Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bogactwo Ewangelii św. Jana (108) Trzy razy się Mnie wyprzesz

ks. Edward Staniek

Pio­tra inte­re­so­wa­ło nowe miesz­ka­nie, do któ­re­go Jezus się prze­pro­wa­dzał, dla­te­go Rzekł do Nie­go: «Panie, dokąd idziesz?» Odpo­wie­dział mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale póź­niej pój­dziesz». Powie­dział Mu Piotr: «Panie, dla­cze­go teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Cie­bie». Odpo­wie­dział Jezus: «Życie swo­je oddasz za Mnie? Zapraw­dę, zapraw­dę, powia­dam ci: Kogut nie zapie­je, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz (J 13,36–38). Jezus wyraź­nie stwier­dza, że nikt z uczniów, a więc i Piotr, teraz nie mogą iść za Nim. Otwie­ra im oczy na wyda­rze­nia jakie nastą­pią. Przy­go­to­wu­je ich do nich. Piotr budo­wał życie na swo­ich emo­cjach i w stu pro­cen­tach był pew­ny, że jest gotów iść za Mistrzem nawet na śmierć. Jezus znał Pio­tra i wie­dział, jakim pia­chem są emo­cje. Ten, kto na nich budu­je swe życie w jed­nym momen­cie jest świad­kiem cał­ko­wi­tej ruiny. Życie trze­ba budo­wać na praw­dzie, a nie na emo­cjach. Praw­dą jest ska­łą, emo­cje to piach. Ten, kto wypeł­nia sło­wa Jezu­sa, budu­je na ska­le, kto tyl­ko słu­cha i mówi, ten budu­je na pia­sku.  Piotr sły­szał tę wypo­wiedź Jezu­sa, jaką On wień­czył Kaza­nie na Górze, i wie­dział, że liczy się wyko­na­nie słów Jezu­sa, a nie tyl­ko słu­cha­nie.

Dodat­ko­wo sły­szał, jak Jezus zmie­nił mu imię z Szy­mo­na na Ska­łę. To była zapo­wiedź na jakiej ska­le Jezus zbu­duj swój Kościół.  Piotr był szcze­gól­nie uprzy­wi­le­jo­wa­ny, i miał już kil­ka mie­się­cy na prze­my­śle­nie swe­go nowe­go imie­nia – Ska­ła. Dalej jed­nak był pia­chem i budo­wał na pia­chu swo­ich emo­cji. Sko­ro jed­nak Jezus  nazwał go Ska­łą, to chciał odsło­nić, jakie są wymia­ry tej Ska­ły. Sło­wa Pio­tra o goto­wo­ści pój­ścia na śmierć razem z Jezu­sem przy­jął, ale powie­dział mu, że tak się sta­nie, ale nie tej nocy. W ten spo­sób odsła­niał na jakim mate­ria­le budu­je swój Kościół, ludzie nawet tak emo­cyj­ni jak Piotr, mogą w nim speł­nić zada­nia klu­czo­we, pła­cąc jed­nak za to wyso­ką cenę. Jaką cenę zapła­cił Piotr, Jezus ujmu­je to w szo­ku­ją­cych sło­wach: Zapraw­dę, zapraw­dę, powia­dam ci: Kogut nie zapie­je, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. Zapo­wia­da Pio­tro­wi, że jesz­cze tej nocy, zanim usły­szy sygnał zmia­ny war­ty, w legio­nach, a był to dźwięk pia­nia kogu­ta, Piotr trzy razy się Go wyprze. Nie tyl­ko się do Nie­go nie przy­zna, ale skła­mie oświad­cza­jąc trzy­krot­nie że Go nie zna. Kłam­stwo jasne i szo­ku­ją­ce. Jak po tylu latach bli­skie­go spo­tka­nia z Jezu­sem, zało­że­nia we wła­snym domu Kościo­ła, Piotr może kła­mać, że nie zna Jezu­sa? Nie wie­my jak Piotr przy­jął te sło­wa, praw­do­po­dob­nie do nie­go nie docie­ra­ły. Gdy­by dotar­ły, miał­by co robić w Get­se­ma­ni. Nie uwie­rzył że Mistrz mówi praw­dę.

Dla nas ten tekst jest wyjąt­ko­wo waż­ny z punk­tu widze­nia wła­ści­we­go spoj­rze­nia na ludzi nale­żą­cych do hie­rar­chii Kościo­ła, a szcze­gól­nie na następ­cę Pio­tra, czy­li bisku­pa Rzy­mu. Inni chrze­ści­ja­nie jako następ­ców Pio­tra widzą patriar­chów Antio­chii, Alek­san­drii, Jero­zo­li­my, Kon­stan­ty­no­po­la, Kijo­wa, Moskwy… Jezus w dzie­jach Pio­tra wzy­wa do licze­nia się z ludz­kim wymia­rem papie­skiej wła­dzy. Papie­że nie są boga­mi, i nie nale­ży ich ubó­stwiać. Są tyl­ko ludź­mi i każ­dy ma swo­je sła­bo­ści. Dogmat o nie­omyl­no­ści papie­ża przez wie­lu był inter­pre­to­wa­ny jako ubó­stwia­nia następ­cy Pio­tra, a jest to sprzecz­ne z tym, co Jezus odsła­nia mówiąc z Pio­trem w wie­czer­ni­ku. Papież może nawet zaprzeć się Jezu­sa, a jeśli potra­fi się do tego przy­znać i żało­wać, jak to uczy­nił Piotr, nie tra­ci cha­ry­zma­tu ducho­wej wła­dzy w Koście­le.

ks. pra­łat prof. dr hab. Edward Sta­niek