Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (102) Umycie nóg

Apo­sto­ło­wie byli zaszo­ko­wa­ni tym, co czy­nił ich Mistrz: Nalał wody do mied­ni­cy. I zaczął umy­wać uczniom nogi i ocie­rać prze­ście­ra­dłem, któ­rym był prze­pa­sa­ny. Pod­szedł więc do Szy­mo­na Pio­tra, a on rzekł do Nie­go: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. Jezus mu odpo­wie­dział: „Tego, co Ja czy­nię, ty teraz nie rozu­miesz, ale póź­niej będziesz to wie­dział”. Rzekł do Nie­go Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umy­wał”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Jeśli cię nie umy­ję, nie będziesz miał udzia­łu ze Mną”. Rzekł do Nie­go Szy­mon

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (101) Nadeszła godzina

Roz­dział trzy­na­sty Ewan­ge­lii św. Jana roz­po­czy­na rela­cję z Wie­czer­ni­ka. Bogac­two tego, co zawie­ra się w kolej­nych pię­ciu roz­dzia­łach, jest tak wiel­kie, że sto­imy jak przed Hima­la­ja­mi, a każ­dy ze szczy­tów trze­ba zdo­by­wać oddziel­nie, by w cza­sie zdo­by­wa­nia pozna­wać nie­zwy­kłe tajem­ni­ce Obja­wio­nej Praw­dy. Tek­sty te są dostęp­ne jedy­nie dla wta­jem­ni­czo­nych. Nie­wie­lu w ten naj­wyż­szy masyw ducho­wych szczy­tów wcho­dzi. Więk­szość woli jedy­nie zdję­cia tych szczy­tów i prze­pa­ści, któ­re w Ewan­ge­lii nie są ska­łą i śnie­giem, ale samym życiem. Było to przed Świę­tem Pas­chy. Jezus wie­dząc, że nade­szła Jego godzi­na przej­ścia

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (27)

Odwie­dzi­ny Pana Jezu­sa w domu Mar­ty i Marii może­my odnieść do nasze­go życia i powo­ła­nia na róż­ny spo­sób (Łk 10,38–42). Czę­sto oso­bę Mar­ty sta­wia­my jako przy­kład powo­ła­nia do życia czyn­ne­go, do zaan­ga­żo­wa­nia w rodzi­nie, w spo­łe­czeń­stwie, zaś Marię uwa­ża­my za wzór dla tych, któ­rych powo­ła­niem jest przede wszyst­kim modli­twa, kon­tem­pla­cja. Czę­sto pod­kre­śla się, że posta­wa Mar­ty i Marii jest wzo­rem dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na i każ­de­go powo­ła­nia. Każ­dy wie­rzą­cy jest powo­ła­ny, aby reali­zo­wać powo­ła­nie do słu­cha­nia Boże­go sło­wa i do aktyw­no­ści; oczy­wi­ście, pro­por­cje będą róż­ne w zależ­no­ści od powo­ła­nia. W

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (100) Słowo prawdy

Jezus nie sądzi, On zba­wia. Spo­tka­nie z nim jako Zba­wi­cie­lem jest nie­zwy­kłym wyda­rze­niem. Kto widzi w Nim swe­go Zbaw­cę, sta­wia Go w cen­trum swe­go życia. Dziś nie­wie­lu szu­ka zba­wie­nia, więk­szość w zba­wie­nie nie wie­rzy, a jesz­cze więk­sza licz­ba ludzi, nawet ochrzczo­nych, zba­wie­nia nie potrze­bu­je. O wie­le bar­dziej potrze­bu­ją chle­ba i igrzysk, jak sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie. Pie­niądz i dobrze zaopa­trzo­ne skle­py oraz ekran tele­wi­zji, kom­pu­te­ra, komór­ki im wystar­cza. Zba­wie­nie ofia­ro­wa­ne przez Jezu­sa nie­wie­lu inte­re­su­je. Dla nie­wie­lu zatem aktu­al­ne są Jego sło­wa: Nie przy­sze­dłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (26)

Żni­wo wpraw­dzie wiel­kie, ale robot­ni­ków mało; pro­ście więc Pana żni­wa, żeby wypra­wił robot­ni­ków na swo­je żni­wo” – wzy­wa Pan Jezus (Łk 10,2). Te sło­wa Jezu­sa odno­si­my zazwy­czaj do powo­ła­nia kapłań­skie­go i zakon­ne­go. Powo­ła­nie do służ­by Bożej jest łaską, o któ­rą trze­ba Boga pro­sić. Rów­nież łaską jest przy­ję­cie tego daru i współ­pra­ca z Duchem Świę­tym, aby dar Boży nie został zmar­no­wa­ny, ale roz­wi­nął się i przy­niósł owoc. Każ­da rodzi­na chrze­ści­jań­ska jest odpo­wie­dzial­na za powo­ła­nie dzie­ci. Rodzi­ce nie mogą narzu­cać dziec­ku swo­ich pla­nów, nie­kie­dy – ambi­cji. Rodzi­ce

