Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg cię kocha. Uwierz w to!

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dro­dzy mło­dzi przy­ja­cie­le, spo­ty­ka­my się w Pana­mie, tak dale­ko od naszej Ojczy­zny, aby wspól­nie mówić o Sło­wie. Bóg do mnie mówi. Jemu zale­ży na mnie. Wystar­czy słu­chać. Jed­nak zda­je­my sobie spra­wę z tego, że od same­go począt­ku dzie­jów wąt­pio­no albo w ist­nie­nie Boga, albo w to, że Mu na mnie zale­ży. (…) Poja­wia się pyta­nie, co zro­bić, żeby ziar­no Boże­go Sło­wa wyda­ło we mnie plon. Cała histo­ria Sta­re­go Testa­men­tu jest nasy­co­na sło­wem, któ­re Bóg kie­ru­je do pierw­szych ludzi. Głów­nie przez pro­ro­ków, któ­rzy oznaj­mia­ją, jak mają żyć, sta­jąc się nie­raz zna­kiem sprze­ci­wu. Na koń­cu nato­miast Bóg prze­ma­wia do nas przez swo­je­go Syna. To rady­kal­na nowość. Bóg mówi do nas przez swo­je­go Syna, zro­dzo­ne­go z Maryi. (…) Śmierć jest tyl­ko koń­cem pew­ne­go eta­pu piel­grzym­ki, któ­ra otwie­ra dro­gę do Kró­le­stwa Nie­bie­skie­go. Aby tam się zna­leźć, trze­ba stać się jak dziec­ko. Klu­czo­we jest to, aby uwie­rzyć, że to Sło­wo jest sło­wem miło­ści i dobro­ci, a nie kłam­stwa i pró­bą ogra­ni­cze­nia mojej wol­no­ści. To Sza­tan pró­bu­je nam wmó­wić, że tak jest. Tak jak mia­ło to miej­sce w raju. Pierw­szym pro­ble­mem ludz­ko­ści jest zde­rze­nie z praw­do­mów­no­ścią Boga. On jed­nak daje nam przy­kład postę­po­wa­nia – Mat­kę Bożą i Jej fiat. Ona wie­dzia­ła kim jest wobec Boga. Słu­żeb­ni­cą. Wie­dzia­ła tak­że, że cho­dzi tu o coś wię­cej. Cho­dzi o Zba­wie­nie. To On jest naszą mocą.

Frag­ment nauki reko­lek­cyj­nej wygło­szo­nej w koście­le pw. św. Micha­ła Archa­nio­ła w Mona­gril­lo, 19 I 2019

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski