Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg jest Panem dziejów

ks. bp Jan Wątroba Biskup Rzeszowski

Pod­czas piel­grzym­ki Ojciec Świę­ty dwa razy doko­nał bierz­mo­wa­nia dzie­jów, w War­sza­wie i w Kra­ko­wie. W Kra­ko­wie Jan Paweł II przy­był na obcho­dy 900-lecia męczeń­skiej śmier­ci św. Sta­ni­sła­wa. (…) Świa­dec­two życia św. Sta­ni­sła­wa i jego męczeń­ska śmierć nazy­wa­na jest bierz­mo­wa­niem dzie­jów Pol­ski. Wcze­śniej Ojciec Świę­ty wołał o zstą­pie­nie Ducha Świę­te­go w War­sza­wie. To było nie­zwy­kłe wyzna­nie wia­ry w moc Ducha Świę­te­go, wia­ry w Jego obec­ność w życiu Kościo­ła i poszcze­gól­nych osób. To wia­ra, że panem dzie­jów nie jest przy­pa­dek, nie jest par­tia, ale Bóg. (…) Tam gdzie dzia­ła Ducha Świę­ty, gdzie dzie­je się dobro, tam zawsze wtrą­ci się sza­tan, ojciec podzia­łów i nie­zgo­dy. Ten, któ­ry jest samym złem i źró­deł zła, szyb­ko się ujaw­nił. Wie­lu ludzi go posłu­cha­ło, i wie­my ile zła przy­niósł stan wojen­ny. Dia­beł nadal jest źró­dłem podzia­łów. Wciąż skłó­ca, jątrzy, dzie­li. (…) Naszym powo­ła­niem nie jest tyl­ko uni­ka­nie zła. To za mało. Jeste­śmy wezwa­ni do czy­nie­nia dobra. Wyda­wa­ło­by się, że do czy­nie­nia dobra nie jest potrzeb­na odwa­ga. Tym­cza­sem nie bra­ku­je sytu­acji, kie­dy czy­niąc dobro, trze­ba nasta­wić się na licz­ne prze­ciw­no­ści. Cza­sem jest to opi­nia publicz­na, pre­sja nie­przy­chyl­nych mediów. To bar­dzo osła­bia czło­wie­ka, wręcz zamy­ka mu usta. Boimy się. Myśli­my, co o nas powie­dzą, boimy się zszar­ga­nej opi­nii, utra­ty pre­sti­żu. Ile trze­ba mieć odwa­gi, ile męstwa, aby kon­se­kwent­nie świad­czyć o praw­dzie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. w koście­le far­nym w Rze­szo­wie, 13 XII 2019 r.

ks. bp Jan Wątro­ba
Biskup Rze­szow­ski