Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźcie Miłosierni

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Wyzna­nie wia­ry wypo­wie­dzia­ne przez św. Toma­sza po ujrze­niu ran Chry­stu­sa jed­no­znacz­nie wska­zu­je na to, ze Jezus swo­im zmar­twych­wsta­niem oka­zał świa­tu swo­je nie­skoń­czo­ne miło­sier­dzie. (…) Gło­sze­nie praw­dy o Bogu i Jego Miło­sier­dziu to głów­ne zada­nie Kościo­ła od jego począt­ków, doko­ny­wa­ło się ono czę­sto mimo prze­śla­do­wań. (…) W latach trzy­dzie­stych dwu­dzie­ste­go wie­ku praw­da o Bożym Miło­sier­dziu wybrzmia­ła z wyra­zi­sto­ścią dzię­ki obja­wie­niom, któ­re sta­ły się udzia­łem sio­stry Fau­sty­ny. „Dzien­ni­czek” św. sio­stry Fau­sty­ny zaczy­na się wier­szem – modli­twą skie­ro­wa­ną do Boga. Zary­so­wu­je ona trzy wymia­ry cza­su, w jakich prze­ży­wa swo­je szcze­gól­ne „jestem” wobec tajem­ni­cy Boże­go Miło­sier­dzia. (…) Prze­szłość prze­mi­nę­ła i nie jest w mocy czło­wie­ka, dla­te­go nale­ży poświę­cić ją Bogu. Moż­na nato­miast wie­le doko­nać w teraź­niej­szo­ści i w odnie­sie­niu do przy­szło­ści. Jest to prze­strzeń dzia­ła­nia, do któ­rej nawo­łu­je nas Jezus, mówiąc: „Bądź­cie miło­sier­ni, jak Ojciec wasz jest miło­sier­ny” (Łk 6,36).

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Łagiew­ni­kach, 28 IV 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski