Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Papież Franciszek

Przyjdź królestwo Twoje!

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Dru­gim wezwa­niem, któ­rym zwra­ca­my się do Boga odma­wia­jąc „Ojcze nasz” są sło­wa „przyjdź kró­le­stwo Two­je” (Mt 6,10). Po proś­bie, by uświę­co­ne było Jego imię, czło­wiek wie­rzą­cy wyra­ża pra­gnie­nie, by jak naj­szyb­ciej nade­szło Jego kró­le­stwo. Pra­gnie­nie to wypły­nę­ło, że tak powiem, z ser­ca same­go Chry­stu­sa, któ­ry roz­po­czął swo­je prze­po­wia­da­nie w Gali­lei, ogła­sza­jąc: „Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15). (…) Każ­dy jest zapro­szo­ny do wia­ry w „Ewan­ge­lię”: pano­wa­nie Boga dla Jego dzie­ci

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Ojcze, święć się imię Twoje

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W naszej dro­dze odkry­wa­nia modli­twy „Ojcze nasz” zgłę­bi­my dzi­siaj pierw­szą z jej sied­miu próśb, czy­li „święć się imię Two­je”. Ist­nie­je sie­dem próśb „Ojcze nasz”, któ­re łatwo moż­na podzie­lić na dwie pod­gru­py. W cen­trum trzech pierw­szych znaj­du­je się „Ty” Boga Ojca; w pozo­sta­łych czte­rech w cen­trum jest „my” i nasze ludz­kie potrze­by. W pierw­szej czę­ści Jezus wpro­wa­dza nas w swo­je pra­gnie­nia, z któ­rych wszyst­kie są skie­ro­wa­ne do Ojca: „święć się imię Two­je, przyjdź Kró­le­stwo Two­je, bądź wola Two­ja”. W dru­giej to On wcho­dzi w nasze poło­że­nie i wyra­ża nasze

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Bóg jest naszym Ojcem

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­uje­my kate­che­zy na temat „Ojcze nasz”. Pierw­szym kro­kiem każ­dej modli­twy chrze­ści­jań­skiej jest wej­ście w tajem­ni­cę ojco­stwa Boga. (…) Jeśli chcę się modlić, to muszę uznać, że Bóg jest moim ojcem i zaczy­na się tajem­ni­ca. Aby zro­zu­mieć jak bar­dzo Bóg jest naszym ojcem, myśli­my o posta­ciach naszych rodzi­ców, ale zawsze musi­my je „udo­sko­na­lić”, oczy­ścić. Mówi o tym rów­nież Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go: „Oczysz­cze­nie ser­ca doty­czy powsta­łych w naszej histo­rii oso­bi­stej i kul­tu­ro­wej wyobra­żeń ojca lub mat­ki, któ­re wpły­wa­ją na naszą rela­cję do Boga” (nr 2779).

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

W tekście „Ojcze nasz” nie ma słowa „ja”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Kon­ty­nu­uje­my nasze sta­ra­nia, by coraz lepiej nauczyć się modlić, tak jak nas nauczył Pan Jezus. Powie­dział On: kie­dy się modlisz, wejdź w ciszę twe­go poko­ju, wyco­faj się ze świa­ta i zwróć się ku Bogu, nazy­wa­jąc go „Ojcem!”. Jezus chce, żeby Jego ucznio­wie nie byli jak obłud­ni­cy, któ­rzy modlą się wysta­jąc na pla­cach, chcąc być podzi­wia­ny­mi przez ludzi (por. Mt 6,5). Jezus nie chce hipo­kry­zji. Praw­dzi­wa modli­twa to taka, któ­ra odby­wa się w tajem­ni­cy sumie­nia, w ser­cu, nie­prze­nik­nio­na, widzial­na tyl­ko

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Podróż do Emiratów „niespodzianką” Boga

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! W minio­nych dniach odby­łem krót­ką podróż apo­stol­ską do Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tów Arab­skich; krót­ką, ale waż­ną, któ­ra nawią­zu­jąc do spo­tka­nia w 2017 roku w Al-Azhar w Egip­cie, sta­no­wi nową kar­tę w histo­rii dia­lo­gu mię­dzy chrze­ści­jań­stwem a isla­mem i wysił­ku krze­wie­nia poko­ju na świe­cie w opar­ciu o ludz­kie bra­ter­stwo. Po raz pierw­szy Papież udał się na Pół­wy­sep Arab­ski. A Opatrz­ność zechcia­ła, aby był to papież imie­niem Fran­ci­szek, 800 lat po wizy­cie św. Fran­cisz­ka z Asy­żu u suł­ta­na Mali­ka al-Kami­­la. Czę­sto pod­czas tej podró­ży myśla­łem o świę­tym Fran­cisz­ku. (…) Ser­decz­nie dzię­ku­ję

