Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Beati Misericordes” za pomoc dla krakowskiego seminarium

Beati Misericordes

Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach przy­zna­ło odzna­cze­nie „Beati Mise­ri­cor­des” dla Pań­stwa Mari­ki i Anto­ona Van Vliet, jako wyraz wdzięcz­no­ści za gor­li­wą i wytrwa­łą posłu­gę w dzie­le Boże­go Miło­sier­dzia. Zosta­ło ono wrę­czo­ne w nie­dzie­lę 2 lute­go w cza­sie Mszy świę­tej przez ks. bp. Jana Zają­ca, hono­ro­we­go kusto­sza Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.

Ks. dr Zbi­gniew Bie­las, kustosz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, przy­po­mniał, że odzna­cze­nie „Beati Mise­ri­cor­des” przy­zna­wa­ne jest – zgod­nie z Dekre­tem – tym, któ­rzy włą­cza­ją się w dzie­ło Boże­go Miło­sier­dzia. – Chce­my dzi­siaj wyra­zić naszą wdzięcz­ność dla naszych gości: Pani Mari­ki i Pana Anto­ona za czter­dzie­ści lat służ­by w Fun­da­cji „Totus Tuus”. Za to wszyst­ko, co ta fun­da­cja i oni sami zro­bi­li dla semi­na­rium duchow­ne­go naszej Archi­die­ce­zji – powie­dział i dodał: – Chce­my wyra­zić naszą wdzięcz­ność w imie­niu całych poko­leń kle­ry­ków za tę wszel­ką pomoc, któ­ra napły­wa­ła i poma­ga­ła nam w cza­sach kle­ryc­kich.

Wrę­cza­jąc odzna­kę, ks. bp Jan Zając, któ­ry przez wie­le lat peł­nił funk­cję rek­to­ra Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, pod­kre­ślił, że Pani Mari­ka i Pan Anto­on sta­ją dziś w łagiew­nic­kim Wie­czer­ni­ku, jako praw­dzi­wi apo­sto­ło­wie Boże­go Miło­sier­dzia. – Zapa­trze­ni w Jana Paw­ła II stwo­rzy­li Fun­da­cję „Totus Tuus”. Samo to sło­wo już wyja­śnia, że rów­nież jak Jan Paweł II, któ­ry był cały dla Boga i dla ludzi, tak rów­nież i Pań­stwo Van Vliet są cał­ko­wi­cie dla Boga i ludzi, wypeł­nia­jąc tę posłu­gę miło­sier­dzia – powie­dział.

Jak wyja­śniał hono­ro­wy kustosz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia, odzna­cze­ni dziś w Łagiew­ni­kach przez czter­dzie­ści lat kie­ro­wa­li fun­da­cją, któ­ra liczy­ła oko­ło czte­rech tysię­cy człon­ków. – Kie­ru­je­my dziś w ich stro­nę wiel­ką wdzięcz­ność i podzi­wia­my ich. Dla­te­go też taką małą cząst­ką wdzięcz­no­ści jest to odzna­cze­nie. Cał­ko­wi­cie odda­li sie­bie i dziś wciąż poma­ga­ją tym, któ­rzy poszu­ku­ją powo­ła­nia kapłań­skie­go i tym, któ­rzy je już wypeł­nia­ją. Dla­te­go ser­decz­ne dzię­ki za to, co uczy­ni­li­ście. Niech to odzna­cze­nie będzie wiel­kim zna­kiem naszej wdzięcz­no­ści, zna­kiem otrzy­ma­nia peł­ni miło­sier­dzia z Ser­ca Tego, któ­ry jest samym Miło­sier­dziem – zazna­czył.

Ks. bp Jan Zając życzył Pań­stwu Van Vliet, aby nadał słu­ży­li czło­wie­ko­wi, któ­ry jest w potrze­bie. – Aże­by to dzie­ło roz­ra­sta­ło się – powie­dział.

Mał­go­rza­ta Pabis