Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bogactwo Ewangelii św. Jana (110) Jezus drogą, prawdą i życiem

ks. Edward Staniek

Jezus nie tyl­ko zapo­wia­da naszą prze­pro­wadz­kę w nowy świat, jakim będzie zamiesz­ka­nie w domu Ojca Nie­bie­skie­go, ale bar­dzo pre­cy­zyj­nie odsła­nia, jaka dro­ga do tego domu pro­wa­dzi. „Zna­cie dro­gę, dokąd Ja idę”. Ode­zwał się do Nie­go Tomasz: „Panie, nie wie­my, dokąd idziesz. Jak więc może­my znać dro­gę?”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Ja jestem dro­gą i praw­dą, i życiem. Nikt nie przy­cho­dzi do Ojca ina­czej jak tyl­ko prze­ze Mnie. Gdy­by­ście Mnie pozna­li, zna­li­by­ście i moje­go Ojca. Ale teraz już Go zna­cie i zoba­czy­li­ście”. Rzekł do Nie­go Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystar­czy”. Odpo­wie­dział mu Jezus: „Fili­pie, tak dłu­go jestem z wami, a jesz­cze Mnie nie pozna­łeś? Kto Mnie zoba­czył, zoba­czył tak­że i Ojca. Dla­cze­go więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?” Czy nie wie­rzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, któ­re wam mówię, nie wypo­wia­dam od sie­bie. Ojciec, któ­ry trwa we Mnie, On sam doko­nu­je tych dzieł” (J 14,4–10).

Wie­rzą­cy to ten, kto spo­tkał Jezu­sa i zde­cy­do­wał się na wej­ście w świat war­to­ści, jaki­mi On żyje. Obra­zo­wo Jezus poda­je trzy swe imio­na: Ja jestem Dro­ga. Ja jestem Praw­da. Ja jestem Życie. To nie są trzy róż­ne rze­czy, ani oso­by. Jezus jest Dro­gą, któ­ra jest Praw­dą i Życiem. Moż­na  podejść do Nie­go przez drzwi Praw­dy, a wte­dy jeste­śmy na Dro­dze, któ­ra jest Życiem; moż­na też zachwy­cić się Jego Życiem, któ­re jest Praw­dą i Dro­gą. Bogac­two tego wyzna­nia Jezu­sa jest tak nie­praw­do­po­dob­nie wiel­kie, iż nikt z ludzi go nie ogar­nął i nie ogar­nie. To są trzy rysy por­tre­tu Syna Boże­go i tyl­ko ten, kto okiem ser­ca dostrzegł przy­naj­mniej jed­ną z nich, jest w jakiejś mie­rze świa­dom wiel­ko­ści tajem­ni­cy zba­wie­nia.

Ilu ludzi w swo­im życiu szu­ka dro­gi? Na jakie dro­gi się decy­du­je? Jest ich milio­ny i dokąd pro­wa­dzą? Zie­mia jest kulą, wszyst­kie dro­gi na niej są zamknię­tym krę­giem, z któ­re­go nie ma wyj­ścia… a kosmos obej­mu­je miliar­dy takich kul i sam jest nie­ogar­nio­ną kulą obej­mu­ją­cą wszyst­kie kule. Ile masz cza­su na zie­mi, by zna­leźć dro­gę? Ile cza­su potrze­bu­jesz, by mieć pew­ność wyj­ścia z zamknię­te­go krę­gu? Jezus jest taką Dro­gą. Spo­tkać Chry­stu­sa to mieć pew­ność dro­gi swe­go życia.

Ilu ludzi dziś szu­ka praw­dy? Żyje­my w świe­cie ilu­zji i zakła­ma­nia. Rzad­ko spo­ty­ka­my kogoś, kto kocha praw­dę i sta­wia ją na szczy­cie swej hie­rar­chii war­to­ści. Cokol­wiek jest na szczy­cie musi być praw­dzi­wą war­to­ścią – życie, miłość, spra­wie­dli­wość, pięk­no, dobro… jeśli któ­raś z tych war­to­ści jest tyl­ko ety­kiet­ką, a nie praw­dą, to jako fal­sy­fi­kat nie jest żad­ną war­to­ścią, jest złu­dze­niem. Jezus jest Praw­dą – i nie ma w Nim cie­nia kłam­stwa. Kto spo­tkał Jezu­sa zna smak praw­dy i dla nie­go ona jest milio­ny razy waż­niej­sza niż docze­sne życie.

Ilu ludzi dziś szu­ka życia? Czy to, co nazy­wa życiem jest życiem, czy tyl­ko zaba­wą? Ilu za życie uwa­ża chwi­lę przy­jem­no­ści i to swo­jej? Jakie rodza­je życia są nam zna­ne i za jaki­mi ludzie bie­ga­ją? Jezus jest Życiem – kto Go spo­tkał, zna smak praw­dzi­we­go życia.

ks. pra­łat prof. dr hab. Edward Sta­niek