Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźcie świętymi!

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Na Górze Bło­go­sła­wieństw Chry­stus ogło­sił nowe pra­wo dla całe­go ludu Boże­go. To pra­wo opie­ra się na miło­ści i zatro­ska­niu o dru­gie­go czło­wie­ka. Jego isto­tą jest osią­gnię­cie dosko­na­ło­ści – w dobro­ci, w miło­sier­dziu, w goto­wo­ści prze­ba­cze­nia – na wzór Ojca nie­bie­skie­go. Nowe pra­wo przy­nio­sło wyzwa­la­ją­cą praw­dę. Pod­czas czwar­tej piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Pol­ski, w 1991 roku, prze­wod­nim hasłem był Deka­log. Ojciec Świę­ty zda­wał sobie spra­wę, że wol­ność po 1989 roku doma­ga­ła się trwa­łych i solid­nych fun­da­men­tów. Każ­de mia­sto, w któ­rym Papież się wte­dy zatrzy­my­wał, było poświę­co­ne roz­wa­ża­niu kolej­nych przy­ka­zań (…). Jedy­nie na Chry­stu­so­wej praw­dzie moż­na budo­wać praw­dzi­wą wol­ność i tyl­ko ona może wyzwo­lić czło­wie­ka. (…) Od chwi­li Chrztu każ­dy z nas stał się świą­ty­nią Boga, a zatem kimś waż­niej­szym niż obiek­ty wzno­szo­ne z kamie­nia, drew­na i cegieł. (…) Wy jeste­ście świą­ty­nią Boga! Jak­żeż wiel­ka nasza radość, jak nie­zwy­kła god­ność, jak cudow­ny fun­da­ment nadziei, że mimo prze­mi­ja­nia i cier­pień, zbli­ża­my się każ­de­go dnia do Tego, któ­ry jest Świę­ty i woła do każ­de­go z nas: bądź­cie świę­ty­mi!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w kra­kow­skiej Bazy­li­ce św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, 23 II 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski