Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

ks. Edward Staniek

Bogactwo Ewangelii św. Jana (94) Sukces i klęska Jezusa

Jezus zga­dza się na suk­ces. Wpraw­dzie jako Król  miał pra­wo try­um­fal­nie wkra­czać do Jero­zo­li­my, tak jak to czy­nią przed­sta­wi­cie­le naj­wyż­szej wła­dzy poli­tycz­nej, a On przy­jął try­um­fal­ne powi­ta­nie jadąc na ośle. Jego zwo­len­ni­kom to nie prze­szka­dza­ło. Wita­li Go uro­czy­ście, nawet ście­ląc dro­gę liść­mi pal­mo­wy­mi. Naza­jutrz wiel­ki tłum, któ­ry przy­był na świę­to, usły­szaw­szy, że Jezus przy­by­wa do Jero­zo­li­my, wziął gałąz­ki pal­mo­we i wybiegł Mu naprze­ciw. Woła­li: Hosan­na! Bło­go­sła­wio­ny, któ­ry przy­cho­dzi w imię Pań­skie oraz „Król izra­el­ski!”. A gdy Jezus zna­lazł osioł­ka, dosiadł go, jak jest

Przeczytaj więcej »
Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

Jednoczmy polskie serca

Dziś tu, w sank­tu­arium na Skał­ce, wobec reli­kwii św. Sta­ni­sła­wa, obroń­cy zasad moral­no­ści chrze­ści­jań­skiej i pogrom­cy nie­pra­wo­ści, trze­ba nam wró­cić do lek­cji prze­szło­ści. 8 maja 1953 roku na Jasnej Górze, w dzień wspo­mnie­nia św. Sta­ni­sła­wa, kard. Ste­fan Wyszyń­ski i bisku­pi pol­scy, w obli­czu wzma­ga­ją­cych się prze­śla­do­wań i prób pod­po­rząd­ko­wy­wa­nia Kościo­ła komu­ni­stom, wysto­so­wa­li memo­riał, któ­ry wień­czy­ły sło­wa: „Rze­czy Bożych na ołta­rzu cesa­rza skła­dać nam nie wol­no. Non possu­mus!” (nie może­my). To non possu­mus zapro­wa­dzi­ło Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go do ponad­trzy­let­nie­go uwię­zie­nia. A w kon­se­kwen­cji do wiel­kie­go, moral­ne­go zwy­cię­stwa. Dziś w pol­skiej prze­strze­ni

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (93) Sumienie czy przekonanie?

Wskrze­sze­nie czło­wie­ka to wiel­kie dobro dla nie­go i bli­skich, ale dla wro­gów Jezu­sa to nie dobro, to poważ­ne zło. Ich zda­niem pole­ga­ło ono na tym, że auto­ry­tet Jezu­sa wzra­stał, kosz­tem ich auto­ry­te­tu. Na to sobie nie mogli pozwo­lić i ofi­cjal­nie na zebra­niu San­he­dry­nu posta­no­wi­li zabić nie tyl­ko Jezu­sa, ale i wskrze­szo­ne­go Łaza­rza. Wiel­ki tłum Żydów dowie­dział się, że [Jezus] tam jest; a przy­by­li nie tyl­ko ze wzglę­du na Nie­go, ale tak­że by ujrzeć Łaza­rza, któ­re­go wskrze­sił z mar­twych. Arcy­ka­pła­ni zatem posta­no­wi­li stra­cić rów­nież Łaza­rza, gdyż

Przeczytaj więcej »
KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Bóg przemawia do nas w Piśmie Świętym

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, roz­po­czy­na­my dziś w Pol­sce Jede­na­sty Tydzień Biblij­ny pod hasłem „Gło­si­li Ewan­ge­lię mocą Ducha Świę­te­go”. To bło­go­sła­wio­ny czas uwiel­bie­nia Boga za Jego Sło­wo – za Ewan­ge­lię, któ­ra za spra­wą Ducha Świę­te­go nie­sie nam miłość Boga i Jego zba­wie­nie, Jego świa­tło i nadzie­ję. Otwie­ra­my ten Tydzień Nie­dzie­lą Biblij­ną, poświę­co­ną Naro­do­we­mu Czy­ta­niu Pisma Świę­te­go. Nasi przod­ko­wie, zanim przy­ję­li Chrzest, naj­pierw otwo­rzy­li swe ser­ca na Ewan­ge­lię Jezu­sa Chry­stu­sa. Ewan­ge­lia kształ­to­wa­ła ich umy­sły, sumie­nia i ser­ca. Ona spra­wi­ła, że oni, a my wraz nimi sta­li­śmy się naro­dem

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (92) Apostoł Jezusa złodziejem

Pięk­ny gest dzięk­czy­nie­nia i miło­ści Marii wobec Jezu­sa został zaata­ko­wa­ny przez chci­wych, któ­rzy zna­li war­tość olej­ku nar­do­we­go. Judasz wyce­nił go na trzy­sta dena­rów, czy­li rocz­ną pen­sję robot­ni­ka w win­ni­cy. Zabrał głos i zesta­wił war­tość nóg Jezu­sa z potrze­ba­mi ubo­gich. Dla nie­go o wie­le waż­niej­si byli ubo­dzy niż Jezus i miłość Marii do Nie­go. Na to rzekł Judasz Iska­rio­ta, jeden z uczniów Jego, ten, któ­ry miał Go wydać: „Cze­mu to nie sprze­da­no tego olej­ku za trzy­sta dena­rów i nie roz­da­no ich ubo­gim?” Powie­dział zaś to nie dla­te­go, jako­by dbał o bied­nych,

