Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Papież Franciszek

Ojcze, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­uje­my kate­che­zę na temat „Ojcze nasz”, docie­ra­jąc obec­nie do przed­ostat­nie­go wezwa­nia: „nie dopuść, aby­śmy ule­gli poku­sie” (Mt 6,13). Inna wer­sja mówi: „Nie pod­da­waj nas poku­sie”. (…) Jak wia­do­mo, ory­gi­nal­ne grec­kie wyra­że­nie zawar­te w Ewan­ge­lii trud­no prze­ło­żyć dokład­nie, a wszyst­kie współ­cze­sne tłu­ma­cze­nia są tro­chę kula­we. Co do jed­ne­go aspek­tu może­my być jed­nak zgod­ni: nie­za­leż­nie od tego, jak rozu­mie­my tekst, nale­ży wyklu­czyć, aby to Bóg był pro­ta­go­ni­stą pokus, sta­ją­cych na dro­dze czło­wie­ka. Tak jak­by Bóg cza­ił się, by zasta­wić swo­im dzie­ciom

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Jezusa obdarza nas miłosierdziem

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia (por. J 20,19–31) mówi nam, że w dzień Pas­chy Jezus uka­zał się wie­czo­rem swo­im uczniom w Wie­czer­ni­ku, przy­no­sząc trzy dary: pokój, radość, misję apo­stol­ską. Pierw­sze sło­wa, któ­re wypo­wia­da to: „Pokój wam” (w. 21). Zmar­twych­wsta­ły Pan przy­no­si auten­tycz­ny pokój, ponie­waż przez swo­ją ofia­rę na krzy­żu doko­nał pojed­na­nia mię­dzy Bogiem a ludz­ko­ścią i zwy­cię­żył grzech i śmierć – to wła­śnie jest pokój. Jego ucznio­wie jako pierw­si potrze­bo­wa­li tego poko­ju, ponie­waż po poj­ma­niu i śmier­ci Nauczy­cie­la popa­dli w zagu­bie­nie i lęk. Jezus sta­je pośród nich żywy i uka­zu­jąc

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Zmartwychwstanie Chrystusa – najbardziej wstrząsające wydarzenie w dziejach ludzkości

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dziś i przez cały ten tydzień trwa nadal w litur­gii, a tak­że w życiu, wiel­ka­noc­na radość zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. To cudow­ne zda­rze­nie upa­mięt­nia­li­śmy wczo­raj. W Wigi­lię Pas­chal­ną zabrzmia­ły sło­wa wypo­wie­dzia­ne przez anio­łów przy pustym gro­bie Chry­stu­sa. Kobie­tom, któ­re poszły do gro­bu o świ­cie pierw­sze­go dnia po sza­ba­cie, powie­dzie­li: „Dla­cze­go szu­ka­cie żyją­ce­go wśród umar­łych? Nie ma Go tutaj; zmar­twych­wstał” (Łk 24,5–6). Zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa sta­no­wi naj­bar­dziej wstrzą­sa­ją­ce wyda­rze­nie w dzie­jach ludz­ko­ści, zaświad­cza­ją­ce o zwy­cię­stwie Bożej miło­ści nad grze­chem i śmier­cią i dają­ce naszej nadziei na życie fun­da­ment tak solid­ny, jak

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Po proś­bie do Boga o chleb powsze­dni, modli­twa „Ojcze nasz” wkra­cza w obszar naszych rela­cji z inny­mi ludź­mi. Jezus uczy nas, byśmy pro­si­li Ojca: „Odpuść nam nasze winy, jak i my odpusz­cza­my naszym wino­waj­com” (Mt 6,12). Podob­nie jak potrze­bu­je­my chle­ba, tak też potrze­bu­je­my prze­ba­cze­nia. I to każ­de­go dnia. Chrze­ści­ja­nin, któ­ry się modli, pro­si Boga przede wszyst­kim o wyba­cze­nie swo­ich win, to zna­czy grze­chów i złych rze­czy, jakie uczy­nił. Jest to pierw­sza praw­da każ­dej modli­twy: gdy­śmy byli nawet ludź­mi dosko­na­ły­mi, gdy­by­śmy byli nawet kry­sta­licz­ny­mi świę­ty­mi,

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Byłem sługą nadziei

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W minio­ną sobo­tę i nie­dzie­lę odby­łem podróż apo­stol­ską do Maro­ka, na zapro­sze­nie Jego Wyso­ko­ści Kró­la Moham­me­da VI. (…) Nade wszyst­ko dzię­ku­ję Panu, któ­ry pozwo­lił mi pod­jąć kolej­ny krok na dro­dze dia­lo­gu i spo­tka­nia z muzuł­mań­ski­mi brać­mi i sio­stra­mi, aby być – jak mówi­ło mot­to podró­ży – „Słu­gą nadziei” w dzi­siej­szym świe­cie. Moja piel­grzym­ka podą­ży­ła śla­da­mi dwóch świę­tych: Fran­cisz­ka z Asy­żu i Jana Paw­ła II. 800 lat temu św. Fran­ci­szek zaniósł orę­dzie poko­ju i bra­ter­stwa suł­ta­no­wi al-Mali­­ko­­wi al-Kami­­lo­­wi; w 1985 r. Papież Woj­ty­ła zło­żył pamięt­ną wizy­tę w Maro­ku,

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siaj prze­ana­li­zu­je­my dru­gą część „Ojcze nasz”, w któ­rej przed­sta­wia­my Bogu nasze potrze­by. Ta dru­ga część zaczy­na się sło­wem, któ­re ma zapach życia powsze­dnie­go: chle­bem. Modli­twa Jezu­sa zaczy­na się od naglą­cej proś­by, któ­ra jest bar­dzo podob­na do bła­ga­nia żebra­ka: „Chle­ba nasze­go powsze­dnie­go daj nam dzi­siaj”. Modli­twa ta wywo­dzi się z oczy­wi­ste­go fak­tu, o któ­rym czę­sto zapo­mi­na­my, to zna­czy, że nie jeste­śmy stwo­rze­nia­mi samo­wy­star­czal­ny­mi, i że każ­de­go dnia potrze­bu­je­my poży­wie­nia. (…) Jezus uczy nas zatem, byśmy pro­si­li Ojca o chleb powsze­dni. Uczy nas, aby­śmy

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Bądź wola Twoja”

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Kon­ty­nu­ując nasze kate­che­zy na temat „Ojcze nasz”, dziś zasta­na­wia­my się nad trze­cim wezwa­niem: „Bądź wola Two­ja”. Trze­ba je odczy­ty­wać łącz­nie z pierw­szy­mi dwo­ma – „święć się imię Two­je” i „przyjdź kró­le­stwo Two­je”. (…) Uprzed­nia wzglę­dem tro­ski czło­wie­ka o świat jest nie­stru­dzo­na tro­ska Boga wobec czło­wie­ka i świa­ta. Cała Ewan­ge­lia odzwier­cie­dla to odwró­ce­nie per­spek­ty­wy. Grzesz­nik Zache­usz wspi­nał się na drze­wo, bo chciał zoba­czyć Jezu­sa, ale nie wie­dział, że znacz­nie wcze­śniej Bóg wyru­szył na jego poszu­ki­wa­nie. (…) Oto wola Boża, o któ­rej wypeł­nie­nie

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Z diabłem nie prowadzi się dialogu

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Ewan­ge­lia tej pierw­szej nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu (por. Łk 4,1–13) opi­su­je doświad­cze­nie kusze­nia Jezu­sa na pusty­ni. Po czter­dzie­stu dniach postu Jezus jest trzy­krot­nie kuszo­ny przez dia­bła. Naj­pierw sza­tan nama­wiał Go, by zamie­nił kamień w chleb (w. 3); następ­nie poka­zał Mu z góry kró­le­stwa zie­mi i obie­cał, że sta­nie się Mesja­szem potęż­nym i chwa­leb­nym (ww. 5–6); w koń­cu zapro­wa­dził Go na szczyt świą­ty­ni w Jero­zo­li­mie i zachę­cał, by rzu­cił się w dół, żeby w spek­ta­ku­lar­ny spo­sób obja­wił swo­ją Boską moc (ww. 9–11). Te trzy poku­sy wska­zu­ją trzy dro­gi,

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Przyjdź królestwo Twoje!

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry! Dru­gim wezwa­niem, któ­rym zwra­ca­my się do Boga odma­wia­jąc „Ojcze nasz” są sło­wa „przyjdź kró­le­stwo Two­je” (Mt 6,10). Po proś­bie, by uświę­co­ne było Jego imię, czło­wiek wie­rzą­cy wyra­ża pra­gnie­nie, by jak naj­szyb­ciej nade­szło Jego kró­le­stwo. Pra­gnie­nie to wypły­nę­ło, że tak powiem, z ser­ca same­go Chry­stu­sa, któ­ry roz­po­czął swo­je prze­po­wia­da­nie w Gali­lei, ogła­sza­jąc: „Czas się wypeł­nił i bli­skie jest kró­le­stwo Boże. Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15). (…) Każ­dy jest zapro­szo­ny do wia­ry w „Ewan­ge­lię”: pano­wa­nie Boga dla Jego dzie­ci

Przeczytaj więcej »
Papież Franciszek

Ojcze, święć się imię Twoje

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! W naszej dro­dze odkry­wa­nia modli­twy „Ojcze nasz” zgłę­bi­my dzi­siaj pierw­szą z jej sied­miu próśb, czy­li „święć się imię Two­je”. Ist­nie­je sie­dem próśb „Ojcze nasz”, któ­re łatwo moż­na podzie­lić na dwie pod­gru­py. W cen­trum trzech pierw­szych znaj­du­je się „Ty” Boga Ojca; w pozo­sta­łych czte­rech w cen­trum jest „my” i nasze ludz­kie potrze­by. W pierw­szej czę­ści Jezus wpro­wa­dza nas w swo­je pra­gnie­nia, z któ­rych wszyst­kie są skie­ro­wa­ne do Ojca: „święć się imię Two­je, przyjdź Kró­le­stwo Two­je, bądź wola Two­ja”. W dru­giej to On wcho­dzi w nasze poło­że­nie i wyra­ża nasze

Przeczytaj więcej »