Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 51/2019

Papież Franciszek

Prośmy Pana, aby ożywił naszą wiarę

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Czy­ta­jąc Księ­gę Dzie­jów Apo­stol­skich kon­ty­nu­uje­my podróż Ewan­ge­lii w świe­cie, a świa­dec­two św. Paw­ła jest coraz bar­dziej nazna­czo­ne pie­czę­cią cier­pie­nia. (…) Przy­by­cie Apo­sto­ła do Jero­zo­li­my, opi­sa­ne w roz­dzia­le 21 Dzie­jów Apo­stol­skich, wywo­łu­je okrut­ną nie­na­wiść wobec nie­go. (…) Łukasz pod­kre­śla podo­bień­stwo mię­dzy Paw­łem a Jezu­sem. Oby­dwaj byli znie­na­wi­dze­ni przez prze­ciw­ni­ków. Jezus był znie­na­wi­dzo­ny przez prze­ciw­ni­ków, a Paweł tak samo, byli publicz­nie oskar­ża­ni i uzna­ni przez wła­dze cesar­skie za nie­win­nych. W ten spo­sób Paweł został powią­za­ny z męką swe­go Mistrza, a jego męka sta­je się żywą Ewan­ge­lią. (…) Paweł

Przeczytaj więcej »
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Czwarty Tydzień Adwentu 23 – 24 XII 2019

NIEDZIELA: Iz 7,10–14; Rz 1,1–7 Ewan­ge­lia Mt 1,18–24 Jezus uro­dzi się z Maryi zaślu­bio­nej Józe­fo­wi, potom­ko­wi Dawi­da Z naro­dze­niem Jezu­sa Chry­stu­sa było tak. Po zaślu­bi­nach Mat­ki Jego, Maryi, z Józe­fem, wpierw nim zamiesz­ka­li razem, zna­la­zła się brze­mien­ną za spra­wą Ducha Świę­te­go. Mąż Jej, Józef, któ­ry był czło­wie­kiem pra­wym i nie chciał nara­zić Jej na znie­sła­wie­nie, zamie­rzał odda­lić Ją pota­jem­nie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pań­ski uka­zał mu się we śnie i rzekł: Józe­fie, synu Dawi­da, nie bój się wziąć do sie­bie Maryi, twej

Przeczytaj więcej »
„Smaki” Bożego Narodzenia

Smaki” Bożego Narodzenia

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, nie każ­dy z nas miał w życiu tę radość, aby sta­nąć przy Gro­cie Naro­dze­nia w Betle­jem, ale to w żaden spo­sób nie wpły­wa na nasze prze­ży­wa­nie Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Doświad­cza­my ich bowiem w całym wachla­rzu sma­ków, jakie towa­rzy­szą nasze­mu świę­to­wa­niu tam, gdzie żyje­my. Kolę­dy Pierw­szym sma­kiem, nio­są­cym radość świę­to­wa­nia Bożo­na­ro­dze­nio­we­go, są  kolę­dy, bo poja­wia­ją się pod naszy­mi strze­cha­mi chy­ba naj­szyb­ciej, to zna­czy spo­ro przed świę­ta­mi już roz­le­ga się melo­dia kolęd z naszych radio­od­bior­ni­ków. Jed­nak dopie­ro śpie­wa­ne przy wie­cze­rzy wigi­lij­nej czy pod­czas Paster­ki nio­są w sobie

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (3)

Ostat­nie dni przed Bożym Naro­dze­niem peł­ne są prze­róż­nych zajęć: ostat­nie zaku­py, sprzą­ta­nie, tro­ska o to, by naj­bliż­si prze­ży­li te świę­ta z rado­ścią, zado­wo­le­ni z tego, co zosta­ło przy­go­to­wa­ne. Nie­któ­rzy człon­ko­wie rodzi­ny przy­bę­dą z dale­ka, po dłu­gim okre­sie nie­obec­no­ści. W nie­jed­nym ser­cu powsta­je pyta­nie, jak zachę­cić męża, żonę, doro­słe dzie­ci do spo­wie­dzi przed świę­ta­mi. W jaki spo­sób zała­go­dzić powsta­łe napię­cia i nie­po­ro­zu­mie­nia w rodzi­nie czy w pra­cy. Poda­nie ręki, prze­pro­sze­nie, prze­ba­cze­nie powin­no być zawsze poprze­dzo­ne modli­twą i ducho­wą ofia­rą, na przy­kład ludzi cho­rych, w inten­cji pojed­na­nia. W Ewan­ge­lii czwar­tej nie­dzie­li Adwen­tu przy­cho­dzi

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (121) Ja was wybrałem

Wie­lu sądzi, że o wybo­rze reli­gii lub ate­izmu on sam decy­du­je. Takie jest obec­nie podej­ście do reli­gii, bo uwa­ża się, że wszyst­kie są rów­ne i ich wybór to tyl­ko kwe­stia sma­ku.  Reli­gie mają swe kuch­nie i trwa ich rekla­ma. Jeste­śmy świad­ka­mi jak wie­lu zmie­nia reli­gie, i jak wie­lu prze­cho­dzi na die­tę i rezy­gnu­je z przy­sma­ków reli­gij­nych, bo im „szko­dzą”. Tak obec­nie jest rozu­mia­ny ate­izm, to tyl­ko „die­ta”. W naszym świe­cie ist­nie­je wie­le ulic, na któ­rych pro­po­nu­je się pokar­my współ­cze­snych reli­gii i zachę­ca do ich spo­ży­wa­nia. Uli­ce z hasłem „reli­gia”