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Młodzi chrześcijanie są zaczynem pokoju w świecie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj będę z wami mówił o podró­ży apo­stol­skiej, któ­rą odby­łem w minio­nych dniach do Pana­my. (…) Pew­na rzecz wywar­ła na mnie wiel­kie wra­że­nie: gdy prze­jeż­dżał papa­mo­bil ludzie bra­li w ramio­na dzie­ci i wyno­si­li je do góry, jak­by chcąc powie­dzieć: oto moja duma, to jest moja przy­szłość i poka­zy­wa­li dzie­ci. Było bar­dzo dużo dzie­ci oraz ojców i matek dum­nych ze swo­ich dzie­ci. Pomy­śla­łem: jak­że wie­le jest w tym geście god­no­ści! I jak­że jest on wymow­ny w obli­czu demo­gra­ficz­nej zimy, któ­rą prze­ży­wa­my w Euro­pie. Dumą tej rodzi­ny są dzie­ci. Zabez­pie­cze­niem

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W minio­ną nie­dzie­lę, w świę­to Chrztu Pań­skie­go, roz­po­czę­li­śmy „zwy­kły” okres litur­gicz­ny: czas w któ­rym mamy iść za Jezu­sem w Jego życiu publicz­nym, w misji, dla któ­rej Ojciec posłał Go na świat. W dzi­siej­szej Ewan­ge­lii (por. J 2,1–11) znaj­du­je­my opis pierw­sze­go z cudów Jezu­sa, któ­re św. Jan Ewan­ge­li­sta nazy­wa „zna­ka­mi”, ponie­waż Jezus uczy­nił je nie po to, aby wzbu­dzić zadzi­wie­nie, lecz aby obja­wić miłość Ojca. Pierw­szy z tych cudow­nych zna­ków ma miej­sce w wio­sce Kana, w Gali­lei, pod­czas wese­la. Nie­przy­pad­ko­wo na począt­ku życia publicz­ne­go Jezu­sa umiej­sco­wio­na jest cere­mo­nia

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Mówmy „Ojcze nasz” jak dziecko w ramionach swego ojca

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­ując kate­che­zy na temat „Ojcze nasz”, dzi­siaj zacznie­my od spo­strze­że­nia, że w Nowym Testa­men­cie modli­twa zda­je się dążyć do tego, co istot­ne, aż po sku­pie­nie się na jed­nym sło­wie: Abbà, Ojcze. Wysłu­cha­li­śmy słów, któ­re św. Paweł napi­sał w Liście do Rzy­mian: „Nie otrzy­ma­li­ście prze­cież ducha nie­wo­li, by się zno­wu pogrą­żyć w bojaź­ni, ale otrzy­ma­li­ście ducha przy­bra­nia za synów, w któ­rym może­my wołać: Abbà, Ojcze!” (8,15). A do Gala­tów Apo­stoł mówi: „Na dowód tego, że jeste­ście syna­mi, Bóg wysłał do serc naszych Ducha

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Modlitwa zawsze zmienia rzeczywistość

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siej­sza kate­che­za odwo­łu­je się do Ewan­ge­lii św. Łuka­sza. (…) W tej kate­che­zie na temat „Ojcze nasz” widzi­my Jezu­sa przede wszyst­kim jako czło­wie­ka modli­twy, Jezus się modli. (…) Jezus modlił się pod­czas chrztu w Jor­da­nie, roz­ma­wiał z Ojcem przed pod­ję­ciem waż­nych decy­zji, czę­sto uda­wał się na miej­sca pustyn­ne, wsta­wiał się za Pio­trem, któ­ry wkrót­ce się Go zaprze: „Szy­mo­nie, Szy­mo­nie, oto sza­tan doma­gał się, żeby was prze­siać jak psze­ni­cę; ale Ja pro­si­łem za tobą, żeby nie usta­ła two­ja wia­ra” (Łk 22,31–32). Świa­do­mość,

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry i tak­że dobre­go roku! Kon­ty­nu­uje­my nasze kate­che­zy o modli­twie „Ojcze nasz”, w świe­tle nie­daw­no obcho­dzo­nej tajem­ni­cy Boże­go Naro­dze­nia. Ewan­ge­lia św. Mate­usza umiesz­cza tekst „Ojcze nasz” w miej­scu stra­te­gicz­nym, w cen­trum Kaza­nia na Górze (por 6,9–13). Tym­cza­sem obser­wuj­my sce­nę: Jezus wyszedł na wzgó­rze w pobli­żu jezio­ra, usiadł; wokół sie­bie ma krąg swo­ich naj­bliż­szych uczniów, a dalej wiel­ki tłum ano­ni­mo­wych twa­rzy. Wła­śnie to zróż­ni­co­wa­ne wiel­kie zgro­ma­dze­nie jako pierw­sze otrzy­mu­je „Ojcze nasz”. Jak wspo­mnia­łem, umiesz­cze­nie tej sce­ny jest bar­dzo zna­czą­ce; ponie­waż w tej dłu­giej nauce, któ­ra

Przeczytaj więcej »