Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 49/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Podróż apostolska do Tajlandii i Japonii

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Wczo­raj powró­ci­łem z podró­ży apo­stol­skiej do Taj­lan­dii i Japo­nii, za któ­rej dar jestem bar­dzo wdzięcz­ny Panu. (…) Taj­lan­dia to pra­daw­ne kró­le­stwo, któ­re bar­dzo się uno­wo­cze­śni­ło. Spo­ty­ka­jąc się z kró­lem, pre­mie­rem i inny­mi wła­dza­mi, zło­ży­łem hołd boga­tej tra­dy­cji ducho­wej i kul­tu­ro­wej naro­du taj­skie­go, ludu o pięk­nym uśmie­chu. Ludzie się tam uśmie­cha­ją. Zachę­ca­łem do sta­rań o har­mo­nię mię­dzy róż­ny­mi kom­po­nen­ta­mi naro­du, a tak­że do tego, aby roz­wój gospo­dar­czy przy­no­sił korzy­ści wszyst­kim i aby wyeli­mi­no­wa­no pla­gi wyzy­sku, zwłasz­cza kobiet i nie­let­nich. (…) Świa­dec­two Kościo­ła w Taj­lan­dii obej­mu­je tak­że dzie­ła posłu­gi dla

Przeczytaj więcej »
Pełna Łaski

Drugi Tydzień Adwentu 9 – 14 XII 2019

NIEDZIELA: Rdz 3,9–15; Ef 1,3–6.11–12 Ewan­ge­lia Łk 1,26–38 Bądź pozdro­wio­na, peł­na łaski, Pan z Tobą. Bóg posłał anio­ła Gabrie­la do mia­sta w Gali­lei, zwa­ne­go Naza­ret, do Dzie­wi­cy poślu­bio­nej mężo­wi, imie­niem Józef, z rodu Dawi­da; a Dzie­wi­cy było na imię Mary­ja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdro­wio­na, peł­na łaski, Pan z Tobą, bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi. Ona zmie­sza­ła się na te sło­wa i roz­wa­ża­ła, co mia­ło­by zna­czyć to pozdro­wie­nie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Mary­jo, zna­la­złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i poro­dzisz Syna,

Przeczytaj więcej »
Adwent

Nie prześpij Adwentu

Gdy doga­sa­ją zni­cze na gro­bach, w skle­po­wych witry­nach roz­świe­tla­ją się cho­in­ko­we łań­cu­chy i kipią bożo­na­ro­dze­nio­we ozdo­by świą­tecz­ne. Co robić, aby Adwent nie stra­cił sen­su? Jak nie prze­spać cza­su przy­go­to­wań do Świąt, aby 25 grud­nia nie być zwy­czaj­nie zmę­czo­nym? Bło­go­sła­wio­ne ocze­ki­wa­nie O kobie­cie spo­dzie­wa­ją­cej się dziec­ka czę­sto mówi się, że jest w cią­ży. Co takie­go jej cią­ży – sam nie wiem. Nie tyl­ko dla­te­go, że nigdy nie będę spo­dzie­wał się dziec­ka. Gdy obser­wu­ję mat­ki będą­ce – no wła­śnie, w jakim sta­nie – zwy­kle widzę je

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (119) Pełna radość

Każ­dy czło­wiek ma swo­je rozu­mie­nie miło­ści; nie­wie­lu potra­fi ją ująć w sło­wa, i dla­te­go chęt­niej czy­ni to gesta­mi. Ludz­ka miłość nale­ży do pojęć, któ­rych nie umie­my zde­fi­nio­wać. A co dopie­ro miłość Boska? Jej żad­ne sło­wa nie są w sta­nie ująć. Jest wiel­ką tajem­ni­cą, a Jezus mówi o niej czę­sto i przy­po­mi­na, że naj­waż­niej­szym przy­ka­za­niem jest to, aby­śmy miło­wa­li Boga z całe­go ser­ca, z całej duszy, z całe­go umy­słu i ze wszyst­kich sił. Już to przy­ka­za­nie jest jak drzwi zamknię­te na czte­ry zam­ki, trze­ba mieć klu­cze do ich otwie­ra­nia. Jezus kil­ka godzin

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (1)

Nowy rok litur­gicz­ny – a tak­że dwa następ­ne lata – będzie poświę­co­ny Eucha­ry­stii. Coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia będę wią­zał zarów­no z czy­ta­nia­mi danej nie­dzie­li czy uro­czy­sto­ści, jak rów­nież z Eucha­ry­stią, któ­ra jest szczy­tem i źró­dłem życia chrze­ści­jań­skie­go. Sło­wo Boże i Eucha­ry­stia będą źró­dłem ducho­we­go pokar­mu dla mał­żeń­stwa i rodzi­ny. W roku stu­le­cia uro­dzin św. Jana Paw­ła II chcę przy­po­mi­nać nie­któ­re – szcze­gól­nie waż­ne i dziś znów zagro­żo­ne – praw­dy o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, któ­rych tak wie­le prze­ka­zał nam Papież Rodzi­ny. Dru­gą Nie­dzie­lę Adwen­tu łączy­my w tym roku z uczcze­niem Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi

Przeczytaj więcej »