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (99) Wiara zakłamana

Słu­cha­cze Jezu­sa, nawet w gro­nie inte­li­gen­cji dzie­li­li się na dwie czę­ści. Jed­ni nie wie­rzy­li w Nie­go – i ich sta­no­wi­sko było zde­cy­do­wa­ne. Wie­dzie­li jed­nak, że w ich gro­nie są tacy, któ­rzy wie­rzą w Jezu­sa i dla­te­go posta­no­wi­li ich wyłą­czyć z syna­go­gi, co było rów­no­znacz­ne z wyłą­cze­nia ich z gro­na pra­wo­wier­nych Żydów. Z tego wyni­ka, że wśród nich byli wie­rzą­cy w Jezu­sa, a nie przy­zna­ją­cy się do tego. On o tym wie­dział i dla­te­go jasno posta­wił spra­wę: Nie­mniej jed­nak i spo­śród przy­wód­ców wie­lu w Nie­go uwie­rzy­ło, ale z oba­wy przed fary­ze­usza­mi nie przy­zna­wa­li się, aby ich nie wyłą­czo­no

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Ducha Świętego (25)

Ku wol­no­ści wyswo­bo­dził nas Chry­stus” – pisze św. Paweł  (Ga 5,1). Wol­ność, zarów­no zewnętrz­na, poli­tycz­na, spo­łecz­na, jak i wol­ność oso­bi­sta, są dziś bar­dzo cenio­ne. Nie­kie­dy wol­ność poglą­dów, sło­wa, postę­po­wa­nie, sta­wia się na pierw­szym miej­scu, ponad opi­nią śro­do­wi­ska, rodzi­ny, a nawet – przed przy­ka­za­nia­mi Boży­mi. Św. Paweł zachę­ca: „Trwaj­cie w niej [wol­no­ści]” (Ga 5,1). „Zosta­li­ście powo­ła­ni do wol­no­ści. Tyl­ko nie bierz­cie tej wol­no­ści za zachę­tę do hoł­do­wa­nia cia­łu” (Ga 5,13). „Cia­łem” nazy­wa św. Paweł skłon­ność czło­wie­ka do złe­go, do ego­izmu (sie­dem grze­chów głów­nych). Apo­stoł

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (98) Sekret niewiary

Kto jest odpo­wie­dzial­ny za nie­wia­rę? Czło­wiek czy Bóg? Pew­ne wypo­wie­dzi w Piśmie Świę­tym, odczy­ty­wa­ne dosłow­nie, mogą być inter­pre­to­wa­ne, że Bóg. Klu­czo­wym tek­stem jest opis plag egip­skich, w któ­rym jest mowa o zatwar­dzia­ło­ści ser­ca fara­ona. Bóg mówi przez Moj­że­sza do wład­cy Egip­tu, zapo­wia­da­jąc pla­gi i doty­ka­jąc nimi miesz­kań­ców nad brze­ga­mi Nilu. Sam Bóg oświad­cza Moj­że­szo­wi: uczy­ni­łem twar­dym ser­ce fara­ona (Wj 10,1). Przy odczy­ta­niu tego tek­stu trze­ba pamię­tać, że  jest to etap obja­wia­nia się Boga tyl­ko Izra­eli­tom. Oni zna­li Boga Abra­ha­ma, Iza­aka, Jaku­ba i Józe­fa, któ­ry swo­ją

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha (24)

Za kogo uwa­ża­ją Mnie tłu­my?” – takie pyta­nie posta­wił Pan Jezus swo­im uczniom (Łk 9,18). Ucznio­wie odpo­wie­dzie­li: „Za Jana Chrzci­cie­la; inni za Elia­sza; jesz­cze inni mówią, że któ­ryś z daw­nych pro­ro­ków zmar­twych­wstał” (Łk 9,20). „A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie?”. Piotr odpo­wie­dział: „Za Mesja­sza Boże­go” (Łk 9,20). To pyta­nie sta­wia Pan Jezus kolej­nym poko­le­niom, wspól­no­tom, rodzi­nom i każ­de­mu z nas z osob­na. To pyta­nie sta­wia Pan Jezus mał­żon­kom, ich dzie­ciom, star­sze­mu poko­le­niu. Odpo­wie­dzią jest wia­ra, rodzą­ca się dzię­ki łasce Bożej w ser­cu czło­wie­ka i roz­wi­ja­ją­ca się

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (97) Co to znaczy wierzyć w światłość?

Wie­my już, że waż­nym klu­czem rozu­mie­nia bogac­twa Ewan­ge­lii Jana jest  wta­jem­ni­cze­nie w świa­tło i ciem­ność. Nie wystar­cza zna­jo­mość defi­ni­cji świa­tła i ciem­no­ści, trze­ba w bogac­two jed­nej i dru­giej tajem­ni­cy wejść. Jezus wzy­wa słu­cha­czy, by ten krok posta­wi­li. Ponie­waż wej­ście w te dwie tajem­ni­ce jest moż­li­we tyl­ko aktem wia­ry, jasnym jest to, że rozu­mie­nie świa­tła i ciem­no­ści w naszym zna­cze­niu nie wystar­cza do wej­ścia w te dwa róż­ne świa­ty, pozo­sta­ją­ce na zie­mi w dużym napię­ciu. Nie ma wej­ścia w bogac­two świa­tła, bez wej­ścia w „bogac­two” ciem­no­ści. Rzecz w tym, że ciem­ność jest cał­ko­wi­tym

Przeczytaj więcej »