Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 47/2019

Papież Franciszek

Przekształcajmy swoje domy w Kościoły domowe

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzie­je Apo­stol­skie opo­wia­da­ją, że Paweł, jako nie­stru­dzo­ny ewan­ge­li­za­tor, po swo­im poby­cie w Ate­nach nace­cho­wa­nym wro­go­ścią, ale tak­że owo­ca­mi, taki­mi jak nawró­ce­nie Dio­ni­ze­go i Dama­ris, kon­ty­nu­uje bieg Ewan­ge­lii w świe­cie. Nowym eta­pem jego podró­ży misyj­nej jest Korynt, sto­li­ca rzym­skiej pro­win­cji Achai, będą­cy dzię­ki obec­no­ści dwóch waż­nych por­tów mia­stem han­dlo­wym i kosmo­po­li­tycz­nym. Jak czy­ta­my w roz­dzia­le 18 Dzie­jów Apo­stol­skich, Paweł znaj­du­je gości­nę u mał­żeń­stwa, Akwi­li i Pry­scyl­li (lub Pry­ski), zmu­szo­nych, by prze­nieść się z Rzy­mu do Koryn­tu po tym, jak cesarz Klau­diusz naka­zał wyda­le­nie Żydów (por. 18,2).

Przeczytaj więcej »
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Trzydziesty Czwarty Tydzień Zwykły 25 – 30 XI 2019 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

NIEDZIELA: 2 Sm 5,1–3; Kol 1,12–20 Ewan­ge­lia Łk 23,35–43 Jezu wspo­mnij na mnie, gdy przyj­dziesz do swe­go kró­le­stwa Gdy ukrzy­żo­wa­no Jezu­sa, lud stał i patrzył. Lecz człon­ko­wie Wyso­kiej Rady drwią­co mówi­li: Innych wyba­wiał, niech­że teraz sie­bie wyba­wi, jeśli On jest Mesja­szem, Wybrań­cem Bożym. Szy­dzi­li z Nie­go i żoł­nie­rze; pod­cho­dzi­li do Nie­go i poda­wa­li Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś kró­lem żydow­skim, wybaw sam sie­bie. Był tak­że nad Nim napis w języ­ku grec­kim, łaciń­skim i hebraj­skim: “To jest król żydow­ski”. Jeden ze zło­czyń­ców, któ­rych tam powie­szo­no, urą­gał Mu:

Przeczytaj więcej »
Chrystus Pan Król Wszechświata

Chrystus Król Wszechświata

Uro­czy­stość koń­czą­ca rok litur­gicz­ny ukie­run­ko­wu­je nas na per­spek­ty­wę nie­ba, gdzie kró­lu­je Bóg. Całe nasze życie zmie­rza ku wiecz­no­ści, do owe­go por­tu zba­wie­nia, do któ­re­go wie­lu zmie­rza świa­do­mie ste­ru­jąc swo­im życiem, ale nie brak i takich, co dry­fu­ją sami nie wie­dząc dokąd… Co Biblia mówi o tym tytu­le Boga – Król? Naj­pierw Sta­ry Testa­ment Bóg dla Izra­eli­tów jest jedy­nym wład­cą naro­du, któ­ry sam ukon­sty­tu­ował. Kie­dy jed­nak Samu­el się posta­rzał, sędzia­mi nad Izra­elem usta­no­wił swo­ich synów. Pier­wo­rod­ny syn jego nazy­wał się Joel, dru­gie­mu było

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (118) Oczyszczanie Kościoła

Praw­da o oczysz­cze­niu Kościo­ła przez same­go Ojca Nie­bie­skie­go jest przez Jezu­sa uka­za­na wyjąt­ko­wo jasno. W Koście­le są lato­ro­śle bez­owoc­ne i te zosta­ną z nie­go usu­nię­te – i to decy­zją Ojca. Po odcię­ciu ich od krze­wu, czy­li od Jezu­sa, usy­cha­ją, a następ­nie zosta­ją znisz­czo­ne, przez spa­le­nie. Taki jest los człon­ków Kościo­ła, któ­rzy nie żyją miło­ścią, jaką prze­ka­zał nam Jezus. Los suchych lato­ro­śli to wiecz­ny ogień. Jezus mówi to bar­dzo spo­koj­nie. Obraz jest czy­tel­ny: Ten, kto we Mnie nie trwa, zosta­nie wyrzu­co­ny jak win­na lato­rośl i uschnie. I zbie­ra się

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (44)

Pan Jezus przed Piła­tem wyznał: „Tak, jestem Kró­lem, ale Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta. Gdy­by Kró­le­stwo moje było z tego świa­ta, słu­dzy Moi bili­by się o Mnie, abym nie został wyda­ny Żydom. Teraz zaś Kró­le­stwo moje nie jest stąd” (J 18,36). Zba­wi­ciel zapo­wie­dział, że przyj­dzie na koń­cu świa­ta jako Sędzia. W cią­gu wie­ków i obec­nie Chry­stus jest uzna­ny jako Król, Pan panu­ją­cych (por. Ap 19,16). Wie­le grup modli­tew­nych i apo­stol­skich pod­kre­śla rolę czci dla Chry­stu­sa Kró­la w życiu Kościo­ła i w życiu poszcze­gól­nych osób. Św. Paweł

Przeczytaj więcej »

Budujmy Polskę w oparciu o poszanowanie prawa Bożego

Bóg dał nasze­mu naro­do­wi czło­wie­ka, któ­ry prze­pro­wa­dził nas przez czer­wo­ne morze komu­ni­zmu. Za kil­ka mie­się­cy kard. Ste­fan Wyszyń­ski, bo o nim myślę, zosta­nie ogło­szo­ny bło­go­sła­wio­nym. W 1980 r., nie­mal rok przed swo­ją śmier­cią, do mło­dzie­ży aka­de­mic­kiej mówił: „Módl­cie się o praw­dzi­wą rewo­lu­cję sumień. […] Mam wra­że­nie, że tak zwa­na rewo­lu­cja sumień ma za zada­nie przy­wró­cić wol­ność samo­dziel­ne­go myśle­nia, wol­ność kul­tu­ry naro­do­wej, dzia­łań poli­tycz­nych, wol­ność we wza­jem­nej miło­ści i sza­cun­ku dla każ­de­go czło­wie­ka” (War­sza­wa, 3 sierp­nia 1980 r.). Potrze­ba i nam dzi­siaj takiej „rewo­lu­cji sumień”. Współ­cze­sna Pol­ska,

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Każda profanacja jest obrazą Boga

Monu­ment poświę­co­ny w 1932 r. przez kard. Augu­sta Hlon­da był wotum wdzięcz­no­ści za odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. (…) W latach 30. minio­ne­go wie­ku ten pomnik stał się ser­cem mia­sta Pozna­nia, odby­wa­ły się przy nim licz­ne uro­czy­sto­ści reli­gij­ne i patrio­tycz­ne, u jego stóp modli­li się pozna­nia­cy i goście odwie­dza­ją­cy mia­sto. (…) Od począt­ku II woj­ny świa­to­wej pomnik stał się w oczach najeźdź­ców na tyle nie­bez­piecz­nym sym­bo­lem chrze­ści­jań­skie­go i pol­skie­go ducha, że Niem­cy posta­no­wi­li go natych­miast zbu­rzyć. Figu­rę prze­to­pio­no na kule armat­nie. Z figu­ry Chry­stu­sa wyrwa­no szcze­ro­zło­te ser­ce, dar wiel­ko­pol­skich

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie

W 966 roku wraz z przy­ję­ciem Chrztu roz­po­czę­ły się dzie­je pań­stwa i naro­du pol­skie­go, ści­śle powią­za­ne z chrze­ści­jań­stwem. (…) Bóg jest obec­ny w dzie­jach naro­du pol­skie­go w chwi­lach chwa­ły, co wyra­ził król Jan III Sobie­ski, któ­ry pisał do papie­ża po odsie­czy wie­deń­skiej: „przy­szli­śmy, zoba­czy­li­śmy, Bóg zwy­cię­żył”. W chwi­lach trud­nych dla naro­du Pola­cy zwra­ca­li się do Boga, pro­sząc o nie­pod­le­głość. (…) Wia­ra w Boga jest gwa­ran­cją zacho­wa­nia wol­no­ści. Stąd koniecz­ność bła­ga­nia Boga o wia­rę, by móc być wol­nym w wol­nej Pol­sce. Tyle poko­leń Pola­ków (…) powta­rza­ło za Apo­sto­ła­mi w cza­sach nie­wo­li: „Panie,

Przeczytaj więcej »
cebula

Cebula na zimowy czas

Trud­no sobie wyobra­zić domo­wą spi­żar­nię bez cebu­li. W okre­sie zimy i wio­sny sta­no­wi ona spraw­dzo­ny lek pierw­szej pomo­cy na prze­róż­ne infek­cje wywo­ła­ne prze­zię­bie­niem. Z aptecz­ki pra­bab­ki Jeśli­by wie­rzyć prze­ka­zom z lat 1918–1919, cebu­la poma­ga­ła uchro­nić całe rodzi­ny  przed pan­de­mią gry­py zwa­nej „hisz­pan­ką”, kie­dy nie tyl­ko nie żało­wa­no sobie jej w codzien­nym poży­wie­niu, ale rów­nież roz­kła­da­no ją we wszyst­kich pomiesz­cze­niach domu. Cebu­la, jak żaden inny lek, poma­ga rów­nież w lecze­niu kata­ru. Potwier­dził to pewien kana­dyj­ski lekarz, któ­ry pra­wie pół życia poświę­cił na zgłę­bia­nie tajem­nic medy­cy­ny natu­ral­nej.

Przeczytaj więcej »

Humor

Mały chło­piec chce wejść na mecz. Ochro­na pyta: – To twój bilet? – Tak! – Skąd go masz? – Tata kupił! – A gdzie jest twój tata? – W domu. Szu­ka bile­tu! – Panie dok­to­rze, czy może mi Pan prze­pi­sać coś na ręce? Cały czas się trzę­są. – Ale czy dużo pan pije? – Skąd­że! O wie­le wię­cej roz­le­wam! Lekarz odwie­dza pacjen­ta na sali poope­ra­cyj­nej: – Ope­ra­cja uda­ła się, ale nie rozu­miem, cze­mu przed nią miał pan taki ATAK sza­łu, wrzesz­czał, wyry­wał się…?

Przeczytaj więcej »