Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Przykazanie nowe

Piąty Tydzień Wielkanocny 20 – 25 V 2015

NIEDZIELA: Dz 14,21–27; Ap 21,1–5a; Ewan­ge­lia J 13,31–33a.34–35 Przy­ka­za­nie nowe Po wyj­ściu Juda­sza z wie­czer­ni­ka Jezus powie­dział: Syn Czło­wie­czy został teraz uwiel­bio­ny, a w Nim został Bóg uwiel­bio­ny. Jeże­li Bóg został w Nim uwiel­bio­ny, to Bóg uwiel­bi Go tak­że w sobie samym, i zaraz Go uwiel­bi. Dzie­ci, jesz­cze krót­ko jestem z wami. Będzie­cie Mnie szu­kać, ale jak to Żydom powie­dzia­łem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie może­cie. Daję wam przy­ka­za­nie nowe, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; żeby­ście i wy tak

Przeczytaj więcej »
Jezus Pasterz/fot. www.pixabay.com

Czwarty Tydzień Wielkanocny 13 – 18 V 2019

NIEDZIELA: Dz 13, 14.43–52; Ap 7, 9.14b-17 Ewan­ge­lia J 10,27–30 Jezus daje swo­im  owcom życie wiecz­ne Jezus powie­dział: Moje owce słu­cha­ją mego gło­su, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne. Nie zgi­ną one na wie­ki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, któ­ry Mi je dał, jest więk­szy od wszyst­kich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy. Jezus, dobry Pasterz mówi o słu­cha­niu Jego gło­su, ocze­ku­je też posłu­szeń­stwa. Zazna­cza przy tym,

Przeczytaj więcej »
Pójdź za mną/www.pixabay.com

Trzeci Tydzień Wielkanocny 6 – 11 V 2019

NIEDZIELA: Dz 5, 27b-32. 40b-41; Ap 5, 11–14; Ewan­ge­lia J 21,1–19 Trze­cie zja­wie­nie się Zmar­twych­wsta­łe­go Apo­sto­łom Jezus uka­zał się zno­wu nad Morzem Tybe­riadz­kim. A uka­zał się w ten spo­sób: Byli razem Szy­mon Piotr, Tomasz, zwa­ny Didy­mos, Nata­na­el z Kany Gali­lej­skiej, syno­wie Zebe­de­usza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szy­mon Piotr powie­dział do nich: Idę łowić ryby. Odpo­wie­dzie­li mu: Idzie­my i my z tobą. Wyszli więc i wsie­dli do łodzi, ale tej nocy nic nie zło­wi­li. A gdy ranek zaświ­tał, Jezus sta­nął na brze­gu. Jed­nak­że ucznio­wie nie wie­dzie­li, że

Przeczytaj więcej »
Zmartwychwstanie

Pierwszy Tydzień Wielkanocny: 22 – 27 IV 2019

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Dz 10,34a.37–43; Kol 1–4 lub Kor 5, 6b–8 Ewan­ge­lia J 20,1–9 Apo­sto­ło­wie przy gro­bie Zmar­twych­wsta­łe­go Pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, wcze­snym ran­kiem, gdy jesz­cze było ciem­no, Maria Mag­da­le­na uda­ła się do gro­bu i zoba­czy­ła kamień odsu­nię­ty od gro­bu. Pobie­gła więc i przy­by­ła do Szy­mo­na Pio­tra i do dru­gie­go ucznia, któ­re­go Jezus miło­wał, i rze­kła do nich: Zabra­no Pana z gro­bu i nie wie­my, gdzie Go poło­żo­no. Wyszedł więc Piotr i ów dru­gi uczeń i szli do gro­bu. Bie­gli oni oby­dwaj razem, lecz ów dru­gi uczeń wyprze­dził Pio­tra

Przeczytaj więcej »
Tintoretto, La crocifissione, Sala dell'albergo, Scuola di San Rocco, Venezia

Wielki Tydzień 15 – 20 IV 2019

Nie­dzie­la Pal­mo­wa czy­li Męki Pań­skiej Iz 50, 4–7; Flp 2, 6–11 Ewan­ge­lia Łk 23,1–49 Męka nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa według świę­te­go Łuka­sza Jezus przed Piła­tem Star­si ludu, arcy­ka­pła­ni i ucze­ni w Piśmie powsta­li i popro­wa­dzi­li Jezu­sa przed Piła­ta. Tam zaczę­li oskar­żać Go: — Stwier­dzi­li­śmy, że ten czło­wiek pod­bu­rza nasz naród, że odwo­dzi od pła­ce­nia podat­ków Ceza­ro­wi i że sie­bie poda­je za Mesja­­sza-Kró­­la. Piłat zapy­tał Go: — Czy Ty jesteś kró­lem żydow­skim? Jezus odpo­wie­dział mu: — Tak, Ja nim jestem. Piłat więc oświad­czył arcy­ka­pła­nom i tłu­mom:

