Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 50/2019

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Praca pasterza to czuwanie nad sobą i nad owczarnią

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Podróż Ewan­ge­lii w świe­cie trwa bez koń­ca w Księ­dze Dzie­jów Apo­stol­skich, i wie­dzie przez mia­sto Efez, uka­zu­jąc całe swo­je zbaw­cze zna­cze­nie. Dzię­ki Paw­ło­wi oko­ło dwu­na­stu męż­czyzn przyj­mu­je Chrzest w imię Jezu­sa i doświad­cza zstą­pie­nia Ducha Świę­te­go, któ­ry ich odra­dza (por. Dz 19,1–7). Za spra­wą Apo­sto­łów zacho­dzą róż­ne cudow­ne wyda­rze­nia: cho­rzy odzy­sku­ją zdro­wie, a opę­ta­ni zosta­ją uwol­nie­ni (por. Dz 19,11–12). (…) Wkra­cza­ją­ca w Efe­zie moc Boża dema­sku­je tych, któ­rzy chcą uży­wać imie­nia Jezu­sa by doko­ny­wać egzor­cy­zmów, nie mając jed­nak wła­dzy ducho­wej, by to czy­nić (por.

Przeczytaj więcej »
św. Jan Chrzciciel

NIEDZIELA: Iz 35,1–6a.10; Jk 5,7–10 Ewan­ge­lia Mt 11,2–11 Na Chry­stu­sie speł­nia­ją się pro­roc­twa Gdy Jan usły­szał w wię­zie­niu o czy­nach Chry­stu­sa, posłał swo­ich uczniów z zapy­ta­niem: Czy Ty jesteś Tym, któ­ry ma przyjść, czy też inne­go mamy ocze­ki­wać?. Jezus im odpo­wie­dział: Idź­cie i oznaj­mij­cie Jano­wi to, co sły­szy­cie i na co patrzy­cie: nie­wi­do­mi wzrok odzy­sku­ją, chro­mi cho­dzą, trę­do­wa­ci dozna­ją oczysz­cze­nia, głu­si sły­szą, umar­li zmar­twych­wsta­ją, ubo­gim gło­si się Ewan­ge­lię. A bło­go­sła­wio­ny jest ten, kto we Mnie nie zwąt­pi. Gdy oni odcho­dzi­li, Jezus zaczął mówić do tłu­mów o Janie:

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (120) Oddać życie za przyjaciela

Naj­wyż­szy szczyt miło­ści to odda­nie życia za swe­go przy­ja­cie­la. W żad­nej księ­dze świa­ta nie jest to tak jasno okre­ślo­ne, jak w Ewan­ge­lii. Jezus nie tyl­ko okre­ślił – On udo­wod­nił, że ten szczyt zdo­był: To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem. Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich. Wy jeste­ście przy­ja­ciół­mi moimi, jeże­li czy­ni­cie to, co wam przy­ka­zu­ję. Już was nie nazy­wam słu­ga­mi, bo słu­ga nie wie, co czy­ni

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Oto wielka tajemnica wiary (2)

W roku litur­gicz­nym, któ­ry roz­po­czę­li­śmy, będzie­my wra­cać w dusz­pa­ster­stwie,  w życiu rodzin­nym, w indy­wi­du­al­nym powo­ła­niu, do tajem­ni­cy Eucha­ry­stii. W naszych roz­wa­ża­niach tro­skę o odno­wie­nie i pogłę­bie­nie poboż­no­ści Eucha­ry­stycz­nej będzie­my łączyć ze sło­wem Bożym, szcze­gól­nie z czy­ta­nia­mi nie­dziel­ny­mi oraz z tym świa­tłem Bożym, jakie daje nam zawsze kolej­ny okres litur­gicz­ny. Wie­le razy powta­rza­my sło­wo  „Adwent”, zna­czy – przyj­ście. Prze­ży­wa­my to przyj­ście Syna Boże­go, któ­re doko­na­ło się ponad dwa tysią­ce lat temu. Świę­ta litur­gicz­ne są nie tyl­ko wspo­mnie­niem wyda­rzeń minio­nych, ale ich uobec­nie­niem. Teraz przy­cho­dzi Chry­stus do nas ze swo­ją

Przeczytaj więcej »
KS. BP HENRYK TOMASIK BISKUP RADOMSKI

Religijne wychowanie dzieci i młodzieży

Rodzi­na chrze­ści­jań­ska powsta­je na fun­da­men­cie, któ­rym jest Sakra­ment Mał­żeń­stwa. Sakra­ment jest widzial­nym zna­kiem nie­wi­dzial­nej łaski Bożej. Każ­dy Sakra­ment spro­wa­dza do ser­ca łaski wysłu­żo­ne nam przez Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la. Takim Sakra­men­tem jest tak­że Sakra­ment Mał­żeń­stwa. Jezus Chry­stus pod­niósł do ran­gi Sakra­men­tu wza­jem­ny wybór mał­żon­ków, któ­rzy wobec Kościo­ła wyra­ża­ją taką wolę. (…) Panu Bogu dzię­ku­je­my za wszyst­kie dobre rodzi­ny i mał­żeń­stwa. Dzię­ku­je­my tak­że wszyst­kim, któ­rzy, mimo trud­no­ści, żyją Sakra­men­tem Mał­żeń­stwa, zło­żo­nym ślu­bem i wza­jem­nym zobo­wią­za­niem. Dzię­ku­je­my tak­że za to, że w wie­lu rodzi­nach pro­ces wycho­wa­nia dzie­ci

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Kształtowanie relacji małżeńskiej i rodzinnej

