Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Ewangelia Drzewo Oliwne

Trzeci Tydzień Wielkiego Postu 25 – 30 III 2019

NIEDZIELA: Wj 3,1–8a.13–15; 1 Kor 10,1–6.10–12 Ewan­ge­lia Łk 13,1–9 Jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie W tym cza­sie przy­szli nie­któ­rzy i donie­śli Jezu­so­wi o Gali­lej­czy­kach, któ­rych krew Piłat zmie­szał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo­wie­dział: Czyż myśli­cie, że ci Gali­lej­czy­cy byli więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Gali­lei, że to ucier­pie­li? Bynaj­mniej, powia­dam wam; lecz jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie. Albo myśli­cie, że owych osiem­na­stu, na któ­rych zwa­li­ła się wie­ża w Siloe i zabi­ła ich, było więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Jero­zo­li­my? Bynaj­mniej,

Przeczytaj więcej »
Przemienienie Pańskie

Drugi Tydzień Wielkiego Postu 18 – 23 III 2019

NIEDZIELA: Rdz 15,5–12.17–18; Flp 3,20–4,1 Ewan­ge­lia Łk 9,28b-36 Prze­mie­nie­nie Pań­skie Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jana i Jaku­ba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twa­rzy się odmie­nił, a Jego odzie­nie sta­ło się lśnią­co bia­łe. A oto dwóch mężów roz­ma­wia­ło z Nim. Byli to Moj­żesz i Eliasz. Uka­za­li się oni w chwa­le i mówi­li o Jego odej­ściu, któ­re­go miał doko­nać w Jero­zo­li­mie. Tym­cza­sem Piotr i towa­rzy­sze snem byli zmo­rze­ni. Gdy się ock­nę­li, ujrze­li Jego chwa­łę i oby­dwóch mężów, sto­ją­cych przy Nim. Gdy oni odcho­dzi­li od Nie­go, Piotr rzekł

Przeczytaj więcej »
Kuszenie Jezusa

Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu 11 – 16 III 2019

NIEDZIELA: Pwt 26,4–10; Rz 10,8–13 Ewan­ge­lia  Łk 4,1–13 Jezus prze­by­wał w Duchu Świę­tym na pusty­ni i był kuszo­ny Jezus pełen Ducha Świę­te­go powró­cił znad Jor­da­nu i czter­dzie­ści dni prze­by­wał w Duchu na pusty­ni, gdzie był kuszo­ny przez dia­bła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upły­wie poczuł głód. Rzekł Mu wte­dy dia­beł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamie­nio­wi, żeby się stał chle­bem”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Napi­sa­ne jest: Nie samym chle­bem żyje czło­wiek”. Wów­czas wypro­wa­dził Go w górę, poka­zał Mu w jed­nej chwi­li wszyst­kie kró­le­stwa świa­ta

Przeczytaj więcej »
Jezus naucza uczniów

Ósmy Tydzień Zwykły 4–5 III 2018

NIEDZIELA: Syr 27,4–7; 1 Kor 15,54b–58 Ewan­ge­lia Łk 6,39–45 Z obfi­to­ści ser­ca mówią usta Jezus opo­wie­dział uczniom przy­po­wieść: Czy może nie­wi­do­my pro­wa­dzić nie­wi­do­me­go? Czy nie wpad­ną w dół oby­dwaj? Uczeń nie prze­wyż­sza nauczy­cie­la. Lecz każ­dy, dopie­ro w peł­ni wykształ­co­ny, będzie jak jego nauczy­ciel. Cze­mu to widzisz drza­zgę w oku swe­go bra­ta, a bel­ki we wła­snym oku nie dostrze­gasz? Jak możesz mówić swe­mu bra­tu: „Bra­cie, pozwól, że usu­nę drza­zgę, któ­ra jest w two­im oku”, gdy sam bel­ki w swo­im oku nie widzisz? Obłud­ni­ku, wyrzuć naj­pierw bel­kę ze swe­go oka,

Przeczytaj więcej »
Pan Jezus Naucza

Siódmy Tydzień Zwykły 25 II – 2 III 2019

NIEDZIELA: 1 Sm 26,2.7–9.12–13.22–23; 1 Kor 15,45–49 Ewan­ge­lia Łk 6, 27–38 Przy­ka­za­nie miło­ści nie­przy­ja­ciół Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Powia­dam wam, któ­rzy słu­cha­cie: Miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół; dobrze czyń­cie tym, któ­rzy was nie­na­wi­dzą; bło­go­sław­cie tym, któ­rzy was prze­kli­na­ją, i módl­cie się za tych, któ­rzy was oczer­nia­ją. Jeśli cię kto ude­rzy w poli­czek, nad­staw mu i dru­gi. Jeśli zabie­ra ci płaszcz, nie broń mu i sza­ty. Dawaj każ­de­mu, kto cię pro­si, a nie dopo­mi­naj się zwro­tu od tego, któ­ry bie­rze two­je. Jak chce­cie, żeby ludzie wam czy­ni­li, podob­nie wy

