Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bez wiary i modlitwy nie można zbudować państwa godnego człowieka

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

(…) Chry­stus jest nadzie­ją świa­ta, a Jego Ewan­ge­lia jest naj­po­tęż­niej­szym zaczy­nem bra­ter­stwa, wol­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju dla wszyst­kich naro­dów. Pod­czas mojej wizy­ty, podą­ża­jąc śla­da­mi świę­tych ewan­ge­li­za­to­rów, sta­ra­łem się zanieść ten zaczyn, zaczyn Jezu­sa, miesz­kań­com Mozam­bi­ku, Mada­ga­ska­ru i Mau­ri­tiu­su.

Poje­cha­łem do Mozam­bi­ku, by zasiać ziar­no nadziei, poko­ju i pojed­na­nia w zie­mi, któ­ra tak bar­dzo ucier­pia­ła w nie­daw­nej prze­szło­ści z powo­du dłu­gie­go kon­flik­tu zbroj­ne­go, a minio­nej wio­sny zosta­ła dotknię­ta dwo­ma cyklo­na­mi, któ­re spo­wo­do­wa­ły bar­dzo poważ­ne szko­dy. Kościół nadal towa­rzy­szy pro­ce­so­wi poko­jo­we­mu, któ­ry doko­nał kro­ku naprzód rów­nież 1 sierp­nia bie­żą­ce­go roku, wraz z nowym poro­zu­mie­niem mię­dzy stro­na­mi. I w tym miej­scu chciał­bym podzię­ko­wać Wspól­no­cie Sant Egi­dio, któ­ra wło­ży­ła bar­dzo wie­le pra­cy w ten pro­ces poko­jo­wy. (…)

Kul­mi­na­cją mojej wizy­ty w Mozam­bi­ku była Msza świę­ta (…). Roz­le­gło się tam wezwa­nie Pana Jezu­sa: „Miłuj­cie waszych nie­przy­ja­ciół” (Łk 6,27), będą­ce ziar­nem praw­dzi­wej rewo­lu­cji, owej rewo­lu­cji miło­ści, któ­ra gasi prze­moc i rodzi bra­ter­stwo.

Z Mapu­to prze­nio­słem się do Anta­na­na­ry­wy, sto­li­cy Mada­ga­ska­ru. Kraj ten jest boga­ty w pięk­no natu­ral­ne i zaso­by, ale nazna­czo­ny wiel­ką bie­dą. (…) Jako pro­ro­czy znak w tym zakre­sie odwie­dzi­łem „Mia­sto przy­jaź­ni” – Aka­ma­soa, zało­żo­ne przez misjo­na­rza, laza­ry­stę, ojca Pedro Ope­kę: sta­ra­ją się tam połą­czyć pra­cę, god­ność, tro­skę o naj­uboż­szych, edu­ka­cję dla dzie­ci. Wszyst­ko oży­wio­ne jest Ewan­ge­lią. (…)

Następ­nie spo­tka­łem się z mnisz­ka­mi kon­tem­pla­cyj­ny­mi róż­nych zako­nów w klasz­to­rze kar­me­li­ta­nek. Istot­nie bez wia­ry i modli­twy nie moż­na zbu­do­wać pań­stwa god­ne­go czło­wie­ka. (…)

W Anta­na­na­ry­wie odpra­wia­li­śmy nie­dziel­ną Eucha­ry­stię na wiel­kim „polu die­ce­zjal­nym”: podob­nie jak na dro­gach Gali­lei wiel­kie tłu­my zgro­ma­dzi­ły się wokół Pana Jezu­sa. (…)

Minio­ny ponie­dzia­łek poświę­co­ny był na wizy­tę w Repu­bli­ce Mau­ri­tius, będą­cej popu­lar­nym celem tury­sty­ki, a któ­rą wybra­łem jako miej­sce inte­gra­cji róż­nych grup etnicz­nych i kul­tur. Istot­nie, w cią­gu ostat­nich dwóch wie­ków dotar­ły na ten archi­pe­lag róż­ne gru­py lud­no­ści, szcze­gól­nie z Indii. (…)

Msza świę­ta na Mau­ri­tiu­sie zosta­ła odpra­wio­na pod Pomni­kiem Maryi Kró­lo­wej Poko­ju, we wspo­mnie­nie bło­go­sła­wio­ne­go Jaku­ba-Dési­ré Lava­la, zwa­ne­go „apo­sto­łem jed­no­ści Mau­ri­tiu­su”. Ewan­ge­lia bło­go­sła­wieństw, będą­ca doku­men­tem toż­sa­mo­ści uczniów Chry­stu­sa, sta­no­wi w tym kon­tek­ście anti­do­tum na poku­sę ego­istycz­ne­go i dys­kry­mi­nu­ją­ce­go dobro­by­tu i jest zaczy­nem praw­dzi­we­go szczę­ścia, prze­po­jo­ne­go miło­sier­dziem, spra­wie­dli­wo­ścią i poko­jem. (…)

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzię­kuj­my Bogu i pro­śmy Go, aby ziar­na rzu­co­ne pod­czas tej podró­ży apo­stol­skiej przy­nio­sły obfi­te owo­ce naro­dom Mozam­bi­ku, Mada­ga­ska­ru i Mau­ri­tiu­su.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Pozdra­wiam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. W sobo­tę przy­pa­da świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W waszym kra­ju będzie ono dniem akcji ewan­ge­li­za­cyj­nej nazwa­nej „Pol­ska pod Krzy­żem”. Uczest­ni­cząc w licz­nych nabo­żeń­stwach, spo­tka­niach modli­tew­nych, trwaj­cie wraz z Mary­ją, Mat­ką Bole­sną u stóp Krzy­ża Jej Syna, pro­sząc o potrzeb­ne łaski dla was, waszych rodzin i Ojczy­zny. Wypra­szaj­cie łaskę nawró­ce­nia i opa­mię­ta­nia dla wie­lu, a przede wszyst­kim dar zwy­cię­stwa dobra nad złem, któ­re łatwo wkra­da się do ser­ca czło­wie­ka. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 11 wrze­śnia br.