Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Pater_noster/wikipedia commons

Siedemnasty Tydzień Zwykły 29 VII – 3 VIII 2019

NIEDZIELA: Rdz 18,20–32; Kol 2,12–14; Łk 11,1–13 Ewan­ge­lia Łk 11,1–13 Chry­stus uczy modli­twy Gdy Jezus prze­by­wał w jakimś miej­scu na modli­twie i skoń­czył ją, rzekł jeden z uczniów do Nie­go: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swo­ich uczniów. A On rzekł do nich: Kie­dy się modli­cie, mów­cie: Ojcze, niech się świę­ci Two­je imię; niech przyj­dzie Two­je kró­le­stwo. Nasze­go chle­ba powsze­dnie­go dawaj nam na każ­dy dzień, i prze­bacz nam nasze grze­chy, bo i my prze­ba­czy­my każ­de­mu, kto nam zawi­ni; i nie dopuść, byśmy

Przeczytaj więcej »
Chrystus Maria Marta/ fot. Wikipedia Commons

Szesnasty Tydzień Zwykły 22 – 27 VII 2019

NIEDZIELA: Rdz 18,1–10a; Kol 1,24–28 Ewan­ge­lia Łk 10,38–42 Mar­ta i Maria przyj­mu­ją Chry­stu­sa Jezus przy­szedł do pew­nej wsi. Tam nie­ja­ka nie­wia­sta, imie­niem Mar­ta, przy­ję­ła Go do swe­go domu. Mia­ła ona sio­strę, imie­niem Maria, któ­ra sia­dła u nóg Pana i przy­słu­chi­wa­ła się Jego mowie. Nato­miast Mar­ta uwi­ja­ła się koło roz­ma­itych posług. Przy­stą­pi­ła więc do Nie­go i rze­kła: Panie, czy Ci to obo­jęt­ne, że moja sio­stra zosta­wi­ła mnie samą przy usłu­gi­wa­niu? Powiedz jej, żeby mi pomo­gła. A Pan jej odpo­wie­dział: Mar­to, Mar­to, trosz­czysz się i nie­po­ko­isz o wie­le,

Przeczytaj więcej »
Grosz czynszowy

Czternasty Tydzień Zwykły 8 – 13 VII 2019

NIEDZIELA: Iz 66,10–14c; Ga 6,14–18 Ewan­ge­lia Łk 10, 1–12.17–20 Pokój kró­le­stwa Boże­go Jezus wyzna­czył jesz­cze innych, sie­dem­dzie­się­ciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każ­de­go mia­sta i miej­sco­wo­ści, dokąd sam przyjść zamie­rzał. Powie­dział też do nich: Żni­wo wpraw­dzie wiel­kie, ale robot­ni­ków mało; pro­ście więc Pana żni­wa, żeby wypra­wił robot­ni­ków na swo­je żni­wo. Idź­cie, oto was posy­łam jak owce mię­dzy wil­ki. Nie noście z sobą trzo­sa ani tor­by, ani san­da­łów; i niko­go w dro­dze nie pozdra­wiaj­cie. Gdy do jakie­go domu wej­dzie­cie, naj­pierw mów­cie:

Przeczytaj więcej »
Jezus/fot. pixabay.pl

Trzynasty Tydzień Zwykły 1 – 6 VII 2015

NIEDZIELA: Krl 19,16b.19–21; Ga 5, 1.13–18 Ewan­ge­lia Łk 9,51–62 Trze­ba porzu­cić wszyst­ko, aby iść za Jezu­sem Gdy dopeł­niał się czas wzię­cia Jezu­sa z tego świa­ta, posta­no­wił udać się do Jero­zo­li­my i wysłał przed sobą posłań­ców. Ci wybra­li się w dro­gę i przy­szli do pew­ne­go mia­stecz­ka sama­ry­tań­skie­go, by Mu przy­go­to­wać pobyt. Nie przy­ję­to Go jed­nak, ponie­waż zmie­rzał do Jero­zo­li­my. Widząc to, ucznio­wie Jakub i Jan rze­kli: Panie, czy chcesz, a powie­my, żeby ogień spadł z nie­ba i znisz­czył ich? Lecz On odwró­ciw­szy się zabro­nił im. I uda­li się do inne­go

Przeczytaj więcej »
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Dwunasty Tydzień Zwykły 24 – 29 VI 2019

NIEDZIELA: Za 12,10–11; Ga 3,26–29 Ewan­ge­lia Łk 9,18–24 Wyzna­nie wia­ry w Chry­stu­sa i zapo­wiedź męki Gdy Jezus modlił się na osob­no­ści, a byli z Nim ucznio­wie, zwró­cił się do nich z zapy­ta­niem: Za kogo uwa­ża­ją Mnie tłu­my? Oni odpo­wie­dzie­li: Za Jana Chrzci­cie­la; inni za Elia­sza; jesz­cze inni mówią, że któ­ryś z daw­nych pro­ro­ków zmar­twych­wstał. Zapy­tał ich: A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie? Piotr odpo­wie­dział: Za Mesja­sza Boże­go. Wte­dy suro­wo im przy­ka­zał i napo­mniał ich, żeby niko­mu o tym nie mówi­li. I dodał: Syn Czło­wie­czy musi wie­le wycier­pieć: będzie odrzu­co­ny przez

