Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Artysta — dobry jak chleb

Konferencja zorganizowana w 100 rocznicę śmierci św. Brata Alberta.

Aula Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Jana Matej­ki
18.11.2017 (sobo­ta), Plac Jana Matej­ki 13
Godz. 10.00 — Otwar­cie wysta­wy wybra­nych dzieł Ada­ma Chmie­low­skie­go ze zbio­rów Zgro­ma­dze­nia Bra­ci Alber­ty­nów –JM Rek­tor prof. dr hab. Sta­ni­sław Tabisz.
Godz.10.30 — Otwar­cie kon­fe­ren­cji — JM Rek­tor prof. dr hab. Sta­ni­sław Tabisz.
Godz.10.40 — Sło­wo wpro­wa­dza­ją­ce.
Godz.11.00 — Adam Chmie­low­ski o isto­cie sztu­ki – prof. dr hab. Tade­usz Boru­ta, UR.
Godz.11.20 — Peda­go­gi­ka arty­stycz­na w pismach i w twór­czo­ści Ada­ma Chmie­low­skie­go — Mał­go­rza­ta Tuszyń­ska, dok­to­rant­ka UKSW
Godz.11.40 — Brat Albert w reflek­sji Karo­la Woj­ty­ły-Jana Paw­ła II — ks. prof. dr hab. Jan
Mach­niak, UP JPII
Godz.12.00 — Prze­rwa na kawę.
Godz. 12.20 — Ada­ma Chmie­low­skie­go wybór więk­szej wol­no­ści — Brat Fran­ci­szek Grzel­ka, Zgro­ma­dze­nie Bra­ci Alber­ty­nów.
Godz. 12.40 — Inno­wa­cyj­ność zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­ne­go św. Bra­ta Alber­ta, na tle innych przed­się­wzięć w ówcze­snej Euro­pie i jego aktu­al­ność w cza­sach współ­cze­snych — Boh­dan Anisz­czyk, ZG TPBA — Wro­cław.
Godz.13.00 — Poczę­stu­nek
Godz. 13.45 -16.00 — O współ­cze­snej fascy­na­cji posta­cią i dzie­łem św. Bra­ta Alber­ta. Świa­dec­twa: s. dr Kse­nia Kalem­ba — Zgro­ma­dze­nie Sióstr Alber­ty­nek, Ks. Tade­usz Isa­ko­wicz-Zale­ski — Fun­da­cja Bra­ta Alber­ta, Iza­be­la Dro­bo­to­wicz-Orkisz — Teatr Hagio­graf, prof. dr hab. Cze­sław Dźwi­gaj — ASP Kra­ków, Sta­ni­sław Mar­kow­ski — arty­sta foto­gra­fik, ks. Jan Lato­siń­ski – TPBA Mie­chów, Lidia Jazgar – woka­list­ka, dzien­ni­kar­ka, Lucy­na Lubań­ska — Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. św. Bra­ta Alber­ta KK, pre­le­gen­ci oraz oso­by z sali.
Godz.15.45 -17.00 — Dys­ku­sja pane­lo­wa z udzia­łem pre­le­gen­tów, mode­ra­tor ks. Tade­usz
Isa­ko­wicz-Zale­ski
Godz.17.00 -18.00 – spek­takl sło­wa pt. „Pro­sto­ta zawsty­dza całą mądrość tego świa­ta”. Teatr Hagio­graf im. św. Tere­sy z Lisieux; sło­wo: Iza­be­la Dro­bo­to­wicz-Orkisz, Karol Zapa­ła; opra­wa muzycz­na: Moni­ka Makow­ska, skrzyp­ce.
Patro­nat: JE ks. ABP Marek Jędra­szew­ski Metro­po­li­ta Kra­kow­ski
Orga­ni­za­to­rzy:
Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych im. Jana Matej­ki, Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. św. Bra­ta Alber­ta Koło Kra­kow­skie, Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie „Civi­tas Chri­stia­na”, Fun­da­cja Sacr-art. Towa­rzy­stwo Pomo­cy im. św. Bra­ta Alber­ta Koło Mie­chow­skie.
Kon­takt: 600 01 02 85