Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Pod­czas dzi­siej­szej audien­cji kon­ty­nu­uje­my roz­wa­ża­nie wspa­nia­łej dro­gi szczę­ścia, jaką Pan nam prze­ka­zał w Bło­go­sła­wień­stwach, i docho­dzi­my do czwar­te­go: „Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy łak­ną i pra­gną spra­wie­dli­wo­ści, albo­wiem oni będą nasy­ce­ni” (Mt 5,6). Już napo­tka­li­śmy ubó­stwo w duchu i płacz; teraz mamy do czy­nie­nia z innym rodza­jem sła­bo­ści, któ­ra zwią­za­na jest z gło­dem i pra­gnie­niem. Głód i pra­gnie­nie są potrze­ba­mi pod­sta­wo­wy­mi, doty­czą prze­trwa­nia. Nale­ży to pod­kre­ślić: tutaj nie cho­dzi o pra­gnie­nie ogól­ni­ko­we, ale o potrze­bę żywot­ną i potrze­bę codzien­ną, taką jak poży­wie­nie. Ale co to zna­czy być głod­nym i spra­gnio­nym spra­wie­dli­wo­ści? Z pew­no­ścią nie mówi­my o tych, któ­rzy chcą zemsty, wręcz prze­ciw­nie, w poprzed­nim bło­go­sła­wień­stwie mówi­li­śmy o łagod­no­ści. Z pew­no­ścią nie­spra­wie­dli­wość krzyw­dzi ludz­kość. Ludz­kie spo­łe­czeń­stwo pil­nie potrze­bu­je rów­no­ści, praw­dy i spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej. (…) W tym samym „Kaza­niu na Górze”, nie­co dalej, Jezus mówi o spra­wie­dli­wo­ści więk­szej niż pra­wo czło­wie­ka lub oso­bi­sta dosko­na­łość, mówiąc: „Jeśli wasza spra­wie­dli­wość nie będzie więk­sza niż uczo­nych w Piśmie i fary­ze­uszów, nie wej­dzie­cie do kró­le­stwa nie­bie­skie­go” (Mt 5,20). Jest to spra­wie­dli­wość, któ­ra pocho­dzi od Boga (por. 1 Kor 1,30). (…)

W każ­dym ser­cu, nawet w oso­bie naj­bar­dziej zepsu­tej i dale­kiej od dobra, kry­je się tęsk­no­ta za świa­tłem, nawet jeśli znaj­du­je się pod gru­za­mi ułud i błę­dów, ale zawsze ist­nie­je pra­gnie­nie praw­dy i dobra, któ­re jest pra­gnie­niem Boga. To pra­gnie­nie wzbu­dza Duch Świę­ty: On jest żywą wodą, któ­ra ukształ­to­wa­ła nasz pył, On jest stwór­czym tchnie­niem, któ­ry obda­rzył go życiem. Z tego powo­du Kościół jest posła­ny, aby wszyst­kim gło­sić Sło­wo Boże, prze­nik­nię­te Duchem Świę­tym. Ewan­ge­lia Jezu­sa Chry­stu­sa jest bowiem naj­więk­szą spra­wie­dli­wo­ścią, jaką moż­na dać ser­cu ludz­ko­ści, któ­ra jej potrze­bu­je, nawet jeśli nie zda­je sobie z tego spra­wy. Na przy­kład, gdy męż­czy­zna i kobie­ta się pobie­ra­ją, zamie­rza­ją uczy­nić coś wspa­nia­łe­go i pięk­ne­go, a jeśli zacho­wu­ją to pra­gnie­nie żywe, to zawsze znaj­dą dro­gę, by iść naprzód pośród pro­ble­mów, z pomo­cą Bożej łaski. (…) Każ­da oso­ba jest wezwa­na do ponow­ne­go odkry­cia tego, co napraw­dę się liczy, cze­go tak napraw­dę potrze­bu­je, co czy­ni życie dobrym, a jed­no­cze­śnie tego, co jest dru­go­rzęd­ne, bez cze­go z łatwo­ścią moż­na się obejść. Jezus ogła­sza w tym bło­go­sła­wień­stwie, że ist­nie­je takie pra­gnie­nie, któ­re nie będzie zawie­dzio­ne; pra­gnie­nie, któ­re, jeśli za nim pój­dzie­my, zosta­nie nasy­co­ne i zawsze dopro­wa­dzi do pomyśl­ne­go koń­ca, ponie­waż odpo­wia­da ono ser­cu same­go Boga, Jego Ducha Świę­te­go, któ­ry jest miło­ścią, a tak­że na ziar­no, któ­re Duch Świę­ty zasiał w naszych ser­cach. Niech Pan da nam tę łaskę, aby­śmy mie­li to pra­gnie­nie spra­wie­dli­wo­ści, któ­re jest wła­śnie pra­gnie­niem spo­tka­nia Go, widze­nia Boga i czy­nie­nia dobra innym.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Pozdra­wiam ser­decz­nie wszyst­kich Pola­ków. Wiel­ki Post zachę­ca nas do roz­wa­ża­nia męki Chry­stu­sa i zapa­trze­nia się w Jego Krzyż. Szcze­gól­ną oka­zją ku temu niech będzie dla was udział w reko­lek­cjach wiel­ko­post­nych, nabo­żeń­stwach Dro­gi Krzy­żo­wej i w Gorz­kich Żalach. Niech te ducho­we prze­ży­cia pozwo­lą wam zro­zu­mieć krzyż, któ­ry każ­dy nie­sie, oraz pomo­gą w nawró­ce­niu i doświad­cze­niu Boże­go miło­sier­dzia.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej ze wzglę­du na epi­de­mię koro­na­wi­ru­sa z biblio­te­ki Pała­cu Apo­stol­skie­go w Waty­ka­nie, 11 mar­ca br.