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (22)

Ja jestem dobrym paste­rzem” (J 10,14). Pan Jezus w naucza­niu czę­sto nawią­zy­wał do życia codzien­ne­go Izra­eli­tów. W Gali­lei zazwy­czaj zaj­mo­wa­no się rybo­łów­stwem, w Judei – paster­stwem. Hodow­la owiec, tro­ska o pastwi­ska – były zwią­za­ne z życiem Izra­eli­tów w Judei. Wspo­mnij­my paste­rzy z oko­lic Betle­jem. Pan Jezus sie­bie nazy­wa paste­rzem, a ludzi – owca­mi. „Moje owce słu­cha­ją mego gło­su” – owce zna­ją głos swe­go paste­rza i idą za tym, któ­ry się nimi opie­ku­je. „Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne”. Pan Jezus posłu­gu­jąc się obra­zem paste­rza od razu

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (91) Wdzięczność Marii

Marek i Mate­usz  piszą, że uczta była w Beta­nii, w domu Szy­mo­na Trę­do­wa­te­go. Na tej uczcie był wskrze­szo­ny Łazarz. Ewan­ge­li­ści nie zano­to­wa­li ani jed­ne­go jego sło­wa, choć na pew­no roz­ma­wiał ze wszyst­ki­mi, jakich spo­ty­kał. Jego mil­cze­nie w Ewan­ge­lii zasta­na­wia.  Duch Świę­ty, głów­ny autor Ewan­ge­lii, jego wypo­wie­dzi okrył tajem­ni­cą, bo celem cudu wskrze­sze­nia była wia­ra w moc Jezu­sa, któ­ry jest Panem śmier­ci i życia, a nie wia­ra w to, co mówi Łazarz. Maria ucztę w Beta­nii wyko­rzy­sta­ła, aby publicz­nie podzię­ko­wać Jezu­so­wi za cud życia bra­ta i na Mistrza z Naza­re­tu wyla­ła dro­go­cen­ny

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (21)

Pan Jezus Zmar­twych­wsta­ły uka­zu­je się apo­sto­łom łowią­cym ryby. „Tej nocy nic nie zło­wi­li” (J 21,3). Pan Jezus zachę­ca: „Zarzuć­cie sieć po pra­wej stro­nie łodzi, a znaj­dzie­cie” (J 21,6). Posłusz­ni Panu Jezu­so­wi apo­sto­ło­wie uczy­ni­li tak, jak im pole­cił. Połów był tak wiel­ki, że nie mogli wycią­gnąć sie­ci z ryba­mi. W cza­sie śnia­da­nia Pan Jezus trzy­krot­nie pytał Pio­tra: „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie wię­cej, ani­że­li ci?” (J 21,15). Piotr odpo­wie­dział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,15). Za trze­cim razem odpo­wie­dział:

Przeczytaj więcej »
ks. Edward Staniek

Bogactwo ewangelii św. Jana (90) Donosiciele

Kie­dy Naj­wyż­sza Rada i arcy­ka­płan Kaj­fasz wyda­li na Jezus wyrok, Mistrz z Naza­re­tu scho­dzi z linii cio­su. Oka­za­ło się, że cud wskrze­sze­nia Mu się nie opła­cił. Odtąd Jezus już nie wystę­po­wał wśród Żydów publicz­nie, tyl­ko odszedł stam­tąd do kra­iny w pobli­żu pusty­ni, do mia­stecz­ka, zwa­ne­go Efra­im, i tam prze­by­wał ze swy­mi ucznia­mi. A była bli­sko Pas­cha żydow­ska. Wie­lu przed Pas­chą uda­wa­ło się z tej oko­li­cy do Jero­zo­li­my, aby się oczy­ścić. Oni więc szu­ka­li Jezu­sa i gdy sta­nę­li w świą­ty­ni, mówi­li jeden do dru­gie­go: „Cóż wam się zda­je? Czyż­by nie

Przeczytaj więcej »

W mocy Bożego Ducha (20)

Pan Jezus trze­cie­go dnia po śmier­ci na krzy­żu zmar­twych­wstał. Zwy­cię­żył śmierć, pie­kło i sza­ta­na. W rodzi­nie prze­ży­wa­my śmierć. Jest to nie­raz śmierć kogoś, kto jest bar­dzo potrzeb­ny dla dzie­ci, współ­mał­żon­ka, rodzi­ców. Wia­ra jest siłą, pocie­chą i źró­dłem nadziei się­ga­ją­cej w wiecz­ność. W rodzi­nie prze­ży­wa­my miłość, prze­ba­cze­nie, radość, ale w rodzi­nie dzia­ła sza­tan, zwy­cię­ża zło, pycha, zemsta, zdra­da. W Chry­stu­sie, w Jego krzy­żu i zmar­twych­wsta­niu, w mocy Jego Ducha, zwy­cię­ża w ser­cu, w mał­żeń­stwie i rodzi­nie, miłość, prze­ba­cze­nie, nowy począ­tek. Do puste­go gro­bu bie­gli Piotr i Jan. Piotr wszedł pierw­szy do gro­bu. Za

Przeczytaj więcej »