Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg pragnie zbawienia wszystkich

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzień dobry!

Dro­dze Ewan­ge­lii w świe­cie, o któ­rej św. Łukasz opo­wia­da w Dzie­jach Apo­stol­skich, towa­rzy­szy naj­wspa­nial­sza twór­czość Boga, któ­ra prze­ja­wia się w zaska­ku­ją­cy spo­sób. Pra­gnie On, aby jego dzie­ci prze­zwy­cię­ży­ły wszel­ki par­ty­ku­la­ryzm i otwo­rzy­ły się na powszech­ność zba­wie­nia. Bóg pra­gnie zba­wie­nia wszyst­kich. (…)

Świad­kiem tego pro­ce­su „bra­ta­nia się”, któ­ry Duch chce zaini­cjo­wać w dzie­jach, jest Piotr będą­cy wraz z Paw­łem boha­te­rem Dzie­jów Apo­stol­skich. Piotr prze­ży­wa wyda­rze­nie, któ­re sta­no­wi decy­du­ją­cy prze­łom w jego życiu. Pod­czas modli­twy otrzy­mu­je wizję, któ­ra sta­no­wi Bożą „pro­wo­ka­cję”, by wzbu­dzić w nim prze­mia­nę men­tal­no­ści. Widzi zstę­pu­ją­cy z góry duży obrus, zawie­ra­ją­cy róż­ne zwie­rzę­ta: czwo­ro­noż­ne, pła­zy i pta­ki, i sły­szy głos zachę­ca­ją­cy go do jedze­nia tych mięs. Będąc dobrym Żydem reagu­je twier­dząc, że nigdy nie zjadł nicze­go nie­czy­ste­go, zgod­nie z wymo­ga­mi Pra­wa Pań­skie­go (zob. Kpł. 11). Wów­czas głos sta­now­czo odpo­wia­da: „Nie nazy­waj nie­czy­stym tego, co Bóg oczy­ścił” (Dz 10,15). (…) To, co czy­ni czło­wie­ka nie­czy­stym, nie pocho­dzi bowiem z zewnątrz, lecz wyłącz­nie z wnę­trza, z ser­ca (por. Mk 7, 21), a Jezus powie­dział to wyraź­nie.

Po tej wizji Bóg posy­ła Pio­tra do domu nie­obrze­za­ne­go cudzo­ziem­ca, Kor­ne­liu­sza. (…) W tym domu pogan Piotr gło­si Chry­stu­sa ukrzy­żo­wa­ne­go i zmar­twych­wsta­łe­go oraz prze­ba­cze­nie grze­chów każ­de­mu, kto w Nie­go wie­rzy. A kie­dy Piotr mówił, Duch Świę­ty zstą­pił na Kor­ne­liu­sza i jego rodzi­nę. I Piotr ochrzcił ich w imię Jezu­sa Chry­stu­sa (por. Dz 10,48). (…)

Dro­dzy bra­cia, naucz­my się od Księ­cia Apo­sto­łów, że ewan­ge­li­za­tor nie może być prze­szko­dą w dzie­le stwór­czym Boga, któ­ry „pra­gnie, by wszy­scy ludzie zosta­li zba­wie­ni” (1 Tm 2,4), ale czło­wie­kiem sprzy­ja­ją­cym spo­tka­niu serc z Panem. A jak my się zacho­wu­je­my wobec naszych bra­ci, zwłasz­cza tych, któ­rzy nie są chrze­ści­ja­na­mi? Czy jeste­śmy prze­szko­dą dla ich spo­tka­nia z Bogiem, czy utrud­nia­my ich spo­tka­nie z Ojcem, czy też je uła­twia­my?

Pro­śmy dzi­siaj o łaskę, byśmy dali się zadzi­wić nie­spo­dzian­ka­mi Boga, byśmy nie sta­wia­li prze­szkód Jego kre­atyw­no­ści, ale roz­po­zna­li i sprzy­ja­li wciąż nowym dro­gom, poprzez któ­re Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wyle­wa swe­go Ducha na świat i przy­cią­ga ser­ca, dając się poznać jako „Pan wszyst­kich” (Dz 10,36).

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Ser­decz­nie witam pol­skich piel­grzy­mów. Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dziś wspo­mi­na­my wybór kar­dy­na­ła Karo­la Woj­ty­ły na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Dzię­ku­je­my Panu za każ­de dobro, jakie doko­na­ło się w Koście­le, w świe­cie i w ludz­kich ser­cach, przez jego sło­wa, czy­ny i świę­tość. Pamię­taj­my, że jego wezwa­nie do otwar­cia serc dla Chry­stu­sa jest zawsze aktu­al­ne. Przez jego wsta­wien­nic­two pro­szę Pana o obfi­te dary Ducha Świę­te­go dla was wszyst­kich, dla waszych rodzin, wspól­not i dla całe­go Kościo­ła. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 16 paź­dzier­ni­ka br.