Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 48/2019

Eucharystia

Najważniejszą modlitwą jest Msza Święta

Naj­waż­niej­szym cza­sem w piel­grzy­mo­wa­niu ziem­skim ku wiecz­no­ści jest uczest­ni­cze­nie we Mszy św. i dzięk­czy­nie­nie po przy­ję­ciu Komu­nii Świę­tej. Pro­si­my każ­de­go, do kogo dotrze ten apel, aby zapy­tał sie­bie, czy pośród wie­lu obo­wiąz­ków, w cią­gu każ­de­go dnia, nie mógł­by poświę­cić pół godzi­ny cza­su na uczest­ni­cze­nie we Mszy św.? Gdy­by ludzie wie­rzy­li i do koń­ca rozu­mie­li, że pod­czas Mszy św. Pan Jezus jest obec­ny pod posta­cią Chle­ba i Wina i że przy­cho­dzi na dłuż­szy czas do każ­de­go, kto zaraz po Mszy św. nie ucie­ka z kościo­ła – pod­czas każ­dej

Przeczytaj więcej »
Święty Maksymilian Kolbe

Mistrzowie pobożności Eucharystycznej

Świę­ty Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be miał w sobie głę­bo­ką cześć do Eucha­ry­stii, całe godzi­ny spę­dzał przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem, z Chry­stu­sa czer­pał moc. „Wystar­czy­ło­by tyl­ko raz przy­jąć Pana Jezu­sa do swe­go ser­ca, aby się uświę­cić” – to jego myśl, któ­ra wypły­wa­ła z prze­ko­na­nia, że Eucha­ry­stia jest „szczy­tem dnia, szczy­tem miło­ści i świę­to­ści”. Cześć do Eucha­ry­stii św. Mak­sy­mi­lian wyniósł z domu rodzin­ne­go. Był Ryce­rzem Nie­po­ka­la­nej i to Ona uczy­ła go ado­ra­cji Pana Jezu­sa i wta­jem­ni­czy­ła w ser­decz­ne zjed­no­cze­nie z Jezu­sem. Pół­to­ra mie­sią­ca przed świę­ce­nia­mi kapłań­ski­mi zapi­sał: „Miłość Pana Jezu­sa w Prze­naj­święt­szym Sakra­men­cie (Hostii)

Przeczytaj więcej »
Kaplica Matki Bożej Różańcowej z zachowaną Cząstką Ciała Pańskiego

Cuda Eucharystyczne w Polsce

Wie­lu z nas nie doce­nia Mszy św. Wie­lu prze­sta­je wie­rzyć w cud prze­mie­nie­nia. W histo­rii Kościo­ła zna­ne są nawet przy­pad­ki, że księ­ża odpra­wia­ją­cy Mszę świę­tą tra­ci­li tę wia­rę. Zda­rza­ło się, że wów­czas Chry­stus prze­kra­czał pra­wa natu­ry i dawał nam szcze­gól­ne zna­ki. Od 750 roku na świe­cie odno­to­wa­no ponad 130 cudów eucha­ry­stycz­nych. Kil­ka mia­ło miej­sce na zie­miach pol­skich… Cud w Gło­to­wie Pierw­szy cud eucha­ry­stycz­ny na zie­miach pol­skich miał miej­sce w Gło­to­wie (woje­wódz­two war­mi­ń­sko-mazu­r­skie), w gmi­nie Dobre Mia­sto. Daw­ne prze­ka­zy mówią o tym, że pewien rol­nik orał sochą pole. Nagle

Przeczytaj więcej »
Gregorianki

Gregorianka? Zmarli będą Ci wdzięczni!

