Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Babeczki z czekoladą i porzeczkami

Babeczki z czekoladą i porzeczkami

Skład­ni­ki:
200 g gorz­kiej cze­ko­la­dy
200 ml płyn­nej śmie­tan­ki 30%
70 g masła
450 g kru­che­go cia­sta
250 g czer­wo­nych porze­czek

Przy­go­to­wa­nie:
Sześć fore­mek o śred­ni­cy 8 cm wyło­żyć kru­chym cia­stem o gru­bo­ści 5 mm. Zro­bić w nim dziur­ki, przy­kryć papie­rem do pie­cze­nia i obcią­żyć suchą faso­lą. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 15 minut. Zdjąć papier i faso­lę, piec dal­sze 5 minut, a następ­nie ostu­dzić. W tym cza­sie pod­grzać śmie­tan­kę aż do wrze­nia i wylać ją na posie­ka­ną cze­ko­la­dę i masło pokro­jo­ne w kost­kę. Wymie­szać na kre­mo­wą masę i ostu­dzić. Prze­ło­żyć krem do babe­czek i wsta­wić do lodów­ki na dwie godzi­ny. Ude­ko­ro­wać czer­wo­ny­mi porzecz­ka­mi i poda­wać.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl