Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Babka bananowa z borówkami

Babka bananowa z borówkami

Skład­ni­ki:

60 g mąki kuku­ry­dzia­nej
180 g cukru trzci­no­we­go + 2 łyż­ki do deko­ra­cji
1 toreb­ka prosz­ku do pie­cze­nia
70 g mąki owsia­nej
120 ml ole­ju kuku­ry­dzia­ne­go
75 g jogur­tu light
3 bar­dzo doj­rza­łe bana­ny
210 g bia­łej mąki typu „00”
200 g świe­żych boró­wek ame­ry­kań­skich
2 jaja

Przy­go­to­wa­nie:

Jaja z cukrem ubić mik­se­rem na puszy­sty krem. Bana­ny obrać i pokro­ić na pla­ster­ki. Roz­gnieść je widel­cem. Roz­gnie­cio­ne bana­ny połą­czyć z masą jajecz­ną z cukrem, wymie­szać. W innej misce wymie­szać wszyst­kie mąki z prosz­kiem do pie­cze­nia. Przy pomo­cy mik­se­ra wymie­szać ½ por­cji mąki z kre­mem jajecz­nym. Dodać jogurt i kon­ty­nu­ować, doda­jąc resz­tę mąki. Wlać olej i mik­so­wać, aż do uzy­ska­nia jed­no­li­tej masy. 2/3 por­cji boró­wek obsy­pać mąką. Dodać je do cia­sta i deli­kat­nie wymie­szać szpa­tuł­ką. Cia­sto prze­ło­żyć do for­my kek­so­wej 22 x 11 cm, napeł­nia­jąc ją do 2/3 wyso­ko­ści. Wysy­pać na wierzch borów­ki. Wsta­wić na 30 minut do nagrza­ne­go pie­kar­ni­ka (180°C), następ­nie zmniej­szyć tem­pe­ra­tu­rę (160°C) i piec 20–25 minut.

Kuch­nia lek­ko­straw­na. Naj­lep­sze prze­pi­sy na prze­ką­ski, dania i dese­ry w wer­sji light”