Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 46/2019

numer specjalny

Specjalny numer „Źródła” o Eucharystii!

W pierw­szą nie­dzie­lę grud­nia br., rów­no­cze­śnie z nowym rokiem litur­gicz­nym, roz­pocz­nie się pro­gram dusz­pa­ster­ski Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce na lata 2019–2022: „Eucha­ry­stia daje życie”. Redak­cja TRK „Źró­dło” wyda z tej oka­zji numer spe­cjal­ny, w cało­ści poświę­co­ny Eucha­ry­stii. Na jego treść zło­ży się  m.in. oko­licz­no­ścio­we tek­sty przed­sta­wi­cie­li Epi­sko­pa­tu Pol­ski, tek­sty o posta­wach, zna­kach, gestach w Eucha­ry­stii, cudach eucha­ry­stycz­nych, świę­tych, któ­rzy szcze­gól­nie czci­li Mszę św., o św. Janie Paw­le II, gor­li­wym czci­cie­lu Eucha­ry­stii i wie­le innych. Zapra­sza­my Was, nasi wier­ni Czy­tel­ni­cy, do naby­wa­nia tego nume­ru czy­ta­nia go w Waszych Rodzi­nach oraz

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Wyjść na spotkanie tych, którzy pobłądzili

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia (por. Łk 19,1–10) usta­wia nas w orsza­ku Jezu­sa, któ­ry w dro­dze do Jero­zo­li­my zatrzy­mu­je się w Jery­chu. Witał Go wiel­ki tłum, a w nim czło­wiek imie­niem Zache­usz, zwierzch­nik „cel­ni­ków”, to zna­czy tych Żydów, któ­rzy pobie­ra­li podat­ki w imie­niu impe­rium rzym­skie­go. Był boga­ty nie dzię­ki uczci­we­mu zarob­ko­wi, lecz dla­te­go, że żądał „łapó­wek”, a to pogłę­bi­ło pogar­dę, jaką był ota­cza­ny. Zache­usz „chciał koniecz­nie zoba­czyć Jezu­sa, kto to jest” (w. 3); nie chciał się z Nim spo­tkać. Był jed­nak cie­ka­wy: chciał zoba­czyć oso­bi­stość, o któ­rej sły­szał

Przeczytaj więcej »
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Trzydziesty Trzeci Tydzień Zwykły 18– 23 XI 2019

NIEDZIELA: Ml 3,19–20a; 2 Tes 3,7–12 Ewan­ge­lia Łk 21,5–19 Jezus zapo­wia­da prze­śla­do­wa­nia swo­ich wyznaw­ców Gdy nie­któ­rzy mówi­li o świą­ty­ni, że jest przy­ozdo­bio­na pięk­ny­mi kamie­nia­mi i dara­mi, Jezus powie­dział: Przyj­dzie czas, kie­dy z tego, na co patrzy­cie, nie zosta­nie kamień na kamie­niu, któ­ry by nie był zwa­lo­ny. Zapy­ta­li Go: Nauczy­cie­lu, kie­dy to nastą­pi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpo­wie­dział: Strzeż­cie się, żeby was nie zwie­dzio­no. Wie­lu bowiem przyj­dzie pod moim imie­niem i będą mówić: “Ja jestem” oraz “nad­szedł czas”. Nie chodź­cie za

Przeczytaj więcej »
Polscy skoczkowie na start!

Polscy skoczkowie na start!

23 listo­pa­da kon­kur­sem dru­ży­no­wym w Wiśle roz­pocz­nie się nowy sezon Pucha­ru Świa­ta w sko­kach nar­ciar­skich. „Bia­­ło-cze­r­wo­­ni” przy­stę­pu­ją do rywa­li­za­cji pod wodzą nowe­go tre­ne­ra, Micha­la Dole­ża­la. W Pol­sce naj­lep­szych skocz­ków świa­ta zoba­czy­my dwu­krot­nie: w Wiśle i Zako­pa­nem. W dniach 20–22 mar­ca 2020 r. w Pla­ni­cy odbę­dą się Mistrzo­stwa Świa­ta w lotach. Krysz­ta­ło­wej Kuli bro­ni Japoń­czyk Ryoyu Kobay­ashi, naj­lep­szej dru­ży­ny – Pol­ska. Zmien­ny sezon Minio­ny sezon był, w wyko­na­niu naszych zawod­ni­ków, nie­zły choć nie bra­ko­wa­ło wpa­dek. Na inau­gu­ra­cję w Wiśle „bia­­ło-cze­r­wo­­ni” zwy­cię­ży­li w skła­dzie: Piotr Żyła, Jakub Wol­ny, Dawid Kubac­ki i Kamil Stoch, o ponad

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (117) Zjednoczeni z Jezusem

Jed­na z waż­nych kate­chez tak dla mło­dzie­ży, jak i dla doro­słych, win­na być prze­pro­wa­dzo­na w win­ni­cy. Po przy­go­to­wa­niu przez odczy­ta­nie biblij­nych tek­stów, tak Sta­re­go jak i Nowe­go Testa­men­tu, mówią­cych o win­ni­cy, nale­ży wejść do niej i poroz­ma­wiać z tym, kto ją pie­lę­gnu­je. To jest kate­che­za o Koście­le. Podob­nie win­na być prze­pro­wa­dzo­na kate­che­za z dobrym leka­rzem lub masa­ży­stą, by odczy­tać tajem­ni­cę Kościo­ła uję­tą przez św. Paw­ła w obra­zie Cia­ła Chry­stu­sa. To pil­ne prze­sta­wie­nie kate­che­zy na tory Ewan­ge­lii. Obec­na jest teo­rią, a nie życiem. Po takim przy­po­mnie­niu wra­ca­my do słów Jezu­sa o win­nym krze­wie:

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Ducha Świętego (43)

W listo­pa­dzie, w ostat­nim mie­sią­cu roku kościel­ne­go, litur­gia kie­ru­je naszą myśl ku spra­wom wiecz­nym. Modli­my się za zmar­łych, myśli­my o prze­mi­ja­niu, o naszej śmier­ci. Ewan­ge­lia z trzy­dzie­stej trze­ciej nie­dzie­li © przy­po­mi­na sło­wa Pana Jezu­sa o prze­śla­do­wa­niu Jego uczniów i o koń­cu świa­ta: „Powsta­nie naród prze­ciw naro­do­wi… wystą­pią sil­ne trzę­sie­nia zie­mi, miej­sca­mi głód i zara­za; uka­żą się strasz­ne zja­wi­ska…” (Łk 21,10–11). Pan Jezus zapo­wia­da wiel­kie prze­śla­do­wa­nia: „Pod­nio­są na was ręce i będą was prze­śla­do­wać… Z powo­du moje­go imie­nia wlec was będą przed kró­lów i namiest­ni­ków” (Łk 21,12). W cią­gu histo­rii wie­le

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Nie zaprzepaścić dziedzictwa przodków

W pierw­szą nie­dzie­lę listo­pa­da przy­pa­da­ją­cą po uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych modli­my się co roku o beaty­fi­ka­cję świad­ków wia­ry i kano­ni­za­cję bło­go­sła­wio­nych zwią­za­nych z Archi­die­ce­zją Poznań­ską. Czy­ni­my tak w prze­ko­na­niu, że nie wol­no nam zaprze­pa­ścić tego ogrom­ne­go dzie­dzic­twa ducho­we­go naszych przod­ków, któ­rzy – przez dosko­na­łe zjed­no­cze­nie z Chry­stu­sem – pozo­sta­wi­li nam wzór życia chrze­ści­jań­skie­go, sta­jąc się wycho­waw­ca­mi ludz­kich poko­leń. (…)  W tym roku do gro­na ocze­ku­ją­cych na beaty­fi­ka­cję doszła nowa oso­ba (…), a mia­no­wi­cie dr Wan­da Błeń­ska. Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski zgo­dzi­ła się na roz­po­czę­cie jej pro­ce­su beaty­fi­ka­cyj­ne­go. Dok­tor Błeń­ska

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Rozpoznać znaki czasu

W homi­lii inau­gu­ru­ją­cej swój pon­ty­fi­kat Jan Paweł II mówił o koniecz­no­ści modli­twy za misje, by Ewan­ge­lia dotar­ła do wszyst­kich ludzi. Papież pro­sił wte­dy tak­że, by nie bać się i otwo­rzyć drzwi Chry­stu­so­wi. Wszy­scy powin­ni przy­jąć Dobrą Nowi­nę, bo dzię­ki temu zyska­ją i zro­zu­mie­ją sens swe­go ist­nie­nia na Zie­mi. (…) W świe­tle Sobo­ru Waty­kań­skie­go II dzia­łal­ność misyj­na jest obo­wiąz­kiem Kościo­ła. Tę myśl pogłę­bił św. Paweł VI w adhor­ta­cji apo­stol­skiej Evan­ge­lii nun­tian­di, stwier­dza­jąc że obo­wią­zek ewan­ge­li­za­cji to łaska i powo­ła­nie Kościo­ła. (…) Kościół nie może poprze­stać na admi­ni­stro­wa­niu,

Przeczytaj więcej »
Panettone w słoiku z kremem mascarpone

Panettone w słoiku z kremem mascarpone

Skład­ni­ki: 8–10 kro­mek bab­ki droż­dżo­wej panet­to­ne 250 g ser­ka mascar­po­ne 100 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go 125 ml śmie­tan­ki kre­mów­ki rum Przy­go­to­wa­nie: Wszyst­kie skład­ni­ki na krem dobrze schło­dzić wcze­śniej w lodów­ce. Ubić śmie­tan­kę na sztyw­no i wsta­wić do lodów­ki. Do ser­ka mascar­po­ne dolać stop­nio­wo mle­ko skon­den­so­wa­ne, dobrze wymie­szać. Następ­nie dodać ubi­tą śmie­ta­nę, wymie­szać na kre­mo­wą masę i znów wsta­wić do lodów­ki na co naj­mniej 30 minut. Wyciąć kil­ka­na­ście krąż­ków z cia­sta panet­to­ne, zamo­czyć je w rumie, a następ­nie uło­żyć w sło­icz­kach war­stwa­mi, naprze­mien­nie panet­to­ne i krem mascar­po­ne. Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż

Przeczytaj więcej »
Wrapy z surowymi warzywami i z wołowiną

Wrapy z surowymi warzywami i z wołowiną

Skład­ni­ki: sma­żo­na woło­wi­na 1 sała­ta zie­lo­na 1 ogó­rek zie­lo­ny 1 pęczek kolen­dry 2 jogur­ty typu grec­kie­go 4 pomi­do­ry 1 mała pusz­ka kuku­ry­dzy 1 mała cebu­la czer­wo­na 8 pszen­nych tor­til­li sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Kolen­drę umyć, osu­szyć i pociąć nożycz­ka­mi. Poło­wę kolen­dry wymie­szać z jogur­ta­mi. Jogur­ty poso­lić i popie­przyć. Pomi­do­ry umyć i pokro­ić w czą­stecz­ki. W misie wymie­szać woło­wi­nę, kuku­ry­dzę, pozo­sta­łą kolen­drę i pomi­do­ry. Cebu­lę obrać i pokro­ić na bar­dzo cien­kie pla­ster­ki. Dwie tor­til­le prze­ło­żyć na talerz, przy­kryć dru­gim tale­rzem i przez 30 sekund pod­grzać w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej, po czym w ten sam spo­sób pod­grzać resz­tę plac­ków. Tor­til­le posma­ro­wać sosem jogur­to­wym.

Przeczytaj więcej »