Przeczytaj więcej »
Od tej chwili już nie grzesz

Piąty Tydzień Wielkiego Postu 8 – 13 IV 2019

NIEDZIELA: Iz43, 16–21; Flp 3, 8–14 Ewan­ge­lia J 8, 1–11 Od tej chwi­li już nie grzesz Jezus udał się na Górę Oliw­ną, ale o brza­sku zja­wił się znów w świą­ty­ni. Wszy­stek lud scho­dził się do Nie­go, a On usiadł­szy nauczał. Wów­czas ucze­ni w Piśmie i fary­ze­usze przy­pro­wa­dzi­li do Nie­go kobie­tę, któ­rą pochwy­co­no na cudzo­łó­stwie, a posta­wiw­szy ją na środ­ku, powie­dzie­li do Nie­go: Nauczy­cie­lu, kobie­tę tę dopie­ro pochwy­co­no na cudzo­łó­stwie. W Pra­wie Moj­żesz naka­zał nam takie kamie­no­wać. A Ty co mówisz? Mówi­li to wysta­wia­jąc Go na pró­bę, aby mie­li o co

Przeczytaj więcej »
Przypowieść o synu marnotrawnym

Czwarty Tydzień Wielkiego Postu 1 – 6 IV 2019

NIEDZIELA: Joz 5,9a.10–12; 2 Kor 5,17–21 Ewan­ge­lia Łk 15,1–3.11–32 Przy­po­wieść o synu mar­no­traw­nym W owym cza­sie zbli­ża­li się do Jezu­sa wszy­scy cel­ni­cy i grzesz­ni­cy, aby Go słu­chać. Na to szem­ra­li fary­ze­usze i ucze­ni w Piśmie: Ten przyj­mu­je grzesz­ni­ków i jada z nimi. Opo­wie­dział im wte­dy nastę­pu­ją­cą przy­po­wieść: Pewien czło­wiek miał dwóch synów. Młod­szy z nich rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część mająt­ku, któ­ra na mnie przy­pa­da”. Podzie­lił więc mają­tek mię­dzy nich. Nie­dłu­go potem młod­szy syn, zebraw­szy wszyst­ko, odje­chał w dale­kie stro­ny i tam roz­trwo­nił swój mają­tek, żyjąc roz­rzut­nie. A

Przeczytaj więcej »
Ewangelia Drzewo Oliwne

Trzeci Tydzień Wielkiego Postu 25 – 30 III 2019

NIEDZIELA: Wj 3,1–8a.13–15; 1 Kor 10,1–6.10–12 Ewan­ge­lia Łk 13,1–9 Jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie W tym cza­sie przy­szli nie­któ­rzy i donie­śli Jezu­so­wi o Gali­lej­czy­kach, któ­rych krew Piłat zmie­szał z krwią ich ofiar. Jezus im odpo­wie­dział: Czyż myśli­cie, że ci Gali­lej­czy­cy byli więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Gali­lei, że to ucier­pie­li? Bynaj­mniej, powia­dam wam; lecz jeśli się nie nawró­ci­cie, wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie. Albo myśli­cie, że owych osiem­na­stu, na któ­rych zwa­li­ła się wie­ża w Siloe i zabi­ła ich, było więk­szy­mi grzesz­ni­ka­mi niż inni miesz­kań­cy Jero­zo­li­my? Bynaj­mniej,

Przeczytaj więcej »
Przemienienie Pańskie

Drugi Tydzień Wielkiego Postu 18 – 23 III 2019

NIEDZIELA: Rdz 15,5–12.17–18; Flp 3,20–4,1 Ewan­ge­lia Łk 9,28b-36 Prze­mie­nie­nie Pań­skie Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jana i Jaku­ba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twa­rzy się odmie­nił, a Jego odzie­nie sta­ło się lśnią­co bia­łe. A oto dwóch mężów roz­ma­wia­ło z Nim. Byli to Moj­żesz i Eliasz. Uka­za­li się oni w chwa­le i mówi­li o Jego odej­ściu, któ­re­go miał doko­nać w Jero­zo­li­mie. Tym­cza­sem Piotr i towa­rzy­sze snem byli zmo­rze­ni. Gdy się ock­nę­li, ujrze­li Jego chwa­łę i oby­dwóch mężów, sto­ją­cych przy Nim. Gdy oni odcho­dzi­li od Nie­go, Piotr rzekł

Przeczytaj więcej »
Kuszenie Jezusa

Pierwszy Tydzień Wielkiego Postu 11 – 16 III 2019

NIEDZIELA: Pwt 26,4–10; Rz 10,8–13 Ewan­ge­lia  Łk 4,1–13 Jezus prze­by­wał w Duchu Świę­tym na pusty­ni i był kuszo­ny Jezus pełen Ducha Świę­te­go powró­cił znad Jor­da­nu i czter­dzie­ści dni prze­by­wał w Duchu na pusty­ni, gdzie był kuszo­ny przez dia­bła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upły­wie poczuł głód. Rzekł Mu wte­dy dia­beł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamie­nio­wi, żeby się stał chle­bem”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Napi­sa­ne jest: Nie samym chle­bem żyje czło­wiek”. Wów­czas wypro­wa­dził Go w górę, poka­zał Mu w jed­nej chwi­li wszyst­kie kró­le­stwa świa­ta

Przeczytaj więcej »