Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Atak nienawiści

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Gdy w lip­cu 2016 r. zamor­do­wa­no w Nor­man­dii księ­dza Jacques’a Hame­la pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy św. wyda­wa­ło się nam, że w Pol­sce takie rze­czy nie mogą się zda­rzyć. (…) Nie­ste­ty, w ostat­nich tygo­dniach, zwłasz­cza w trak­cie trwa­nia kam­pa­nii wybor­czej do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, mia­ło miej­sce wie­le zda­rzeń poda­ją­cych w wąt­pli­wość moją wcze­śniej­szą kon­sta­ta­cję. (…) Dzi­siej­szy spo­sób kwe­stio­no­wa­nia auto­ry­te­tu Kościo­ła nie ma cha­rak­te­ru inte­lek­tu­al­ne­go, lecz ide­olo­gicz­ny. W pro­ce­sie wyto­czo­nym Kościo­ło­wi pró­bu­je się dowieść, że nie ma w nim ludzi pra­wych, a wia­ra jest jedy­nie hipo­kry­zją. Dąży się do zdys­kre­dy­to­wa­nia Boga i obrzy­dze­nia całe­go Kościo­ła. (…)  Grzech i zło są w Koście­le, ale jest w nim tak­że nie­zli­czo­na rze­sza świad­ków wier­nych, pokor­nych, skła­da­ją­cych codzien­nie ciche świa­dec­two swo­jej miło­ści do Pana Jezu­sa. Wystar­czy się nie­co rozej­rzeć, odkła­da­jąc na bok uprze­dze­nia. Pró­ba zohy­dze­nia chrze­ści­jań­stwa i Kościo­ła – tak nie­ro­ze­rwal­nie zwią­za­ne­go w dzie­jach z Pol­ską i pol­sko­ścią – ma na celu nie tyl­ko osła­bie­nie jego pozy­cji w spo­łe­czeń­stwie, ale tak­że osła­bie­nie ducha naro­du. „Bez Chry­stu­sa – mówił św. Jan Paweł II – nie moż­na zro­zu­mieć dzie­jów Pol­ski (…). Jeśli­by­śmy odrzu­ci­li ten klucz do zro­zu­mie­nia nasze­go naro­du (…) nie rozu­mie­li­by­śmy samych sie­bie” . W kon­se­kwen­cji „sta­li­by­śmy się cudzo­ziem­ca­mi we wła­snej ojczyź­nie”.

Frag­ment oświad­cze­nia Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w spra­wie aktów nie­na­wi­ści wobec kato­li­ków w Pol­sce, 17 VI 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski