Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 45/2019

Papież Franciszek

Krzyk ubogich dotarł do nas z Amazonii

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Msza św. spra­wo­wa­na dziś rano w bazy­li­ce św. Pio­tra zakoń­czy­ła spe­cjal­ne zgro­ma­dze­nie Syno­du Bisku­pów dla Regio­nu Ama­zo­nii. Pierw­sze czy­ta­nie, z Księ­gi Syra­cy­de­sa, przy­po­mnia­ło nam o punk­cie wyj­ścia tej dro­gi: woła­niu ubo­gie­go, któ­re „prze­ni­ka obło­ki”, bo „Bóg wysłu­chu­je jęków uci­ska­ne­go” (Syr 35,21.16). Krzyk ubo­gich wraz z krzy­kiem zie­mi dotarł do nas z Ama­zo­nii. Po tych trzech tygo­dniach nie może­my uda­wać, że go nie usły­sze­li­śmy. Gło­sy ubo­gich, wraz z gło­sa­mi wie­lu innych w ramach i spo­za zgro­ma­dze­nia syno­dal­ne­go – dusz­pa­ste­rzy, ludzi mło­dych, naukow­ców – skła­nia­ją nas, aby­śmy

Przeczytaj więcej »
Saduceusze, ewangelia Łk. 20,27-38

Trzydziesty Drugi Tydzień Zwykły 11 – 16 XI 2019

NIEDZIELA: 2 Mch 7,1–2.9–14; 2 Tes 2,16–3,5 Ewan­ge­lia Łk 20,27–38 Udu­cho­wio­ne życie zmar­twych­wsta­łych Pode­szło do Jezu­sa kil­ku sadu­ce­uszów, któ­rzy twier­dzą, że nie ma zmar­twych­wsta­nia, i zagad­nę­li Go w ten spo­sób: Nauczy­cie­lu, Moj­żesz tak nam prze­pi­sał: “Jeśli umrze czyjś brat, któ­ry miał żonę, a był bez­dziet­ny, niech jego brat weź­mie wdo­wę i niech wzbu­dzi potom­stwo swe­mu bra­tu”. Otóż było sied­miu bra­ci. Pierw­szy wziął żonę i umarł bez­dziet­nie. Wziął ją dru­gi, a potem trze­ci, i tak wszy­scy pomar­li, nie zosta­wiw­szy dzie­ci. W koń­cu umar­ła ta kobie­ta. Przy zmar­twych­wsta­niu więc któ­re­go z nich będzie

Przeczytaj więcej »
Kościół a naród

Kościół a naród

Św. Jan Paweł II 2 czerw­ca 1980 roku mówił w UNESCO: „Wyraz „ojczy­zna” łączy się z poję­ciem i rze­czy­wi­sto­ścią ojca. Ojczy­zna to jest ponie­kąd to samo co ojco­wi­zna, czy­li zasób dóbr, któ­re otrzy­ma­li­śmy w dzie­dzic­twie po ojcach. (…) Ojczy­zna więc to dzie­dzic­two, a rów­no­cze­śnie jest to wyni­ka­ją­cy z tego dzie­dzic­twa stan posia­da­nia – w tym rów­nież zie­mi, tery­to­rium, ale jesz­cze bar­dziej war­to­ści i tre­ści ducho­wych, jakie skła­da­ją się na kul­tu­rę dane­go naro­du (Jan Paweł II, Pamięć i toż­sa­mość. Roz­mo­wy na prze­ło­mie tysiącle­ci, Kra­ków 2005, s. 66). Sło­wa Wiel­kie­go Syna Pol­skie­go

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (116) Obraz Kościoła

W Nowym Testa­men­cie mamy trzy obra­zy Kościo­ła moc­no roz­bu­do­wa­ne i kil­ka­na­ście odsła­nia­ją­cych pew­ne wymia­ry jego tajem­ni­cy. U syn­op­ty­ków Kościół to kró­le­stwo nie­bie­skie. Jego mode­lem jest kró­le­stwo w ludz­kim rozu­mie­niu, dziś bar­dziej pań­stwo, bo jest lepiej zna­ne. Św. Paweł posłu­gu­je się obra­zem Cia­ła Jezu­sa, a Jan Ewan­ge­li­sta win­nym krze­wem.  Ja jestem praw­dzi­wym krze­wem win­nym, a Ojciec mój jest tym, któ­ry [go] upra­wia. Każ­dą lato­rośl, któ­ra we Mnie nie przy­no­si owo­cu, odci­na, a każ­dą, któ­ra przy­no­si owoc, oczysz­cza, aby przy­no­si­ła owoc obfit­szy (J 15,1–2). Jezus to win­ny krzew,

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (42)

Odwie­dza­nie gro­bów na począt­ku listo­pa­da przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia. Sta­je­my nad gro­ba­mi, zapa­la­my zni­cze, przy­no­si­my kwia­ty, wspo­mi­na­my wspól­nie prze­ży­te dni i lata, żału­je­my, że za mało kocha­li­śmy tych, któ­rzy ode­szli. Nade wszyst­ko modli­my się. Przez modli­twę oka­zu­je­my Bogu i zmar­łym naszą wdzięcz­ność, oka­zu­je­my żal i skru­chę, pro­si­my o dar nie­ba dla tych, któ­rych docze­sne szcząt­ki pra­gnie­my uczcić. Modląc się za zmar­łych wyzna­je­my wia­rę w Boga Trój­je­dy­ne­go, w zbaw­czą moc Chry­stu­so­we­go Krzy­ża, zachę­ca­my innych, któ­rzy przy­szli na cmen­tarz, aby rów­nież się modli­li. Poby­tu na cmen­ta­rzu nie moż­na ogra­ni­czyć do