Kultura chrześcijańska oparta na trwałych fundamentach

Ist­nie­je jesz­cze inny wymiar kró­le­stwa oprócz ziem­skie­go świa­ta. – Jest inny świat i oprócz wład­ców tego świa­ta, w któ­rym żyje­my teraz, (…) jest jesz­cze inny Król i Pan, któ­ry panu­je w kró­le­stwie praw­dy, spra­wie­dli­wo­ści i miło­ści. Każ­dy kto żyje praw­dą, spra­wie­dli­wo­ścią i miło­ścią, każ­dy kto słu­cha gło­su Chry­stu­sa Kró­la, jest ocze­ki­wa­ny w Jego kró­le­stwie. Ze słów Ewan­ge­lii Chry­stu­sa o potrze­bie miło­sier­dzia i miło­ści bliź­nie­go, o koniecz­no­ści prze­ba­cze­nia i miło­ści nie­przy­ja­ciół wyro­sła kul­tu­ra Euro­py i kul­tu­ra poko­leń Pola­ków. Ale tej praw­dzi­wej kul­tu­ry nie da się pomy­śleć bez kon­kret­nych czy­nów, bez wier­no­ści mał­żeń­skiej i przed­mał­żeń­skiej

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Kościół w służbie Królestwa

Mówie­nie o Chry­stu­sie jako Kró­lu zda­je się nie odpo­wia­dać ducho­wi naszych cza­sów, tak bar­dzo głę­bo­ko nazna­czo­nych poszu­ki­wa­niem demo­kra­cji, i pozo­sta­je obar­czo­ne pew­ną dwu­znacz­no­ścią. A jed­nak w momen­cie, w któ­rym rodzi­ła się współ­cze­sna demo­kra­cja, papież Pius XI usta­no­wił litur­gicz­ną uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la ency­kli­ką Quas pri­mas (1925 r.). (…) Kościół rze­czy­wi­ście i kon­kret­nie jest na służ­bie Kró­le­stwa: przede wszyst­kim poprzez prze­po­wia­da­nie wzy­wa­ją­ce do nawró­ce­nia, któ­re jest pierw­szą i pod­sta­wo­wą służ­bą na rzecz przy­cho­dze­nia Kró­le­stwa do poje­dyn­czych osób i do ludz­kiej spo­łecz­no­ści. Kościół następ­nie słu­ży Kró­le­stwu, zakła­da­jąc wspól­no­ty chrze­ści­jań­skie oraz Kościo­ły

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Godność człowieka

Bóg jest fun­da­men­tem czło­wie­czej god­no­ści i hono­ru, bo god­ność czło­wie­ka, a zwłasz­cza honor żoł­nie­rza to nie są spra­wy czy­sto subiek­tyw­ne, prze­ży­wa­ne przez poszcze­gól­nych ludzi. God­ność czło­wie­ka, poczu­cie jego hono­ru, zwłasz­cza żoł­nier­skie­go, wyni­ka­ją z fun­da­men­tu jakim jest sam Bóg – stwór­ca całe­go świa­ta i stwór­ca czło­wie­ka – isto­ty powo­ła­nej na Jego obraz i podo­bień­stwo, isto­ty wol­nej, a przez to zdol­nej by kochać i by się poświę­cać, tak­że dla Ojczy­zny. (…) Z czy­sto ludz­kie­go punk­tu widze­nia wia­ra w nie­pod­le­głość wyda­wa­ła się absur­dem. Ale wia­ra w Boga, w zmar­twych­wsta­łe­go Pana, kaza­ła wie­rzyć i co raz

Przeczytaj więcej »
Chińszczyzna z ryżem

Chińszczyzna z ryżem

Skład­ni­ki: 1 mała cebu­la 1–2 ząb­ki posie­ka­ne­go czosn­ku 4–6 mise­czek (1–1½ l) kawał­ków warzyw ¾ misecz­ki (175 g) suro­we­go, chu­de­go, czer­wo­ne­go mię­sa, kur­cza­ka lub ryby, cien­ko pokro­jo­ne­go 1 opa­ko­wa­nie (4½ g) bulio­nu woło­we­go lub roso­łu z kury o obni­żo­nej zawar­to­ści soli 2 łyż­ki (25 ml) wody 2 łyżecz­ki (10 ml) mąki kuku­ry­dzia­nej ¼ szklan­ki (50 ml) zim­nej wody 1 łyż­ka (15 ml) sosu sojo­we­go o obni­żo­nej zawar­to­ści sodu ¼ łyżecz­ki (1 ml) mie­lo­ne­go imbi­ru Przy­go­to­wa­nie: Cebu­lę i czo­snek oraz 4 szklan­ki (1 l) warzyw drob­no posie­kaj, ewen­tu­al­nie pokrój na pla­ster­ki. Ja zwy­kle

Przeczytaj więcej »

Humor

– Dok­to­rze – pyta pacjent – jak tam moje wyni­ki? Umie­ram z cie­ka­wo­ści! – Hm, chy­ba nie tyl­ko z cie­ka­wo­ści – mam­ro­cze dok­tor. Mama pyta syn­ka: – Lesiu, napi­sa­łeś już list do Świę­te­go Miko­ła­ja? – Tak mamu­siu: „Kocha­ny Miko­ła­ju, pro­szę o nar­ty, kask oraz gry­pę na zakoń­cze­nie prze­rwy świą­tecz­nej”. – Chciał­bym wybrać pre­zent dla żony na Miko­łaj­ki. – Czy­li cho­dzi pew­nie o coś droż­sze­go? – Dla­cze­go? – Bo dziś prze­cież już 7 grud­nia… Nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki zwra­ca się do kla­sy: – Dziś będzie­my uczyć się mate­ma­ty­ki

Przeczytaj więcej »