Czter­dzie­ści lat temu sło­wa Jana Paw­ła II brzmia­ły nie­zwy­kle jasno, wzy­wa­jąc Pola­ków do jed­no­znacz­ne­go sprze­ci­wu wobec mate­ria­li­stycz­nej i ate­istycz­nej wizji czło­wie­ka, któ­rą gło­si­ła obo­wią­zu­ją­ca wów­czas tota­li­tar­na ide­olo­gia mark­si­stow­ska. Dzi­siaj musi­my za wszel­ką cenę trwać przy nauce Chry­stu­sa, zda­jąc sobie spra­wę z tego, że zawie­ra ona w sobie jed­no­znacz­ne „nie” wobec lan­so­wa­nych przez nie­któ­re śro­do­wi­ska ate­istycz­nych ide­olo­gii gen­der i LGBT. Jeśli chce­my oca­lić praw­dę o sobie jako o isto­tach stwo­rzo­nych na obraz i podo­bień­stwo Boga (por. Rdz 1,27–28) i odro­dzo­nych do god­no­ści dzie­ci Bożych dzię­ki śmier­ci i zmar­twych­wsta­niu Chry­stu­sa, musi­my

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Iść za Jezusem z pełną gotowością

Dla­cze­go Pan Jezus powo­ły­wał na Apo­sto­łów ryba­ków, a nie np. rol­ni­ków, kraw­ców czy szew­ców albo żoł­nie­rzy? Czy tyl­ko dla­te­go, że gło­sze­nie Dobrej Nowi­ny roz­po­czę­ło się nad Jezio­rem Gali­lej­skim? Czy dla­te­go, że krew­ni Jezu­sa byli aku­rat ryba­ka­mi? Czy cho­dzi­ło może o zwy­czaj­nych, pro­stych ludzi, o „malucz­kich”, bied­nych i  nie­wy­kształ­co­nych? Ale prze­cież pro­sty­mi byli rów­nież rol­ni­cy i nie­wol­ni­cy. Cho­dzi­ło raczej o pew­ne przy­mio­ty ryba­ka, nie­zbęd­ne do póź­niej­szej pra­cy apo­stol­skiej; nie­zbęd­ne do poło­wu dusz ludz­kich. Cho­dzi­ło o ludzi cier­pli­wych, wypły­wa­ją­cych z nadzie­ją na połów, zna­ją­cy zwy­cza­je ryb, któ­re pra­gną

Przeczytaj więcej »

Humor

Pacjent do oku­li­sty: – I co z moim wzro­kiem, dok­to­rze? – Praw­dę mówiąc, nie­po­ję­te, jak pan w ogó­le tra­fił do moje­go gabi­ne­tu… – Syn­ku, kie­dy popra­wisz dwój­kę z mate­ma­ty­ki? – Nie wiem, mamu­siu, nauczy­ciel nie wypusz­cza dzien­ni­ka z rąk. Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, wydział bio­lo­gii, egza­min z bota­ni­ki. Stu­dent sie­dzi już pra­wie godzi­nę i idzie mu coraz gorzej. Pro­fe­sor posta­no­wił mu dać ostat­nią szan­sę: – No więc zadam panu ostat­nie pyta­nie. Jak pan odpo­wie dosta­je pan trój­kę, jak nie to pan oblał. Niech pan mi powie ile jest liści

Przeczytaj więcej »
złota kaplica w kościle w Gaecie

Dogmat o Niepokalanej

W Gaecie, w Zło­tej Kapli­cy, musia­ło coś się wyda­rzyć, że sekre­tarz Jego Świą­to­bli­wo­ści zarzą­dził ciszę i zupeł­ną izo­la­cję dla papie­ża. W tę zim­ną noc ołtarz pozo­stał roz­świe­tlo­ny nie tyl­ko przez świe­ce, kie­dy Nie­biań­ska Mat­ka kła­dła swo­je peł­ne miło­ści spoj­rze­nie na twa­rzy uko­cha­ne­go słu­gi”. To wła­śnie w Gaecie, 120 km od Rzy­mu, nad Morzem Tyr­reń­skim Ojciec Świę­ty Pius IX pod­czas modli­twy otrzy­mał natchnie­nie, by sfor­mu­ło­wać tekst doku­men­tu doty­czą­ce­go dogma­tu o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Zdu­mie­wa­ją­cy jest fakt, że sta­ło się to pod­czas uciecz­ki Papie­ża do

Przeczytaj więcej »
ks. inf. Ireneusz Skubiś

Europa spełniona w duchu św. Jana Pawła II

Bar­dzo czę­sto myślę o Koście­le powszech­nym, o Koście­le w Euro­pie, tak­że o tym w Pol­sce. Jed­no­cze­śnie przy­cho­dzą mi do gło­wy myśli doty­czą­ce świa­ta i Euro­py. Mamy takie cza­sy, że istot­nie moż­na w każ­dym momen­cie uzy­skać infor­ma­cje o tym, co się dzie­je w każ­dym zakąt­ku świa­ta. Doty­czy to rów­nież Kościo­ła, misjo­na­rzy, bisku­pów, kapła­nów. Czę­sto też myśli­my o papie­żu, o jego dzia­ła­niach, wypo­wie­dziach. Obser­wu­je­my róż­ne wyda­rze­nia, któ­re wyma­ga­ją jakie­goś komen­ta­rza czy reflek­sji. Prze­ży­wa­my pro­ces uogól­nie­nia, czy­li pod­su­mo­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Do takich uogól­nień nale­ży przy­po­mi­na­nie dro­gi krzy­żo­wej Chry­stu­sa i Jego dra­ma­tycz­nej modli­twy w Ogrój­cu. Pamię­ta­my Jezu­sa na

Przeczytaj więcej »