Przeczytaj więcej »
ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski

Wychowanie i edukacja to obowiązek i misja Kościoła

Cza­sa­mi pró­bu­je się Kościo­ło­wi ode­brać głos i kwe­stio­no­wać jego obec­ność w dzie­dzi­nie edu­ka­cji suge­ru­jąc, że chce zawłasz­czyć jakieś obce sobie tery­to­rium. Tym­cza­sem Kościół w tej sfe­rze był od począt­ku, zakła­da­jąc szko­ły i two­rząc pro­gra­my kształ­ce­nia wie­lu gene­ra­cji Pola­ków. (…) Cho­ciaż dziś odpo­wie­dzial­ność za edu­ka­cję spo­czy­wa głów­nie na bar­kach pań­stwa, to Kościół chce je wspie­rać, zwłasz­cza w dzie­dzi­nie wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia war­to­ści etycz­nych, spo­łecz­nych, ducho­wych i reli­gij­nych. Doko­nu­je się to głów­nie poprzez szkol­ną kate­che­zę, któ­ra jest wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­rze, i któ­rej celem jest wpro­wa­dze­nie uczniów w peł­nię życia chrze­ści­jań­skie­go.

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Doktor Kościoła i patron Europy

W 2020 roku mija 100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II i  15. rocz­ni­ca jego odej­ścia do Domu Ojca. W związ­ku z tymi waż­ny­mi dla Kościo­ła w Pol­sce i Kościo­ła Powszech­ne­go rocz­ni­ca­mi pra­gnę zauwa­żyć, że pon­ty­fi­kat papie­ża z Pol­ski wypeł­nio­ny był prze­ło­mo­wy­mi decy­zja­mi i donio­sły­mi wyda­rze­nia­mi, któ­re zmie­ni­ły obli­cze papie­stwa i wpły­nę­ły na bieg histo­rii Euro­py i świa­ta. (…) Bogac­two pon­ty­fi­ka­tu św. Jana Paw­ła II – przez licz­nych histo­ry­ków i teo­lo­gów okre­śla­nym Janem Paw­łem II Wiel­kim – wypły­wa­ło z bogac­twa jego oso­bo­wo­ści – poety, filo­zo­fa, teo­lo­ga i misty­ka, reali­zu­jąc się w wie­lu

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Życie to bieg w stronę Chrystusa

Św. Paweł w Dru­gim Liście do Tymo­te­usza spi­sał swój testa­ment i żegnał się ze swo­im uko­cha­nym uczniem. Był świa­dom, że nad­cho­dzi jego śmierć, w obli­czu któ­rej miał poczu­cie osa­mot­nie­nia i opusz­cze­nia przez ludzi. Wie­dział jed­nak, że jest z nim Chry­stus, któ­ry go umac­niał do gło­sze­nia Ewan­ge­lii bez wzglę­du na oko­licz­no­ści. Św. Paweł uczy­nił rachu­nek ze swo­je­go życia, pisząc: „W dobrych zawo­dach wystą­pi­łem, bieg ukoń­czy­łem, wia­ry ustrze­głem”.  (…) Ludzie przy­tło­cze­ni codzien­no­ścią nie myślą o spra­wach osta­tecz­nych.  Wier­ni wywo­dzą się z Kościo­ła świę­te­go oraz zmie­rza­ją do Chry­stu­sa i nie mogą

Przeczytaj więcej »
chmiel

Zioła na bezsenność

Sta­ty­sty­ki doty­czą­ce pro­ble­mu z bez­sen­no­ścią zatrwa­ża­ją nawet samych psy­chia­trów. Według wyli­czeń oko­ło 10 milio­nów Pola­ków odczu­wa mniej­sze lub więk­sze zabu­rze­nia snu, nato­miast oko­ło 2 milio­nów otwar­cie przy­zna­je się, że zaży­wa codzien­nie leki nasen­ne – i to te  naj­sil­niej­sze. Nie­do­sta­tek snu bądź jego zabu­rze­nia wywie­ra­ją bar­dzo duży wpływ na nasze życie. Czło­wiek cią­gle nie­wy­spa­ny tra­ci siły wital­ne i łatwiej popa­da w prze­róż­ne cho­ro­by. Taki stan rze­czy jest przy­czy­ną naj­częst­szych wypad­ków dro­go­wych i wypad­ków przy pra­cy. Pro­wa­dzi ponad­to do zwięk­sze­nia naszej wraż­li­wo­ści na czyn­ni­ki stre­so­gen­ne, obni­że­nia zdol­no­ści zapa­mię­ty­wa­nia

Przeczytaj więcej »

Humor

Kasjer wycho­dzi od pre­ze­sa ban­ku. Pod gabi­ne­tem cze­ka inny, wezwa­ny na dywa­nik: – Wchodź śmia­ło, pre­zes uśmiech­nię­ty… – On?! To nie­moż­li­we! – Moż­li­we: zażą­da­łem pod­wyż­ki i uśmiał się do łez! Synek wpa­da do poko­ju: – Tato, tato, a mama stoi na wadze i cie­szy się, że schu­dła aż pół­to­ra kilo! Na to ojciec, znad gaze­ty: – Schu­dła, schu­dła… Pew­nie tyl­ko zmy­ła maki­jaż! − Jasiu, wie­rzysz w duchy? − pyta nauczy­ciel­ka. − A dla­cze­go? − Widzisz… przed szko­łą stoi twój dzia­dek, na któ­re­go pogrzeb zwal­nia­łeś się

Przeczytaj więcej »