Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Betlejem w Krakowie

Naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­ko­we na świe­cie!

Betle­jem w Kra­ko­wie 

27 stycz­nia (pią­tek), godz. 19:00

Tau­ron Are­na

Bile­ty dostęp­ne na www.bilety24.pl  oraz w kasie Are­ny na 2 godz. przed kon­cer­tem

Betle­jem w Pol­sce

Pod­czas kon­cer­tu Betle­jem w Kra­ko­wie odbę­dzie się naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­ko­we na świe­cie! Kra­ko­wia­nom zło­ży życze­nia tak­że Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, dla któ­re­go 27 stycz­nia będzie ostat­nim dniem peł­nie­nia funk­cji Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go.
W Tau­ron Are­nie spo­tka­my się na ponad 2,5-godzinnym kon­cer­cie, pod­czas któ­re­go zabrzmią naj­pięk­niej­sze kolę­dy i pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­we z róż­nych stron świa­ta. Zosta­ną one wyko­na­ne w nowych i ory­gi­nal­nych aran­ża­cjach. Dla kra­kow­skiej publicz­no­ści zaśpie­wa­ją na sce­nie 360 stop­ni naj­więk­sze gwiaz­dy estra­dy i oso­bo­wo­ści muzycz­ne, m. in. TGD, Nata­lia Nie­men, Mari­ka, Kuba Badach, Piotr Cugow­ski oraz Mate.O. Przy wej­ściu na kon­cert każ­dy widz otrzy­ma pro­gram wraz z opłat­kiem, któ­rym poła­mie się z inny­mi. Publicz­ność zosta­nie tak­że zapro­szo­na do wspól­ne­go śpie­wa­nia kolęd.
Betle­jem w Kra­ko­wie jest czę­ścią tra­sy kon­cer­to­wej pt. Betle­jem w Pol­sce, któ­ra odby­wa się w 12 pol­skich mia­stach. Wszę­dzie hale są peł­ne. Kon­cert wywo­łu­je entu­zjazm i dużo dobrych emo­cji. Wśród publicz­no­ści zarów­no ludzie mło­dzi, jak i star­si, duchow­ni i świec­cy; co szcze­gól­nie cie­szy — mnó­stwo dzie­ci, któ­re wyjąt­ko­wo rado­śnie uczest­ni­czą w kon­cer­tach, śpie­wa­jąc i tań­cząc na widow­ni. Publicz­ność reagu­je wręcz eufo­rycz­nie na ory­gi­nal­ne, czę­sto zaska­ku­ją­ce inter­pre­ta­cje kolęd, jak np. Nie było miej­sca dla Cie­bie w wyko­na­niu Nata­lii Nie­men. Bar­dzo róż­no­rod­ne aran­ża­cje i inter­pre­ta­cje pie­śni bożo­na­ro­dze­nio­wych, tak­że afry­kań­skie i laty­no­skie ryt­my, spra­wia­ją, że widzo­wie wie­lo­krot­nie pod­ry­wa­ją się do… tań­ca. Atmos­fe­ra wspól­ne­go, rado­sne­go świę­to­wa­nia się­ga zeni­tu pod­czas skła­da­nia sobie życzeń nowo­rocz­nych przez uczest­ni­ków kon­cer­tów. Tłum widzów koły­sze się już na dobre pod­czas wspól­ne­go z arty­sta­mi kolę­do­wa­nia. Pomi­mo pra­wie 2,5 -godzin­nej daw­ki muzy­ki publicz­ność pro­si o bisy, a hale kon­cer­to­we pusto­sze­ją bar­dzo powo­li. Kato­wic­ki Spodek, gdyń­ską Are­nę czy Atlas Are­ne w Łodzi widzo­wie opusz­cza­li w bar­dzo rado­snych nastro­jach; z całą pew­no­ścią nie tyl­ko w poczu­ciu świet­nie spę­dzo­ne­go cza­su, ale rów­nież w bli­sko­ści z inny­mi uczest­ni­ka­mi kon­cer­tu, a tak­że z arty­sta­mi.

Tra­sie kon­cer­to­wej towa­rzy­szy akcja spo­łecz­na “Głod­nych nakar­mić”. Dochód z kon­cer­tów zosta­nie prze­zna­czo­ny na wspar­cie osób nie­do­ży­wio­nych.

Jeśli uczest­ni­czysz w kon­cer­cie, to już poma­gasz!

Wspie­raj akcję, tak­że wysy­ła­jąc  sms o tre­ści „Betle­jem” pod nr 72052

Patro­nat hono­ro­wy:
Mał­żon­ka Pre­zy­den­ta RP Aga­ta Korn­hau­ser-Duda
Patro­nat:
Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Kar­dy­nał Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski
Patro­nat medial­ny:
Tele­wi­zja Pol­ska, Pro­gram Pierw­szy Pol­skie­go Radia