska ide­olo­gia, któ­ra odry­wa nas od praw­dy o czło­wie­ku i wpro­wa­dza na tory, w któ­rych jako ludzie tra­ci­my swo­ją toż­sa­mość wyra­sta­ją­cą z samej naszej struk­tu­ry bio­lo­gicz­nej, okre­śla­ją­cej nas czy to jako kobie­ty, czy jako męż­czyzn. (…) Ta ide­olo­gia napraw­dę ist­nie­je. Nie­ste­ty, jeste­śmy dziś zdo­mi­no­wa­ni przez media, któ­re pró­bu­ją nam wtło­czyć pew­ne sche­ma­ty myśle­nia. Na sku­tek tego nie pozwa­la­ją nam nie tyl­ko samo­dziel­nie myśleć, ale w swo­im kłam­li­wym prze­ka­zie bar­dzo czę­sto odcią­ga­ją nas od praw­dy. Dla­te­go tak sku­tecz­nie pod róż­ny­mi hasła­mi ukry­wa­na jest

Przeczytaj więcej »
Czosnek wspomaga odporność

Czosnek wspomaga odporność

O zale­tach lecz­ni­czych czosn­ku moż­na pisać bar­dzo dłu­go. To lek, któ­ry daje ulgę czło­wie­ko­wi w prze­róż­nych dole­gli­wo­ściach. A ponie­waż idzie zima i nie­trud­no o infek­cje, war­to przy­po­mnieć, że to tak­że zna­ko­mi­ty śro­dek wspo­ma­ga­ją­cy układ odpor­no­ścio­wy orga­ni­zmu. Sto­suj­my tyl­ko pol­ski czo­snek! W kura­cjach się­gaj­my po pol­skie odmia­ny czosn­ku, bo tyl­ko te dają gwa­ran­cję sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia lecz­ni­cze­go. Na ryn­ku od lat znaj­du­je się tak­że czo­snek pocho­dzą­cy z Chin, któ­ry ma wąt­pli­wą przy­dat­ność w lecze­niu. Już daw­no fede­ra­cje kon­su­menc­kie Nie­miec prze­strze­ga­ły przed jego spo­ży­wa­niem, gdyż może szko­dzić zdro­wiu. Wedle

Przeczytaj więcej »