Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (119) Pełna radość

Każ­dy czło­wiek ma swo­je rozu­mie­nie miło­ści; nie­wie­lu potra­fi ją ująć w sło­wa, i dla­te­go chęt­niej czy­ni to gesta­mi. Ludz­ka miłość nale­ży do pojęć, któ­rych nie umie­my zde­fi­nio­wać. A co dopie­ro miłość Boska? Jej żad­ne sło­wa nie są w sta­nie ująć. Jest wiel­ką tajem­ni­cą, a Jezus mówi o niej czę­sto i przy­po­mi­na, że naj­waż­niej­szym przy­ka­za­niem jest to, aby­śmy miło­wa­li Boga z całe­go ser­ca, z całej duszy, z całe­go umy­słu i ze wszyst­kich sił. Już to przy­ka­za­nie jest jak drzwi zamknię­te na czte­ry zam­ki, trze­ba mieć klu­cze do ich otwie­ra­nia. Jezus kil­ka godzin

Przeczytaj więcej »

Oto wielka tajemnica wiary (1)

Nowy rok litur­gicz­ny – a tak­że dwa następ­ne lata – będzie poświę­co­ny Eucha­ry­stii. Coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia będę wią­zał zarów­no z czy­ta­nia­mi danej nie­dzie­li czy uro­czy­sto­ści, jak rów­nież z Eucha­ry­stią, któ­ra jest szczy­tem i źró­dłem życia chrze­ści­jań­skie­go. Sło­wo Boże i Eucha­ry­stia będą źró­dłem ducho­we­go pokar­mu dla mał­żeń­stwa i rodzi­ny. W roku stu­le­cia uro­dzin św. Jana Paw­ła II chcę przy­po­mi­nać nie­któ­re – szcze­gól­nie waż­ne i dziś znów zagro­żo­ne – praw­dy o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, któ­rych tak wie­le prze­ka­zał nam Papież Rodzi­ny. Dru­gą Nie­dzie­lę Adwen­tu łączy­my w tym roku z uczcze­niem Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (118) Oczyszczanie Kościoła

Praw­da o oczysz­cze­niu Kościo­ła przez same­go Ojca Nie­bie­skie­go jest przez Jezu­sa uka­za­na wyjąt­ko­wo jasno. W Koście­le są lato­ro­śle bez­owoc­ne i te zosta­ną z nie­go usu­nię­te – i to decy­zją Ojca. Po odcię­ciu ich od krze­wu, czy­li od Jezu­sa, usy­cha­ją, a następ­nie zosta­ją znisz­czo­ne, przez spa­le­nie. Taki jest los człon­ków Kościo­ła, któ­rzy nie żyją miło­ścią, jaką prze­ka­zał nam Jezus. Los suchych lato­ro­śli to wiecz­ny ogień. Jezus mówi to bar­dzo spo­koj­nie. Obraz jest czy­tel­ny: Ten, kto we Mnie nie trwa, zosta­nie wyrzu­co­ny jak win­na lato­rośl i uschnie. I zbie­ra się

Przeczytaj więcej »

W mocy Ducha Świętego (44)

Pan Jezus przed Piła­tem wyznał: „Tak, jestem Kró­lem, ale Kró­le­stwo moje nie jest z tego świa­ta. Gdy­by Kró­le­stwo moje było z tego świa­ta, słu­dzy Moi bili­by się o Mnie, abym nie został wyda­ny Żydom. Teraz zaś Kró­le­stwo moje nie jest stąd” (J 18,36). Zba­wi­ciel zapo­wie­dział, że przyj­dzie na koń­cu świa­ta jako Sędzia. W cią­gu wie­ków i obec­nie Chry­stus jest uzna­ny jako Król, Pan panu­ją­cych (por. Ap 19,16). Wie­le grup modli­tew­nych i apo­stol­skich pod­kre­śla rolę czci dla Chry­stu­sa Kró­la w życiu Kościo­ła i w życiu poszcze­gól­nych osób. Św. Paweł

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (117) Zjednoczeni z Jezusem

Jed­na z waż­nych kate­chez tak dla mło­dzie­ży, jak i dla doro­słych, win­na być prze­pro­wa­dzo­na w win­ni­cy. Po przy­go­to­wa­niu przez odczy­ta­nie biblij­nych tek­stów, tak Sta­re­go jak i Nowe­go Testa­men­tu, mówią­cych o win­ni­cy, nale­ży wejść do niej i poroz­ma­wiać z tym, kto ją pie­lę­gnu­je. To jest kate­che­za o Koście­le. Podob­nie win­na być prze­pro­wa­dzo­na kate­che­za z dobrym leka­rzem lub masa­ży­stą, by odczy­tać tajem­ni­cę Kościo­ła uję­tą przez św. Paw­ła w obra­zie Cia­ła Chry­stu­sa. To pil­ne prze­sta­wie­nie kate­che­zy na tory Ewan­ge­lii. Obec­na jest teo­rią, a nie życiem. Po takim przy­po­mnie­niu wra­ca­my do słów Jezu­sa o win­nym krze­wie:

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Ducha Świętego (43)

W listo­pa­dzie, w ostat­nim mie­sią­cu roku kościel­ne­go, litur­gia kie­ru­je naszą myśl ku spra­wom wiecz­nym. Modli­my się za zmar­łych, myśli­my o prze­mi­ja­niu, o naszej śmier­ci. Ewan­ge­lia z trzy­dzie­stej trze­ciej nie­dzie­li © przy­po­mi­na sło­wa Pana Jezu­sa o prze­śla­do­wa­niu Jego uczniów i o koń­cu świa­ta: „Powsta­nie naród prze­ciw naro­do­wi… wystą­pią sil­ne trzę­sie­nia zie­mi, miej­sca­mi głód i zara­za; uka­żą się strasz­ne zja­wi­ska…” (Łk 21,10–11). Pan Jezus zapo­wia­da wiel­kie prze­śla­do­wa­nia: „Pod­nio­są na was ręce i będą was prze­śla­do­wać… Z powo­du moje­go imie­nia wlec was będą przed kró­lów i namiest­ni­ków” (Łk 21,12). W cią­gu histo­rii wie­le

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (116) Obraz Kościoła

W Nowym Testa­men­cie mamy trzy obra­zy Kościo­ła moc­no roz­bu­do­wa­ne i kil­ka­na­ście odsła­nia­ją­cych pew­ne wymia­ry jego tajem­ni­cy. U syn­op­ty­ków Kościół to kró­le­stwo nie­bie­skie. Jego mode­lem jest kró­le­stwo w ludz­kim rozu­mie­niu, dziś bar­dziej pań­stwo, bo jest lepiej zna­ne. Św. Paweł posłu­gu­je się obra­zem Cia­ła Jezu­sa, a Jan Ewan­ge­li­sta win­nym krze­wem.  Ja jestem praw­dzi­wym krze­wem win­nym, a Ojciec mój jest tym, któ­ry [go] upra­wia. Każ­dą lato­rośl, któ­ra we Mnie nie przy­no­si owo­cu, odci­na, a każ­dą, któ­ra przy­no­si owoc, oczysz­cza, aby przy­no­si­ła owoc obfit­szy (J 15,1–2). Jezus to win­ny krzew,

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (42)

Odwie­dza­nie gro­bów na począt­ku listo­pa­da przy­wo­łu­je wspo­mnie­nia. Sta­je­my nad gro­ba­mi, zapa­la­my zni­cze, przy­no­si­my kwia­ty, wspo­mi­na­my wspól­nie prze­ży­te dni i lata, żału­je­my, że za mało kocha­li­śmy tych, któ­rzy ode­szli. Nade wszyst­ko modli­my się. Przez modli­twę oka­zu­je­my Bogu i zmar­łym naszą wdzięcz­ność, oka­zu­je­my żal i skru­chę, pro­si­my o dar nie­ba dla tych, któ­rych docze­sne szcząt­ki pra­gnie­my uczcić. Modląc się za zmar­łych wyzna­je­my wia­rę w Boga Trój­je­dy­ne­go, w zbaw­czą moc Chry­stu­so­we­go Krzy­ża, zachę­ca­my innych, któ­rzy przy­szli na cmen­tarz, aby rów­nież się modli­li. Poby­tu na cmen­ta­rzu nie moż­na ogra­ni­czyć do

Przeczytaj więcej »
ks. bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

W mocy Ducha Świętego (41)

Jesień przy­po­mi­na o prze­mi­ja­niu. Mie­siąc listo­pad – już od pierw­szych dni – budzi w nas nadzie­ję na życie wiecz­ne. Świę­ci, bło­go­sła­wie­ni, wszy­scy zba­wie­ni umac­nia­ją w nas wia­rę w świę­tych obco­wa­nie, czy­li w ducho­wą łącz­ność Kościo­ła chwa­leb­ne­go, cier­pią­ce­go w czyść­cu i piel­grzy­mu­ją­ce­go, któ­rym my jeste­śmy. Na począt­ku listo­pa­da wzy­wa­li­śmy wsta­wien­nic­twa tych, któ­rzy cie­szą się chwa­łą nie­ba. Są dla nas wzo­rem, do nich się zwra­ca­my w róż­nych potrze­bach. W szcze­gól­ny spo­sób jest nam bli­ska Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na, ale każ­dy z nas ma umi­ło­wa­ne­go świę­te­go, któ­re­go czę­sto, a nawet codzien­nie, wzy­wa­my. Zba­wie­ni przy­po­mi­na­ją nam

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (115) Władca tego świata

Jezus jasno okre­ślił pierw­szy i jedy­ny para­graf pra­wa, jakim żyje Jego Kró­le­stwo – jest  nim Boża miłość. My żyje­my obec­nie w świe­cie, w któ­rym gło­śno mówi się o para­gra­fie nie­na­wi­ści. Jest on pierw­szym i naj­waż­niej­szym para­gra­fem pra­wa wład­cy tego świa­ta.  Dotych­czas uni­ka­no  tego, aby w pra­wie pań­stwo­wym był taki para­graf, bo liczo­no się z tym, że on kom­pro­mi­tu­je pra­wo. Było wie­le para­gra­fów nie­na­wi­ści, ale nie były one tak sfor­mu­ło­wa­ne, bo zawsze mia­ły na celu obro­nę jakiejś gru­py ludzi. Obec­ny para­graf nie pre­cy­zu­je czym jest nie­na­wiść – i może

Przeczytaj więcej »