Przeczytaj więcej »
Nauczanie Jezusa

Szósty tydzień zwykły 18 – 23 II 2019

NIEDZIELA: Iz 17,5–8; 1 Kor 15,12.16–20 Ewan­ge­lia Łk 6,17.20–26 Bło­go­sła­wie­ni ubo­dzy, bia­da boga­czom Jezus zszedł z dwu­na­sto­ma Apo­sto­ła­mi na dół i zatrzy­mał się na rów­ni­nie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wiel­kie mnó­stwo ludu z całej Judei i z Jero­zo­li­my oraz z wybrze­ża Tyru i Sydo­nu. A On pod­niósł oczy na swo­ich uczniów i mówił: Bło­go­sła­wie­ni jeste­ście wy, ubo­dzy, albo­wiem do was nale­ży kró­le­stwo Boże. Bło­go­sła­wie­ni wy, któ­rzy teraz gło­du­je­cie, albo­wiem będzie­cie nasy­ce­ni. Bło­go­sła­wie­ni wy, któ­rzy teraz pła­cze­cie, albo­wiem  śmiać się będzie­cie. Bło­go­sła­wie­ni będzie­cie, gdy ludzie was znie­na­wi­dzą

Przeczytaj więcej »
Ewangelia-Jezus na łodzi/Fot. Wikimedia Commons

Piąty tydzień zwykły 11 – 16 II 2019

NIEDZIELA: Iz 6,1–2a.3–8; 1 Kor 15,1–11; Łk 5,1–11 Ewan­ge­lia Łk 5,1–11 Zosta­wi­li wszyst­ko i poszli za Jezu­sem Zda­rzy­ło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezu­sa, aby słu­chać sło­wa Boże­go, a On stał nad jezio­rem Gene­za­ret, że zoba­czył dwie łodzie, sto­ją­ce przy brze­gu, ryba­cy zaś wyszli z nich i płu­ka­li sie­ci. Wszedł­szy do jed­nej łodzi, któ­ra nale­ża­ła do Szy­mo­na, popro­sił go, żeby nie­co odbił od brze­gu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłu­my. Gdy prze­stał mówić, rzekł do Szy­mo­na: Wypłyń na głę­bię i zarzuć­cie sie­ci na połów.

Przeczytaj więcej »
Jezus nauczający

Czwarty Tydzień Zwykły 4–9 II 2019

NIEDZIELA: Ewan­ge­lia Łk 4,21–30;  Jr 1,4–5.17–19; 1 Kor 12,31–13,13 Jezus odrzu­co­ny w Naza­re­cie W Naza­re­cie w syna­go­dze, po czy­ta­niu z pro­roc­twa Iza­ja­sza, Jezus powie­dział: Dziś speł­ni­ły się te sło­wa Pisma, któ­re­ście sły­sze­li. A wszy­scy przy­świad­cza­li Mu i dzi­wi­li się peł­nym wdzię­ku sło­wom, któ­re pły­nę­ły z ust Jego. I mówi­li: Czyż nie jest to syn Józe­fa? Wte­dy rzekł do nich: Z pew­no­ścią powie­cie mi to przy­sło­wie: “Leka­rzu, ulecz same­go sie­bie”; doko­naj­że i tu w swo­jej ojczyź­nie tego, co wyda­rzy­ło się, jak sły­sze­li­śmy, w Kafar­naum”. I dodał: Zapraw­dę powia­dam wam: Żaden pro­rok nie jest

Przeczytaj więcej »
Chrystus nauczający w Kafarnaum

Trzeci Tydzień Zwykły 28 I – 2 II 2019

NIEDZIELA: Ne 8,1–4a.5–6.8–10; 1 Kor 12,12–30 Ewan­ge­lia Łk 1,1–4;4,14–21 Sło­wa Pisma speł­ni­ły się na Chry­stu­sie Wie­lu już sta­ra­ło się uło­żyć opo­wia­da­nie o zda­rze­niach, któ­re się doko­na­ły pośród nas, tak jak je prze­ka­za­li ci, któ­rzy od począt­ku byli naocz­ny­mi świad­ka­mi i słu­ga­mi sło­wa. Posta­no­wi­łem więc i ja zba­dać dokład­nie wszyst­ko od pierw­szych chwil i opi­sać ci po kolei, dostoj­ny Teo­fi­lu, abyś się mógł prze­ko­nać o cał­ko­wi­tej pew­no­ści nauk, któ­rych ci udzie­lo­no. W owym cza­sie: Jezus powró­cił w mocy Ducha do Gali­lei, a wieść o Nim roze­szła się po całej oko­li­cy.

Przeczytaj więcej »
Pierwszy Cud Jezusa/Fot. Wikimedia Commons

Drugi Tydzień Zwykły 21 – 26 I 201

NIEDZIELA: Iz 62,1–5; 1 Kor 12,4–11; J 2,1–12 Kolej­na nie­dzie­la przy­no­si znów nową odsło­nę Pana. Odsło­nił się mędr­com w Betle­jem, gdy po tru­dach podró­ży mogli zoba­czyć Dzie­cię i zło­żyć Mu hołd uwiel­bie­nia. Odsło­nił się świa­tu, gdy Jan doko­nu­jąc chrztu oznaj­mił: „Oto Bara­nek Boży”. Odsło­nił się raz jesz­cze w Kanie Gali­lej­skiej, gdy prze­mie­nił wodę w wino. Za każ­dym razem Pan odsła­niał się, bo ktoś uwie­rzył i inni mogli dro­gą wia­ry podą­żyć. Pan odsła­niał się jesz­cze wie­le razy. I odsła­nia się wciąż każ­de­mu czło­wie­ko­wi. Mędr­cy z Betle­jem, Jan Chrzci­ciel znad Jor­da­nu

Przeczytaj więcej »