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Zadania katechisty

Dzie­ło ewan­ge­li­za­cji to obo­wią­zek każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, a naj­zna­ko­mit­szą jego for­mą jest kate­che­za, na któ­rą decy­du­ją się kate­chi­ści. (…) Jezus posy­ła swo­ich uczniów nie tyl­ko po to by uzdra­wia­li cho­rych, wskrze­sza­li umar­łych, oczysz­cza­li trę­do­wa­tych, ale tak­że, aby wypę­dza­li złe duchy, aby czło­wiek, któ­ry odda­lił się od Stwór­cy, będą­ce­go źró­dłem dobra, wró­cił na powrót do Nie­go i nie znisz­czył same­go sie­bie. Stąd kate­chi­sta – podob­nie jak Chry­stus – musi toczyć wal­kę: „prze­ciw pier­wiast­kom ducho­wym zła” (Ef 6,12). Egze­ge­ta Hein­rich Schlier wyja­śnia: „Wro­giem czło­wie­ka nie

Przeczytaj więcej »
Ks. abp. Marek Jędraszewski

Ocalimy chrześcijan w Syrii

Boże Naro­dze­nie to czas otwar­cia się na dru­gie­go czło­wie­ka, a Liban i Syria potrze­bu­ją soli­dar­no­ści i modli­twy. (…) Nie może­my o tym zapo­mnieć, nie może ona zostać zapo­mnia­na dla­te­go, że od tylu lat jest doświad­cza­na woj­na­mi, bie­dą, nie­szczę­ścia­mi, wal­ka­mi wewnętrz­ny­mi. Ta zie­mia potrze­bu­je poko­ju, o któ­ry trze­ba się modlić. Nale­ży tak­że wspie­rać miesz­kań­ców – rów­nież mate­rial­nie. Ludzie dotknię­ci nie­szczę­ścia­mi nie mogą czuć się zapo­mnia­ni. Oczy­wi­ście, pomoc mate­rial­na jest dla nich bar­dzo potrzeb­na w sytu­acji coraz więk­sze­go kry­zy­su eko­no­micz­ne­go, (…) jed­nak naj­waż­niej­sze jest to, żeby ludzie dotknię­ci

Przeczytaj więcej »
Ciasto marchwiowo-kokosowo-migdałowe z polewą

Ciasto marchwiowo-kokosowo-migdałowe z polewą

Skład­ni­ki: 300 g mar­chwi 3 jaj­ka 150 g mig­da­łów 150 g cukru 150 g mąki koko­so­wej 1 toreb­ka prosz­ku do pie­cze­nia 200 g gorz­kiej cze­ko­la­dy Przy­go­to­wa­nie: Mar­chew­ki obrać, zmik­so­wać i prze­ło­żyć do miski. Drob­no posie­kać mig­da­ły razem z cukrem i dodać do miski. Dodać też mąkę, całe jaj­ka i pro­szek do pie­cze­nia: wszyst­ko to wymie­szać drew­nia­ną łyż­ką. Cia­sto prze­ło­żyć do tor­tow­ni­cy o śred­ni­cy 24 cm, wsta­wić na 10 minut do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 160°C, następ­nie pod­nieść tem­pe­ra­tu­rę do 180°C i piec jesz­cze 40 min. Po wyję­ciu cia­sto wystu­dzić. W mię­dzy­cza­sie roz­pu­ścić w kąpie­li wod­nej

Przeczytaj więcej »
Smażony dorsz z cytryną i pomidorami

Smażony dorsz z cytryną i pomidorami

Skład­ni­ki: 700 g file­tów z dor­sza 250 g róż­nych pomi­dor­ków 1 cytry­na 3 łyżecz­ki pie­trusz­ki, tymian­ku i maje­ran­ku 70 g buł­ki tar­tej 2 łyż­ki musz­tar­dy 5 łyżek oli­wy extra ver­gi­ne sól i pieprz Przy­go­to­wa­nie: Wymie­szać buł­kę tar­tą z zio­ła­mi, dodać sok i skór­kę z cytry­ny. Dopra­wić solą oraz pie­przem. Moż­na dodać łyż­kę zmie­lo­nych mig­da­łów. Pokro­ić file­ty z dor­sza na kawał­ki (3 cm), posma­ro­wać musz­tar­dą i obto­czyć w przy­go­to­wa­nej panier­ce. Sma­żyć na patel­ni z nie­wiel­ką ilo­ścią oli­wy na zło­ci­sty kolor. W tym cza­sie prze­po­ło­wić pomi­dor­ki; dopra­wić solą, pie­przem i odsta­wić. Odsą­czyć usma­żo­ne­go dor­sza na papie­ro­wym ręcz­ni­ku i poda­wać z sałat­ką z pomi­do­rów. „Super­pro­ste

Przeczytaj więcej »