Przeczytaj więcej »
URCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Jedenasty Tydzień Zwykły 17 – 22 VI 2019

NIEDZIELA: Prz 8,22–31; Rz 5,1–5 Ewan­ge­lia J 16,12–15 Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi Jezus powie­dział swo­im uczniom: Jesz­cze wie­le mam wam do powie­dze­nia, ale teraz jesz­cze znieść nie może­cie. Gdy zaś przyj­dzie On, Duch Praw­dy, dopro­wa­dzi was do całej praw­dy. Bo nie będzie mówił od sie­bie, ale powie wszyst­ko, cokol­wiek sły­szy, i oznaj­mi wam rze­czy przy­szłe. On Mnie oto­czy chwa­łą, ponie­waż z moje­go weź­mie i wam oznaj­mi. Wszyst­ko, co ma Ojciec, jest moje. Dla­te­go powie­dzia­łem, że z moje­go bie­rze

Przeczytaj więcej »
Jezus daje Ducha Świętego

Ósmy Tydzień Wielkanocny 10 — 15VI 2019

NIEDZIELA: Dz 2,1–12; 1 Kor 12,3b–7.12–13 Ewan­ge­lia J 20,19–23 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Jezus daje Ducha Świę­te­go Wie­czo­rem w dniu zmar­twych­wsta­nia, tam gdzie prze­by­wa­li ucznio­wie, drzwi były zamknię­te z oba­wy przed Żyda­mi. Przy­szedł Jezus, sta­nął pośrod­ku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powie­dziaw­szy, poka­zał im ręce i bok. Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go. Któ­rym odpu­ści­cie grze­chy, są

Przeczytaj więcej »
Wniebowstąpienie 2

Siódmy Tydzień Wielkanocny 3 – 8 VI 2019

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 4,1–13 Ewan­ge­lia Mk 16,15–20 Jezus został wzię­ty do nie­ba i zasiadł po pra­wi­cy Boga Jezus uka­zaw­szy się Jede­na­stu powie­dział do nich: Idź­cie na cały świat i gło­ście Ewan­ge­lię wszel­kie­mu stwo­rze­niu. Kto uwie­rzy i przyj­mie chrzest, będzie zba­wio­ny; a kto nie uwie­rzy, będzie potę­pio­ny. Tym zaś, któ­rzy uwie­rzą, te zna­ki towa­rzy­szyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzu­cać, nowy­mi języ­ka­mi mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśli­by co zatru­te­go wypi­li, nie będzie im szko­dzić. Na cho­rych ręce kłaść będą i ci

Przeczytaj więcej »
Duch Święty nauczy was wszystkiego/ Fot.: ks. Z. Pytel

Szósty Tydzień Wielkanocny 26 V – 1 VI 2019

NIEDZIELA: Dz 15,1–2.22–29; Ap 21,10–14.22–23 Ewan­ge­lia J 14,23–29 Duch Świę­ty nauczy was wszyst­kie­go Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Jeśli Mnie kto miłu­je, będzie zacho­wy­wał moją naukę, a Ojciec mój umi­łu­je go, i przyj­dzie­my do nie­go, i będzie­my w nim prze­by­wać. Kto Mnie nie miłu­je, ten nie zacho­wu­je słów moich. A nauka, któ­rą sły­szy­cie, nie jest moja, ale Tego, któ­ry Mnie posłał, Ojca. To wam powie­dzia­łem prze­by­wa­jąc wśród was. A Pocie­szy­ciel, Duch Świę­ty, któ­re­go Ojciec pośle w moim imie­niu, On was wszyst­kie­go nauczy i przy­po­mni wam wszyst­ko, co Ja wam

Przeczytaj więcej »
Przykazanie nowe

Piąty Tydzień Wielkanocny 20 – 25 V 2015

NIEDZIELA: Dz 14,21–27; Ap 21,1–5a; Ewan­ge­lia J 13,31–33a.34–35 Przy­ka­za­nie nowe Po wyj­ściu Juda­sza z wie­czer­ni­ka Jezus powie­dział: Syn Czło­wie­czy został teraz uwiel­bio­ny, a w Nim został Bóg uwiel­bio­ny. Jeże­li Bóg został w Nim uwiel­bio­ny, to Bóg uwiel­bi Go tak­że w sobie samym, i zaraz Go uwiel­bi. Dzie­ci, jesz­cze krót­ko jestem z wami. Będzie­cie Mnie szu­kać, ale jak to Żydom powie­dzia­łem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie może­cie. Daję wam przy­ka­za­nie nowe, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; żeby­ście i wy tak

Przeczytaj więcej »