Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźmy wszyscy bardziej wrażliwi

Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu/fot. episkopat.pl

W ostat­nim cza­sie wspól­no­ta Kościo­ła w Pol­sce wstrzą­sa­na jest kolej­ny­mi bole­sny­mi infor­ma­cja­mi o wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym dzie­ci i mło­dzie­ży przez nie­któ­rych duchow­nych. Prze­stęp­stwa te są źró­dłem głę­bo­kie­go cier­pie­nia osób pokrzyw­dzo­nych. Nie ma słów, aby wyra­zić nasz wstyd z powo­du skan­da­li sek­su­al­nych z udzia­łem duchow­nych. Są one powo­dem wiel­kie­go zgor­sze­nia i doma­ga­ją się cał­ko­wi­te­go potę­pie­nia, a tak­że wycią­gnię­cia suro­wych kon­se­kwen­cji wobec prze­stęp­ców oraz wobec osób skry­wa­ją­cych takie czy­ny. (…) Wyzna­nia pokrzyw­dzo­nych przy­na­gla­ją nas, bisku­pów, ale i wszyst­kich ludzi dobrej woli, do więk­sze­go wyczu­le­nia na zagro­że­nia; do więk­szej wraż­li­wo­ści na pomoc pokrzyw­dzo­nym. Zarów­no nie­bez­pie­czeń­stwa, jak i koniecz­ność wspar­cia doty­czą każ­de­go śro­do­wi­ska, nie tyl­ko kościel­ne­go, ale i rodzin, szkół, klu­bów spor­to­wych i wie­lu innych grup. Sytu­acje życio­we pokrzyw­dzo­nych skła­nia­ją do szyb­sze­go i sku­tecz­niej­sze­go poma­ga­nia im. Oni potrze­bu­ją wiel­kiej wraż­li­wo­ści i wspar­cia, by odna­leźć rów­no­wa­gę życia. (…) W tym kon­tek­ście w szcze­gól­ny spo­sób doce­nia­my pra­cę zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści kapła­nów, któ­rzy wier­ni Ewan­ge­lii gor­li­wie i ofiar­nie słu­żą Bogu i ludziom. Nie pozwól­my, by dobro, któ­re doko­nu­je się w Koście­le przez ich posłu­gę, prze­sło­ni­ły nam grze­chy kon­kret­nych osób. Na zasa­dzie odpo­wie­dzial­no­ści zbio­ro­wej nie prze­no­śmy też win kon­kret­nych osób w sutan­nach na wszyst­kich księ­ży. Tych czy­nów dopu­ści­li się kon­kret­ni ludzie i oni powin­ni zostać uka­ra­ni za swo­je czy­ny. Wes­przyj­my w tych trud­nych chwi­lach kapła­nów pra­cu­ją­cych z poświę­ce­niem, by nie utra­ci­li zapa­łu i otrzy­ma­li umoc­nie­nie ze stro­ny wier­nych świec­kich. Wspól­nie ze wszyst­ki­mi ludź­mi dobrej woli jed­no­czy­my wysił­ki w roz­po­zna­wa­niu i eli­mi­no­wa­niu czyn­ni­ków sprzy­ja­ją­cych prze­stęp­stwom. Pro­si­my o wspar­cie wycho­waw­ców i opie­ku­nów dzie­ci i mło­dzie­ży w przed­szko­lach i szko­łach oraz w zakła­dach opie­kuń­czo-wycho­waw­czych. Pro­si­my o pomoc w zdo­by­wa­niu odpo­wied­niej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, by wszyst­kie pla­ców­ki pro­wa­dzo­ne przez Kościół sta­ły się doma­mi bez­piecz­ny­mi, wyzna­cza­ją­cy­mi naj­lep­sze stan­dar­dy ochro­ny dzie­ci. Taki sam apel kie­ru­je­my do odpo­wie­dzial­nych za ruchy kato­lic­kie i orga­ni­za­cje mło­dzie­żo­we. Bądź­my wszy­scy bar­dziej wraż­li­wi wobec dzie­ci i mło­dzie­ży, a tak­że wobec osób pokrzyw­dzo­nych.

Frag­ment listu bisku­pów zebra­nych na posie­dze­niu Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, 22 V 2019 r.