Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 44/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Kościół jest powołany do otwartości na wszystkie ludy i kultury

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzień dobry! Księ­ga Dzie­jów Apo­stol­skich opo­wia­da o tym, że św. Paweł po tym prze­mie­nia­ją­cym spo­tka­niu z Jezu­sem został przy­ję­ty przez Kościół Jero­zo­lim­ski za pośred­nic­twem Bar­na­by i zaczął gło­sić Chry­stu­sa. (…) Sło­wo Boże gło­szo­ne jest wszę­dzie. Zaczy­na się ona w następ­stwie sil­nych prze­śla­do­wań (por. Dz 11,19). Ale zamiast powo­do­wać regres ewan­ge­li­za­cji, sta­je się to szan­są na posze­rze­nie pola, na któ­rym moż­na zasiać dobre ziar­no Sło­wa. Chrze­ści­ja­nie nie ule­ga­ją prze­ra­że­niu. Muszą ucie­kać, ale ucie­ka­ją wraz ze Sło­wem, i sie­ją to Sło­wo wszę­dzie. Paweł i Bar­na­ba

Przeczytaj więcej »
Zacheusz

Trzydziesty Pierwszy Tydzień Zwykły 4–9 XI 2019

NIEDZIELA: Mdr 11,22–12,2; 2 Tes 1,11–2,2 Ewan­ge­lia Łk 19,1–10 Syn Czło­wie­czy przy­szedł szu­kać i zba­wić to, co zgi­nę­ło Jezus wszedł do Jery­cha i prze­cho­dził przez mia­sto. A był tam pewien czło­wiek, imie­niem Zache­usz, zwierzch­nik cel­ni­ków i bar­dzo boga­ty. Chciał on koniecz­nie zoba­czyć Jezu­sa, kto to jest, ale nie mógł z powo­du tłu­mu, gdyż był niskie­go wzro­stu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko­mo­rę, aby móc Go ujrzeć, tam­tę­dy bowiem miał prze­cho­dzić. Gdy Jezus przy­szedł na to miej­sce, spoj­rzał w górę i rzekł do nie­go: Zache­uszu, zejdź pręd­ko, albo­wiem

Przeczytaj więcej »
Nie tylko w listopadzie pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Nie tylko w listopadzie pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Z ks. Łuka­szem Wiśniew­skim MIC, Dyrek­to­rem Sto­wa­rzy­sze­nia Pomoc­ni­ków Mariań­skich, roz­ma­wia Kata­rzy­na Matusz-Bra­­nie­c­ka Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych. Listo­pad to spe­cjal­ny mie­siąc… To mie­siąc szcze­gól­ny, mie­siąc pamię­ci o zmar­łych, mie­siąc modli­twy za zmar­łych. To oczy­wi­ście nie tyl­ko 1 i 2 listo­pa­da, kie­dy tra­dy­cyj­nie uda­je­my się na cmen­ta­rze, zapa­la­my zni­cze, modli­my się za naszych bli­skich zmar­łych, ale to cały mie­siąc szcze­gól­nej modli­twy, a w naszym kon­tek­ście mariań­skim i w ramach naszej akcji „Nie tyl­ko w listo­pa­dzie pamię­taj­my o tych, któ­rzy ode­szli” to jest szcze­gól­ne wezwa­nie, żeby o zmar­łych

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Ducha Świętego (41)

Jesień przy­po­mi­na o prze­mi­ja­niu. Mie­siąc listo­pad – już od pierw­szych dni – budzi w nas nadzie­ję na życie wiecz­ne. Świę­ci, bło­go­sła­wie­ni, wszy­scy zba­wie­ni umac­nia­ją w nas wia­rę w świę­tych obco­wa­nie, czy­li w ducho­wą łącz­ność Kościo­ła chwa­leb­ne­go, cier­pią­ce­go w czyść­cu i piel­grzy­mu­ją­ce­go, któ­rym my jeste­śmy. Na począt­ku listo­pa­da wzy­wa­li­śmy wsta­wien­nic­twa tych, któ­rzy cie­szą się chwa­łą nie­ba. Są dla nas wzo­rem, do nich się zwra­ca­my w róż­nych potrze­bach. W szcze­gól­ny spo­sób jest nam bli­ska Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na, ale każ­dy z nas ma umi­ło­wa­ne­go świę­te­go, któ­re­go czę­sto, a nawet codzien­nie, wzy­wa­my. Zba­wie­ni przy­po­mi­na­ją nam

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (115) Władca tego świata

Jezus jasno okre­ślił pierw­szy i jedy­ny para­graf pra­wa, jakim żyje Jego Kró­le­stwo – jest  nim Boża miłość. My żyje­my obec­nie w świe­cie, w któ­rym gło­śno mówi się o para­gra­fie nie­na­wi­ści. Jest on pierw­szym i naj­waż­niej­szym para­gra­fem pra­wa wład­cy tego świa­ta.  Dotych­czas uni­ka­no  tego, aby w pra­wie pań­stwo­wym był taki para­graf, bo liczo­no się z tym, że on kom­pro­mi­tu­je pra­wo. Było wie­le para­gra­fów nie­na­wi­ści, ale nie były one tak sfor­mu­ło­wa­ne, bo zawsze mia­ły na celu obro­nę jakiejś gru­py ludzi. Obec­ny para­graf nie pre­cy­zu­je czym jest nie­na­wiść – i może

Przeczytaj więcej »
ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

Złu nie można ulegać

W momen­cie kie­dy więk­szość naro­dów po zakoń­cze­niu dru­giej woj­ny świa­to­wej doświad­cza­ło poko­ju, w Pol­sce nadal pano­szy­ło się zło, a brat wyda­wał bra­ta na śmierć. W takich cza­sach zaja­śniał blask ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, któ­ry jako kapłan był gor­li­wym obroń­cą wia­ry i god­no­ści czło­wie­ka. Zawsze sto­so­wał się do słów Jezu­sa: „zło dobrem zwy­cię­żaj”. Kape­lan Soli­dar­no­ści był uoso­bie­niem dobro­ci oraz cier­pli­wo­ści, i zawsze powta­rzał, że prze­moc jest ozna­ką sła­bo­ści, nie siły. (…) Dziś kie­dy wspo­mi­na­my rocz­ni­cę śmier­ci ks. Jerze­go, może­my stwier­dzić, że wal­ka ze złem nie nale­ży do

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Bohaterscy kapłani

Po raz pierw­szy obcho­dzi­my dziś Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Duchow­nych Nie­złom­nych. W histo­rii naszej Ojczy­zny było wie­lu boha­ter­skich kapła­nów, któ­rzy nawet za cenę wła­sne­go życia bro­ni­li wia­ry i nie­pod­le­głej Pol­ski. To oni doda­wa­li sił swo­im roda­kom, byli z nimi w naj­trud­niej­szych chwi­lach, słu­ży­li im posłu­gą dusz­pa­ster­ską i nie­jed­no­krot­nie prze­le­wa­li krew w obro­nie spraw, w któ­re wie­rzy­li. Pamię­ta­jąc o mar­ty­ro­lo­gii naro­du pol­skie­go, w tym pol­skich duchow­nych, modli­twą i pamię­cią ota­cza­my dzi­siaj kapła­nów, któ­rzy odda­li życie w obro­nie naszej Ojczy­zny. Niech hero­icz­ni kapła­ni, m.in. ks. Igna­cy Sko­rup­ka, św. Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be, księ­ża, któ­rzy wraz

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

In vitro – dlaczego nie wolno

Meto­da in vitro wią­że się z bru­tal­ną inge­ren­cją w orga­nizm kobie­ty i selek­cją embrio­nów. Poja­wia się poważ­ny pro­blem ety­cz­no-mora­l­ny. Co zro­bić z tymi poczę­ty­mi dzieć­mi? Zamro­zić? Jak dłu­go mogą one w tym sta­nie ist­nieć? Czy po jakimś cza­sie będzie moż­na ponow­nie z tego embrio­nu sko­rzy­stać, wsz­cze­pia­jąc je w łono tej samej kobie­ty? (…) Z punk­tu widze­nia nauki Kościo­ła, meto­da in vitro jest nie­zgod­na z moral­no­ścią kato­lic­ką, ale czło­wiek, któ­ry dzię­ki niej się uro­dził zasłu­gu­je na peł­ny sza­cu­nek. Moż­li­wo­ści tech­nicz­ne, jakie zwią­za­ne są z roz­wo­jem współ­cze­snej medy­cy­ny, pozwa­la­ją na to, żeby

Przeczytaj więcej »
Tagine z kurczaka z cytryną kandyzowaną

Tagine z kurczaka z cytryną kandyzowaną

Skład­ni­ki: 2 łyż­ki przy­pra­wy ras el hano­ut 2 cytry­ny kan­dy­zo­wa­ne w soli 4 udka z kur­cza­ka 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek 2 cebu­le 1 jarzy­no­wa kost­ka bulio­no­wa sól, pieprz Przy­go­to­wa­nie: W ron­dlu żeliw­nym pod­grzać oli­wę i przy­ru­mie­nić udka, czę­sto je prze­wra­ca­jąc. W mię­dzy­cza­sie cebu­le obrać i pokro­ić na cien­kie pla­ster­ki. Cytry­ny kan­dy­zo­wa­ne pokro­ić w ćwiart­ki. Do udek dodać cebu­le, cytry­ny, pokru­szo­ną kost­kę bulio­no­wą. Posy­pać przy­pra­wą ras el hano­ut i dobrze wymie­szać. Wlać 2 szklan­ki wody, poso­lić, popie­przyć, i na małym ogniu goto­wać przez 40 minut, aż udka będą mięk­kie. Potra­wy duszo­ne 3 skład­ni­ki / 15 minut.

Przeczytaj więcej »
Zupa krem z jabłek i dyni

Zupa krem z jabłek i dyni

Skład­ni­ki: 1 dynia 3 jabł­ka 30 g masła 1 kawa­łek świe­że­go imbi­ru 2 łyż­ki orze­chów wło­skich 2 łyż­ki oli­wy z oli­wek extra ver­gi­ne maje­ra­nek sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Oczy­ścić dynię i pokro­ić na dość małe kawał­ki. W ron­dlu roz­pu­ścić masło, dodać dynię i dusić przez kil­ka minut. Jabł­ka obrać, pokro­ić i dodać do dyni, kon­ty­nu­ując dusze­nie do chwi­li, gdy będą mięk­kie. Jeże­li potrze­ba, nale­ży dolać gorą­cą wodę. Po ugo­to­wa­niu prze­ło­żyć wszyst­ko do mik­se­ra, wle­wa­jąc oli­wę, doda­jąc sól, pieprz i star­ty imbir. Zmik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kie­go i jed­no­rod­ne­go kre­mu. Roz­ło­żyć do czte­rech bulio­nó­wek, posy­pać

Przeczytaj więcej »