Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Biblijni Mędrcy

Biblijni Mędrcy

Jed­ni mówią „Uro­czy­stość Trzech Kró­li”, inni popra­wia­ją „Trzech Kró­lów”. A w Piśmie Świę­tym czy­ta­my:  Gdy zaś Jezus naro­dził się w Betle­jem w Judei za pano­wa­nia kró­la Hero­da, oto Mędr­cy ze Wscho­du przy­by­li do Jero­zo­li­my  i pyta­li: „Gdzie jest nowo naro­dzo­ny król żydow­ski? Ujrze­li­śmy bowiem jego gwiaz­dę na Wscho­dzie i przy­by­li­śmy oddać mu pokłon” (Mt 2,12). A więc „Mędr­cy”. Na czym pole­ga ich mądrość? Ewan­ge­li­sta napi­sał: ujrze­li gwiaz­dę Zba­wi­cie­la, chcie­li Go odna­leźć i oddać Mu pokłon. To wła­śnie jest mądrość – ćwi­czyć się w spo­strze­gaw­czo­ści, by zauwa­żyć, odróż­nić to, co Boże, to, co do Pana Boga pro­wa­dzi.

Nie­wie­le o nich wia­do­mo. O Mędr­cach wspo­mi­na tyl­ko Ewan­ge­li­sta Mate­usz, nie poda­jąc nawet, ilu ich było. God­ność kró­lew­ska wspa­nia­łych gości wyni­ka z odnie­sie­nia Psal­mu 72 do owej wizy­ty (Kró­lo­wie Tar­szisz i wysp przy­nio­są dary, kró­lo­wie Sze­by i Saby zło­żą dani­nę. I odda­dzą mu pokłon wszy­scy kró­lo­wie, wszyst­kie naro­dy będą mu słu­ży­ły  – Ps 72,10–11).
Wie­le doda­ła poboż­ność ludo­wa – sce­na jest malow­ni­cza i pobu­dza­ją­ca wyobraź­nię.

Naukow­cy ana­li­zu­jąc tekst biblij­ny raczej nie mają wąt­pli­wo­ści, że Mędr­cy odwie­dzi­li Świę­tą Rodzi­nę znacz­nie póź­niej niż paste­rze; Ewan­ge­li­sta wspo­mi­na o domu, do któ­re­go weszli (Mt 2,11), nie była to już daw­no gro­ta spod Betle­jem. Waż­ne jest jed­nak prze­sła­nie – praw­dzi­we i nie pozo­sta­wia­ją­ce wąt­pli­wo­ści – moż­na Zba­wi­cie­la odna­leźć, jeśli się uczci­wie szu­ka, moż­na dostrzec Jego wiel­kość i potę­gę, któ­rą czczą wszy­scy idą­cy dro­gą mądro­ści.

 

Mądrość a wie­dza

Słow­ni­ki pod­po­wia­da­ją, że wie­dza czło­wie­ka to zbiór posia­da­nych przez nie­go infor­ma­cji, a wykształ­ce­nie to poświad­cze­nie posia­da­nej wie­dzy przez insty­tu­cję upo­waż­nio­ną do wyda­wa­nia takich doku­men­tów. Ale prze­cież nie­je­den raz sły­sze­li­śmy wyra­że­nie: „taki wykształ­co­ny, a tak głu­pio postą­pił”. Aby zasto­so­wać posia­da­ną wie­dzę, potrzeb­na jest inte­li­gen­cja ale to jesz­cze nie jest mądrość.

Mądrość jest umie­jęt­no­ścią podej­mo­wa­nia wła­ści­wych decy­zji, kory­go­wa­nia ich, jeśli trze­ba (poko­ra) i zasto­so­wa­nia ich w życiu (roz­trop­ność i wytrwa­łość). Zna­ni są w histo­rii świa­ta, w każ­dej jego czę­ści, ludzie sły­ną­cy z mądro­ści, choć nie zawsze posia­da­li stwier­dzo­ne urzę­do­wo wykształ­ce­nie.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Ks. Zbi­gniew Kapłań­ski