Gre­go­rian­ka to popu­lar­na nazwa Mszy św. gre­go­riań­skiej, czy­li 30 Mszy św. odpra­wia­nych nie­prze­rwa­nie przez 30 kolej­nych dni w inten­cji jed­nej oso­by zmar­łej. To naj­sku­tecz­niej­szy spo­sób pomo­cy oso­bom zmar­łym, pozwa­la­ją­cy na skró­ce­nie mąk czyść­co­wych i przy­bli­że­nie ich do peł­ne­go zjed­no­cze­nia z Bogiem, a jed­no­cze­śnie naj­lep­szy „pre­zent”, jaki może­my im ofia­ro­wać. Tra­dy­cja odpra­wia­nia gre­go­rian­ki się­ga VII w. i wią­że się z oso­bą papie­ża św. Grze­go­rza I Wiel­kie­go, będą­ce­go wcze­śniej opa­tem bene­dyk­tyń­skie­go klasz­to­ru św. Andrze­ja na Mons Caelius w Rzy­mie. Kie­dy jesz­cze spra­wo­wał tę zakon­ną funk­cję, pew­ne­go dnia u jed­ne­go z mni­chów, cięż­ko

Przeczytaj więcej »
Eucharystia

Postawy w liturgii

Litur­gia ma swój język, któ­ry (jak każ­dy język) wyma­ga umie­jęt­no­ści rozu­mie­nia. Jest to świat zna­ków sta­no­wią­cych nośnik tre­ści, mają­cych zara­zem walor komu­ni­ka­cyj­ny (por. KL 7). Na każ­dym uczest­ni­ku litur­gii, począw­szy od oso­by prze­wod­ni­czą­cej modli­twie, spo­czy­wa obo­wią­zek prze­strze­ga­nia pra­wa litur­gicz­ne­go. Wszy­scy jeste­śmy bowiem słu­ga­mi świę­tych tajem­nic, a nie ich wła­ści­cie­la­mi. Zada­niem Kościo­ła jest obja­wie­nie w litur­gii całe­go miste­rium Chry­stu­sa, a nie sie­bie same­go. Papież Bene­dykt XVI wie­lo­krot­nie przy­po­mi­nał w swo­im naucza­niu, – pod­kre­śla­jąc pry­mat Boga – iż jeśli Kościół będzie zbyt moc­no skon­cen­tro­wa­ny na sobie

Przeczytaj więcej »
Eucharystia

Najdroższy skarb kościoła

Z KSIĘDZEM ARCYBISKUPEM STANISŁAWEM GĄDECKIM, METROPOLITĄ POZNAŃSKIM I PRZEWODNICZĄCYM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI roz­ma­wia Paweł Wosic­ki „Eucha­ry­stia daje życie” – to sło­wa, któ­re towa­rzy­szą nowe­mu pro­gra­mo­wi dusz­pa­ster­skie­mu dla Kościo­ła kato­lic­kie­go w Pol­sce na lata 2019–2022. Dla­cze­go w dzi­siej­szych cza­sach pochy­le­nie się nad isto­tą Mszy św. jest nam tak potrzeb­ne? Wie­lu ludzi wie­rzą­cych uczest­ni­czy regu­lar­nie we Mszy świę­tej, ale czę­sto nie zauwa­ża w swo­im życiu żad­nych zmian, któ­re by z tego wyni­ka­ły. Ogar­nia ich pro­za zwy­czaj­nych pro­ble­mów, któ­ra nie opusz­cza ich nawet pod­czas Eucha­ry­stii. Świę­te tajem­ni­ce sta­ją

Przeczytaj więcej »
Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

Eucharystia

Ponie­waż bez dnia Pań­skie­go, bez tajem­ni­cy Pana nie może­my żyć” (J. Rat­zin­ger, Teo­lo­gia litur­gii. Sakra­men­tal­ne pod­sta­wy życia chrze­ści­jań­skie­go, Lublin 2012, s. 222) – odpo­wie­dział na zarzu­ty Pro­kon­su­la gospo­darz domu Eme­ri­tus, w któ­rym sta­ro­żyt­na wspól­no­ta chrze­ści­jan spra­wo­wa­ła Eucha­ry­stię w cza­sach prze­śla­do­wań Dio­kle­cja­na (w 304 r.). Dziś rów­nież, jak przez wie­ki histo­rii Kościo­ła, wspól­no­ta wie­rzą­cych w Chry­stu­sa nie może żyć bez Eucha­ry­stii. Tę praw­dę w spo­sób szcze­gól­ny przy­po­mi­na św. Jan Paweł II roz­po­czy­na­jąc swo­ją ostat­nią ency­kli­kę „Ecc­le­sia de Eucha­ri­stia (EdE)”: „Kościół żyje dzię­ki Eucha­ry­stii” (Ecc­le­sia de

Przeczytaj więcej »