Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg przemawia do nas w Piśmie Świętym

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, roz­po­czy­na­my dziś w Pol­sce Jede­na­sty Tydzień Biblij­ny pod hasłem „Gło­si­li Ewan­ge­lię mocą Ducha Świę­te­go”. To bło­go­sła­wio­ny czas uwiel­bie­nia Boga za Jego Sło­wo – za Ewan­ge­lię, któ­ra za spra­wą Ducha Świę­te­go nie­sie nam miłość Boga i Jego zba­wie­nie, Jego świa­tło i nadzie­ję. Otwie­ra­my ten Tydzień Nie­dzie­lą Biblij­ną, poświę­co­ną Naro­do­we­mu Czy­ta­niu Pisma Świę­te­go. Nasi przod­ko­wie, zanim przy­ję­li Chrzest, naj­pierw otwo­rzy­li swe ser­ca na Ewan­ge­lię Jezu­sa Chry­stu­sa. Ewan­ge­lia kształ­to­wa­ła ich umy­sły, sumie­nia i ser­ca. Ona spra­wi­ła, że oni, a my wraz nimi sta­li­śmy się naro­dem chrze­ści­jań­skim, otwar­tym na kul­tu­rę chrze­ści­jań­skiej Euro­py – Euro­py św. Augu­sty­na i św. Grze­go­rza Wiel­kie­go, Euro­pę świę­tych Cyry­la i Meto­de­go, św. Bry­gi­dy i św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Dzi­siaj tę chrze­ści­jań­ską kul­tu­rę, opar­tą na praw­dzie o Bogu i czło­wie­ku, na przy­ka­za­niu miło­ści Boga i bliź­nie­go, win­ni­śmy oca­lić i pomna­żać w naszych rodzi­nach i wspól­no­tach, w naszych para­fiach, w śro­do­wi­skach nauki i pra­cy, w cały naszym ojczy­stym Domu. Do Naro­do­we­go Czy­ta­nia Pisma Świę­te­go przez cały naj­bliż­szy rok wybra­na zosta­ła Ewan­ge­lia według św. Jana – Ewan­ge­lia o nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga do ludzi i hero­icz­nej miło­ści bliź­nie­go. Przy­po­mnij­my te sło­wa Jezu­sa, będą­ce Jego testa­men­tem, bo wypo­wie­dzia­ne w przed­dzień męki i śmier­ci: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem. Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich” (J 15,12–13). (…) Bóg prze­ma­wia codzien­nie do czło­wie­ka. Prze­ma­wia do nas w głę­bi nasze­go ser­ca. Prze­ma­wia do nas przez wyda­rze­nia w świe­cie. Prze­ma­wia do nas przez ludzi, któ­rych spo­ty­ka­my na naszych dro­gach. Prze­ma­wia do nas w Piśmie Świę­tym i jest to uprzy­wi­le­jo­wa­ne miej­sce, w któ­rym może­my się z Nim spo­tkać i usły­szeć Jego głos. Bóg nie prze­ma­wia do nas jakimś tajem­nym szy­frem, ale pro­sty­mi sło­wa­mi Ewan­ge­lii, odsła­nia­ją­cy­mi nam praw­dę. Dla­te­go Pismo Świę­te nie powin­no tyl­ko spo­czy­wać na pół­kach w naszych domach. Powin­ni­śmy je czy­tać, by oświe­cać nasze umy­sły, roz­pa­lać nasze ser­ca i umac­niać naszą wolę do jesz­cze więk­szej miło­ści i służ­by. Oby takim oka­zał się owoc Naro­do­we­go Czy­ta­nia Pisma Świę­te­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św.  w Nie­dzie­lę Biblij­ną w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach, 5 V 2019 r.

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz
Arcy­bi­skup Senior Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej

W związ­ku z poby­tem ks. bp. Jana Szko­do­nia w szpi­ta­lu, pro­si­my o modli­twę za Jego powrót do zdro­wia.

Redak­cja TRK „Źró­dło”