Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Pełna Łaski

Drugi Tydzień Adwentu 9 – 14 XII 2019

NIEDZIELA: Rdz 3,9–15; Ef 1,3–6.11–12 Ewan­ge­lia Łk 1,26–38 Bądź pozdro­wio­na, peł­na łaski, Pan z Tobą. Bóg posłał anio­ła Gabrie­la do mia­sta w Gali­lei, zwa­ne­go Naza­ret, do Dzie­wi­cy poślu­bio­nej mężo­wi, imie­niem Józef, z rodu Dawi­da; a Dzie­wi­cy było na imię Mary­ja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdro­wio­na, peł­na łaski, Pan z Tobą, bło­go­sła­wio­na jesteś mię­dzy nie­wia­sta­mi. Ona zmie­sza­ła się na te sło­wa i roz­wa­ża­ła, co mia­ło­by zna­czyć to pozdro­wie­nie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Mary­jo, zna­la­złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i poro­dzisz Syna,

Przeczytaj więcej »
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Trzydziesty Czwarty Tydzień Zwykły 25 – 30 XI 2019 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

NIEDZIELA: 2 Sm 5,1–3; Kol 1,12–20 Ewan­ge­lia Łk 23,35–43 Jezu wspo­mnij na mnie, gdy przyj­dziesz do swe­go kró­le­stwa Gdy ukrzy­żo­wa­no Jezu­sa, lud stał i patrzył. Lecz człon­ko­wie Wyso­kiej Rady drwią­co mówi­li: Innych wyba­wiał, niech­że teraz sie­bie wyba­wi, jeśli On jest Mesja­szem, Wybrań­cem Bożym. Szy­dzi­li z Nie­go i żoł­nie­rze; pod­cho­dzi­li do Nie­go i poda­wa­li Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś kró­lem żydow­skim, wybaw sam sie­bie. Był tak­że nad Nim napis w języ­ku grec­kim, łaciń­skim i hebraj­skim: “To jest król żydow­ski”. Jeden ze zło­czyń­ców, któ­rych tam powie­szo­no, urą­gał Mu:

Przeczytaj więcej »
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Trzydziesty Trzeci Tydzień Zwykły 18– 23 XI 2019

NIEDZIELA: Ml 3,19–20a; 2 Tes 3,7–12 Ewan­ge­lia Łk 21,5–19 Jezus zapo­wia­da prze­śla­do­wa­nia swo­ich wyznaw­ców Gdy nie­któ­rzy mówi­li o świą­ty­ni, że jest przy­ozdo­bio­na pięk­ny­mi kamie­nia­mi i dara­mi, Jezus powie­dział: Przyj­dzie czas, kie­dy z tego, na co patrzy­cie, nie zosta­nie kamień na kamie­niu, któ­ry by nie był zwa­lo­ny. Zapy­ta­li Go: Nauczy­cie­lu, kie­dy to nastą­pi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpo­wie­dział: Strzeż­cie się, żeby was nie zwie­dzio­no. Wie­lu bowiem przyj­dzie pod moim imie­niem i będą mówić: “Ja jestem” oraz “nad­szedł czas”. Nie chodź­cie za

Przeczytaj więcej »
Saduceusze, ewangelia Łk. 20,27-38

Trzydziesty Drugi Tydzień Zwykły 11 – 16 XI 2019

NIEDZIELA: 2 Mch 7,1–2.9–14; 2 Tes 2,16–3,5 Ewan­ge­lia Łk 20,27–38 Udu­cho­wio­ne życie zmar­twych­wsta­łych Pode­szło do Jezu­sa kil­ku sadu­ce­uszów, któ­rzy twier­dzą, że nie ma zmar­twych­wsta­nia, i zagad­nę­li Go w ten spo­sób: Nauczy­cie­lu, Moj­żesz tak nam prze­pi­sał: “Jeśli umrze czyjś brat, któ­ry miał żonę, a był bez­dziet­ny, niech jego brat weź­mie wdo­wę i niech wzbu­dzi potom­stwo swe­mu bra­tu”. Otóż było sied­miu bra­ci. Pierw­szy wziął żonę i umarł bez­dziet­nie. Wziął ją dru­gi, a potem trze­ci, i tak wszy­scy pomar­li, nie zosta­wiw­szy dzie­ci. W koń­cu umar­ła ta kobie­ta. Przy zmar­twych­wsta­niu więc któ­re­go z nich będzie

Przeczytaj więcej »
Zacheusz

Trzydziesty Pierwszy Tydzień Zwykły 4–9 XI 2019

NIEDZIELA: Mdr 11,22–12,2; 2 Tes 1,11–2,2 Ewan­ge­lia Łk 19,1–10 Syn Czło­wie­czy przy­szedł szu­kać i zba­wić to, co zgi­nę­ło Jezus wszedł do Jery­cha i prze­cho­dził przez mia­sto. A był tam pewien czło­wiek, imie­niem Zache­usz, zwierzch­nik cel­ni­ków i bar­dzo boga­ty. Chciał on koniecz­nie zoba­czyć Jezu­sa, kto to jest, ale nie mógł z powo­du tłu­mu, gdyż był niskie­go wzro­stu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko­mo­rę, aby móc Go ujrzeć, tam­tę­dy bowiem miał prze­cho­dzić. Gdy Jezus przy­szedł na to miej­sce, spoj­rzał w górę i rzekł do nie­go: Zache­uszu, zejdź pręd­ko, albo­wiem

Przeczytaj więcej »
Wypędzenie przekupniów

Trzydziesty Tydzień Zwykły 28 X – 2 XI 2019

NIEDZIELA:  Ez 47, 1–2. 8–9. 12; Ef 2, 19–22 Ewan­ge­lia  J 2, 13–22 Zbli­ża­ła się pora Pas­chy żydow­skiej i Jezus udał się do Jero­zo­li­my. W świą­ty­ni napo­tkał tych, któ­rzy sprze­da­wa­li woły, baran­ki i gołę­bie, oraz sie­dzą­cych za sto­ła­mi ban­kie­rów. Wów­czas spo­rzą­dziw­szy sobie bicz ze sznur­ków, powy­pę­dzał wszyst­kich ze świą­ty­ni, tak­że baran­ki i woły, poroz­rzu­cał mone­ty ban­kie­rów, a sto­ły powyw­ra­cał. Do tych zaś, któ­rzy sprze­da­wa­li gołę­bie, rzekł: Weź­cie to stąd, a nie rób­cie z domu mego Ojca tar­go­wi­ska. Ucznio­wie Jego przy­po­mnie­li sobie, że napi­sa­no: „Gor­li­wość o dom Twój poże­ra Mnie”.

Przeczytaj więcej »
Wytrwałość w modlitwie

Dwudziesty Dziewiąty Tydzień Zwykły 21 – 26 X 2019

Nie­dzie­la   Wj 17,8–13; 2 Tm 3,14–4,2 Ewan­ge­lia Łk 18,1–8 Wytrwa­łość w modli­twie Jezus opo­wie­dział swo­im uczniom przy­po­wieść o tym, że zawsze powin­ni się modlić i nie usta­wać: W pew­nym mie­ście żył sędzia, któ­ry Boga się nie bał i nie liczył się z ludź­mi. W tym samym mie­ście żyła wdo­wa, któ­ra przy­cho­dzi­ła do nie­go z proś­bą: „Obroń mnie przed moim prze­ciw­ni­kiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do sie­bie: „Cho­ciaż Boga się nie boję ani się z ludź­mi nie liczę, to jed­nak ponie­waż naprzy­krza mi się ta wdo­wa, wezmę

Przeczytaj więcej »
Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Dwudziesty Ósmy Tydzień Zwykły 14 – 19 X 2019

NIEDZIELA: 2 Krl 5, 14–17; 2 Tm2, 8–13 Ewan­ge­lia Łk 17,11–19 Wia­ra uzdro­wio­ne­go cudzo­ziem­ca Sta­ło się, że Jezus zmie­rza­jąc do Jero­zo­li­my prze­cho­dził przez pogra­ni­cze Sama­rii i Gali­lei. Gdy wcho­dził do pew­nej wsi, wyszło naprze­ciw Nie­go dzie­się­ciu trę­do­wa­tych. Zatrzy­ma­li się z dale­ka i gło­śno zawo­ła­li: Jezu­sie, Mistrzu, uli­tuj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idź­cie, pokaż­cie się kapła­nom. A gdy szli, zosta­li oczysz­cze­ni. Wte­dy jeden z nich widząc, że jest uzdro­wio­ny, wró­cił chwa­ląc Boga dono­śnym gło­sem, upadł na twarz do nóg Jego i dzię­ko­wał Mu. A był

Przeczytaj więcej »
Służyć z pokorą

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły 7 – 12 X 2019

Nie­dzie­la: Ha 1,2–3; 2,2–4; 2 Tm 1,6–8.13–14 Ewan­ge­lia Łk 17,5–10 Słu­żyć z poko­rą Apo­sto­ło­wie pro­si­li Pana: Przy­mnóż nam wia­ry. Pan rzekł: Gdy­by­ście mie­li wia­rę jak ziarn­ko gor­czy­cy, powie­dzie­li­by­ście tej mor­wie: „Wyrwij się z korze­niem i prze­sadź się w morze”, a była­by wam posłusz­na. Kto z was mając słu­gę, któ­ry orze lub pasie, powie mu, gdy on wró­ci z pola: „Pójdź i siądź do sto­łu”? Czy nie powie mu raczej: „Przy­go­tuj mi wie­cze­rzę, prze­pasz się i usłu­guj mi, aż zjem i napi­ję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dzię­ku­je słu­dze za

Przeczytaj więcej »
Łazarz przed bramą bogacza, Fiodor Bronnikow, 1886r.

Dwudziesty Szósty Tydzień Zwykły 30 IX – 5 X 2019

NIEDZIELA: Am 6,1a.4–7; 1 Tm 6,11–16; Ewan­ge­lia Łk 16,19–31 Przy­po­wieść o boga­czu i Łaza­rzu Jezus powie­dział do fary­ze­uszów: Żył pewien czło­wiek boga­ty, któ­ry ubie­rał się w pur­pu­rę i bisior i dzień w dzień świet­nie się bawił. U bra­my jego pała­cu leżał żebrak okry­ty wrzo­da­mi, imie­niem Łazarz. Pra­gnął on nasy­cić się odpad­ka­mi ze sto­łu boga­cza; nad­to i psy przy­cho­dzi­ły i liza­ły jego wrzo­dy. Umarł żebrak i anio­ło­wie zanie­śli go na łono Abra­ha­ma. Umarł tak­że bogacz i został pogrze­ba­ny. Gdy w Otchła­ni, pogrą­żo­ny w mękach, pod­niósł oczy, ujrzał z dale­ka Abra­ha­ma i Łaza­rza na jego łonie. I zawo­łał: „Ojcze

Przeczytaj więcej »